Copy
Juniutgave 2020                          
Frilu
ftsagenda Buskerud       
Nyhetsbrev om natur- og friluftslivssaker i Buskerud 
NYHETER    HØRINGER    ARRANGEMENTER   

Forum for natur og friluftsliv Buskerud ønsker at nyhetsbrevet skal være et talerør for saker som omhandler natur- og friluftslivverdier i fylket. 

Kom gjerne med tilbakemeldinger på innhold, og eventuelt om det er saker som dere mener vi bør belyse.

GI TILBAKEMELDING

NYHETERNASJONALT

 

Tilskudd til Friluftlivets ferdselsårer
 

Kommuner kan søke fylkeskommunen om stimuleringsmidler til satsing på friluftlivets ferdselsårer. Søknadsfristen i 2020 er 1. juli.


LES MER

  

NASJONALT

 

Handlingsplan for fysisk aktivitet 2020- 2029


Å være fysisk aktiv gir glede og mestring for mange, og det handler ofte om å gjøre noe sammen med andre. Fysisk aktivitet er samtidig nødvendig for å utvikle og opprettholde god helse og livskvalitet gjennom hele livet. 4. juni 2020 la regjeringen frem Handlingsplanen for fysisk aktivitet 2020- 2029. LES MER

  

NASJONALT

 

Fem nye naturreservater i Buskerud

I statsråd 23. juni 2020 ble det vedtatt vern av 30 skogområder i Norge. Alle områder ble vernet som naturreservater med hjemmel i naturmangfoldloven § 34, jf. § 37 og § 62.

5 områder ligger i Buskerud, hvorav 3 er utvidelser av tidligere etablerte reservater. LES MER

  
REGIONALT

 

Avslag på søknad om påfylling av skjellsand ved Villa Malla. 

 


Fylkesmannen har behandlet søknad fra Hurum Strandhotell hvor de søker om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling av skjellsand på stranda ved Villa Malla i Filtvet i Asker Kommune. Fylkesmannen har avslått søknaden på grunnlag av sandens påvirkning på det marine miljøet. LES MER

  
REGIONALT

 

Masseuttak på Hotvet gård i Asker

 

Skanska planlegger et masseuttak på Hotvet gård i Asker kommune. Et steinbrudd og masseuttak vil få store negative konsekvenser for Åroselva, Buskeruds eneste naturlig ytende laks- og ørretelv. Det har pågått et målrettet arbeid for å få opp laks- og ørretbestanden i elva, og det er synd om et masseuttak skal få ødelegge for dette positive arbeidet.LES MER

  
REGIONALT

 

Hyttedrømmen som spiser natur

 

Hyttenorge bygges ut i rekortfart. Samtidig forsvinner norsk natur. Bit for bit. Uten at vi har nok oversikt over ødeleggelsene, varslet eksperter nylig.LES MER

  
REGIONALT

 

Regional Planstrategi for Viken Fylkeskommune

Arbeidet med å utvikle en ny regional planstrategi for Viken pågår for fullt. Den regionale planstrategien skal gjelde for perioden 2021-2030 og vil peke ut hvilken retning Viken skal utvikles mot 2030. LES MER

  
REGIONALT


Forslag til planstrategi for Nesbyen kommune 2020- 2023


Nesbyen kommune er fra 2020 en del av Viken fylkeskommune. Frem til den nye regionale planstrategien for Viken fremlegges i 2021, gjelder et midlertidig plan- og styringssystem. Nesbyen kommune har laget et forslag til ny planstrategi for Nesbyen kommune 2020- 2023. 


Les mer
REGIONALT


Planstrategi for Gol kommune 2020- 2023


Gol og Hallingdal er fra 2020 en del av Viken fylkeskommune. Frem til den nye regionale planstrategien for Viken fremlegges i 2021, gjelder et midlertidig plan- og styringssystem. Gol kommunestyret vedtok ny planstrategi for Gol kommune 23. juni 2020. 


Les mer

PÅGÅENDE HØRINGER

DRAMMEN KOMMUNE
 

Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp i forbindelse med arbeider tilknyttet Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Høgkastet - Hønefoss, Jong - Krokskogen.

 

Høring - Bane NOR SF har søkt Fylkesmannen om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp fra anleggsarbeider i forbindelse med Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Høgkastet-Hønefoss, Jong - Krokskogen.

Frist: 31. juli 2020

LES MER

DRAMMEN KOMMUNE
 

Høring av søknad om tillatelse til arbeider i Drammenselva

 

Høring - Bane NOR SF har søkt Fylkesmannen om tillatelse etter forurensningsloven til arbeider i nedre del av Drammenselva. Anleggsarbeidet er en del av InterCity-utbyggingen. 

Frist: 31. juli 2020

LES MER


NASJONALT
 

Høring av forslag til endringer i plan- og bygningsloven. 


Høring - Regjeringen vil åpne for mer bygging i strandsonen. Høringsfristen er 1. september 2020.


Frist: 1. september 2020

LES MER


RINGERIKE KOMMUNE
 

NVE foreslår nye konsesjonsvilkår for Samsjøen og Bjonevatn i Ringerike kommune. 

 

Konsesjonssak - NVE foreslår at det blir gitt moderne konsesjonsvilkår for regulering av vassdrag, som gir mulighet for å pålegge avbøtande tiltak, blant anna med hensyn på fisk. NVE foreslår at dagens praksis når det gjelder slipp av minstevassføring fra Samsjøen og Bjonevatn blir fastsatt i vilkårsbestemmelsene. 

LES MER

ARRANGEMENTER


NASJONALT
 

KURS I RESTAURERING AV VASSDRAG OG VÅTMARKER (WEBINAR)
 

Det årlige seminaret er forumet for faglig oppdatering, og møteplassen for nettverksbygging innen restaurering av vassdrag og våtmarker. I årets seminar får vi høre både norske og europeiske erfaringer med gjennomførte, pågående og planlagte restaureringstiltak.

Tid: 10.- 11. September 2020. 

Les mer


REGIONALT
 

OPPLÆRING I AREALPLANLEGGING FOR FOLKEVALGTE I KOMMUNENE I ØVRE BUSKERUDFylkesmannen arrangerer opplæring i arealplanlegging for folkevalgte i kommunene i Oslo og Viken. Samlingen for kommunene i tidligere Øvre Buskerud vil bli arrangert 17. september på Gol. 

Tid: 17. September 2020 KL. 10:00- 15:00. 

Les mer

NASJONALT
 

Forvaltning av strandsonen (Webinar). 
 

Strandsonen er en svært viktig friluftslivsarena for store deler av befolkningen i Norge. Etter snart 70 år med byggeforbud opplever vi fortsatt at strandsonen bygges ned bit for bit og dermed blir mindre tilgjengelig for folk flest. Norsk Friluftsliv, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Friluftsrådenes Landsforbund og Oslofjorden Friluftsråd ønsker derfor gjennom dette webinaret å sette søkelyset på forvaltningen av strandsonen, blant annet gjennom presentasjon av ny forskning på området.. 

Tid: 23. september 2020. 

Les mer. 


Med ønsker om en god sommer
fra Kaja og Thomas André i FNF Buskerud


 
Forum for natur og friluftsliv i Buskerud håper at nyhetsbrevet er et nyttig hjelpemiddel for alle dere som er engasjert i å ta vare på natur og friluftsinteressene i regionen. Har du tilbakemeldinger på dette brevet eller synspunkter som du ønsker å ta opp med oss, så er det bare å ta kontakt.


FNF Buskerud ved Thomas André Sveri, buskerud@fnf-nett.no,  97 72 28 12


FNF Buskerud ved Kaja Høgås, kaja.hogas@fnf-nett.no,  99 73 12 40

https://fnf-nett.us19.list-manage.com/profile?u=76f1782e0cd4d125bcc0434c9&id=980822f591&e=[UNIQID]&c=afc39cdecc eller https://fnf-nett.us19.list-manage.com/unsubscribe?u=76f1782e0cd4d125bcc0434c9&id=980822f591&e=[UNIQID]&c=afc39cdecc


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Forum for natur og friluftsliv Buskerud · Nedre Storgate 10 · Drammen, 06 3015 · Norway

Email Marketing Powered by Mailchimp