Copy
Augustutgave 2020                          
Frilu
ftsagenda Buskerud       
Nyhetsbrev om natur- og friluftslivssaker i Buskerud 
NYHETER    HØRINGER    ARRANGEMENTER   

Forum for natur og friluftsliv Buskerud ønsker at nyhetsbrevet skal være et talerør for saker som omhandler natur- og friluftslivverdier i fylket. 

Kom gjerne med tilbakemeldinger på innhold, og eventuelt om det er saker som dere mener vi bør belyse.

GI TILBAKEMELDING

NYHETERNASJONALT

 

Politisk debatt under Friluftlivets uke i Drammen
 

Forum for Natur og Friluftsliv sine organisasjoner i Viken er stolte over å ha samlet et herlig knippe politikere og friluftsentusiaster til å diskutere arealer for natur og friluftsliv under Friluftlivets uke i september. Vi utfordrer nasjonale, regionale og kommunale politikere, samt ledere for landets største natur- og friluftlivsorganisasjoner, til å svare på spørsmål om hvordan vi bevarer arealer for natur og friluftsliv i våre nærturområder, i skogen, på fjellet og ved sjøen, og hvordan vi hindrer bit-for-bit- nedbygging av norsk natur. Du er velkommen til å følge debatten direkte på Forum for natur og friluftsliv sin Facebook- side her


LES MER

  

NASJONALT

 

En lovendring kan føre til tap av mer natur


1. september er høringsfristen for en foreslått endring i plan- og bygningsloven. Den vil svekke både demokratiet og naturen. Forum for Natur og Friluftsliv i Akershus, Buskerud, Oslo og Østfold har skrevet et felles leserinnlegg om saken som kan leses i blant annet tidsskriftet Harvest Magazine. Vi sender også inn en felles uttalelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1. september. LES MER

  

REGIONALT

 

Regulering av Holsvassdraget

NVE anbefaler at det innføres nye og moderne konsesjonsvilkår for reguleringen av Holsvassdraget. I den forbindelse inviterte Hafslund-ECO og Foreningen til Hallingdalsvassdragets Regulering, Olje- og Energidepartementet og andre interesserte aktører til en omvisning i området, onsdag 19. og torsdag 20. august. Forum for Natur og Friluftsliv Buskerud var tilstede på befaringen. 

LES MER

  
REGIONALT

 

Selvforsynt med strøm fra sola

To DNT-hytter har byttet ut støyende dieselaggregat med solcellepanel. Det vinner både miljøet og deg som skal på besøk på. LES MER

  
REGIONALT

 

Det blir dyrt om vi ikke tar oss råd til Oslofjorden

I sommer legger Regjeringen fram en helhetlig plan for Oslofjorden. Målet er å oppnå god tilstand for miljøet i fjorden og gjøre friluftsområdene mer tilgjengelige, noe som vil bidra til aktivt friluftsliv og bedre folkehelse. Verdien av offentlig tilgang til friluftsområder i Oslofjorden beløper seg sannsynligvis til titalls milliarder kroner per år. For å kunne ta være på områdene med høyest verdi, trenger planen et eget naturregnskap. LES MER

  
REGIONALT

 

Regional Planstrategi for Viken Fylkeskommune

Arbeidet med å utvikle en ny regional planstrategi for Viken pågår for fullt. Den regionale planstrategien skal gjelde for perioden 2021-2030 og vil peke ut hvilken retning Viken skal utvikles mot 2030. LES MER

  

PÅGÅENDE HØRINGER


NASJONALT

 

Høring - forslag til endringer i plan- og bygningsloven mv. (regional plan, dispensasjon m.m.)


Kommunal- og Moderniseringsdepartementet foreslår en endring i plan- og bygningsloven § 19-2 som regulerer kommunens adgang til å innvilge dispensasjon fra bestemmelser gitt i eller i medhold av loven. Departementet ønsker å senke terskelen for dispensasjon ved å fjerne dagens strenge krav til interesseovervekt ved vurderingen av fordeler og ulemper. 

LES MER

  
DRAMMEN KOMMUNE


Forslag til detaljregulering for Eknes elvepark - Offentlig ettersyn

Planforslaget legger til rette for sentrumsformål, herunder bolig, forretning, kontor, tjenesteyting og bevertning. Det foreslås regulert lekeplass i tilknytning til felles gatetun. Området langs Krokstadbekken foreslås regulert til friområde med mulighet for tilrettelegging for lek, og turveg med mulighet for brygge. Det foreslås bebyggelse med mulighet for totalt 103 boenheter i hele planområdet. 

Høringsfrist 12. september.


Les mer
ROLLAG KOMMUNE


Kommunedelplan for Vegglifjell. 
Det har vært stor utvikling i hytteområdene i området, og Rollag kommune ser behov for revidering av planene. Vegglifjell er et populært område for fritidsbebyggelse siden området ligger nær store befolkningskonsentrasjoner i tillegg til nærheten til Hardangervidda. Det er nå ønske om en ytterligere økning av fritidseiendommer.

Høringsfrist 13. september.


Les mer
KONGSBERG KOMMUNE


Forsvarsbygg søker om tillatelse for Hengsvann skyte- og øvingsfelt

 

Forsvarsbygg søker om tillatelse til forurensende virksomhet etter forurensningsloven §11 for Hengsvann skyte- og øvingsfelt i Kongsberg kommune i Viken og Notodden kommune i Vestfold og Telemark. Det søkes  blant annet om bruk av ammunisjon som blant annet kan inneholde de prioriterte stoffene bly, kobber, sink, antimon, kadmium og krom. Fire vannforekomster er vurdert til å kunne være påvirket av avrenningen i/fra feltet; Hengsvannet bekkefelt, Hengsvannet, Hengselva sør for Hengsvannet og Hengselva bekkefelt. 

Høringsfrist 10. oktober.


Les merKONGSBERG KOMMUNE


2. gangs varsel om planoppstart og høring planprogram for E134 Saggrenda–Elgsjø. 

Statens vegvesen kunngjør nå oppstart med detaljreguleringsplan for E134 Saggrenda–Elgsjø med planprogram og anbefalt veglinje. Prosjektets formål er å legge til rette for en mer effektiv og trafikksikker E134 over Meheia mellom Saggrenda i Kongsberg og Elgsjø i Notodden

Høringsfrist 18. september.


Les mer

ARRANGEMENTERNASJONALT

 

Politisk debatt under Friluftlivets uke i Drammen
 

Forum for Natur og Friluftsliv sine organisasjoner i Viken er stolte over å ha samlet et herlig knippe politikere og friluftsentusiaster til å diskutere arealer for natur og friluftsliv under Friluftlivets uke i september. Vi utfordrer nasjonale, regionale og kommunale politikere, samt ledere for landets største natur- og friluftlivsorganisasjoner, til å svare på spørsmål om hvordan vi bevarer arealer for natur og friluftsliv i våre nærturområder, i skogen, på fjellet og ved sjøen, og hvordan vi hindrer bit-for-bit- nedbygging av norsk natur. Du er velkommen til å følge debatten direkte på Forum for natur og friluftsliv sin Facebook- side her

Tid: 9. September 2020


LES MER

  

NASJONALT
 

KURS I RESTAURERING AV VASSDRAG OG VÅTMARKER (WEBINAR)
 

Det årlige seminaret er forumet for faglig oppdatering, og møteplassen for nettverksbygging innen restaurering av vassdrag og våtmarker. I årets seminar får vi høre både norske og europeiske erfaringer med gjennomførte, pågående og planlagte restaureringstiltak.

Tid: 10.- 11. September 2020. 

Les mer


REGIONALT
 

OPPLÆRING I AREALPLANLEGGING FOR FOLKEVALGTE I KOMMUNENE I ØVRE BUSKERUDFylkesmannen arrangerer opplæring i arealplanlegging for folkevalgte i kommunene i Oslo og Viken. Samlingen for kommunene i tidligere Øvre Buskerud vil bli arrangert 17. september på Gol. 

Tid: 17. September 2020 KL. 10:00- 15:00. 

Les mer

NASJONALT
 

Forvaltning av strandsonen (Webinar). 
 

Strandsonen er en svært viktig friluftslivsarena for store deler av befolkningen i Norge. Etter snart 70 år med byggeforbud opplever vi fortsatt at strandsonen bygges ned bit for bit og dermed blir mindre tilgjengelig for folk flest. Norsk Friluftsliv, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Friluftsrådenes Landsforbund og Oslofjorden Friluftsråd ønsker derfor gjennom dette webinaret å sette søkelyset på forvaltningen av strandsonen, blant annet gjennom presentasjon av ny forskning på området.. 

Tid: 23. september 2020. 

Les mer. 


NASJONALT
 

Vegutbygging og vannmiljøet – utfordringer og løsninger!
 

Norge er et langstrakt land. Reiser du fra syd til nord i landet, har du tilbakelagt en distanse som likeså kunne føre deg til Nord-Afrika. For å binde sammen landsdelene og redusere reisetiden har det i det siste 10-år vært mange store vegprosjekter i Norge, og flere vegprosjekter er på gang.

Hva gjør disse vegprosjektene med vannmiljøet vårt? Hva bør en utslippstillatelse fra veganlegg inneholde? Når og hvordan bør man rense vegvann, og er det slik at mikroplast fra veg er en stor utfordring?


Tid: 21. oktober 2020. 

Les mer. 


Med vennlig hilsen
Kaja og Thomas André i FNF Buskerud


 
Forum for natur og friluftsliv i Buskerud håper at nyhetsbrevet er et nyttig hjelpemiddel for alle dere som er engasjert i å ta vare på natur og friluftsinteressene i regionen. Har du tilbakemeldinger på dette brevet eller synspunkter som du ønsker å ta opp med oss, så er det bare å ta kontakt.


FNF Buskerud ved Thomas André Sveri, buskerud@fnf-nett.no,  97 72 28 12


FNF Buskerud ved Kaja Høgås, kaja.hogas@fnf-nett.no,  99 73 12 40

https://fnf-nett.us19.list-manage.com/profile?u=76f1782e0cd4d125bcc0434c9&id=980822f591&e=[UNIQID]&c=273f489c13 eller https://fnf-nett.us19.list-manage.com/unsubscribe?u=76f1782e0cd4d125bcc0434c9&id=980822f591&e=[UNIQID]&c=273f489c13


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Forum for natur og friluftsliv Buskerud · Nedre Storgate 10 · Drammen, 06 3015 · Norway

Email Marketing Powered by Mailchimp