Copy
Februarutgave 2021                          
Frilu
ftsagenda Buskerud       
Nyhetsbrev om natur- og friluftslivssaker i Buskerud 
NYHETER    HØRINGER    ARRANGEMENTER   

Forum for natur og friluftsliv Buskerud ønsker at nyhetsbrevet skal være et talerør for saker som omhandler natur- og friluftslivverdier i fylket. 

Kom gjerne med tilbakemeldinger på innhold, og eventuelt om det er saker som dere mener vi bør belyse.

GI TILBAKEMELDING

NYHETERREGIONALT

 

Årsmøte 2021 FNF Buskerud

 

Årsmøtet for FNF Buskerud avholdes mandag 22. mars kl. 17:0019:00, og streames direkte fra Friluftslivets Hus i Drammen. Du er velkommen til å delta på møtet via Teams. 

LES MER

  


REGIONALT

 

Nytt medlem i FNF Buskerud

 

Skogselskapet er en ideell medlemsorganisasjon som ønsker at alle mennesker skal oppleve skog som en verdifull kilde til livskvalitet. Organisasjonens mål er å fremme forståelse for skogens mangesidige betydning. Som verdiskaper, for friluftsliv og helse samt som avgjørende i klimakampen og for et godt skogbruk. 

Skogselskapet i Buskerud og Telemark tilslutter seg FNF Buskerud fra årsmøtet 22. mars 2021. FNF Buskerud har nå 14 tilsluttede organisasjoner. 

Les mer om Skogselskapet her. 

  


REGIONALT

 

Fremmede fiskearter truer ferskvann

 

Ny rapport foreslår tiltak mot fremmede fiskearter i Telemarkskanalen, på Hardangervidda og i kommunene Asker, Moss og Nesodden. 

På Hardangervidda er trusselen at den regionalt fremmede fiskearten ørekyt skal spre seg vest for vannskillet. De mest effektive tiltakene vil ifølge rapporten være å fjerne ørekyt ved hjelp av rotenon over et større område enn i dag, samt å sette opp flere fiskesperrer. 


LES MER

  


NASJONALT

 

EUs taksonomi og handlingsplan for bærekraftig finans

 

EUs taksonomi for bærekraftig finans – en del av EU Green Deal- kan bli viktig for energisektoren i Norge. Les mer om prosjektet her. 

  
LES MER


NASJONALT

 

NJFF 150 år!

 

Norsk Jæger- og Fisker-Foræning ble stiftet 10. februar 1871, og i år fyller organisasjonen 150 år. Vi gratulerer! 

På NJFF sin nettside kan du se bilder fra den korona-vennlige feiringen. Skitt feiring!  

  
LES MER

PÅGÅENDE HØRINGERREGIONALT

 

Oversikt over aktuelle høringer i Buskerud

 

FNF Buskerud har opprettet en fane på hjemmesiden vår med aktuelle høringer med betydning for natur- og friluftsliv i Buskerud- regionen. På denne siden er det lett for deg som organisasjon eller privatperson å følge med på utbyggingsplaner i ditt område, og komme med uttalelser.

Aktuelle høringer for mars 2021 (med flere) finner du her

Les mer

  


REGIONALT

 

Varsel om oppstart av planarbeid på Bestonåsen i Asker

 

Bestonåsen er et populært tur- og rekreasjonsområde i Årosskogen mellom Åros og Sætre i Asker Syd. Området er allerede detaljregulert med 100 større boliger og infrastruktur, men det er nå mulig å komme med en uttalelse til å finne en bedre løsning, både ift. boligtyper og ift. terrengtilpasning, slik at planen kan la seg gjennomføre på best mulig måte.


Høringsfrist: 6. mars


LES MER

  


REGIONALT

 

Områderegulering Lierbyen

 

Formannskapet i Lier kommune vedtok 28. januar 2021 å legge forslag til planprogram for områderegulering med konsekvensutredning for Lierbyen ut til offentlig ettersyn. Oppstart av planarbeid og utbygingsavtale varsles samtidig.


Høringsfrist: 16. mars


LES MER

  


REGIONALT

 

Planprogram til kommuneplanens samfunnsdel 2022 - 2035. Sigdal kommune. 

 

Planprogram til kommuneplanens samfunnsdel 2022 - 2035 legges ut til høring og offentlig ettersyn i perioden 08.02.2021 - 21.03.2021.


Høringsfrist: 21. mars


LES MER

  

 
REGIONALT

 

Forslag til ny klimaplan Asker kommune


Utvalg for samfunnstjenester vedtok 18. februar at klimaplanen skulle på høring. Alle høringssvar og innspill som sendes inn blir presentert for det politiske utvalget for samfunnstjenester i slutten av april.
 
Frist: 16. April


LES MER

  


REGIONALT

 

Kommunedelplan med konsekvensutredning for hensetting i Drammensområdet - Kunngjøring av vedtak

 

Kommunestyret har i møte 09.02.2021 vedtatt kommunedelplan med konsekvensutredning for hensetting i Drammensområdet, i medhold av plan- og bygningsloven § 11-15. Arbeidet med detaljreguleringen for hensettingsanlegget på Sundland vil starte i februar 2021. 


LES MER

  

 
REGIONALT

 

Kommunedelplanens samfunnsdel - Drammen 2040


Drammen kommune er i gang med å utarbeide kommuneplanens samfunnsdel. Innbyggerne i Drammen er invitert med til å delta i en rekke aktiviteter for å medvirke til den nye kommuneplanen. FNF Buskerud deltok blant annet på dialogmøte med kommunen og politikerne, 4. februar. 

Førsteutkast til kommuneplanens samfunnsdel blir vedtatt av kommunestyret i juni 2021. Den skal deretter på høring. Les mer om hvordan du kan komme med innspill og tilbakemeldinger til førsteutkastet her.
 


LES MER

  

 
REGIONALT

 

Kommunedelplan for naturmangfold 2022-2033 Hol kommune


Hol kommune er en av flere utvalgte kommuner i Norge som får støtte fra Miljødirektoratet sitt prosjekt for utarbeidelse av kommunedelplaner for naturmangfold i kommunene. Bakgrunnen for prosjektet er St.meld. 14 (2015-16) Natur for livet. 

Førsteutkastet til kommunedelplanen blir vedtatt av kommunestyret i løpet av sommeren 2021. Deretter skal den på høring i september/ oktober.
 


LES MER

  

ARRANGEMENTER


NASJONALT
 

Klimarisiko for kommunene      

 

Et webinar om hvordan kommunene påvirkes av klimaendringer og endringer i rammebetingelser som følge av klimautfordringene.Tid: 2. mars 2021 10:00-11:00
Sted: Webinar


Les mer


NASJONALT
 

Digitalt grunnkurs i sosiale medier med Frivillig.no    

 

Ønsker du å lære hvordan du kan bruke sosiale medier i en frivillig organisasjon? Meld deg på digitalt grunnkurs i sosiale medier!Tid: 3. mars 2021 18:00-20:00
Sted: Webinar


Les mer


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Inkluderende rekruttering med Frivillig.no 

 

Velkommen til digitalt grunnkurs om rekruttering av frivillige. Mange frivillige organisasjoner ønsker seg flere frivillige i tiden som kommer. Hvordan kan digitale verktøy og en god plan for rekruttering bidra til at vi når nye folk, og at flere melder seg som frivillige både i løpet av de neste ukene og i årene som kommer?

Tid: 10. mars 2021 18:00-19:30
Sted: Webinar


Les mer


NASJONALT


Høringsmøte om forslag til vannforvaltningsplaner

 

Vannregionmyndigheten for Innlandet og Viken vannregion inviterer til digitalt høringsmøte om den pågående høringen av regionale vannforvaltningsplaner 2022-2027, med tilhørende tiltaksprogram og handlingsprogram.
Formålet med møtet er å informere om hva høringen handler om, hvorfor dette er viktig og hvordan høringsinnspill kan sendes inn.


Høringsmøte med det samme innholdet gjennomføres på flere tidspunkter, og du kan velge det som passer best:
 

Tid: 12. mars 2021 kl. 10:00-12:00
Tid: 16. mars 2021 kl. 12:00-14:00

Sted: Webinar


Les mer


NASJONALT


Verdens vanndag 2021

 

Økonomisk utvikling, befolkningsvekst, jordbruk, industri og energiproduksjon gir økt etterspørsel etter vann. Samtidig gjør klimaendringer at tilgangen til vann blir mer uforutsigbar. Det innebærer at en fjerdedel av verdens befolkning opplever knapphet på vann!

Hvordan vi verdsetter vann, bestemmer hvordan vann forvaltes og deles. I dette seminaret fra Tekna kan du høre både globale og nasjonale perspektiver på denne utfordringen, fra ulike sektorer.Tid: 22. mars 2021 kl. 09:00-12:20
Sted: Webinar


Les mer


NASJONALT


Kurs i artsobservasjoner

 

I mange plansaker ser vi at det mangler kunnskap om natur og arter som lever i områdene der det planlegges inngrep. For at myndighetene skal kunne fatte gode beslutninger, er det viktig at kunnskapsgrunnlaget er så godt som mulig. Det kan du og alle andre bidra til ved å rapportere dine funn av dyr, planter og andre arter på www.artsobservasjoner.no.Tid: 23. mars 2021 kl. 17:00-19:00
Sted: Webinar


Les mer


NASJONALT


Områdevise kraftsystemmøter Statnett

 

I løpet av våren arrangerer Statnett møter om regional nettutvikling og energiutredninger, der du som innbygger/ organisasjon kan delta med dine innspill.  Arrangementene fordeles over hele landet, og alle skal være gjennomført før publisering av Nettutviklingsplanen.Tid: 1. juni 2021 kl. 08:30-12:00 (Øst)
Sted: Webinar


Les mer


NASJONALT


Naturrestaureringskonferansen 2021

 

Forskere har slått alarm om naturens tilstand på jorda, og FN ønsker derfor at neste tiåret skal gi et virkelig løft til arbeidet med å restaurere skadet og ødelagt natur. Det er på tide å reparere det vi har ødelagt, og vi må jobbe sammen.

Miljødirektoratet og Norsk institutt for naturforskning gikk derfor sammen for å samle de beste ekspertene på restaurering på land og i vann for å markere oppstarten på FNs tiår for naturrestaurering.

NINA har samlet foredragene fra årets konferanse, og du finner dem alle herLes mer

Med vennlig hilsen

Kaja og Thomas i FNF Buskerud


 
Forum for natur og friluftsliv i Buskerud håper at nyhetsbrevet er et nyttig hjelpemiddel for alle dere som er engasjert i å ta vare på natur og friluftsinteressene i regionen. Har du tilbakemeldinger på dette brevet eller synspunkter som du ønsker å ta opp med oss, så er det bare å ta kontakt.


FNF Buskerud ved Thomas André Sveri, buskerud@fnf-nett.no,  97 72 28 12


FNF Buskerud ved Kaja Høgås, kaja.hogas@fnf-nett.no,  99 73 12 40

https://fnf-nett.us19.list-manage.com/profile?u=76f1782e0cd4d125bcc0434c9&id=980822f591&e=[UNIQID]&c=fab534ab18 eller https://fnf-nett.us19.list-manage.com/unsubscribe?u=76f1782e0cd4d125bcc0434c9&id=980822f591&e=[UNIQID]&c=fab534ab18


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Forum for natur og friluftsliv Buskerud · Nedre Storgate 10 · Drammen, 06 3015 · Norway

Email Marketing Powered by Mailchimp