Copy
Desemberutgave 2018

Friluftsagenda Buskerud

Nyhetsbrev om natur- og friluftslivssaker i Buskerud
NYHETER    HØRINGER    ARRANGEMENTER   

Forum for natur og friluftsliv Buskerud ønsker at nyhetsbrevet skal være et talerør for saker som omhandler natur- og friluftslivverdier i fylket. 

Kom gjerne med tilbakemeldinger på innhold, og eventuelt om det er saker som dere mener vi bør belyse.

GI TILBAKEMELDING

NYHETER


NASJONALT

Kartlegging av Vindkraftutbygging


Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) «nasjonale ramme for vindkraft» har kartlagt de 43 mest egnende lokalitetene for vindkraft på land. Fire av disse områdene befinner seg i Buskerud. Forum for natur og friluftsliv Buskerud har skrevet en kronikk om vindkraftutbygging som ble publisert i Hallingdølen avis 13.12.2018.  Alle foreninger tilsluttet FNF Buskerud stiller seg bak. 


Bergen og Hordaland Turlag har ledet arbeidet med å lage en filmserie som viser konsekvenser av vindkraft på land. Arbeidet er et samarbeid med turlagene i vest og FNF´ene på Vestlandet. Gjennom fire filmer vises en bakside ved vindkraftutbygging som ikke ofte nok kommer frem i vindkraftdebatten. Se filmene i nederste link.


Foto: Bergen og Hordaland turlag

LES MER Kronikk av FNF Buskerud

LES MER Bergen og Hordaland turlag - filmserie om vindkraftkonsekvensene

BUSKERUD

Friluftssamarbeid står bak nyetableringen av Drammen friluftsforum


Flere friluftslivorganisasjoner har gått sammen i etableringen med formål om å styrke medlemsorganisasjonenes interesser i aktuelle saker i kommunen, sikre medvirkning og påvirkning ovenfor friluftslivets utvikling i kommunen, samt sikre samarbeid på tvers av ulike friluftslivsorganisasjoner i kommunen.


Foto: Drammen kommune 


LES MER Drammen kommune

NASJONALT

Slik kan trua natur ivaretas bedre


Miljødirektoratet på lag med flere andre direktorater har sammen utarbeidet anbefalinger til hvordan Norge kan ta vare på vår mest trua natur. Målet for dette arbeidet har vært å kunne anbefale fysiske tiltak og juridiske og økonomiske virkemidler som kan bidra til at tilstanden for disse artene og naturtypene kan forbedres med én kategori på rødlista innen 2035.

 


Foto: Miljødirektoratet


LES MER Miljødirektoratet

BUSKERUD

Artsmangfold langs vann og vassdrag skal ivaretas


Buskerud fylkeskommune har satt av 1,4 millioner kroner til tiltak for ivaretakelse og forbedring av den økologiske tilstanden til myrer, dammer, vann og vassdrag i fylket. Slike inntakte naturområder bidrar med en rekke økoystemtjenester som rent vann, flomsikring på grunn av vann og myrs evne til å holde på vann. Dette er billig og miljøvennlig måte å tilpasse seg klimaendringene med økt nedbør, men også fremme et levedyktig biologisk mangfold som også er viktig for utøvelse av friluft- og reiseliv i fylket. I disse områdene finner man også flere ulike naturtyper som har behov for vern. 


Foto: privat 


LES MER Buskerud fylkeskommune


OSLOFJORDEN

Helhetlig plan for Oslofjorden


19.november ble det arrangert en oppstartskonferanse for arbeidet for en helhetlig plan for Oslofjorden. Dette er plan som ble enstemmig vedtatt på Storitnget. Oslofjorden brukes av et stort antall mennesker til ulike rekreasjonsformål. Helhetlig plan for Oslofjorden er viktig for å skal sikre god miljøtilstand, ved restaurere viktige naturverdier, fremme et aktivt friluftsliv og ivareta det biologiske mangfoldet i fjorden.  


Foto: privat 


LES MER Miljødirektoratet

LES MER Klima- og miljøminister Ola Elvestuens åpningstale

NASJONALT

Tilskuddsordninger til natur- og miljøtiltak


Miljødirektoratet gir ut årlig tilskudd til en rekke formål innen naturforvaltning og friluftsliv. Tilskuddene skal stimulere organisasjoner, private bedrifter, kommuner og privatpersoner til å sette i gang med ulike tiltak.

 


LES MER Regjeringen

NASJONALT

Støtte til lokale klimatiltak


Nå kan din kommmune søke om Klimasats-støtte til tiltak som reduserer klimagassutslipp på kort eller lang sikt. 151,8 millioner kroner i statsbudsjettet er satt av til ordningen i 2019. I Buskerud vil det blir arrangert Klimasatsworkshop 8.januar 2019. Her vil det være mulighet til å få mer informasjon om Kimasats, samt utarbeide konkrete og gode søknader.


Foto: Klima Østfold 

 


LES MER om workshopen hos Buskerud fylkeskommune

 

LES MER om Klimasats hos Miljøkommune.no

BUSKERUD

Utbedring av skiløype til Blåfjell naturreservat


Skiforeningen har fått tillatelse til å utbedre løypetraseen i Blåfjell naturreservat. Dispensasjonen stiller en rekke vilkår som skal sikre at konsekvensene av tiltakene ikke blir for store for naturverdiene. Verneformålet skal ivaretas, samtidig som det skal tas hensyn til friluftsliv ved at turmålet Småvann i Blåfjell naturreservat blir lettere tilgjengelig på ski.

 


LES MER Fylkesmannen i Buskerud

BUSKERUD

Nye skogområder verna

 

Fem viktige skogområder i Buskerud på til sammen 35 km2 ble 14.desember vernet som naturreservat. Arealet er fordelt på Lier, Modum, Røyken, Hurum og Gol kommune. 35 andre viktige skogområder i resten av landet ble samtidig vernet. Vernevedtaket omfatter totalt ca. 90 km2 med ca. 59 km2 produktiv skog.  
 


Foto: Fylkesmannen i Buskerud

 

 

 

LES MER Fylkesmanen i Buskerud

 

LES MER Miljødirektoratet.

NASJONALT

Innspill til nye naturtypekartlegginger

 

 På bakgrunn av "Regjeringens kunnskapsløft for norsk natur", (Stortingsmelding 14, 2015-2016), har fylkesmennene utarbeidet forslag til aktuelle områder for naturtypekartlegging utenfor verneområder i 2019. Miljødirektoratet ønsker innspill fra alle som har opplysninger som kan være avgjørende for om et område er aktuelt for kartlegging.


Foto: privat


LES MER Miljødirektoratet

NASJONALT

Regjeringen åpner for stisykling i nasjonalparkene


Handlingsplanen for friluftsliv, som Klima- og miljødepartementet lanserte i sommer, ønsker å likebehandle sykling med ferdsel til fots i nasjonalparkene. Det er et mål om at sykling tillates på eksisterende veier, kjørespor og stier. Målsetningen er å endre lovverket innen 2020.
Foto: Terrengsykkel.no 
 

 

LES MER  Handlingsplanen for friluftsliv 

HØRINGER

LIER

Offentlig ettersyn av kommuneplanens samfunnsdel

 

Kommuneplanens samfunnsdel ute på høring.

 

Høringsfrist: 15. februarLES MER
BUSKERUD

Regional plan for lokalisering av tømmerhavn

 

Buskerud fylkesting har besluttet å igangsette en regional plan for lokalisering av tømmerhavn i Drammensregionen. Det er nå utarbeidet et forslag til planprogram som ligger ute til høring. 

 

Høringsfrist: 9. februar


LES MER
GOL

Planprogram for kommuneplanens arealdel
 

I forslaget til rullering av Behovsplan for idrett og friluftsliv for perioden 2019 - 2028, er investeringsrammen for friluftslivet fortsatt kun 30 millioner kroner per år.

 

Høringsfrist: 29. desember


LES MER

ARRANGEMENTER


BUSKERUD

Klimasatsworkshop


Fylkesmannen i Oslo og Viken og Akershus Fylkeskommun inviterer til workshop hvor kan få informasjon om Klimasats, samt veiledning i hvordan utarbeide konkrete og gode søknader.

 

Tid: 8.januar 09:00 - 14:15
Sted: Fylkestingsalen, Galleriet Schweigaardsgate 4, Oslo
Påmeldingsfrist: Påmelding og endelig program vil komme senere


LES MER

NASJONALT

Konferanse – Hold Norge Rent


Konferanse hvor hovedtema er landbasert forsøpling som kilde til marin forsøpling.

 

Tid: 5. – 6. februar 2019
Sted: Bergen


LES MER

 

Hilsen Thomas André og Peter i FNF Buskerud

 
Forum for natur og friluftsliv i Buskerud håper at nyhetsbrevet er et nyttig hjelpemiddel for alle dere som er engasjert i å ta vare på natur og friluftsinteressene i regionen. Har du tilbakemeldinger på dette brevet eller synspunkter som du ønsker å ta opp med oss, så er det bare å ta kontakt.


FNF Buskerud ved Thomas André Sveri, buskerud@fnf-nett.no,  97 72 28 12


FNF Buskerud ved Peter Øygard Oma, peter@fnf-nett.no,  95 76 49 84

https://fnf-nett.us19.list-manage.com/profile?u=76f1782e0cd4d125bcc0434c9&id=980822f591&e=[UNIQID]&c=90bab52a15 eller https://fnf-nett.us19.list-manage.com/unsubscribe?u=76f1782e0cd4d125bcc0434c9&id=980822f591&e=[UNIQID]&c=90bab52a15


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Forum for natur og friluftsliv Buskerud · Nedre Storgate 10 · Drammen, 06 3015 · Norway

Email Marketing Powered by Mailchimp