Copy
Oktoberutgave 2020                          
Frilu
ftsagenda Buskerud       
Nyhetsbrev om natur- og friluftslivssaker i Buskerud 
NYHETER    HØRINGER    ARRANGEMENTER   

Forum for natur og friluftsliv Buskerud ønsker at nyhetsbrevet skal være et talerør for saker som omhandler natur- og friluftslivverdier i fylket. 

Kom gjerne med tilbakemeldinger på innhold, og eventuelt om det er saker som dere mener vi bør belyse.

GI TILBAKEMELDING

NYHETERNASJONALT

 

Vi må bli plastsmarte

Norge er pådriver for å få på plass en ny global avtale som skal bidra til å bekjempe marin forsøpling og mikroplast. En slik avtale vil være viktig for å ta vare på havmiljøet og for å nå FNs bærekraftsmål om blant å redusere forurensning av havet. Men vi må også gjøre en sterkere innsats her hjemme og sørge for at mer av plasten samles inn, håndteres forsvarlig og brukes om igjen.  LES MER

  


NASJONALT

 

Stort engasjement under årets TV-Aksjon

I år gikk TV-Aksjonen til støtte for WWF, Verdens Naturfond, og deres arbeid for å bekjempe plast i havet. På grunn av Covid19- restriksjoner ble årets bøssebæreraksjon utført digitalt. Til støtte for aksjonen og de digitale bøssene ble det arrangert ryddeaksjoner over hele landet. FNF Buskerud ble med Herman Ekle Lund, rådgiver i WWF og nestleder i hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet i Drammen kommune på ryddeaksjon på Bokerøya i Svelvik. Ved Bokerøya ligger naturreservatet Grunnane, en viktig hekkeplass for sjøfugl, og både ordfører og mange frivillige stilte opp til aksjon. Les mer om ryddeaksjonen i Svelvik og årets TV-Aksjon her. LES MER

  

 
REGIONALT

 

Knallhard kritikk mot Via Ferrata på Andersnatten


Klatremiljøet i Norge er svært kritiske til byggingen av ny Via Ferrata på Andersnatten i Sigdal kommune. Klatreforbundet har skrevet en uttalelse til de omstridte planene, og skriver blant annet følgende: "Via ferrata bryter med en norsk friluftstradisjon som er sentralt for klatremiljøet med mest mulig sporløs ferdsel. Dette bør ligge til grunn når næringsaktiviteter skal etableres i norsk natur. Det bryter også med prinsippet om en allemannsrett hvis kommersielle tilbud skal dominere opplevelsen i områder som til nå har vært fritt tilgjengelig for de som har hatt kompetanse og utstyr til å ferdes i området". Hele uttalelse fra Norges klatreforbund, Kolsås klatreklubb og Drammen klatreklubb finner du her. 

LES MER

  

REGIOALT

 

Økte midler til plan og miljø, kultur og mangfold! 


29. oktober presenterte Viken fylkesråd sitt budsjettforslag for 2021 I forslaget prioriteres plan og miljø, kultur og mangfold. Og satsing på kollektivtransport og klima. Les fylkesrådets forslag herLES MER

  

NASJONALT

 

Jubel for to millioner til UT.no


Den Norske Turistforening slapp jubelen løs i dag da de fikk beskjed om at det er satt av to millioner kroner til turportalen UT.no på statsbudsjettet. LES MER

  

REGIONALT

 

Styremøte i Drammen Friluftsforum


Forum for natur og Friluftsliv buskerud har møte- og talerett på styremøtene i Drammen friluftsforum. Vi var derfor til stede på styremøte i Drammen friluftsforum, torsdag 22. oktober på Friluftshuset i Drammen.LES MER

  

REGIONALT

 

Regional plan for Norefjell- Reinsjøfjell vedtatt


Fylkestinget i Viken har vedtatt Regional plan for Norefjell-Reinsjøfjell 2020-2035, plandokumenter datert 28.05.2020. 

Forslaget om utbyggingssoner: område ved Vollsetran i Flå kommune og under øvre Djupsjøløype i Sigdal kommune ble nedstemt. Sigdal kommune har varslet innsigelse.

Les sluttbehandlingen fra Viken fylkesting her.LES MER

  

NASJONALT

 

Strandsonen under press

Strandsonen er svært viktig friluftslivsarena for store deler av befolkningen i Norge. Til tross for byggeforbudet er strandsonen stadig utsatt for nedbygging, noe som gjør at den blir mindre tilgjengelig for folk flest.

Onsdag 23. september avholdt Norsk Friluftsliv, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Friluftsrådenes Landsforbund og Oslofjorden Friluftsråd et stort webinar om temaet. Se hele seminaret herLES MER

  
 

NASJONALT


Nasjonal handlingsplan for bærekraftmålene

Regjeringen er i gang med å lage en nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene. Planen skal konkretisere arbeidet med bærekraftsmålene og tilpasse det til norske forhold og utfordringer.

Regjeringen inviterer virksomheter og organisasjoner i alle samfunnssektorer til å bidra med innspill til handlingsplanen, delta på innspillsmøter eller dele egne erfaringer. Les mer om hvordan du kan dele ditt innspill herLES MER

  

PÅGÅENDE HØRINGER


REGIONALT

 

Forslag til regional vannforvaltningsplan

 

Viken fylkeskommune skal oppdatere regional vannforvaltningsplan for 2022- 2027. Forum for natur og friluftsliv Buskerud vil delta på møte i referansegruppa for Innlandet og Viken vannregion 3. november, og komme med våre innspill til vannforvaltningsplanen. Send oss gjerne dine innspill du ønsker at vi tar med oss til fylkeskommunen. Frist for å sende inn innspill til fylkeskommunen er 9. november, så vi trenger dine innspill i god tid før det. 

LES MER

  
KONGSBERG KOMMUNE


521R Gomsrud snødeponi. 

Hensikten med planen er å tilrettelegge for et permanent snødeponi ved Gomsrud avfallsanlegg, hvor det i dag er et midlertidig snødeponi. 

Planen omfatter den sørvestre delen av det kommunale avfallsanlegget, planområdet utvides også i vest, mot Numedalslågen. Reguleringsplanen for det permanente snødeponiet innebærer tilhørende renseanlegg, driftsveger, tekniske installasjoner og lagring. Det er lagt til rette for etablering av lagerbygg for teknisk driftsmateriell. Høringsfrist 13. november


Les mer
ROLLAG KOMMUNE


Varsel om planoppstart og høring for Adkomstveg Underberget

Arealet er i kommunedelplan for Blefjell avsatt som LNFR med spredt fritidsbebyggelse. I reguleringsplan for Søndre Underberget er festetomtene regulert som fritidsbebyggelse, med omkringliggende friluftsområder. Forum for natur og friluftsliv Buskerud har bedt om en miljørapport for området, som skal ettersendes. Vi har derfor fått utsatt høringsfrist til rapporten foreligger. 

Høringsfrist: Utsatt til desember


Les mer

ARRANGEMENTER


NASJONALT
 

Klimatilpasning og naturforvaltning

 

Miljødirektoratet presenterer en ny veileder om hvordan kommunen kan bidra til å ivareta naturtyper som påvirkes av klimaendringene i sitt planarbeid. Tid: Tirsdag 24. november kl. 10:00- 11:00
Sted: På nett

Les mer

Med høstlig hilsen
Kaja og Thomas i FNF Buskerud


 
Forum for natur og friluftsliv i Buskerud håper at nyhetsbrevet er et nyttig hjelpemiddel for alle dere som er engasjert i å ta vare på natur og friluftsinteressene i regionen. Har du tilbakemeldinger på dette brevet eller synspunkter som du ønsker å ta opp med oss, så er det bare å ta kontakt.


FNF Buskerud ved Thomas André Sveri, buskerud@fnf-nett.no,  97 72 28 12


FNF Buskerud ved Kaja Høgås, kaja.hogas@fnf-nett.no,  99 73 12 40

https://fnf-nett.us19.list-manage.com/profile?u=76f1782e0cd4d125bcc0434c9&id=980822f591&e=[UNIQID]&c=b2d5893070 eller https://fnf-nett.us19.list-manage.com/unsubscribe?u=76f1782e0cd4d125bcc0434c9&id=980822f591&e=[UNIQID]&c=b2d5893070


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Forum for natur og friluftsliv Buskerud · Nedre Storgate 10 · Drammen, 06 3015 · Norway

Email Marketing Powered by Mailchimp