Copy
Nieuwsbrief Gebiedsontwikkeling Leegveld
View this email in your browser

Nieuwsbrief Gebiedsontwikkeling Leegveld

Maart 2019


Dit is de 7e nieuwsbrief van het project Gebiedsontwikkeling Leegveld. Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de voortgang en planning van het project.

In deze nieuwsbrief leest u meer over:
- Vervolg beroepsprocedure

- Expertmeeting Provinciale Staten
- Planning richting uitvoering
- Actueel peilbeheer en baggerwerkzaamheden
- Groot onderhoud Peelkanalen

Vervolg beroepsprocedure

De termijn voor het instellen van beroep tegen het inpassingsplan en het projectplan waterwet Leegveld eindigde op 31 januari 2019. Er zijn 37 beroepschriften ingediend bij de Raad van State. De beroepen hebben o.a. betrekking op muggenoverlast, wateroverlast, boskap en schade. Zitting vindt waarschijnlijk vóór augustus plaats. Daarna mag binnen enkele maanden uitspraak verwacht worden vanuit de Raad van State.

Het is mogelijk dat die uitspraak invloed heeft op (delen van) de uitvoering van het project. Hiervan brengen we u dan op de hoogte.

Expertmeeting Provinciale Staten

Op initiatief van 6 politieke partijen heeft 22 februari 2019 een gesprek in het provinciehuis plaatsgevonden over de plannen voor Leegveld. Aanwezig waren vertegenwoordigers van de dorpsraden Helenaveen, Griendtsveen en Liessel, waterschap Aa en Maas, Staatsbosbeheer, Provincie Noord-Brabant, werkgroep Behoud de Peel en de integrale gebiedscommissie Peelvenen. Het is goed om in gesprek te blijven en de argumenten van voor- en tegenstanders aan te horen, om te proberen elkaar te overtuigen of op z'n minst te begrijpen. 

Niet alle zorgen zijn met dit gesprek weggenomen. Het is daarom van belang tijdens en ook na de beroepsprocedure met elkaar in gesprek te blijven. 

Planning richting uitvoering

Ingenieursbureau Royal Haskoning DHV is bezig adviezen voor de mitigerende maatregelen af te ronden. Denk daarbij aan drainage of ophoging van percelen. Vanaf april zullen de eerste afspraken hierover gemaakt worden met de betrokken eigenaren. De gesprekken worden over een periode van enkele maanden gevoerd.

Daarnaast wordt op dit moment de laatste hand gelegd aan het bestek. Deze zal eind juni openbaar aanbesteed worden. Die procedure neemt enkele maanden in beslag. Omstreeks juni zal hierover ook een informatieavond plaatsvinden. De exacte datum en locatie volgen nog.

De start van de werkzaamheden staat gepland vanaf oktober 2019. De uitvoering neemt naar verwachting twee jaar in beslag. Hieronder is de planning per kwartaal weergegeven.

Actueel peilbeheer en baggerwerkzaamheden

Zoals bekend hebben we een extreem droog najaar gehad. Op 29 oktober 2018 heeft het Dagelijks Bestuur van waterschap Aa en Maas besloten om de peilen in het gehele beheergebied hoger te zetten dan normaal om verdroging tegen te gaan. Hier heeft u wellicht iets van gemerkt in uw omgeving. Inmiddels zijn de peilen rondom de Deurnsche Peel weer op normaal streefpeil gezet.

Ten noorden van Helenaveen worden baggerwerkzaamheden uitgevoerd in een wiek (zijtak) van de Helenavaart. Voorafgaand aan deze werkzaamheden zijn middels onderzoek geen explosieven n.a.v. de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. Verwachting is dat de werkzaamheden medio april zijn afgerond.
 

Groot onderhoud Peelkanalen

Vanaf begin 2020 zal groot onderhoud gepleegd worden aan het Kanaal van Deurne, de Helenavaart en het Peelkanaal. De kanalen worden deels uitgebaggerd en de kades worden weer op de goede hoogte gebracht en verstevigd. Daarnaast wordt de waterverdeling middels automatische stuwen geoptimaliseerd. Het betreft een samenwerking tussen waterschap Aa en Maas en waterschap Limburg. Concrete invulling volgt later dit jaar, omgeving zal daarbij betrokken worden via o.a. werkgroep Leegveld.

Meer informatie
Meer informatie over het project vindt u op www.aaenmaas.nl/leegveld.
Meer informatie over de PAS herstelmaatregelen vindt u op www.brabant.nl/PAS.
Voor vragen kunt u ook contact opnemen met de omgevingsmanager Sjors Hoek.
Telefonisch via 06 2009 2364 of per e-mail SHoek@aaenmaas.nl
 
Share
Tweet
Forward


This email was sent to <<E-mail>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Waterschap Aa en Maas · Pettelaarpark 70 · S Hertogenbosch, NB 5216 PP · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp