Copy
Aprilutgave 2021                          
Frilu
ftsagenda Buskerud       
Nyhetsbrev om natur- og friluftslivssaker i Buskerud 
NYHETER    HØRINGER    ARRANGEMENTER   

Forum for natur og friluftsliv Buskerud ønsker at nyhetsbrevet skal være et talerør for saker som omhandler natur- og friluftslivverdier i fylket. 

Kom gjerne med tilbakemeldinger på innhold, og eventuelt om det er saker som dere mener vi bør belyse.

GI TILBAKEMELDING

NYHETERNASJONALT

 

Har din organisasjon planlagt arrangementer under Friluftslivets uke?

 

Friluftslivets uke arrangeres 4. – 12. september 2021. FNF Buskerud ønsker å samle inn alle aktivitetene i regionen for å informere og markedsføre dem videre. Send oss derfor gjerne deres arrangement!


LES MER

  


NASJONALT

 

Rekordmye truet natur kartlagt 

 

De viktigste grunnene til at mange naturtyper i dag står i fare for å forsvinne er nedbygging, oppstykking og gjengroing av naturområder, sier miljødirektør i Miljøverndepartementet, Ellen Hambro. 


LES MER

  


NASJONALT

 

Støtte til kunnskap om klimatilpasning

 

Miljødirektoratet deler ut 6,6 millioner kroner til kommuner og fylkeskommuner for å øke kunnskapen om klimatilpasning.Formålet med tilskuddsordningen er å heve kunnskapen om hvordan dagens og framtidens klimaendringer berører kommunens ansvarsområder, og hvordan de best kan tilpasse seg og forebygge negative virkninger av klimaendringer.


LES MER

  


NASJONALT

 

Nå skal fuglene få hekke i fred

 

Våren er hekketid for fugler. Det er nå fuglene kurtiserer, bygger reir, legger egg, ruger og beskytter og mater ungene etter klekking. På Miljøstatus får du en oversikt over hvilke steder du skal styre unna i hekketiden. 


LES MER

  


NASJONALT

 

Båndtvang 1. april - 20. august

 

I Norge er det generelt båndtvang i perioden 1. april til 20. august. I noen kommuner er båndtvangen utvidet, og i Buskerud-regionen gjelder dette for bl.a. kommunene Flå, Gol, Hemsedal, Hol og Ål. Sjekk båndtvang- reglene i din kommune her


LES MER

  


NASJONALT

 

Nasjonal vannmiljøkonferanse 2021

 

Miljødirektoratet arrangerte nasjonal vannmiljøkonferanse 27.- 28. april. De viktigste temene på konferansen handlet om medvirkning og lokalt engasjement, vannområdekoordinatorens rolle og fordelene ved forbedring av vannmiljøet.

Du finner opptak av foredragene på Vannportalen. 


LES MER

  


REGIONALT

 

Helhetlig plan for Oslofjorden

  


På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet har Miljødirektoratet nå lansert en helhetlig plan for Oslofjorden. Planen inneholder 63 ulike tiltak og 19 punkt om nødvendig kunnskapsinnhenting.


Les mer om den helhetlige planen for Osloforden her. 

  


REGIONALT

 

Fuglelokaliteter i nye Asker kommune

  


NOF Asker og Bærum lokallag har utarbeidet en rapport som innspill til Asker kommunes «Temaplan for naturmangfold». Arbeidet er utført i samarbeid med NOF avd. Buskerud.

  
Les mer


NASJONALT

 

Tips og varsler om ulovlige miljøforhold

 

Miljødirektoratet ønsker tips og varsler om mulige ulovlige miljøforhold.

– Vi har aldri før fått så mange tips fra publikum om ulovlig fiske, så tidlig i sesongen. Som et resultat av dette har vi allerede dratt inn flere garn og levert anmeldelser for ulovlig fiske av sjøørret. Blant annet i regioner hvor sjøørretbestanden er sårbar, sier Morten Kjørstad, direktør for Statens naturoppsyn (SNO).

  
LES MER

PÅGÅENDE HØRINGERREGIONALT

 

Aktuelle høringer i Buskerud

 

På FNF Buskerud sin nettside finner du en oversikt over alle aktuelle høringer med betydning for natur- og friluftsliv i Buskerud- regionen. På denne siden er det lett for deg som organisasjon eller privatperson å følge med på utbyggingsplaner i ditt område, og komme med uttalelser.

Ta gjerne kontakt med FNF Buskerud dersom din organisasjon ønsker at FNF Buskerud ser nærmere på en sak. 

Lenke til aktuelle høringer finner du her

Les mer

  

HØRINGER VI JOBBER MED I FNF BUSKERUDREGIONALT

 

Høring: Regionale planer for vannforvaltning

 

God vannkvalitet er viktig for alt liv. Den regionale vannforvaltningsplanen er et sentralt verktøy for helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannmiljøet og vannressursene våre. Vi skal ta vare på, og sikre vannets kvalitet for fremtiden.

De regionale vannforvaltningsplanene er nå på høring. FNF Buskerud ønsker innspill fra våre tilsluttede organisasjoner på hvilke vann, elver, bekker og kystområder som er spesielt viktig for deg og din organisasjon. Se egen mail, eller ta kontakt med oss på epost. 

Høringsfrist: 31. mai 2021LES MER

  


REGIONALT

 

Høring: Ny arealdel i kommuneplanen til Kongsberg kommune

 

Utvalg for miljø og utvikling (UMU) vedtok 22.02.2021 å sende forslag til ny arealdel i kommuneplanen ut på offentlig ettersyn. 

Arealdelen åpner opp for flere nye hyttefelt, og FNF Buskerud vil på bakgrunn av fere tilbakemeldinger fra våre tilsluttede organisasjoner, sende inn en uttalelse til planene. Vi vil fokusere på følgende nye hyttefelt: 
 

Innspill 84 – Skrim - Omholtfjell. Med 35 – 55 hytter
Innspill 90 – Skrim - Omholtfjell, Digerhaug, 145 daa
Innspill 96 – Finnerud Gårtd, Omholtfjell, to felt til sammen 97 daaTa gjerne kontakt med oss i FNF Buskerud dersom du har kommentarer tl planarbeidet. 


Høringsfrist: 14. mai


LES MER

  


REGIONALT

 

Temaplan for naturmangfold Asker kommune

 

Temaplan for naturmangfold skal være en strategisk og sektorovergripende plan, og vise hvordan kommunen kan nå målet om å verne om og sikre naturmangfoldet i Asker.

Temaplanen skal legge føringer for en kunnskapsbasert, helhetlig og forutsigbar forvaltning av naturen i Asker slik at tap av naturmangfold stanses, og reverseres der det er mulig.

FNF Buskerud vil sende inn innpill til temaplanen, og har fåttutvidet frist til 20. mai. Temaplanen kommer på høring senere i 2021. 


Frist for innspill: 20 mai


LES MER

  


REGIONALT

 

Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Asker kommune

 

Temaplanen er en strategisk plan som beskriver hvilke innsatsområder, mål og strategier som skal gjelde for Asker kommune de neste 12 årene.


Frist for innspill: 7. mai


LES MER

  

 
REGIONALT

 

Kommunedelplan for naturmangfold Hol kommune


Hol kommune er en av flere utvalgte kommuner i Norge som får støtte fra Miljødirektoratet sitt prosjekt for utarbeidelse av kommunedelplaner for naturmangfold i kommunene. Bakgrunnen for prosjektet er St.meld. 14 (2015-16) Natur for livet. 

Førsteutkastet til kommunedelplanen blir vedtatt av kommunestyret i løpet av sommeren 2021. Deretter skal den på høring i september/ oktober.
 


LES MER

  

ARRANGEMENTER


NASJONALT
 

Hold Norge Rent-konferansen

 

Hold Norge Rent-konferansen blir digital og foregår den 5. mai, med spennende digitale samlinger 4. mai.

Tema for årets konferanse skal belyse næringslivets rolle i kampen mot marin forsøpling.Tid: 4.- 5. mai
Sted: Webinar


Les mer

 


 


NASJONALT

 

Plan- og bygningsloven på 1-2-3

 

FNF Akershus, Oslo og Vestfold inviterer til kurs i Plan- og bygningsloven, onsdag 5. mai. Hans Erik Lerkelund, fagsjef i naturforvaltning i Norsk friluftsliv,  tar oss gjennom en innføring i plan- og bygningsloven.Tid: 5. mai
Sted: Webinar


Les mer

 


 


NASJONALT
 

Allemannsretten- viktig for ferdsel i norsk natur

 

Torsdag 6. mai inviterer Norsk Friluftsliv til gratis webinar om dagens forvaltning av allemannsretten.Tid: 6.. mai kl. 12:15- 14:00
Sted: Webinar


Les mer


NASJONALT

 

Åpning av bekker som klimatilpasning

 

Miljødirektoratet webinar: Ved å gjenåpne vannveier som ligger i rør, kan byer og tettsteder sikre seg bedre mot overvann, og øke verdien av området for mennesker og natur.Tid: 11. mai kl. 10:00- 11:00
Sted: Webinar


Les mer


NASJONALT
 

Kurs om spillemidler til friluftsliv

 

Onsdag 19. mai inviterer FNF Vestfold og FNF Telemark til kurs i spillemidler. Målet er at mer midler skal gå til friluftsformål og da må natur- og friluftsorganisasjonene vite hvordan de skal søke.Tid: 19. mai kl. 17:00- 18:30
Sted: Webinar


Les mer


NASJONALT


Klimatiltak i landbruket

 

Miljødirektoratet webinar: Landbrukskontorene for Hamar, Løten, Ringsaker og Stange har gjennomført et prosjekt for å fremme bruk av fornybare energikilder i landbruksbygg. Hensikten med prosjektet var å gi gårdbrukerne innblikk i muligheter for bruk av fornybar energi og klimavennlige materialer i landbruksbygg.Tid: 25. mai kl. 10:00-11:00
Sted: Webinar


Les mer


NASJONALT


Områdevise kraftsystemmøter Statnett

 

I løpet av våren arrangerer Statnett møter om regional nettutvikling og energiutredninger, der du som innbygger/ organisasjon kan delta med dine innspill.  Arrangementene fordeles over hele landet, og alle skal være gjennomført før publisering av Nettutviklingsplanen.Tid: 1. juni 2021 kl. 08:30-12:00 (Øst)
Sted: Webinar


Les mer

Vårlig hilsen

Thomas og Kaja i FNF Buskerud


 
Forum for natur og friluftsliv i Buskerud håper at nyhetsbrevet er et nyttig hjelpemiddel for alle dere som er engasjert i å ta vare på natur og friluftsinteressene i regionen. Har du tilbakemeldinger på dette brevet eller synspunkter som du ønsker å ta opp med oss, så er det bare å ta kontakt.


FNF Buskerud ved Thomas André Sveri, buskerud@fnf-nett.no,  97 72 28 12


FNF Buskerud ved Kaja Høgås, kaja.hogas@fnf-nett.no,  99 73 12 40

https://fnf-nett.us19.list-manage.com/profile?u=76f1782e0cd4d125bcc0434c9&id=980822f591&e=[UNIQID]&c=967ce6b4f6 eller https://fnf-nett.us19.list-manage.com/unsubscribe?u=76f1782e0cd4d125bcc0434c9&id=980822f591&e=[UNIQID]&c=967ce6b4f6


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Forum for natur og friluftsliv Buskerud · Nedre Storgate 10 · Drammen, 06 3015 · Norway

Email Marketing Powered by Mailchimp