Copy
Maiutgave 2020                          
Frilu
ftsagenda Buskerud       
Nyhetsbrev om natur- og friluftslivssaker i Buskerud 
NYHETER    HØRINGER    ARRANGEMENTER   

Forum for natur og friluftsliv Buskerud ønsker at nyhetsbrevet skal være et talerør for saker som omhandler natur- og friluftslivverdier i fylket. 

Kom gjerne med tilbakemeldinger på innhold, og eventuelt om det er saker som dere mener vi bør belyse.

GI TILBAKEMELDING

NYHETERNASJONALT

 

Forum for Natur og Friluftsliv fyller 20 år!
 

Søndag 24. mai fylte Forum for Natur og Friluftsliv 20 år! Da forumet ble opprettet 24. mai 2000 var formålet til FNF å påvirke alle typer arealplaner som har innvirkning på natur- og friluftsinteressene på fylkes- og kommunenivå. Forumet skulle være en møteplass for å skape samarbeid mellom organisasjonene og for å løfte felles interesser. Friluftsliv og helse var sentrale arbeidsområder for langsiktig holdningspåvirkning. Hovedoppgavene er i dag det samme som da forumet ble etablert, og vi har utviklet en strømlinjefomet organisasjon med både sentrale og regionale styrer, og en fylkeskoordinator i hvert fylke. Les mer om historien til FNF her


LES MER

  

NASJONALT

 

Gi oss grønnere vannkraft


Vann i tørrlagte elver gir nytt liv til ødelagte økosystemer, og kan for flere av våre elver være samfunnsøkonomisk lønnsomt. For å sikre en grønnere vannkraft må det stilles oppdaterte miljøkrav til vannkraftsektoren. Natur- og friluftslivsorganisasjonene Sabima, Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), Norsk Friluftsliv, WWF Verdens Naturfond, Naturvernforbundet og Den Norske Turistforening (DNT) mener det er på høy tid at én av de sektorene som påvirker norsk vassdragsnatur mest, blir løftet inn i vår tid gjennom gode oppdaterte miljøkrav.LES MER

  
NASJONALT

 

Fiskesesongen er i gang. Husk bare å rapportere inn fangsten din! 


Årets fiskesesong er i gang, og mange drømmer om å dra opp storlaksen! Husk bare å rapportere inn fangst av laks, sjøørret og sjørøye slik at myndighetene kan fortsette å forvalte og opprettholde norsk fritidsfiske og næringsvirksomhet. LES MER

  


REGIONALT


Lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Drammensregionen


Lakseparasitten Gyrodactylus salaris er en av de viktigste årsakene til laksedød i dag. Som laksefisker i Drammensregionen er det viktig at du bidrar til bekjempelsen av lakseparasitt så vi fortsatt kan ha laks i disse områdene i fremtiden.

Bekjempelsen av gyrodactylus salaris spres som regel ved flytting av fisk og fiskeredskaper, og det er derfor veldig viktig at du desinfiserer utstyret ditt, og sløyer og vasker fisken der du fanget den for å unngå smitte i elver og ferskvann.


Les mer


REGIONALT


Naturlig laksefiske i Åroselva under press


Åroselva er den eneste lakseelven i Buskerud som ikke har fått påvist lakseparasitten Gyrodactylus salaris, og er i dag den eneste naturlig reproduserende lakseelven i regionen. Den er også en av få naturlig reproduserende elver i hele Viken fylke.

I henhold til Lakse- og innlandsfiskloven skal naturlige bestander av anadrome laksefisk, og deres leveområder, forvaltes slik at naturens mangfold og produktivitet bevares. Allikevel er Åroselva, som den eneste naturlig reproduserende lakseelven i Buskerud, under hardt press.


Les mer

PÅGÅENDE HØRINGER

RINGERIKE OG FLÅ KOMMUNE
 

Høring av forslag om vern av skog

 

Høring - Verneforslaget omfatter fem nye naturreservater og utvidelse av tre eksisterende naturreservater. Områdene er tilbudt for vern av skogeierne selv gjennom ordningen med frivillig vern av skog.I Ringerike og Flå kommune gjelder verneforslaget Såta Naturreservat. 

Frist: 27. juli 2020

LES MER

FJELLKOMMUNER
 

Hytteutbygging


FNF Buskerud følger med på planer som legger opp til utbygging av fritidsbebyggelse i og i nærheten av viktige fjell- og villreinområder. Vi ser at små kommuner ønsker hyttebyer innenfor egne grenser, og tillater bit-for-bot- nedbygging av naturen. Vi ser med bekymring på at såkalte "små endringer" blir godkjent i hyttelandsbyene gang på gang. 

ARRANGEMENTER


NASJONALT
 

KURS I VANNFORVALTNING
 

Oslo og Omland Friluftsråd, FNF Oslo og FNF Akershus arrangerer kurs (webinar) i vannforvaltning, 11. juni kl. 18:00- 20:30. Det blir generell info om hvordan det står til med norsk vannmiljø, om våtmarker, bekker, villaks, avrenning, kantvegetasjon og litt om vannkraft og oppdrett.
Kursholder er vannkoordinatorene fra SRN, Norsk Friluftsliv og Sabima: Åsa Renman og Silje Helen Hansen.

Les mer


NASJONALT
 

Miljødirektoratet Webinar
 

Miljødirektoratet arrangerer flere gratis webinarer om ulike miljøtemaer. Temaene er hovedsaklig klima og kartlegging av naturtyper. I jini er følgende webinar aktuelle: 

Klimahensyn i Areal- og Transportplanlegging. Webinar 9. juni kl. 10:00- 11:00

Biodrivstoff som klimatiltak i Norge mot 2030. Webinar 12. juni kl. 11:30- 12:30. 


Vennlig hilsen Kaja og Thomas André i FNF Buskerud


 
Forum for natur og friluftsliv i Buskerud håper at nyhetsbrevet er et nyttig hjelpemiddel for alle dere som er engasjert i å ta vare på natur og friluftsinteressene i regionen. Har du tilbakemeldinger på dette brevet eller synspunkter som du ønsker å ta opp med oss, så er det bare å ta kontakt.


FNF Buskerud ved Thomas André Sveri, buskerud@fnf-nett.no,  97 72 28 12


FNF Buskerud ved Kaja Høgås, kaja.hogas@fnf-nett.no,  99 73 12 40

https://fnf-nett.us19.list-manage.com/profile?u=76f1782e0cd4d125bcc0434c9&id=980822f591&e=[UNIQID]&c=4a2f3fcbef eller https://fnf-nett.us19.list-manage.com/unsubscribe?u=76f1782e0cd4d125bcc0434c9&id=980822f591&e=[UNIQID]&c=4a2f3fcbef


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Forum for natur og friluftsliv Buskerud · Nedre Storgate 10 · Drammen, 06 3015 · Norway

Email Marketing Powered by Mailchimp