Copy

Milí členové a přátelé sboru,


přijměte pozvání na besedu s kandidáty na faráře (tuto neděli) a výroční a zároveň volební sborové shromáždění (za dva týdny).

Jménem staršovstva ČCE Ostrava, 
f. Ewa Jelinek

Výroční sborové shromáždění - 20. června 2021


se, dá-il Pán, bude konat v neděli 20. června v rámci bohoslužeb (jednání a volby budou navazovat na bohoslužby). 

Bude to výroční sborové shromáždění. Na programu je tedy mimo jiné:

Kandidáty jsou stávající faráři:

 1. Ewa Jelinek
  doba povolání od 1.10.2021 do 30.9.2026, 100% úvazek
 2. Pavel Šindler
  doba povolání od 1.9.2021 do 31.8.2026, 100% úvazek
Beseda s kandidáty se bude konat pozítří po bohoslužbách (v sále).
Volby farářů se mohou platně konat jen tehdy, sejde-li se k ní nadpoloviční většina voličů zapsaných v seznamu členů s hlasovacím právem. Nesejde-li se tato většina ve stanovenou dobu, může se volba vykonat za jakéhokoli počtu přítomných voličů po uplynutí půl hodiny od ohlášeného počátku shromáždění.

Sborová shromáždění jsou zpravidla veřejná. Právo hlasovat ve sborovém shromáždění mají členové sboru zapsaní staršovstvem do seznamu členů s hlasovacím právem. Seznam členů s hlasovacím právem visí na nástěnce v kostele a Třanovského sále. Sborové shromáždění se může právoplatně usnášet za jakéhokoli počtu přítomných.

Sborovému shromáždění bude předsedat Simona Kopecká, členka ČCE Opava, 1. náměstkyně seniorátní kurátorky (a od 22.11.2021 také 1. náměstkyně synodního kurátora).

Jednací pořad shromáždění

 1. Bohoslužby (sál / kostel, 8:30)
 2. Modlitba (sál, po bohoslužbách)
 3. Prezence přítomných
 4. Volba předsedy a místopředsedy shromáždění
 5. Schválení jednacího pořadu shromáždění
 6. Volba 1 zapisovatele, 2 ověřovatelů zápisu a 2 skrutátorů
 7. Zpráva staršovstva o životě a stavu sboru 2020 (stručná prezentace)
 8. Dílčí zprávy:
  1. biblická hodina
  2. nedělní škola a dorost
  3. Ostravské zvonky
  4. starší mládež
  5. nokturno
  6. střední generace
  7. kavárnička
  8. partnerství
  9. sborový kantor
  10. pěvecký sbor
  11. Diakonie
  12. Logos
  13. křesťanská služba
  14. Otevřené chrámy
 9. Zpráva staršovstva o životě a stavu sboru 2020 (zhodnocení)
 10. Zpráva o hospodaření sboru v roce 2020 včetně zprávy pokladní
 11. Rozpočet na rok 2021
 12. Zpráva revizorů hospodaření sboru
 13. Diskuse ke zprávám, usnášení o podaných návrzích z nich vyplývajících
 14. Hlasování: Zpráva o hospodaření sboru v roce 2020, rozpočet na rok 2021
 15. Volba revizorů hospodaření sboru na rok 2021
 16. Volba Pavla Šindlera a Ewy Jelinek za faráře FS ČCE v Ostravě (bez účasti kandidátů)
 17. Příp. návrhy z pléna, diskuse a hlasování o nich
 18. Zpěv písně
Sborové stránky Sborové stránky
YouTube YouTube
Facebook Facebook
SoundCloud SoundCloud
Instagram Instagram
Zobrazit e-mail v prohlížeči

Copyright © 2021 ČCE Ostrava

Ewa Jelinek: 776 793 093; ewajelinek@gmail.com
Pavel Šindler: 777 065 911; humpol@seznam.cz
kancelář sboru: ostrava@evangnet.cz

ČCE Ostrava · Husovo náměstí 4 · Ostrava 702 00 · Czech Republic

Archiv (posledních 20) eZpravodajů

Tuto zprávu jste obdrželi, protože se zajímáte o ČCE Ostrava.
Pokud si dále nepřejete získávat informace, můžete jejich odběr zrušit.

Email Marketing Powered by Mailchimp