Copy
Změny v legislativě probíhají neustále a my si uvědomujeme, jak důležité je o změnách vědět včas, orientovat se v nich a zároveň umět na ně rychle reagovat. 

Proto jsme se v rámci projektu Efektivní správa obcí rozhodli Vám poskytnout pravidelný přehled, kde najdete změny v legislativě, ustanovení, kterým byste měli věnovat pozornost a související dotazy, kromě toho Vám nabízíme rovněž i nejvýznamnější rozhodnutí soudů či správních orgánů týkajících se chodu obce.

Vše se dozvíte v našem pravidelném MONITORINGU LEGISLATIVY A JUDIKATURY! A teď už si přečtěte, co je nového.
NOVELA ZÁKONA O DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ
Obce mohou nově reagovat na dopady pandemie koronaviru a osvobodit poplatníky od daně z nemovitých věcí vydáním obecně závazné vyhlášky. Novela nabyla účinnosti 1. 7. 2020.
O CO V NOVELE JDE?
Obce mohly doposud obecně závaznou vyhláškou podle § 17a zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, v případě živelní pohromy osvobodit dotčené nemovité věci od daně z nemovitých věcí. Tohoto institutu bylo využíváno především v době povodní, vichřicí či stavu sucha. Působnost tohoto ustanovení byla v reakci na pandemii koronaviru zákonem č. 299/2020 Sb., rozšířena na mimořádné události v obecném slova smyslu tak, aby byly pokryty i jiné situace, např. právě propuknutí pandemie, vyhlášení nouzového stavu apod. Novela nabyla účinnosti 1. 7. 2020. Osvobození lze vztáhnout na všechny nemovité věci na celém území obce, všechny nemovité věci dotčené mimořádnou událostí nebo jednotlivé nemovité věci dotčené mimořádnou událostí. Poplatníky lze osvobodit až na 5 let. Úplné znění novely naleznete zde.
KTERÝM USTANOVENÍM VĚNOVAT POZORNOST?
  • § 17a zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů
SOUVISEJÍCÍ DOTAZY
Obec uvažuje o plošném osvobození od daně z nemovitých věcí z důvodů zmírnění dopadů pandemie koronaviru, jakým způsobem by měla postupovat?
Odpověď
Můžeme poplatníky osvobodit od daně z nemovitých věcí i zpětně?
Odpověď
Pozor, abyste si odpovědi na dotazy mohli zobrazit, musíte být přihlášeni! Přihlaste se zde.

NOVELA ZÁKONA O VOLBÁCH DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Pověřených obecních úřadů se týká novela zákona o volbách do Evropského parlamentu, která nabyde účinnosti od 1. 1. 2021, kdy se doplňuje další přestupek, který pověřené obecní úřady projednávají.
O CO V NOVELE JDE?
Současná právní úprava pamatuje na situaci, kdy volič požádá o zápis do volební evidence v jiném členském státě EU a zároveň požádá o zápis do seznamu pro volby do Evropského parlamentu v ČR, kdy je takové jednání přestupkem. Dosavadní právní úprava však nepostihovala situaci, kdy volič fakticky svého volebního práva využije vícekrát, tedy hlasuje více než jednou. Novelou č. 282/2020 Sb., tak dochází k rozšíření přestupku o hlasování v týchž volbách do Evropského parlamentu, za což bude možné uložit pokutu až do výše 10.000,- Kč. Příslušným k projednání tohoto přestupku pak bude pověřený obecní úřad podle místa bydliště fyzické osoby. Úplné znění novely naleznete zde.
KTERÝM USTANOVENÍM VĚNOVAT POZORNOST?
  • § 14 písm. d) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. 1. 2021
  • § 62 odst. 1 písm. k) a l) a odst. 2 a 3 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. 1. 2021
ÚRAZY NA CHODNÍKU
NÁLEZ ÚSTAVNÍHO SOUDU ZE DNE 14. 5. 2020, SP. ZN. II. ÚS 4100/19
Ústavní soud se v nálezu zabýval problematikou úrazu na ošetřené místní komunikaci, resp. chodníku. Připomněl tak obecná kritéria, že co se týče posouzení schůdnosti chodníku v případě, že se chodec domáhá náhrady újmy na zdraví v důsledku špatného stavu chodníku, je třeba, aby soudy na jedné straně zkoumaly, nakolik se chodec choval tak, aby svému úrazu předešel. V rámci toho se mohou zabývat veškerými okolnostmi případu včetně toho, zda chodec z více možných cest zvolil tu nejbezpečnější, zda přizpůsobil tempo chůze okolnostem, ale i zda zvolil vhodnou obuv apod. Na druhé straně je ovšem třeba zhodnotit, nakolik vlastník komunikace dodržel svou povinnost zajistit, aby tato komunikace umožňovala bezpečný pohyb chodců. O přiznání náhrady a o její výši se rozhodne podle toho, nakolik ke vzniku újmy přispěl sám chodec, a naopak nakolik k tomu přispěl vlastník komunikace. Odkaz naleznete zde.
DOTČENÁ USTANOVENÍ
  • § 26 odst. 7 a § 27 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
JAKÉ DALŠÍ ZMĚNY NÁS ČEKAJÍ?
V budoucnu nabydou účinnosti také další právní předpisy, které budou mít dopady do života obcí. Patří k nim:
  • novela školského zákona (zákon č. 284/2020 Sb.),
  • novela zákona o obecní policii (zákon č. 261/2020 Sb.),
  • novela zákoníku práce (zákon č. 285/2020 Sb.).
O obsahu těchto novel Vás budeme informovat s dostatečným předstihem před nabytím jejich účinnosti.
Nechcete již získávat další informace?
Odhlásit se můžete zde.
Email
https://www.facebook.com/smocr1
https://www.smocr.cz/cs