Copy
View this email in your browser
Nieuwsbrief fusietraject
November 2018

Nieuws

Voor u ligt de vierde nieuwsbrief rondom het onderzoek naar de mogelijkheden en de effecten van de fusie tussen VCBO Kollumerland en Arlanta. Deze nieuwsbrief wordt verspreid via scholen en via de websites van VCBO Kollumerland en Arlanta. In deze nieuwsbrief willen we u met name informeren over een aangepaste planning.

Terugblik

In de vorige nieuwsbrief kon u lezen over de activiteiten van de stuurgroep en drie klankbordgroepen (onderwijs & identiteit, huisvesting & financiën en personeel & organisatie). De stuurgroep had gewerkt aan het formeren van de klankbordgroepen, het plan van aanpak en een communicatieplan. De klankbordgroepen waren voortvarend gestart met het opstellen van rapportages voor de stuurgroep.

Stuurgroep

De stuurgroep was kort voor de herfstvakantie opnieuw bijeen. Het belangrijkste agendapunt was de planning. Het streven was om per 1 januari a.s. te fuseren. Daarbij is ‘zorgvuldigheid gaat voor snelheid’ altijd het uitgangspunt geweest. We zijn nu op een punt beland dat die twee uitgangspunten met elkaar in conflict komen.
De stuurgroep heeft de conclusie getrokken dat fuseren per 1 januari niet haalbaar is, als we niet willen inboeten op zorgvuldigheid. Daarom heeft de stuurgroep het College van Bestuur geadviseerd om het fusiemoment door te schuiven naar 1 april 2019. Dit advies is overgenomen. Ook de Raad van Toezicht is hiervan in kennis gesteld. Bij deze willen we ook u informeren over het aangepaste tijdspad. We nemen tot het eind van dit jaar voor het onderzoek. De besluitvorming kan dan plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2019, zodat de fusie op 1 april 2019 een feit is.

Klankbordgroepen

Een van de redenen om het fusiemoment op te schuiven, was het ontbreken van voldoende ouders van beide organisaties in de klankbordgroepen. De stuurgroep vindt de vertegenwoordiging van ouders uit beide organisaties essentieel voor het proces van klankborden en het creëren van draagvlak.
Hoewel al in een eerder stadium op verschillende manieren is geprobeerd om ouders te betrekken, bleek dat (zeker kort voor en na een zomervakantie) een lastig traject. Door hier met hulp van de directeuren en de GMR nogmaals op te investeren is dit toch gelukt. Met het opschuiven van het fusiemoment, moet er nu voldoende ruimte zijn om te klankborden op de rapportages die worden voorgelegd aan de stuurgroep.

Vooruitblik

De klankbordgroepen werken de komende tijd verder aan hun eindrapportages, die worden aangeboden aan de stuurgroep. De stuurgroep verzorgt op basis van deze rapportages een eindrapport (zgn. fusie-effectrapportage) op basis waarvan het bestuur kan komen tot beargumenteerde besluitvorming.
Deze besluitvorming wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Raden van Toezicht, de Algemene Ledenvergadering en de medezeggenschapsorganen. Voor de Algemene Ledenvergadering stond deze besluitvorming gepland op 10 december. Door het opschuiven van het fusiemoment is dit niet langer haalbaar. Die vergadering wordt daarom benut om de leden een toelichting te geven over het proces.

Meer informatie en vragen

Deze nieuwsbrief wordt verspreid via scholen en via de websites van VCBO Kollumerland en Arlanta. Op beide websites vindt u ook meer achtergrondinformatie over het fusietraject. Wilt u de nieuwsbrief voortaan rechtstreeks in uw mailbox ontvangen? Klik dan hier.
 
Vragen? Heeft u een vraag over het (onderzoek naar) het fusietraject die nog niet in deze nieuwsbrief is behandeld? Laat het ons dan weten via mail en wie weet leest u in de volgende nieuwsbrief het antwoord!
Copyright © 2018 Arlanta en VCBO Kollumerland, All rights reserved.
Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Schrijf u dan hier uit.
 


This email was sent to <<Email Adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Communicatieadvies · Groote Veen 59 · Eelde, Nederland 9761 DG · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp