Copy
Deze mail wordt mogelijk niet goed vertoond
Bekijk de volledige versie in je browser
We hebben ontdekt dat er wellicht wat problemen zijn
met het bekijken van de nieuwsbrief in Firefox.
Is dat bij u het geval, laat het ons weten.
 

 

Nieuwsbrief 15
 29 januari 2021

Beste <<Voornaam>>,

Omdat de lockdown nog wel even duurt, hebben we wat interessante artikelen voor je om - binnen - te lezen.
Een aantal verslagen van activiteiten die in december zijn gehouden, en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie.

Veel leesplezier,
De redactie

NIEUWS

Verschillende mogelijkheden voor de energietransitie


In de overgang naar een aardgasloos bestaan en door de dringende noodzaak om het klimaat niet volledig kapot te maken, moeten we verschillende mogelijkheden onderzoeken die daaraan een bijdrage kunnen leveren. Zon en wind worden al steeds vaker als energiebron ingezet. De mogelijkheden van aardwarmte (geothermie) worden onderzocht en worden al her en der in de wereld benut. Daar gaan we hopelijk mettertijd hier ook gebruik van maken. Na vermindering van het gasverbruik door woningen te isoleren en door de vervanging van gasfornuizen door inductiekookplaten, willen we hier drie dingen noemen die onderdeel kunnen zijn in het complexe proces. Er is niet één oplossing voor alles of iedereen.
Het is hierbij belangrijk om steeds onderscheid te maken tussen energiebronnen (zon, wind, aardgas, aardwarmte en huishoudbiomassa) en energiedragers (elektriciteit en waterstof). Energiedragers hebben een (groene) bron nodig om de energie op te wekken.
We zijn al aan het onderzoeken of een BuurtEnergieSysteem een goede oplossing is. Wij zien daar toekomst in. Ook voor een veel groter deel van Hengstdal (en daarbuiten).
Toch kan het heel nuttig zijn om ook kennis te nemen van andere mogelijkheden. Systemen die wellicht aan het BES (buurtenergiesysteem) een bijdrage kunnen leveren of op andere plaatsen kunnen worden ingezet.
 

We noemen hier kort drie interessante ontwikkelingen. Met meer informatie achter de links.

 

Bio digester: gebruik je eigen bio-keukenafval om gas te produceren


Kort voor de kerst hadden we het genoegen om een presentatie bij te wonen van René Schers van Circ.  Zij maken biovergassers voor gebruik op kleine schaal. Een biovergasser is een manier om de inhoud van je groenbak om te zetten in hoogwaardig gas en compost:

“Een bananenschil levert al voldoende biogas om een halfuur op te koken.”

Het is een procédé dat op grote schaal allang wordt toegepast, maar nu op elke schaal. Misschien ook wat voor de gasbehoefte van het piekverbruik in het BES systeem? Een paar interessante voorbeelden, waar de biovergasser wordt toegepast, is op het eiland Pampus en op sportcentrum Papendal. Naast Circ komen er ook andere makers van biovergassers op de markt. Er is ook een aardige TEDtalk over (wel in het Engels).


PVT: zonnewarmte voor stroom én warm water


Ook PVT-panelen kunnen een bijdrage leveren aan de energietransitie. Een Photovoltaïsch Thermische paneel is een combinatie van zonstroompanelen, een luchtwarmtebron en een zonneboiler. Alhoewel het PVT paneel inmiddels al een bewezen techniek is, is het niet altijd en overal de oplossing. Toch kan het helpen om er meer over te weten en om te onderzoeken of het een zinnige investering zou zijn. Voor het PV-deel van het paneel kan immers BTW-teruggave worden aangevraagd en voor de warmtepomp-deel is subsidie beschikbaar. Misschien kan over PVT nagedacht worden als supplement bij het BES systeem? In combinatie met warmte opslag?
Een mooi voorbeeld van een PVT-systeem vindt  u net op de grens van onze wijk. Op Studentenhuisvesting Westerhelling ligt PVT voor hoog temperatuur warmtepomp (hoge temperatuur in verband met de matige isolatie van het gebouw).
Er zijn meerdere producenten van deze systemen. Het meest geavanceerde systeem lijkt op dit moment dat van Triple Solar.
Andere producenten maken enigszins andere systemen met iets andere eigenschappen vanuit dezelfde gedachte: gebruik zonnewarmte zowel voor stroom als voor warm water.

U kunt hier meer over lezen in het korte onderzoek van onze wijkgenoot Ad.

PVT-paneelWaterstof?

 
Zoals hierboven al beschreven is waterstof geen energiebron, maar een energiedrager. Dat betekent dat er een (groene) energiebron nodig is om waterstof op te wekken. Hiervoor kan bijvoorbeeld elektrolyse van water, maar ook mest worden gebruikt. Ook wordt de eerste getijdencentrale in gebruik genomen. De productie van groen waterstof groeit, maar is nog te beperkt voor alles wat we zouden willen. Waterstof is helaas niet geschikt voor woningverwarming (zie artikel Peter Daanen in Nieuwsbrief 7). Op dit moment wordt waterstof vooral toegepast of ontwikkeld voor bussen, schepen en andere grote voertuigen. De toepassingen zullen toenemen, maar voor je elektrische fiets zal het niks worden.
 
Er zijn nog veel meer zaken in ontwikkeling die de transitie kunnen dienen. Wellicht komen we in een volgende nieuwsbrief met meer. Heel leuk allemaal, maar belangrijk blijft om eerst te besparen o.a. door isolatie en goed ingeregelde verwarmingssystemen. En bij het verder kijken niet alle kaarten op één ‘oplossing’ in te zetten.
 
Noël Spauwen
 

Gesprek met  buurtcoöperatie ’t Zand.

Op dinsdag 19 januari hadden we als Duurzaam Hengstdal een informatieve online bijeenkomst met leden van buurtcoöperatie ’t Zand uit Den Bosch.
De aanleiding voor het gesprek was het feit dat zij, net zoals het BES, een subsidie toegekend hebben gekregen. Zij waren benieuwd hoe dat bij ons was ontstaan en wij wilden natuurlijk graag weten hoe dat bij hun had gewerkt.
Buurtcoöperatie ’t Zand vertelde hoe zij met een plan van één buurtbewoner, dat omarmd werd door een klein groepje buurtbewoners, een buurtcoöperatie (www.ecozand.nl) hebben opgericht. De coöperatie zal het plan stap voor stap gaan uitvoeren.
Ons gesprek ging met name over onze ervaringen op het gebied van samenwerking met de verschillende instanties en het contact met de buurtbewoners.
Het was een leerzaam gesprek, dat beslist na vervolgstappen nog eens vervolgd zal worden.

Peter Daanen
 

Nieuwjaarsborrel BES

Op 14 januari is er een digitale nieuwjaarsborrel georganiseerd voor de inwoners van het BES-gebied (de Bomenbuurt-oost). Naast de buurtbewoners waren Natasja van de Berg en Celina Kroon namens Alliander, Noel Spauwen van Duurzaam Hengstdal, Judith van Hout van Woonwaarts en Erik Maessen van de gemeente Nijmegen aanwezig om de ontwikkelingen rond het BES met de buurt te delen.

Erik van de gemeente legt uit waarom het Buurt Energiesysteem (BES) een welkom initiatief is. Aansluiten op een warmtenet is niet mogelijk voor Hengstdal. Ook alle woningen aansluiten op warmtepompen is geen optie.  Toen Alliander met het BES als alternatief kwam heeft de gemeente besloten om dat verder mee te onderzoeken. Daarvoor was er al veel samengewerkt met Duurzaam Hengstdal en Woonwaarts.

Noël vertelt wat de rol van Duurzaam Hengstdal in dit proces is. We willen de buurtbewoners betrekken bij het proces. We proberen deur-aan-deur te gaan, voor zover de corona-maatregelen dat toelaten. Wij denken dat het belangrijk is dat de burgers het project mee dragen.

Judith van Woonwaarts is sinds december betrokken bij het project BES. Ze geeft aan dat we een rijksbijdrage hebben gekregen van ruim 5 miljoen wat het haalbaar maakt om de Bomenbuurt als eerste in Hengstdal van het gas af te krijgen. Maar dit hang natuurlijk af van de bewoners zelf. Daarom gaan we in gesprek met jullie, de bewoners.

Door een bewoner wordt gevraagd waarom waterstof niet als optie is meegenomen. Naar waterstof is onderzoek gedaan en blijkt zeker op de korte termijn niet kansrijk te zijn. Het onderzoeksrapport wordt gedeeld met de aanwezigen. Tevens is het rapport te vinden op de website van de gemeente Nijmegen.

Het BES is een systeem dat modulair is opgebouwd. Nu gaan we uit van een warmtepomp als warmtebron, maar dat kan in de toekomst veranderen. Dus, mochten er andere warmtebronnen ter beschikking komen dan kunnen die alsnog ingezet worden.

De kosten voor de bewoners moeten zo laag mogelijk blijven. Daarom is ook in eerste instantie voor het BES gekozen. Om mee te kunnen doen is het in veel gevallen niet nodig om aanpassingen in de woning en de CV-installatie te doen. Het vervangen van de verwarmingsketel door een zogenaamde afleverset  is voldoende.

Er wordt getoast op het nieuwe jaar en wensen voor 2021 worden gedeeld.

Er volgt een animatie over het BES

Celina van Alliander vertelt dat het project zich nu in verkennende fase bevindt. De samenwerking wordt opgestart en er worden werkgroepen rond speciale thema’s opgezet. Dit jaar gaan we op al deze thema’s stappen zetten.  Zoals bijvoorbeeld nadenken over de techniek en de toepassing van een modulair energiesysteem. Hoe kunnen we het goedkoper maken? Schouwing doen in huizen, om zo een meer gedetailleerd kostenplaatje te maken.

Ook vragen over de organisatievorm (zoals een buurtcoöperatie, of een B.V.) en financiën moeten worden beantwoord en randvoorwaarden moeten worden opgesteld. Het is de wens dat de buurt de zeggenschap over het BES in handen krijgt. Maar de buurt hoeft dan niet alles zelf te doen, hier kan ook een professional voor worden aangesteld. Het is niet de bedoeling om met het oprichten van een buurtcoöperatie een vergadercircus op te tuigen met eindeloze discussies. Dat is iets waar deze werkgroep rekening mee moet houden.

Het buurtproces moet worden ingericht: welke voorwaarden hebben bewoners? Hoe gaan we samen verder? We zijn tot nu toe uitgegaan van 85% deelnemende panden. Niet alle woningen hoeven dus aan te sluiten. Om het betaalbaar te houden dient wel een meerderheid van de woningen aan te sluiten.

En tenslotte hebben we te maken met ontwikkelingen in de omgeving en vergunningen die moeten worden aangevraagd. Bijvoorbeeld het aanleggen van een warmtenet wanneer de riolering vervangen moet worden. De zogenaamde koppelkansen moeten worden benut.

Met deze werkgroepen wordt een totaalplaatje gemaakt op basis waarvan we een besluit kunnen nemen of we verdergaan. Dat is wat Celina voor zich ziet in 2021.

Om de bomenbuurt-oost goed te informeren zijn er websites beschikbaar. Informatie over waterstofgas, financiering en subsidies, informatie over het BES en het verduurzamen van woningen wordt aan Natasja verstuurd zodat dit op een centrale plaats beschikbaar wordt gesteld.

Een bewoner vertelt over zijn ervaringen met PVT-panelen. Met deze zonnepanelen wordt niet alleen elektriciteit opgewekt maar ook warmte opgeslagen. De informatie over PVT-panelen wordt eveneens gedeeld. Een aantal aanwezigen geeft aan deel te willen nemen aan een werkgroep.

Judith is van mening dat dit een mooi begin is en bedankt iedereen voor de deelname. Er is veel drive en er is actief meegedacht. De komende maanden zullen we dit gesprek verder aangaan. Duurzaamheid leeft, maar bij anderen wat minder dus we zullen proberen iedereen in de buurt mee te krijgen.
 
Erik Maessen

Training cv-optimalisatie
weer opgeschoven wegens Corona

In de vorige nieuwsbrief kondigden we aan dat de training over het waterzijdig inregelen van cv-installaties door Joep van de Ven plaats zou vinden op 8 en 15 februari en op 8 maart. Helaas kan dit vanwege Corona niet doorgaan. Aangezien de financiering ervoor rond is, kan de training starten zodra de Coronabeperkingen het toelaten. We hebben nog plek voor drie extra deelnemers en er is ook nog gelegenheid om uw verwarming te laten inregelen binnen dit opleidingstraject (het inregelen kan ook gebeuren als het niet meer zo koud is). Meldt u dus als ‘inregel-adres’ en profiteer van deze besparende maatregel. Voor meer uitleg zie het artikel in Nieuwsbrief 13. Let er dus wel op dat de data onder invloed van de lock-down aan het veranderen zijn. Ook zullen de bijeenkomsten plaatsvinden op avonden of zaterdagen. Meld je aan als je mee wil doen en je krijgt meer informatie over plaats en tijd. Ook voor vragen: duurzaamhengstdal@gmail.com of 06 - 53 64 28 80.
 
Noël Spauwen, Coördinator DH

De speurtocht van 30 december was een succes!

Op woensdag 30 december organiseerde Duurzaam Hengstdal een speurtocht door onze wijk. Aanvankelijk leek het erop dat deze letterlijk in het water zou vallen. De weerberichten waren bepaald niet hoopgevend voor die dag. Het was somber en koud weer. Bovendien werd er regen voorspeld voor de middaguren. 

Daarnaast waren er niet zoveel aanmeldingen als we verwacht hadden. Onze gedachte was: na de Kerstdagen, voor Oud en Nieuw, schoolvakanties, vrijwel alles gesloten, het zal wel druk worden. Dat viel een beetje tegen.  Maar de regen bleef uit en gelukkig waren er voldoende aanmeldingen, dus alles ging door. Degenen die zich hadden aangemeld hadden allemaal bericht gekregen over hun tijdstip van vertrek. Dit natuurlijk in verband met de regels rond corona. Alleenstaanden die hadden aangegeven het leuk te vinden om samen met iemand anders te lopen kregen voor deze speurtocht allemaal een partner. Ook zij hadden het gezellig gehad.

Bij De Stip werden de routes, een plattegrond en de vragen uitgedeeld. Alle deelnemers kregen vers gebakken wafels en chocomel mee. Na ca 1,5 uur kwamen de eerste deelnemers weer terug. De mensen waren – zonder uitzondering – enthousiast en hadden zich prima geamuseerd. Iedereen kreeg een aardig en gezond presentje mee.

Er waren drie winnaars, namelijk een vader en zoon,  Bart en  Kai, en een straatgenoot van hen, Michel. Ze ontvingen uit handen van onze voorzitter Noël een perfect wandelrugzakje waar ze blij mee waren. Mede door het enthousiasme van de deelnemers overwegen we nu deze speurtocht nog een keer te organiseren.

Reina 


 
Duurzaam Hengstdal
Bewonersgroep Hengstdal Aardgasvrij
Duurzaam Hengstdal is een initiatief voor én door bewoners in Hengstdal. Samen willen we een duurzame woon-, werk- en leefomgeving creëren met meer verbondenheid. Onze activiteiten zijn er opgericht mede buurtgenoten te enthousiasmeren om bewuster met duurzaamheid om te gaan. Dat doen we o.a. door activiteiten te organiseren en informatie & advies te geven over duurzaamheid en duurzame maatregelen. Wil je meer weten of heb je interesse om mee te doen, stuur ons gerust een email.
DUURZAAMHENGSTDAL WEBSITE
U kunt hier uw gegevens aanpassen
Misschien kreeg u de nieuwsbrief doorgestuurd, u kunt zich hier aanmelden 
Wij zijn benieuwd wat u van onze nieuwsbrief vindt.
Reacties zijn welkom
Share
Tweet
Forward
Email Marketing Powered by Mailchimp
Copyright © 2021 Duurzaam Hengstdal, All rights reserved.


Wil u de nieuwsbrief niet meer ontvangen,
dan kun u zich hier uitschrijven