Copy
Bekijk deze email in de browser
Nr. 1  -  30-8-2019

In deze nieuwsbrief

 • Warm welkom!
 • Personele mededelingen
 • Nieuws uit het onderwijs
  • Binnenkomst
  • Gouden Weken
  • Vrij buiten de schoolvakanties
  • Afspraken onder schooltijd
  • Hoofdluis
  • Gevonden voorwerpen
  • Portfolio's inleveren
  • Schoolkalender
  • AVG
 • Kalender

Warm welkom!

De zomervakantie is weer voorbij en aanstaande maandag staan alle leerkrachten weer klaar om de kinderen op te vangen. Alle kinderen mochten vanochtend bij de leerkracht in het vak staan en de kinderen zijn feestelijk naar binnen gegaan.

Personele mededelingen

Juf Angelique is herstellende en op advies zal zij nog niet fulltime starten. Gelukkig mogen we juf Carola en meester Jeffrey verwelkomen in groep 5/6!

Het is niet makkelijk om personeel te vinden. Er is krapte op de arbeidsmarkt. U kunt de stichting helpen door de vacatures die eventueel komen nadrukkelijk onder uw netwerk uit te zetten. U kunt hiervoor kijken op: www.werkenbijpcogv.nl

Nieuws uit het onderwijs

Binnenkomst
Iedere ochtend zal om 08:15 uur de deur van de school opengaan. Leerlingen kunnen vanaf dat moment naar binnen. De leerkrachten zullen de leerlingen opvangen bij de lokalen. Om 08:25 uur zal de laatste bel gaan en verwachten we dat alle kinderen binnen zijn, zodat de lessen om 08:30 uur kunnen starten. 
Als school vinden we het heel belangrijk dat leerlingen op tijd op school komen en weer worden opgehaald. Als een kind te laat komt mist het hierdoor de instructie van die dag. Ook stoort het de groep als de leerkracht steeds weer opnieuw moet beginnen. Te laat komen valt dan ook onder ongeoorloofd verzuim. We spreken van te laat komen wanneer de leerling na 08:30 uur de school in komt.
In principe nemen alle ouders afscheid bij de deur, de ouders van groep 1 mogen nog mee naar binnen, voor groep 2 geldt dat de ouders tot de kerstvakantie nog mee naar binnen mogen, de ouders van groep 3 en hoger nemen afscheid bij de kapstokken.
Als u een korte vraag heeft kunt u deze nog aan de leerkracht stellen, maar het is altijd makkelijker om even een afspraak te maken met de leerkracht. De afspraken kunnen vanaf 14:45 uur gemaakt worden, omdat de leerkrachten eerst pauze hebben.

Gouden weken
Een goed begin is het halve werk. Dit geldt zeker voor de groepsvorming aan het begin van het schooljaar. Het groepsvormingsproces begint na een vakantie weer helemaal opnieuw: de leerlingen verkennen elkaar, de leraar en de regels. De eerste weken van het schooljaar zijn daarom ontzettend belangrijk voor het creëren van een goed klimaat in de klas. Daarom zijn deze weken goud waard! De komende week tot de herfstvakantie zal er extra aandacht zijn in de groep voor groepsvormende activiteiten.

Vrij buiten de schoolvakanties
Vaak plan je een vakantie in de door de overheid vastgestelde schoolvakanties, maar het kan soms voorkomen dat je net een weekje vakantie plant buiten de vakanties om. Mag je kind dan mee? Ja of nee? Als je kind jonger is dan vijf jaar, ben je niet gebonden aan de schoolvakantie. Tenzij je natuurlijk al een kind hebt die wel leerplichtig is.

Leerplichtwet
In Nederland zijn kinderen tussen de vijf en zestien jaar leerplichtig. Zij moeten dus iedere dag naar school. In principe mogen schoolgaande kinderen geen vakantie buiten de reguliere vakanties om hebben. Wordt dit wel gedaan, dan wordt de Leerplichtwet overtreden. Men kent vast wel de verhalen van mensen die één dag voor het begin van de zomervakantie al met het vliegtuig vertrekken. Ze houden hun kind dan thuis en melden het ziek, terwijl het hele gezin al op de luchthaven staat. Er worden controles uitgeoefend en de boetes die worden opgelegd zijn niet mals. De hoofdregel is: het is niet toegestaan om op vakantie te gaan onder schooltijd, dus buiten de schoolvakanties.

Barneveld is ingedeeld in regio Midden. Uw kind is dus alleen vrij tijdens de toegewezen schoolvakanties voor regio Midden. Afwijken van deze regel mag alleen als uw gezin niet op vakantie kan tijdens de schoolvakanties omdat:
- U allebei of een van u in de horeca of agrarische sector werkt;
- En er in de zomervakantieperiode aantoonbaar sprake is van piekdrukte.
In dit geval mag de schooldirecteur uw kind eenmaal per schooljaar tien schooldagen vrij geven, zodat u toch met het gezin op vakantie kunt. Die vakantie is de enige gezinsvakantie in dat schooljaar.

Verlof aanvragen om uw kind(eren) buiten de vakanties van school te halen, kan ook in de volgende omstandigheden:

 • Verhuizing
 • Een huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de derde graad
 • Ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten t/m de derde graad
 • Overlijden van bloed- of aanverwanten t/m de vierde graad
 • Viering van een ambts- of huwelijksjubileum van ouders/verzorgers of grootouders
Aanvraag
Bij de aanvraag voor een vakantie buiten de schoolvakanties heeft u een werkgeversverklaring nodig, waaruit de specifieke aard en de zomerpiekdrukte van het beroep (horeca/agrarische sector) blijkt. Verder dient u met de volgende voorwaarden rekening te houden:
- Dien de aanvraag schriftelijk en ten minste acht weken van tevoren in bij de schooldirecteur. Dit in verband met een eventuele bezwaarprocedure;
- De (vakantie)verlofperiode mag maximaal tien schooldagen aaneengesloten beslaan, en mag niet worden verspreid over het schooljaar;
- De verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.
Let op: Er wordt geen vakantieverlof toegekend als er organisatorische omstandigheden zijn bij uw werkgever, waardoor sprake is van een roostertechnische indeling. Er bestaat geen ‘recht’ op tien schooldagen verlof, in welke vorm dan ook.

Afspraken onder schooltijd
Graag willen we verzoeken om afspraken bij de dokter, tandarts, orthodontist, fysiotherapie etc. zoveel mogelijk na schooltijd te maken. Mocht het echt niet anders kunnen, dan dient u uw kind(eren) zelf op te halen en weer te komen brengen. Kinderen mogen niet zelfstandig van school vertrekken.

Hoofdluis
Aanstaande vrijdag worden alle leerlingen gecontroleerd op hoofdluis. Wilt u ervoor
zorgen dat het haar van uw kind(eren) schoon (zonder gel) is. Lang haar graag in een
staart binden (geen vlechten e.d.). De werkgroep kan de leerlingen dan goed en snel
controleren. Wanneer er neten en/of luizen gevonden worden bij uw kind, wordt u daar
persoonlijk over geïnformeerd door de leerkracht van uw kind. Alvast bedankt voor uw
medewerking!

Verder willen wij u laten weten dat Doreen van Woudenberg haar taak als coördinator (vanuit ouders) overdraagt aan Janneke Pater. Wij willen Doreen bedanken voor haar jarenlange inzet en Janneke veel succes wensen met deze nieuwe taak!

Gevonden voorwerpen
Voor de vakantie zijn er weer een hoop spullen gevonden, u heeft deze week de tijd om eventuele verloren dingen uit onze gevonden voorwerpen bak te halen. Deze bak vindt u bij de conciërge.

Portfolio's inleveren
Wilt u deze week de portfolio's weer bij de leerkrachten inleveren? Alvast bedankt!

Schoolkalender
Deze week ontvangt uw zoon/dochter de schoolkalender weer. Mocht u door uw gezinssituaties twee kalenders nodig hebben dan kunt u deze aanvragen bij de administratie:  administratie.sb@pcogv.nl

AVG - toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal:
Sinds vorig schooljaar hebben we te maken met de privacy-regelementen. Vorig schooljaar hebben we via toestemmingsverklaringen ook onder u als ouders geïnventariseerd. We vinden het belangrijk om dit onderwerp weer onder de aandacht te brengen. Wij delen foto's zoveel als mogelijk alleen via klasbord (onderwijs) en Konnect (opvang) en beperkt via Facebook. Foto's die gedeeld worden via klasbord en Konnect mogen niet door u als ouders gebruikt worden voor eigen gebruik of verspreiding onder derden. Ook als u mee gaat als begeleiding naar een uitje vragen we u alleen foto's van uw eigen kind te maken en geen foto's waar anderen opstaan en deze gebruiken voor uw eigen facebookpagina. Als we hier met elkaar op letten, dan respecteren we elkaars privacy.

Informatieavond 
Donderdag 12 september is de informatieavond. Vanaf 19:15 uur is de deur geopend en om 19:30 uur zullen we starten. De avond eindigt rond 21:00 uur.
U bent van harte uitgenodigd!
Onderwijsontwikkeling op De Spreng
Let op! Vanaf heden ontvangt u de nieuwsbrief 1x per maand. Overige informatie ontvangt u via de groepsleerkracht.  
Vragen over onze schoolontwikkeling? directie.sb@pcogv.nl
Mentoren
Alle kinderen die gebruik maken van de BSO hebben een nieuwe mentor. Wie dit is kunt u vinden in de app.
Kalender:
2 september: eerste schooldag
5 september: MR (start) bijeenkomst
6 september: Luizenpluis
12 september: Informatieavond/ 1ste oudercafé
18 september: Studiemiddag vanaf 12:00 uur 
19 september: Dag van de Pedagogisch Medewerkers
 

De eigenheid van uw kind is onze uitdaging!

Bij Kindcentrum de Spreng geloven wij in de kracht van ieder kind.
Door het bieden van christelijk onderwijs en opvang op een uitdagende en eigentijdse manier geven we uw kind een goede start in de wereld van morgen!
Copyright © 2019 Kindcentrum de Spreng Barneveld, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp