Copy
Novemberutgave 2020                          
Frilu
ftsagenda Buskerud       
Nyhetsbrev om natur- og friluftslivssaker i Buskerud 
NYHETER    HØRINGER    ARRANGEMENTER   

Forum for natur og friluftsliv Buskerud ønsker at nyhetsbrevet skal være et talerør for saker som omhandler natur- og friluftslivverdier i fylket. 

Kom gjerne med tilbakemeldinger på innhold, og eventuelt om det er saker som dere mener vi bør belyse.

GI TILBAKEMELDING

NYHETERREGIONALT

 

Regional samling FNF Viken, Oslo, Vestfold og Telemark

 

26. og 27. november arrangerte FNF regional samling for styremedlemmer og fylkeskoordinatorer i FNF Viken, Oslo, Vestfold og Telemark. På grunn av smittevernhensyn ble samlingen gjennomført digitalt. Tema for samlingen var effektiv påvirkning, og vi fikk konkrete råd og tips fra blant annet Dag Terje Solvang, generalsekretær i DNT, Johan Conradson, Viken idrettskrets, Liselotte Aune Lee, Vestfold og Telemark fylkeskommune og Elin Tangen Skeide, Viken fylkeskommune. I tillegg hadde vi en god dialog med styreledere, nasjonalt styre og oss fylkeskoordinatorer i mellom. Dag 1 av seminaret med innlegg fra Solvang og Conradson  er lagt ut på Youtube. Se dag 1 av samlingen her. 

Les hele programmet her

  


REGIONALT

 

Regional referansegruppe for vannregion Innlandet og Viken

 

Vannregionutvalget er den viktigste arenaen på regionalt nivå for å få til samarbeid om å utarbeide og gjennomføre en helhetlig vannforvaltningsplan. 

3. november deltok FNF Buskerud i Regional referansegruppe for vannregion Innlandet og Viken og de norske delene av vannregion Västerhavet. Les referatet fra Viken Fylkeskommune fra møtet her. 

Les mer om Vannregionutvalget her

  


REGIONALT

 

Friluftslivssamling for fylkeskommunene og samarbeidspartnere

 


Miljødirektoratet arrangerte friluftslivssamling for fylkeskommunene og samarbeidspartnere 3..november. På samliingen fikk vi presentert gode innleg om blant annet besøksforvaltning, frivillig samarbeid og status i ferdsesåreprosjektet. Espen Søilen fra Oslofjorden Friluftsråd snakket om hvordan koronaen har påvirket gjennomføring av organiserte aktiviteter og annet arbeid i Oslofjordens friluftsråd. Les presentasjonen fra Oslofjorden Friluftsråd her

LES MER

  

REGIONALT
 

Møte mellom FNF og Viken Fylkeskommune. 


18. november inviterte FNF Buskerud, FNF Akershus og FNF Østfold de nye fylkesrådene for plan, klima og miljø og for kultur og mangfold ,til et bli kjent - møte. Flere avdelingsirektører fra VIken fylkeskommune, styreledere i FNF og representanter fra våre tilsluttede organisasjoner var med på møtet. Møtet som egentlig skulle være ute i friluft ble gjennomført digitalt, men fikk gode tilbakemeldinger. Vi ser frem til videre samarbeid med Viken fylkeskommune. 
  

 
REGIONALT

 

Befaring på Suluvann i Sande


Nedlegging av dammer foregår i stor skala, og utgjør store konsekvenser for natur og friluftsliv. Flere av dammene vi er vant til å bade og fiske i, vil nærmest forsvinne. Suluvann i Sande kan bli neste eksempel.

Suluvann ligger i Sande i Holmestrand kommune, men mange natur- og friluftslivsorganisasjoner fra Drammensområdet er også aktive her. Tirsdag 17. november dro derfor FNF Vestfold og FNF Buskerud på felles befaring hit. Les mer her

LES MER

  

REGIONALT

 

Oppfølging av Innsigelser Norefjell- Reinsjøfjell


24. september ble sak om oppfølging av innsigelser til kommunedelplan for Norefjell 2019-2035 behandlet i fylkesrådet. De fleste av fylkeskommunens innsigelser til kommunedelplanen er nå løst og ferdig behandlet fra fylkeskommunens side. Når det gjelder løsning av innsigelsen knyttet til det statlig sikra friluftslivsområdet stilles det forutsetning. Innsigelsen til felt BFR13 er opprettholdt.

Les vedtaket her.LES MER

  

NASJONALT

 

Naturmangfoldet i Norge betydelig redusert

– Selv om Norge er blant landene med mest intakt natur igjen, viser naturindeksen at naturmangfoldet vårt er betydelig redusert som følge av menneskelig aktivitet. For åpent lavland og fjell peker pilen dessverre videre nedover, mens for skog ser vi en gledelig framgang, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Les mer her.

  

REGIONALT

 

Viken fylkeskommune starter opp prosessen med vern av 19 skogområder i Viken

 


I Buskerud-regionen ønsker fylkeskommunen å verne Austadmarka og Skaråsen i Drammen kommune, Beia og Rudbekken i Nesbyen kommune og Hvalpåsen i Hole kommune. I tillegg ønsker fylkeskommunen å utvide Tverrbergkastet naturreservat, i Lier kommune. 

LES MER

  

PÅGÅENDE HØRINGER


 
NASJONALT

 

Stortingsmeldingen om vindraft


Miljø - og energikomiteen har levert sin innstilling til stortingsmeldingen om vindkraft. Stortinget skal behandle Meld. St. 28 (2019-2020) Vindkraft på land 1. desember. Følg saken her

LES MER

  

REGIONALT

 

Innspill til Økonomiplan 2021 2024 og budsjett for 2021 Viken fylkeskommune

 


Forum for natur og friluftsliv i Buskerud, Akershus og Østfold har sendt inn en felles uttalelse til Viken fylkeskommune økonomiplan 2021-2024 og budsjett for 2021. Les vårt innspill her

LES MER

  

REGIONALT

 

Kommunedelplan for naturmangfold- Høring av planprogram og varsling av oppstart av planarbeid

 


Hol kommune legger frem forslag til planprogram for kommunedelplan for naturmangfold, datert 19.11.2020, til offentlig ettersyn. Det varsles samtidig om oppstart av planarbeid i henhold til planprogrammet. 
 
Målet med utarbeidelse av kommunedelplan for naturmangfold er å få en samlet oversikt og
helhetlig fremstilling av viktige og verdifulle naturområder, naturtyper og arter i kommunen.


Høringsfrist: 21. Januar 2021


LES MER

  
ASKER KOMMUNE


Asker kommune varsler oppstart av planarbeid med detaljregulering for kyststi og park og motfylling i sjø ved Kutangen og Tåjeodden i Slemmestad.

Hovedhensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for grønne og sjønære rekreasjons- og friområder med kyststi og park som kobles til de fremtidige utviklingsplanene for Slemmestad. For å få til dette må gammel industrivirksomhet (deponi) tildekkes og området må stabiliseres med en motfylling i sjø.Høringsfrist 9. desember


Les mer
ASKER KOMMUNE

Asker kommunestyre har vedtatt reguleringsplan for Norcems anlegg i Slemmestad. Hensikten med planen er å kunne flytte dagens bulklastestasjon vekk fra Slemmestad sentrum, slik at utbygging kan her realiseres. Lastestasjonen skal relokaliseres nord for i de høye siloene. I tillegg skal arealbruken knyttet til eksisterende industri/lager effektiviseres. Samtidig tilrettelegger planen for en mulig framtidig hurtigbåtterminal nord for Norcem sitt kaianlegg. Vedtaket kan påklages. 


Høringsfrist: 14. desember


Les merDRAMMEN KOMMUNE


I forbindelse med både riving av eksisterende bybru og oppføring av midlertidig gang- og sykkelbru, samt oppføring av ny bybru, søkes det om tillatelse til å mudre inntil 19 150 m3 sediment i Drammenselva. 

Fylkesmannen oppfordrer høringsinstansene til å komme med begrunnede synspunkter på om
tillatelse skal gis eller ikke, eventuelt med konkrete forslag til avbøtende tiltak og
vilkår. Dersom høringsinstansen er kjent med forhold som ikke er tilstrekkelig opplyst i
søknaden, ønsker vi informasjon om det.Høringsfrist 21. desember


Les mer
LIER KOMMUNE

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 ble det 30.03.2020 varslet om oppstart av detaljregulering for levering
av masser til oppfylling på Toverud i Sylling, Lier kommune. Bakgrunnen for dette planarbeidet er at Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune skal etablere ny vannforsyning til Oslo. Holsfjorden er som en del av Tyrifjorden et vernet vassdrag. Planområdet ligger på det nærmeste ca. 200 meter fra Holsfjorden, og alt vann fra området vil havne i Holsfjorden. Planen kan derfor føre til påvirkning av innsjøen.

Høringsfrist: 31. desember


Les mer
RINGERIKE KOMMUNE


Plan og ressurs AS varsler om oppstart av planarbeid for 453 detaljregulering for Høgfjell hytteområde. Planområdet omfatter del av eiendom gnr/bnr 298/1 i Ringerike kommune. 
Hensikten med planarbeidet er å videreutvikle området med ca. 50 tomter for høgstandard frittliggende fritidsbebyggelse. Planen tilrettelegger også for bevaring av en helhetlig grønnstruktur og stisystem innenfor planområdet.


Høringsfrist 5. januar


Les mer
RINGERIKE KOMMUNE


DJUPEDAL. Det startes opp planarbeid for å legge til rette for uttak av naturlige og knuste masser. Planområdet er i hovedsak avklart til uttaksområde i gjeldende kommuneplan, men et areal nord i planområdet er i kommuneplanen avsatt til LNF. Det tas sikte på å endre dette gjennom reguleringen. Bakgrunnen for endringen er forslagstillers vurdering av hensiktsmessige uttaksområder. Det vil bli vurdert tilbakeføring av tilsvarende arealer samt etterbruk av arealene som omfattes av uttaket som del av planarbeidet.Høringsfrist: 4. januar


Les mer
HOLE KOMMUNE


Melding om oppstart av detaljreguleringsplan for Loreåsen. Planområdet er på ca. 302 dekar. Planområdet ligger langs en markert høgderygg inntil Steinsfjorden.
Formålet med planarbeidet er å legge inn alle eksisterende tomter for fritidsboliger med riktig areal tilsvarende det som er registrert i Hole kommune. Vi vil også legge inn eksisterende veger med riktig reguleringsbredde og vegbredde. Det vil bli vurdere noen få nye tomter i den øvre delen av planområdet. Høringsfrist: 23. desember


Les mer
ÅL KOMMUNE


Detaljreguleringsplan for Oppsjøtippen er lagt ut på høring. Planen inneholder følgende endringer:
Område for masseuttak/industri (felt D) har økt fra 10 daa til 24 daa. Området for industriareal, motorsportbane, parkering, veier etc. er utvidet og endret. 
Høringsfrist: 22. desember


Les mer

ARRANGEMENTER


NASJONALT
 

Lansering av portal for økologiske grunnkart              

 

Klima- og miljødepartementet inviterer til lansering av kartportalen portal for økologiske grunnkart. Utviklingen av portalen er en sentral del av departementets økologisk grunnkart-satsning for å øke kunnskapen om naturen vår. Portalen er utviklet av Artsdatabanken på oppdag fra departementet.Tid: Torsdag 3. desember kl. 12:00- 13:50
Sted: Gratis webinar


Les mer


NASJONALT
 

Arealer under press - søkerwebinar                   

 

Forskningsrådet lyser ut 110 millioner til forskning på Arealer under press. .
Utlysningen er aktuell for både samfunnsvitenskapelige, tekniske- og naturvitenskapelige fagmiljøer som jobber med tematikk innenfor blant annet miljø, klima, mat og bioressurser, skog og landskap, fornybar energi, lavutslipp, transport, polarforskning, teknologi, økonomi, atferd, forbruk, bioøkonomi med mer.I webinaret vil MD gå gjennom de tematiske prioriteringene i utlysningen og svare på innsendte spørsmål. Søknadsfristene er 17. februar.


Tid: Torsdag 3. desember kl. 13:00- 15:00
Sted: Gratis webinar


Les mer


NASJONALT
 

Opptak av kurs i Politisk Påvirkning             

 

Onsdag 18. november arrangerte FNF Oslo og FNF Akershus kurs i politisk påvirkning. 

Kurset bestod av to deler. Første del var med Katrine Gramnæs, forfatter av boka “Lobby – 10 tips til politisk gjennomslag”, der Katrine gikk gjennom tipsene og svarte på spørsmål. I andre del fortalte Nicholas Wilkinson, stortingsrepresentant for SV, om hvordan det var å sitte som mottaker av innspill og ga tips om hvordan hva som fungerer og hva som ikke fungerer så godt for å nå fram til politikere.

Det ble gjort opptak av kurset som du kan se på nett frem til 31.12.2020. Du finner opptaket her. Les mer

Med vennlig hilsen
Kaja og Thomas i FNF Buskerud


 
Forum for natur og friluftsliv i Buskerud håper at nyhetsbrevet er et nyttig hjelpemiddel for alle dere som er engasjert i å ta vare på natur og friluftsinteressene i regionen. Har du tilbakemeldinger på dette brevet eller synspunkter som du ønsker å ta opp med oss, så er det bare å ta kontakt.


FNF Buskerud ved Thomas André Sveri, buskerud@fnf-nett.no,  97 72 28 12


FNF Buskerud ved Kaja Høgås, kaja.hogas@fnf-nett.no,  99 73 12 40

https://fnf-nett.us19.list-manage.com/profile?u=76f1782e0cd4d125bcc0434c9&id=980822f591&e=[UNIQID]&c=b608c60fe1 eller https://fnf-nett.us19.list-manage.com/unsubscribe?u=76f1782e0cd4d125bcc0434c9&id=980822f591&e=[UNIQID]&c=b608c60fe1


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Forum for natur og friluftsliv Buskerud · Nedre Storgate 10 · Drammen, 06 3015 · Norway

Email Marketing Powered by Mailchimp