Copy
Nieuwsbrief Gebiedsontwikkeling Leegveld
View this email in your browser

Nieuwsbrief Gebiedsontwikkeling Leegveld

December 2018


Dit is de 6e nieuwsbrief van het project Gebiedsontwikkeling Leegveld. Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de voortgang en planning van het project.

In deze nieuwsbrief leest u meer over:
- Provinciale Staten 7 december
- Beroepsprocedure
- Leegveld in de pers
- Meer informatie
- Planning

Het project Gebiedsontwikkeling Leegveld is gericht op het behoud en herstel van het hoogveenlandschap in de Deurnsche Peel en Liesselse Peel. Waterschap Aa en Maas coördineert het project in samenwerking met provincie Noord-Brabant en andere gebiedspartners. Het project is een van de 14 grote PAS natuurherstelprojecten die in Brabant worden uitgevoerd.

Provinciale Staten 7 december

De afgelopen tijd hebben de plannen voor Leegveld de besluitvormingsprocedure doorlopen.
- Op 7 december 2018 heeft Provinciale Staten het inpassingsplan “PAS Leegveld, Deurne” inclusief de Nota van Zienswijzen vastgesteld.
- Op 19 november 2018 heeft het Dagelijks Bestuur van waterschap Aa en Maas het projectplan waterwet Leegveld inclusief bijbehorende Nota van Zienswijzen vastgesteld.
- Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben hetzelfde projectplan vervolgens op 22 november 2018 goedgekeurd.

Alle voorgenoemde stukken worden 21 december digitaal gepubliceerd en kunt u inzien en downloaden via 
www.brabant.nl/ipPASLeegveld. Daarnaast liggen de documenten vanaf die datum fysiek ter inzage bij het gemeentehuis in Deurne, het provinciehuis in ‘s-Hertogenbosch en het waterschapskantoor in ‘s-Hertogenbosch.

Beroepsprocedure

Tegen het inpassingsplan en het goedkeuringsbesluit projectplan waterwet Leegveld kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Dit geldt alleen voor belanghebbenden die eerder een zienswijze kenbaar hebben gemaakt . Deze personen hebben hierover ook een persoonlijke brief ontvangen.

De termijn voor het instellen van beroep start op 21 december 2018 en eindigt op 31 januari 2019. Vervolgens mag binnen 6 maanden een uitspraak verwacht worden vanuit de Raad van State.

Leegveld in de pers

Zoals u wellicht heeft gezien is het project Leegveld, vooral rondom het besluit van Provinciale Staten van 6 december, meerdere malen in de pers geweest. Daarbij zijn door omwonenden zorgen geuit over bijvoorbeeld de noodzakelijke boskap, mogelijke woonschades door vernatting en over muggenoverlast. Daar hebben wij ook meerdere zienswijzen over ontvangen. Dit heeft niet altijd tot wijzigingen in de plannen geleid, maar wel tot extra aandacht voor onderzoek en monitoring.

We houden in de uitvoering rekening met de zorgen en we kijken voortdurend hoe we ongewenste effecten kunnen voorkomen of verhelpen. Hiervan houden we u op de hoogte middels persoonlijke gesprekken waar nodig en via informatiebijeenkomsten. Daarnaast zullen de ontwikkelingen rondom de belangrijkste zorgpunten regelmatig behandeld worden in deze nieuwsbrief. 

Meer informatie

Deze nieuwsbrief is vooral even gericht op de procedures die afgelopen tijd doorlopen zijn. We begrijpen dat de inhoud ervan aanleiding kan geven voor vragen. Meer informatie kunt u vinden via  www.aaenmaas.nl/leegveld. Daar staat onderaan ook een lijst met antwoorden op de meest voorkomende vragen die door omwonenden en pers gesteld zijn. U kunt ook contact opnemen met omgevingsmanager Sjors Hoek via 06 2009 2364 of shoek@aaenmaas.nl. Hij is met ingang van 1 januari 2019 de opvolger van Jeroen van Leijsen.

Planning

Ingenieursbureau Royal Haskoning DHV is bezig adviezen voor de mitigerende maatregelen af te ronden. Denk daarbij aan drainage of ophoging van percelen. Zodra deze in concept gereed zijn worden de betrokken eigenaren geïnformeerd en afspraken gemaakt om de adviezen en overeenkomsten te bespreken.

Daarnaast wordt gewerkt aan een vertaling van het projectplan waterwet Leegveld naar een bestek wat aanbesteed kan worden aan een aannemer. De openbare aanbestedingsprocedure zal enkele maanden in beslag nemen.

De start van de werkzaamheden is gepland na juli 2019 en zullen naar verwachting twee jaar in beslag nemen. Hieronder is de planning per kwartaal weergegeven.

 

Dit was de laatste nieuwsbrief voor 2018. Wij wensen u daarom fijne feestdagen toe en danken u voor uw bijdrage en interesse in het project Leegveld. 
Een gezond 2019 toegewenst!
Meer informatie
Meer informatie over het project vindt u op www.aaenmaas.nl/leegveld.
Meer informatie over de PAS herstelmaatregelen vindt u op www.brabant.nl/PAS.
Voor vragen kunt u ook contact opnemen met de omgevingsmanager Sjors Hoek.
Telefonisch via 06 2009 2364 of per e-mail SHoek@aaenmaas.nl
 
Share
Tweet
Forward


This email was sent to <<E-mail>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Waterschap Aa en Maas · Pettelaarpark 70 · S Hertogenbosch, NB 5216 PP · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp