Copy
Marsutgave 2021                          
Frilu
ftsagenda Buskerud       
Nyhetsbrev om natur- og friluftslivssaker i Buskerud 
NYHETER    HØRINGER    ARRANGEMENTER   

Forum for natur og friluftsliv Buskerud ønsker at nyhetsbrevet skal være et talerør for saker som omhandler natur- og friluftslivverdier i fylket. 

Kom gjerne med tilbakemeldinger på innhold, og eventuelt om det er saker som dere mener vi bør belyse.

GI TILBAKEMELDING

NYHETERREGIONALT

 

Årsmøte 2021 FNF Buskerud

 

Årsmøtet for FNF Buskerud  ble avholdt mandag 22. mars. Sakliste og årsmøtedokumentene 2021 finner du her. 

LES MER

  


REGIONALT

 

Nytt medlem i FNF Buskerud

  


Skogselskapet i Buskerud og Telemark tilsluttet seg FNF Buskerud på årsmøtet 22. mars 2021. FNF Buskerud har nå 14 tilsluttede organisasjoner. 

Les mer om Skogselskapet her. 

  


REGIONALT

 

800 innspill til Drammen 2040

 

Drammen kommune inviterte innbyggerne i kommunen til medvirkning i arbeidet med samfunnsdel for ny kommuneplan: Drammen 2040: Et godt sted å leve – nær, inkluderende og nytenkende.Kommunen fikk inn over 800 innspill fra privatpersoner, foreninger og organisasjoner. 

På kommunens hjemmeside er det lagt ut en medvirkningsrapport som inneholder en oppsummering av innspillene, informasjon om de ulike medvirkningsaktivitetene og kort informasjon om veien videre. LES MER

  

NASJONALT

 

Tilskudd: Kartlegging av tilgjengelighet i uteområder i 2021

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet gir gjennom Statens kartverk tilskudd til et utvalg av kommuner og fylker som vil gjennomføre kartlegging av kommunesentra eller friluftsområder.

Resultatene av kartleggingen presenteres på norgeskart.no og datasettene "tilgjengelighet tettsted" og "tilgjengelighet friluft" er del av det offentlige kartgrunnlaget (DOK).

 
Søknadsfrist: 30. april LES MER

  


NASJONALT

 

Mottakere av tilskudd til marin forsøpling-opprydding

 

Miljødirektoratet gir 60 millioner kroner i  tilskudd for opprydding i marin forsøpling i 2021. Pengene fordeles over 40 miljøprosjekter, der både Naturvernforbundet, Oslofjordens Friluftsråd, Norges Speiderforbund og Norges Jeger- og Fiskerforbund er blant organisasjonene som vil motta midler til marin opprydning i år. 

  
LES MER


NASJONALT

 

Tips og varsler om ulovlige miljøforhold

 

Miljødirektoratet ønsker tips og varsler om mulige ulovlige miljøforhold.

– Vi har aldri før fått så mange tips fra publikum om ulovlig fiske, så tidlig i sesongen. Som et resultat av dette har vi allerede dratt inn flere garn og levert anmeldelser for ulovlig fiske av sjøørret. Blant annet i regioner hvor sjøørretbestanden er sårbar, sier Morten Kjørstad, direktør for Statens naturoppsyn (SNO).

  
LES MER


NASJONALT

 

Nasjonal Transportplan

 

Nasjonal transportplan 2022–2033 (NTP) ble lagt fram 19. mars 2021 og presenterer regjeringens transportpolitikk for de tolv neste årene.Planen er delt opp i to seksårsperioder, og planene for første periode har størst sannsynlighet for å bli realisert. 

Følgende planer prioritet i første periode:

  • Ringeriksbanen (Bærum, Hole og Ringsaker), E16 Skaret – Høgkastet (Hole) og E16 Høgkastet – Hønefoss (Hole og Ringerike)

  • E134 Oslofjordforbindelsen (Frogn og Asker) 

  • Follobanen (Oslo og Nordre Follo) Rv 22
  • Glommakryssing (Lillestrøm)

 

LES MER

PÅGÅENDE HØRINGERREGIONALT

 

Aktuelle høringer i Buskerud

 

På FNF Buskerud sin nettside finner du en oversikt over alle aktuelle høringer med betydning for natur- og friluftsliv i Buskerud- regionen. På denne siden er det lett for deg som organisasjon eller privatperson å følge med på utbyggingsplaner i ditt område, og komme med uttalelser.

Ta gjerne kontakt med FNF Buskerud dersom din organisasjon ønsker at FNF Buskerud ser nærmere på en sak. 

Lenke til aktuelle høringer finner du her

Les mer

  


REGIONALT

 

Høring: Regionale planer for vannforvaltning

 

God vannkvalitet er viktig for alt liv. Den regionale vannforvaltningsplanen er et sentralt verktøy for helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannmiljøet og vannressursene våre. Vi skal ta vare på, og sikre vannets kvalitet for fremtiden.

De regionale vannforvaltningsplanene er nå på høring. FNF Buskerud ønsker innspill fra våre tilsluttede organisasjoner på hvilke vann, elver, bekker og kystområder som er spesielt viktig for deg og din organisasjon. Se egen mail, eller ta kontakt med oss på epost. 

Høringsfrist: 31. mai 2021LES MER

  


REGIONALT

 

Høring: Handling mot klimaendringene

 

Temaplanen «Handling mot klimaendringene» i Asker kommune er en strategisk plan som beskriver hvilke innsatsområder, mål og strategier som skal gjelde for Asker kommune de neste 12 årene for å redusere klimaendringene. Temaplanen skal revideres hvert fjerde år.

Temaplanen er nå på høring, og FNF Buskerud jobber med en uttalelse.


Høringsfrist: 16. april


LES MER

  


REGIONALT

 

Høring: Ny arealdel i kommuneplanen til Kongsberg kommune

 

Utvalg for miljø og utvikling (UMU) vedtok 22.02.2021 å sende forslag til ny arealdel i kommuneplanen ut på offentlig ettersyn. 

Arealdelen åpner opp for flere nye hyttefelt, og FNF Buskerud vil på bakgrunn av fere tilbakemeldinger fra våre tilsluttede organisasjoner, sende inn en uttalelse til planene. Vi vil fokusere på følgende nye hyttefelt: 
 

Innspill 84 – Skrim - Omholtfjell. Med 35 – 55 hytter
Innspill 90 – Skrim - Omholtfjell, Digerhaug, 145 daa
Innspill 96 – Finnerud Gårtd, Omholtfjell, to felt til sammen 97 daaTa gjerne kontakt med oss i FNF Buskerud dersom du har kommentarer tl planarbeidet. 


Høringsfrist: 14. mai


LES MER

  


REGIONALT

 

Temaplan for naturmangfold Asker kommune

 

Temaplan for naturmangfold skal være en strategisk og sektorovergripende plan, og vise hvordan kommunen kan nå målet om å verne om og sikre naturmangfoldet i Asker.

Temaplanen skal legge føringer for en kunnskapsbasert, helhetlig og forutsigbar forvaltning av naturen i Asker slik at tap av naturmangfold stanses, og reverseres der det er mulig.

FNF Buskerud vil sende inn innpill til temaplanen, og har fåttutvidet frist til 20. mai. Temaplanen kommer på høring senere i 2021. 


Frist for innspill: 20 mai


LES MER

  

 
REGIONALT

 

Kommunedelplan for naturmangfold Hol kommune


Hol kommune er en av flere utvalgte kommuner i Norge som får støtte fra Miljødirektoratet sitt prosjekt for utarbeidelse av kommunedelplaner for naturmangfold i kommunene. Bakgrunnen for prosjektet er St.meld. 14 (2015-16) Natur for livet. 

Førsteutkastet til kommunedelplanen blir vedtatt av kommunestyret i løpet av sommeren 2021. Deretter skal den på høring i september/ oktober.
 


LES MER

  

ARRANGEMENTER


NASJONALT
 

Stikonferansen 2021    

 

Den Norske Turistforening (DNT) og Friluftsrådenes Landsforbund (FL) arrangerer nasjonal Stikonferanse annet hvert år. Årets konferanse var planlagt i Drammen, men ble gjennomført på Teams - til stor suksess.med flotte, digitale foredrag. Alle foredragene er nå tilgjengelig på nett. 

Årets stikonferanse ble gjennomført i samarbeid med Miljødirektoratet, Viken fylkeskommune, Drammen kommune og DNT Drammen og omegn.Tid: 16.- 17. mars (Opptak)
Sted: Webinar


Les mer


NASJONALT


Risikobasert vannovervåkning

 

I Askøy ble det i juni 2019 oppdaget et vannbårent utbrudd av Campylobacter, uten at det var signal som kunne tilsi at drikkevannet var blitt forurenset.
I lys av blant annet hendelsen i Askøy, og Mattilsynets tilsynskampanje med fokus på farekartlegging, skal dette fagtreffet diskutere begrepet "risikobasert vannovervåkning".Tid: 12. april
Sted: Webinar


Les mer

 


 


NASJONALT


Høringsmøte om forslag til vannforvaltningsplaner

 

Vannregionmyndigheten inviterer til flere høringsmøter og webinarer i høringsperioden for de regionale planene for vannforvaltning. De gjennomføres på Teams i mars og april 2021.

Deltagelse er gratis, og de som melder seg på får tilsendt lenke til arrangementet.


Sted: Webinar


Les mer


REGIONALT


FNF om høring om regionale vannforvaltningsplaner

 

FNF i Akershus, Buskerud, Oslo og Østfold inviterer sine tilsluttede organisasjoner til digitalt informasjonsmøte om vannforvaltning.

Vi setter av ca. to timer til orientering om høring av vannforvaltningsplaner, og hva det forventes at vi gir innspill på. Vi inviterer også koordinatorer fra vannområdene, slik at vi har fagpersoner tilgjengelig for spørsmål.Tid: 19. april
Sted: Webinar


Les mer

 


 


NASJONALT
 

Hold Norge Rent-konferansen   

 

Hold Norge Rent-konferansen blir digital og foregår den 5. mai, med spennende digitale samlinger 4. mai.

Tema for årets konferanse skal belyse næringslivets rolle i kampen mot marin forsøpling.Tid: 4.- 5. mai
Sted: Webinar


Les mer

 


 


NASJONALTInvitasjon til friluftspolitisk samling 20 april kl. 9-11
 

Norsk Friluftsliv inviterer til webinar om hindre for deltakelse i friluftsliv og frivillig arbeid tirsdag 20. april.

Gjennom skråblikk utenfra og åpen dialog mellom ulike aktører i friluftslivet, spør vi: Hvilke historier er det som fortelles? Og hvordan påvirker ting som organisasjonskultur, språk og tilrettelegging, hvem som deltar i friluftslivet? Ikke minst vil vi se på hvordan vi kan skape endring og bryte barrierene for deltakelse. Målet er bedre inkludering og mer mangfold i friluftslivet.
 Tid: 20. april
Sted: Webinar


Les mer

 


 


NASJONALTInvitasjon til grønn hyttelab
 

Hvordan skal vi dekke etterspørselen av fritidsboliger og opprettholde verdiskapningen i distriktene, samtidig som vi sikrer både sosial bærekraft, en helhetlig arealforvaltning og en klimavennlig fritidsøkonomi?

Grønn hyttelab er en nasjonal møteplass som bidrar til å finne gode og grønne veivalg for fremtidens fritidsøkonomi. 

Arrangementet skal oppmuntre og motivere til å søke mer kunnskap og bedre løsninger for en bærekraftig fritid. 

Arrangementet er et samarbeid mellom NTNU, Nasjonalparken næringshage og Oppdal kommune. 


Tid: 27.- 29. april
Sted: Webinar


Les mer​​


 


NASJONALT


Kurs i naturmangfoldloven med fokus på konsekvensutredninger

 

Naturmangfoldloven og konsekvensutredninger har som mål å synliggjøre konsekvenser for natur i vedtak. Gjennom bruk av «caser» vil kurset vise hva loven og forskriften gir av muligheter for å sikre naturen og hvordan du kan bruke dette i lokale plansaker.

Kursholder er Sabima.


Tid: 26. april kl. 17:00
Sted: Webinar


Les mer


NASJONALT


Plan- og bygningsloven på 1-2-3

 

Hans Erik Lerkelund, fagsjef i naturforvaltning i Norsk friluftsliv,  tar oss gjennom en innføring i plan- og bygningsloven.

Lerkelund tar oss fra det store utfordringsbildet, der urovekkende naturtilstand og klimautfordringer får stor spalteplass, ned til vårt lokale nivå der brått gravemaskina står midt i jaktterrenget uten at vi har fanget opp hva som skjer. Plansystemet med vekt på kommunal planlegging. Om medvirkning og viktigheten av å engasjere seg. Og hvordan brukes naturmangfoldloven i plansammenheng?


Tid: 5. mai, kl. 17:00 – 18:30
Sted: Webinar


Les mer


NASJONALT


Områdevise kraftsystemmøter Statnett

 

I løpet av våren arrangerer Statnett møter om regional nettutvikling og energiutredninger, der du som innbygger/ organisasjon kan delta med dine innspill.  Arrangementene fordeles over hele landet, og alle skal være gjennomført før publisering av Nettutviklingsplanen.Tid: 1. juni 2021 kl. 08:30-12:00 (Øst)
Sted: Webinar


Les mer


NASJONALT


Naturrestaureringskonferansen 2021

 

Forskere har slått alarm om naturens tilstand på jorda, og FN ønsker derfor at neste tiåret skal gi et virkelig løft til arbeidet med å restaurere skadet og ødelagt natur. Det er på tide å reparere det vi har ødelagt, og vi må jobbe sammen.

Miljødirektoratet og Norsk institutt for naturforskning gikk derfor sammen for å samle de beste ekspertene på restaurering på land og i vann for å markere oppstarten på FNs tiår for naturrestaurering.

NINA har samlet foredragene fra årets konferanse, og du finner dem alle herLes mer

Påskehilsen

Kaja og Thomas i FNF Buskerud


 
Forum for natur og friluftsliv i Buskerud håper at nyhetsbrevet er et nyttig hjelpemiddel for alle dere som er engasjert i å ta vare på natur og friluftsinteressene i regionen. Har du tilbakemeldinger på dette brevet eller synspunkter som du ønsker å ta opp med oss, så er det bare å ta kontakt.


FNF Buskerud ved Thomas André Sveri, buskerud@fnf-nett.no,  97 72 28 12


FNF Buskerud ved Kaja Høgås, kaja.hogas@fnf-nett.no,  99 73 12 40

https://fnf-nett.us19.list-manage.com/profile?u=76f1782e0cd4d125bcc0434c9&id=980822f591&e=[UNIQID]&c=4de2305012 eller https://fnf-nett.us19.list-manage.com/unsubscribe?u=76f1782e0cd4d125bcc0434c9&id=980822f591&e=[UNIQID]&c=4de2305012


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Forum for natur og friluftsliv Buskerud · Nedre Storgate 10 · Drammen, 06 3015 · Norway

Email Marketing Powered by Mailchimp