Copy
Septemberutgave 2020                          
Frilu
ftsagenda Buskerud       
Nyhetsbrev om natur- og friluftslivssaker i Buskerud 
NYHETER    HØRINGER    ARRANGEMENTER   

Forum for natur og friluftsliv Buskerud ønsker at nyhetsbrevet skal være et talerør for saker som omhandler natur- og friluftslivverdier i fylket. 

Kom gjerne med tilbakemeldinger på innhold, og eventuelt om det er saker som dere mener vi bør belyse.

GI TILBAKEMELDING

NYHETERNASJONALT

 

Politisk debatt: Arealer for natur og friluftsliv
 

I forbindelse med Friluftslivets Uke 2020 inviterte Forum for Natur og Friluftsliv sine organisasjoner i Viken flere av Norges fremste eksperter på natur og naturforvaltning til politisk debatt om arealer for natur og friluftsliv, onsdag 9. september på Åssiden elvepark i Drammen. Les referat fra arrangementet, og se opptak på Facebook her


LES MER

  
REGIONALT

 

Regional planstrategi Viken fylkeskommune

Arbeidet med å utvikle en ny regional planstrategi for Viken pågår for fullt. Den regionale planstrategien skal gjelde for perioden 2021-2030 og vil peke ut hvilken retning Viken skal utvikles mot 2030. Forum for natur og friluftsliv sine organisasjoner i i Viken har skrevet en felles uttalelse. Les vår uttalelse til Viken fylkeskommune her. LES MER

  
REGIONALT

 

Tilskudd til bedre tilgjengelighet i friluftsområder


Viken fylkeskommune vil bedre tilgjengeligheten i friluftsområder for personer med nedsatt funksjonsevne, og bygger videre på satsingene i de tidligere fylkeskommunene. Frivillige organisasjoner, som er registrert i enhetsregisteret, interkommunale friluftsråd og kommuner kan søke om tilskudd..Les mer om tilskuddsordningen her. LES MER

  
 
REGIONALT

 

Spillemidler til friluftslivsanlegg i Viken


Kommuner, idrettslag underlagt Norges idrettsforbund, friluftsorganisasjoner under Norsk Friluftsliv, Friluftsrådenes Landsforbund, samt Oslofjorden Friluftsråd kan søke om spillemidler til friluftsanlegg. Dette gjelder blant annet tilskudd til friluftsanlegg som f.eks. dagsturhytter, turveier, tur-/skiløyper og turstier, skilting og merking og sanitæranlegg i tilknytning til utendørs aktivitetsanlegg.Les mer om tilskuddsordningen her. LES MER

  

NASJONALT

 

Er jakt bærekraftig? 

Høstjakta er godt i gang, og mange gleder seg over flotte turopplevelser i skogen og på fjellet. Men noen er også bekymret for både dyreliv og friluftsliv når jakta setter i gang. Har vi grunn til å være bekymret?

LES MER

  
NASJONALT

 

Seminar om restaurering av vassdrag og våtmarker


10. - 11. september arrangerte Vannforeningen det 11. nasjonale seminaret om restaurering av vassdrag og våtmark. Statssekretær Maren Hersleth Holsen fra Klima- og miljødepartementet åpnet årets seminar. Les mer om hele seminaret herLES MER

  

PÅGÅENDE HØRINGER


REGIONALT

 

Høringsuttalelse til forslag til kommunedelplan for Vegglifjell

 

Bit-for-bit nedbygging av natur er den største trusselen mot natur og biologisk mangfold. Vi ber Rollag kommune stoppe videre hytteutbygging i snaufjellet, og la natur- og biologisk mangfold prioriteres foran utvidede hyttefelt som kun er til glede for noen få, men som ødelegger for mye og mange. Les vår uttalelse her

LES MER

  

REGIONALT

 

Høringsuttalelse - forslag til reviderte statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen

 

Eksisterende statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen ble fastsatt ved kongelig resolusjon 25. mars 2011. Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker å gjøre justeringer i retningslinjene, med større handlefrihet til å bygge i strandsonen. Les vår uttalelse til forslaget her

LES MER

  

REGIONALT

 

Kartlegging og verdisetting av friluftsområder i Kongsberg kommune

 

Som en del av arbeidet med ny arealdel, har Kongsberg kommune fått kartlagt og verdsatt friluftsområdene i kommunen. Forslag til temakart over friluftsområder med verdisetting er på høring. Frist for innspill er 5. oktober 2020.

LES MER

  
KONGSBERG KOMMUNE


Forsvarsbygg søker om tillatelse for Hengsvann skyte- og øvingsfelt

 

Forsvarsbygg søker om tillatelse til forurensende virksomhet etter forurensningsloven §11 for Hengsvann skyte- og øvingsfelt i Kongsberg kommune i Viken og Notodden kommune i Vestfold og Telemark. Det søkes  blant annet om bruk av ammunisjon som blant annet kan inneholde de prioriterte stoffene bly, kobber, sink, antimon, kadmium og krom. Fire vannforekomster er vurdert til å kunne være påvirket av avrenningen i/fra feltet; Hengsvannet bekkefelt, Hengsvannet, Hengselva sør for Hengsvannet og Hengselva bekkefelt. 

Høringsfrist 10. oktober.


Les merROLLAG KOMMUNE


Varsel om planoppstart og høring for Adkomstveg Underberget

Arealet er i kommunedelplan for Blefjell avsatt som LNFR med spredt fritidsbebyggelse. I reguleringsplan for Søndre Underberget er festetomtene regulert som fritidsbebyggelse, med omkringliggende friluftsområder. Forum for natur og friluftsliv Buskerud har bedt om en miljørapport for området, som skal ettersendes. Vi har derfor fått utsatt høringsfrist til rapporten foreligger. 

Høringsfrist 2. oktober.


Les mer

ARRANGEMENTER


NASJONALT
 

FAGSEMINAR OM VINDKRAFTKS, Landssamanslutninga for vindkraftkommunar (LNVK), Naturressurskommunene og Kraftfylka inviterer til fagseminar om vindkraft 30. september og 1. oktober. Alle organisasjonane vil presentere sine syn i seminaret. På seminaret vil blant anna kommunar, relevante fagpersonar og stortingspolitikarar delta. 

Tid: 30. September og 1. oktober (Webinar)

Les mer


NASJONALT

 

Kurs i Naturmangfoldloven
 

Vil du gjøre en forskjell? Brenner du for å bevare naturmangfoldet? Hvordan kan vi best bruke naturmangfoldloven til å hindre at verdifull natur ødelegges?

Sted: Røde Kors’ lokaler, Hausmannsgate 7, 0186 Oslo

ARRANGEMENTET VIL STRØMMES DIREKTE.

 

Tid: 14. Oktober 2020


LES MER


 

NASJONALT
 

DAMKONFERANSEN 2020
 

Rivning eller opprusting av demninger i Marka og byggesonen? 

- konsekvenser for natur, friluftsliv - og økonomi


Tid: 21. Oktober 2020 kl. 09:00-15:00. 
Hvor: Lillestrøm kulturhus

Les mer

NASJONALT
 

Vegutbygging og vannmiljøet- utfordringer og løsninger!

Norge er et langstrakt land. Reiser du fra syd til nord i landet, har du tilbakelagt en distanse som likeså kunne føre deg til Nord-Afrika. For å binde sammen landsdelene og redusere reisetiden har det i det siste 10-år vært mange store vegprosjekter i Norge, og flere vegprosjekter er på gang.

Hva gjør disse vegprosjektene med vannmiljøet vårt? Hva bør en utslippstillatelse fra veganlegg inneholde? Når og hvordan bør man rense vegvann, og er det slik at mikroplast fra veg er en stor utfordring?


Tid: 21. oktober 2020 09:00- 16:00 (Webinar)

Les mer. 


Med høstlig hilsen
Kaja og Thomas i FNF Buskerud


 
Forum for natur og friluftsliv i Buskerud håper at nyhetsbrevet er et nyttig hjelpemiddel for alle dere som er engasjert i å ta vare på natur og friluftsinteressene i regionen. Har du tilbakemeldinger på dette brevet eller synspunkter som du ønsker å ta opp med oss, så er det bare å ta kontakt.


FNF Buskerud ved Thomas André Sveri, buskerud@fnf-nett.no,  97 72 28 12


FNF Buskerud ved Kaja Høgås, kaja.hogas@fnf-nett.no,  99 73 12 40

https://fnf-nett.us19.list-manage.com/profile?u=76f1782e0cd4d125bcc0434c9&id=980822f591&e=[UNIQID]&c=9bacb0b5b2 eller https://fnf-nett.us19.list-manage.com/unsubscribe?u=76f1782e0cd4d125bcc0434c9&id=980822f591&e=[UNIQID]&c=9bacb0b5b2


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Forum for natur og friluftsliv Buskerud · Nedre Storgate 10 · Drammen, 06 3015 · Norway

Email Marketing Powered by Mailchimp