Copy
Januarutgave 2021                          
Frilu
ftsagenda Buskerud       
Nyhetsbrev om natur- og friluftslivssaker i Buskerud 
NYHETER    HØRINGER    ARRANGEMENTER   

Forum for natur og friluftsliv Buskerud ønsker at nyhetsbrevet skal være et talerør for saker som omhandler natur- og friluftslivverdier i fylket. 

Kom gjerne med tilbakemeldinger på innhold, og eventuelt om det er saker som dere mener vi bør belyse.

GI TILBAKEMELDING

NYHETERREGIONALT

 

Årsmøte 2021 FNF Buskerud

 

Årsmøtet for FNF Buskerud avholdes mandag 22. mars kl. 17:0019:00 på Friluftslivets Hus i Drammen. Ved høye smittetall vil møtet avholdes digitalt på Teams. Det vil uansett være mulig å følge årsmøtet på Teams.

LES MER

  


NASJONALT

 

Restaurerer myr for naturmangfold og klima

 

Myr er viktig for både naturmangfold og klima. Mer enn 80 drenerte myrområder i Norge er de siste fem årene restaurert. Mange flere står nå for tur.

Les mer

  


REGIONALT

 

Vil få opp fiskebestanden i Oslofjorden

 

Sluttrapporten fra prosjektet “Krafttak for kysttorsken” peker på flere årsaker til at flere fiskearter har hatt en sterk tilbakegang i Oslofjorden og indre Skagerrak. Nå håper fylkesråd for plan, klima og miljø, Anne Beathe Tvinnereim, at staten blir med på videre tiltak for å gjenoppbygge bestandene.

LES MER

  


NASJONALT

 

Foreslår redningsplan for storørreten

 

Innhente mer kunnskap, regulere fisket og motvirke skader fra vannkraftbygging er blant tiltakene Miljødirektoratet foreslår for å berge storørreten.

  
LES MER


REGIONALT

 

Vikens første klimabudsjett

 

17. desember vedtok Viken sitt første klimabudsjett. Fylkeskommunen har høye ambisjoner om 80 prosent reduksjon av klimautslippene i Viken innen 2030.

LES MER

  

PÅGÅENDE HØRINGER


 
REGIONALT

 

Kommunedelplan for naturmangfold 2022-2033 Hol kommune


Hol kommune er en av flere utvalgte kommuner i Norge som får støtte fra Miljødirektoratet sitt prosjekt for utarbeidelse av kommunedelplaner for naturmangfold i kommunene. Bakgrunnen for prosjektet er St.meld. 14 (2015-16) Natur for livet. 

En kommunedelplan for naturmangfold skal være med på å sette naturmangfoldet på den lokalpolitiske dagsorden, og være et retningsgivende styringsverktøy for kommunen i arbeidet med naturmangfold. Gjennom prosessen vil en bred medvirkning gi lokal forankring og verdifull kunnskap om viktige naturverdier og naturområder i kommunen.
 


LES MER

  

 
REGIONALT

 

Innspill til planarbeidet på Blefjell


På Visit Blefjell sine hjemmesider reklameres det for hyttetomter med «asfalt helt til fjells», og «hyttetomter med mulighet til flere bygg på samme tomt». Slik det reklameres for, og fremstilles under planarbeidet på hyttetomter på Blefjell, kan det virke som om det er om å gjøre å fylle tomtene med hytter og veier, uten tanke på naturen i området. FNF Buskerud har sendt inn sin uttalelse til planarbeidet i dag. Du kan lese uttalelsen vår her.

LES MER

  

 
REGIONALT

 

Detaljregulering for Kjelhovda- Hemsedal


Hemsedal kommune ønsker å legge til rette for mer hytteutbygging, og har utarbeidet en ny arealdel til kommuneplanen. Flere av de planlagte hytteområdene ligger tett opp mot snaufjellet, og et av dem er Kjelhovda som nå ligger ute på høring.
 
Frist: 6. Februar.


LES MER

  

 
REGIONALT

 

Vern av skog


Statsforvalteren i Oslo og Viken ønsker å verne 9 skogsområder i Viken. Austadmarka og Leitjernhøgda i Drammen kommune og Beia og Rudsbekken i Nesbyen er foreslått vernet, og Tverrbergkastetnaturreservat i Lier kommune er foreslått utvidet. 

Det er mulig å komme med innspill til verneforslagene. 
 
Frist: 22. Februar.


LES MER

  DRAMMEN KOMMUNE


Forslag til detaljregulering og utbyggingsavtale for Cappelens gate 42 og Schwenckegata 12 - Offentlig ettersyn. Planforslaget legger til rette for etablering av blokkbebyggelse med tilhørende uteoppholdsarealer og parkeringsanlegg under terreng, samt å bevare og rehabilitere drammenshuset i Schwenckegata 12.Høringsfrist 15. februar


Les merDRAMMEN KOMMUNE

Forslag til detaljregulering med utbyggingsavtale for Sanatorieveien 45 og 47 - Offentlig ettersyn. Planforslaget legger til rette for boligfortetting i et villaområde, med to boligvolumer over felles parkeringskjeller. Det legges til rette for inntil 7 boenheter totalt. 
Høringsfrist: 15. februar


Les mer
NORE OG UVDAL KOMMUNE


Forslag til ny reguleringsplan ID 2020004 Gamle Vasstulan er vedtatt lagt ut til høring og offentlig ettersyn med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-11. Planforslaget innbefatter regulering av veg til 5 hyttetomter.

Reguleringsplanen anses så detaljert at naboer og gjenboere kan vurdere konsekvensene av tiltaket opp mot sine interesser ved planbehandlingen.
 

Høringsfrist: 22. februar


Les mer
NORE OG UVDAL KOMMUNE


Forslag til ny reguleringsplan ID 2017014 Rimskei er vedtatt lagt ut til høring og offentlig ettersyn med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-11. Planforslaget innbefatter regulering av et hyttefelt med 5 tomter.
I henhold til Nore og Uvdal kommune sine forutsetningsvedtak om utbyggingsavtaler, k-sak 46/07 og 09/12, legges forslag til utbyggingsavtale mellom utbygger av reguleringsplan ID 2017014 Rimskei og Nore og Uvdal kommune ut til offentlig ettersyn jf pbl§ 17-4.Høringsfrist: 22. februar


Les mer


ÅL KOMMUNEOffentlig ettersyn av detaljplan for miljø og landskap for ombygging av dam Rødungen Nord i Ål kommune. Hafslund E-CO Vannkraft AS har søkt NVE om godkjenning av detaljplan for miljø og landskap for å erstatte eksisterende Rødungen Nord hoved- og sekundærdam med nye dammer på nedstrøms side.
NVE legger planene ut til offentlig ettersyn fordi:

▪ Areal utover det som er vurdert i konsesjonsbehandlingen skal tas i bruk.
▪ Eldre vassdragsanlegg med konsesjon skal ombygges.Høringsfrist: 25. februar


Les mer

KONSESJONSSAK - NVE


Godfarfoss kraftverk - planendringssøknad og justert detaljplan 2020/2021, Nore og Uvdal og Hol kommuner, Viken

NVE har mottatt planendringssøknad og justert detaljplan av 07.12.2020 for Godfarfoss kraftverk fra Godfarfoss Kraft AS. Søknaden og detaljplanen sendes herved på høring parallelt
Høringsfrist: 10. mars


Les mer

ARRANGEMENTER


NASJONALT
 

Verdsetting av naturmangfold og naturens goder

 

Det internasjonale naturpanelet (Ipbes) er i siste fase med å utarbeide en vitenskapelig kunnskapsanalyse om verdier og verdsetting av naturmangfold og naturens goder. Rapporten ferdigstilles i 2022, og er nå ute på sin andre høringsrunde.

Miljødirektoratet, som nasjonalt kontaktpunkt for Naturpanelet, inviterer til et informasjons- og dialogmøte sammen med forfatterne, for å informere om status for arbeidet og hvordan en skal gå frem for å gi høringsinnspill.Tid: 3. februar 2021 kl. 13:00-14:30
Sted: Teams


Les mer


NASJONALT


Lansering av norsk brukerveiledning for RiverWiki

 

Miljødirektoratet, NIVA og NINA inviterer til webinar om en ny, norsk brukerveiledning for innlegging av restaureringsprosjekter i databasen RiverWiki.

Bakgrunnen for webinaret er behovet for en mer systematisk innsamling og deling av eksempler og erfaringer fra gjennomførte restaureringsprosjekter i Norge. Til dette formålet er det på europeisk nivå utviklet en database kalt RiverWiki.Tid: 4. februar 2021 kl. 10:00-11:30
Sted: Webinar


Les mer


NASJONALT


Kurs i digitale årsmøter

 

FNF Akershus og FNF Oslo arrangerer kurs i å holde digitale årsmøter i organisasjoner. 

Kurset tar for seg årsmøte-prosedyre og ulike løsninger for gjennomføring av digitalt årsmøte. Temaer som kommer til å gjennomgås inkluderer:

  • Ordstyring, møteregler og administrering av dette.
  • Hvordan vise sakspapirer/presentasjoner.
  • Avstemming – hva bør man huske på mtp. gyldighet av vedtak osv.

Frivillighet Norge er kursholder.Tid: 11. februar 2021 kl. 17:00
Sted: Webinar


Les mer


NASJONALT
 

Nasjonalparkkonferansen 2021           

 

Nasjonalparkkonferansen flyttes fra mai 2020 til februar 2021. For medlemmer av nasjonalpark- og verneområdestyrer og forvaltere.Tid: 16. februar 2021 09:00-15:00
Sted: Webinar


Les mer


NASJONALT
 

Klimarisiko for kommunene      

 

Et webinar om hvordan kommunene påvirkes av klimaendringer og endringer i rammebetingelser som følge av klimautfordringene.Tid: 2. mars 2021 10:00-11:00
Sted: Webinar


Les mer

Med vennlig hilsen

Kaja og Thomas i FNF Buskerud


 
Forum for natur og friluftsliv i Buskerud håper at nyhetsbrevet er et nyttig hjelpemiddel for alle dere som er engasjert i å ta vare på natur og friluftsinteressene i regionen. Har du tilbakemeldinger på dette brevet eller synspunkter som du ønsker å ta opp med oss, så er det bare å ta kontakt.


FNF Buskerud ved Thomas André Sveri, buskerud@fnf-nett.no,  97 72 28 12


FNF Buskerud ved Kaja Høgås, kaja.hogas@fnf-nett.no,  99 73 12 40

https://fnf-nett.us19.list-manage.com/profile?u=76f1782e0cd4d125bcc0434c9&id=980822f591&e=[UNIQID]&c=e06e2bfa12 eller https://fnf-nett.us19.list-manage.com/unsubscribe?u=76f1782e0cd4d125bcc0434c9&id=980822f591&e=[UNIQID]&c=e06e2bfa12


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Forum for natur og friluftsliv Buskerud · Nedre Storgate 10 · Drammen, 06 3015 · Norway

Email Marketing Powered by Mailchimp