Copy
Bekijk deze email in de browser
Nr. 13  -  14 maart 2019

In deze nieuwsbrief o.a.

 • In en om kindcentrum
 • Personele mededelingen
 • Start crea
 • Vakantierooster 2019-2020
 • Terugblik studiedag 4 maart jl.
 • Onderwijsontwikkeling op De Spreng
 • Momoschallenge
 • Nieuws uit de opvang

In en om het kindcentrum

Na een intensieve periode in ons Kindcentrum, hebben we kunnen genieten van een weekje voorjaarsvakantie. Nadat we op maandag 4 maart gestart zijn met een studiedag, zijn we dinsdag 5 maart weer met de leerlingen aan de slag gegaan. In de opvang werken we toe naar de sponsorloop voor KiKa. Wat wordt er veel besteld en ook al veel gedoneerd voor dit mooie en goede doel. In het onderwijs werken we aan de groepsplannen die gemaakt zijn in elke groep. We bepalen welke hulp leerlingen specifiek nodig hebben en organiseren dat in de groep en / of met hulp van de onderwijsassistenten.

Personele mededelingen

 • We heten meester Erik van Genderen van harte welkom in ons Kindcentrum. Hij is na de vakantie gestart in groep 7/8 en vult daarmee de plek in die meester Dirk heeft achter gelaten. We wensen meester Erik een heel goede tijd toe bij ons op school;
 • Juf Pietie uit groep 4/5 is helaas ziek. Zij zal de komende weken nog niet op school kunnen zijn. De ouders van de groep worden hier apart over geïnformeerd;
 • De juffen Angelique en Thea staan steeds meer voor de klas. Fijn dat dit lukt. We streven ernaar dat inval op korte termijn niet direct meer nodig zal zijn;
 • We hebben vacatures open staan voor locatiedirecteur en vervanging zwangerschap groep 4/5 voor juf Hanneke. De vacatures staan op onze nieuwe vacaturepagina
 • Vrijdag 15 maart staakt een deel van de leerkrachten / docenten in Nederland voor meer investeringen in het onderwijs. Leerkrachten op De Spreng staken niet en ons kindcentrum blijft open. Toch blijven ook wij nadrukkelijk aandacht vragen voor de personeelsproblematiek in onderwijs EN opvang. Want ook in de opvang zien we de tekorten oplopen! Een groot compliment aan alle medewerkers van De Spreng die dagelijks met hart, ziel en passie werken voor kinderen en leerlingen in ons kindcentrum en hierin ook veel voor elkaar opvangen.

Nieuws uit het onderwijs

Start crea
Vanaf volgende week starten alle groepen met crea. Dit gebeurt groepsdoorbroken. Er is crea voor groep 2/3, voor groep 4/5 en voor de groepen 6/7/8. Middels klasbord en/of de mail wordt u hierover geïnformeerd. Hieronder nog een specifiek berichtje over de crea in groep 2/3.

Crea groep 2-3
Vanaf donderdag 21 maart starten wij in de middag met groepsdoorbroken crea activiteiten. Hier zullen wij met elkaar onder andere gaan knutselen, muziek gaan maken en drama gaan uitspelen. De groepen 1 zullen tijdens de crea momenten groepsdoorbroken spelen en werken. De groepen 2 en 3 worden verdeeld in 5 groepen van 15. De activiteiten vinden onder andere plaats in de gymzaal, de lokalen van groep 3 en één lokaal van de kleuterbouw. Wij houden u op de hoogte met behulp van klasbord.

Vakantierooster 2019-2020
Het vakantierooster is vastgesteld. Hieronder vindt u het rooster.
Vakantie  Van  Tot
Herfstvakantie  21 - 10 - 2019   25 - 10 - 2019 
Kerstvakantie  23 - 12 - 2019  3 - 1 - 2020
Voorjaarsvakantie   24 -2 - 2020  28 - 2 - 2020
Pasen  10 - 4 - 2020  13 - 4 - 2020
Meivakantie  27 - 4 - 2020  8 - 5 - 2020
Hemelvaart  21 - 5 - 2020  22 - 5 - 2020
Pinksteren  1 - 6 - 2020  
Zomervakantie  20 - 7 - 2020  28 - 8 - 2020
We zullen volgend schooljaar nog diverse extra vrije dagen voor leerlingen inplannen. Deze dagen worden door het team gebruikt voor de invulling van hun studie- en vergadermomenten. Deze data communiceren we in de laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie.

Terugblik studiedag 4 maart jl.
Maandag 4 maart jl. hebben we met het hele onderwijsteam een studiedag gehad. Deze hebben we ingevuld in lijn met eerdere communicatie, o.a. in de laatste nieuwsbrief, over bijstelling en uitvoering van ons onderwijsconcept. Wat hebben we gedaan en waar hebben we afspraken over gemaakt?
 • We hebben afspraken gemaakt over een doorgaande lijn in zelfstandig werken van leerlingen door de hele school heen. We hebben eerder afspraken gemaakt over het rooster, de plek van de instructie en het maken van groepsplannen, waarin het aanbod voor groepen leerlingen is beschreven. Afspraken over het zelfstandig werken gelden door de hele school voor alle leerlingen en zijn erop gericht dat leerlingen in een rustiger omgeving met eenduidiger regels zelfstandig aan hun verwerkingsopdrachten kunnen werken;
 • Voor de groepen (3)/4 t/m 8 gaan we de komende weken een methode voor ons spellingonderwijs uitkiezen. Deze weken proberen de leerkrachten in hun eigen klas twee methodes uit. Ze geven daar een aantal lessen uit. Op basis van een keuzewijzer kiezen we die methode die ons helpt het beste aanbod in de groep te organiseren. Eind maart hopen we dan een definitieve keuze te maken. We zullen daar dan in een komende nieuwsbrief over schrijven;
 • Deze periode gaan we ook aan de slag met de inrichting van de lokalen en dan heel specifiek de werkplekken van leerlingen. We merken dat het soms handiger is als leerlingen een eigen en vaste werkplek hebben. Dit was niet altijd het geval en geeft onrust. U zult horen en merken dat de klassenopstelling van uw kind mogelijk zichtbaar veranderd is. De instructietafel blijft in alle groepen een centrale plek hebben. Daar komen groepen leerlingen zitten om instructie op niveau van hun leerkracht te krijgen;
 • Ten slotte hebben we ook met elkaar gesproken over de groepsformatie voor komend schooljaar. We werken als team een aantal opties uit en leggen die de komende weken voor aan de medezeggenschapsraad die ons daarin van advies voorziet.
Gevonden voorwerpen
De afgelopen weken zijn er weer veel spullen op school blijven liggen. Deze zijn verzameld in de laden tegenover de ruimte van de conciërge. Donderdag 21 maart worden de laden geleegd. Tot die tijd kunt u kijken of er iets van uw kind(eren) in ligt.

Momochallenge
We krijgen als school nog wel eens vragen over "momochallenge". Dit zou een spel zijn waarin kinderen elkaar uitdagen. Als school zijn we er alert op, en praten we erover als de situatie erom vraagt. Voorlichting hierover is geen taak van school maar een verantwoordelijkheid van u als ouder. Mocht uw kind er mee thuis komen, verdiep u dan in de materie en praat erover met uw kind. We merken dat ouders soms hun zorgen delen in een groepsapp. Dat kan, maar uiteindelijk gaat het om het gesprek dat u als ouders met uw kind erover voert.
Onderwijsontwikkeling op De Spreng - de kanjertraining en het veiligheidsplan
In deze rubriek nemen we u mee in wat we doen in de verbetering van het onderwijsconcept van De Spreng. Deze keer informeren we u over de inzet van ons veiligheidsplan incl. afsprakenkaart voor leerlingen.
Op de Spreng werken we met de Kanjertraining als methode voor sociaal-emotionele vorming. Diverse (nieuwe) collega's volgen in deze periode zelf de training om zich te laten bijscholen in de nieuwste inzichten van de Kanjertraining. We werken eraan dat in de klassen en in de school zichtbaarder wordt dat we een Kanjerschool zijn! Want dat zien we niet altijd terug. We geven lessen in de groepen en spreken met elkaar de kanjertaal. De kanjertraining is niet voor iedere leerling helpend genoeg. Soms kunnen leerlingen enorm boos worden en grensoverschrijdend gedrag vertonen. We merken dat het goed is om beleid te voeren op het begrenzen van dit gedrag.
Op De Spreng willen we een veilige omgeving voor alle leerlingen. Daarom zijn we na de vakantie gestart met een veiligheidsplan incl. afsprakenkaart. Deze is bedoeld voor die leerlingen waarbij de kanjertraining niet helpend genoegd is en (structureel) grensoverschrijdend gedrag vertonen. Dit gedrag willen met behulp van dit veiligheidsplan en de inzet van een afsprakenkaart voor deze leerling begrenzen. Dit is helpend voor het kind, maar ook voor de groep waarbinnen de leerling functioneert. We zien het vooral als een "hulpplan". Als we het veiligheidsplan inzetten bij uw kind, zullen we u daarover informeren. We doen dit op het moment dat we na één of meerdere incidenten vinden dat dit nodig is. We hebben het plan ook gepubliceerd in de documentenbank van onze website : https://kindcentrum-desprengbarneveld.nl/documentenbank/
Voor vragen over het plan kunt u terecht bij de groepsleerkracht van uw kind en / of de directie.
Heeft u vragen over onze schoolontwikkeling en / of de keuzes die we maken, neem gerust contact met ons op : directie.sb@pcogv.nl. 

Nieuws uit de opvang

Kinderen van het KDV en BSO veranderen in koekiemonsters
Wauw wat loopt de KiKa actie goed. Op de BSO zijn we druk met koken en bakken. Er zijn al heel veel potjes aardbeien jam verkocht. Natuurlijk hebben we ook een beetje geproefd en jammie wat is hij lekker. Volgende week veranderen alle kinderen van het KDV en de BSO in koekiemonsters. Er zijn enorm veel zakjes met koekjes besteld. De kinderen zijn volgende week druk met bakken.  We hebben er zin in!
Woensdag 27 maart sluiten we de KiKa actie af met een sponsorloop voor alle BSO kinderen. We hebben helaas nog niet genoeg aanmeldingen. Dus geef je nog snel op via het aanmeldingsformulier bij de BSO! Dit kan nog tot vrijdag 15 maart. Papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, ooms, tantes, broertjes en zusjes zijn allemaal welkom om jullie aan te moedigen. Er is deze middag ook een springkussen en je kunt geschminkt worden.

Samen maken we er een groot feest van!

Kalender:
 • 19 maart MR-vergadering
 • 27 maart sponsorloop BSO voor Kika actie
 • 28 maart Nieuwsbrief 15

De eigenheid van uw kind is onze uitdaging!

Bij Kindcentrum de Spreng geloven wij in de kracht van ieder kind.
Door het bieden van christelijk onderwijs en opvang op een uitdagende en eigentijdse manier geven we uw kind een goede start in de wereld van morgen!
Copyright © 2019 Kindcentrum de Spreng Barneveld, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp