Copy
Desemberutgave 2020                          
Frilu
ftsagenda Buskerud       
Nyhetsbrev om natur- og friluftslivssaker i Buskerud 
NYHETER    HØRINGER    ARRANGEMENTER   

Forum for natur og friluftsliv Buskerud ønsker at nyhetsbrevet skal være et talerør for saker som omhandler natur- og friluftslivverdier i fylket. 

Kom gjerne med tilbakemeldinger på innhold, og eventuelt om det er saker som dere mener vi bør belyse.

GI TILBAKEMELDING

NYHETER


REGIONALT
 

 

Vinnere av årets frivillighetspris!  


Buskerud KFUK-KFUM- Speiderne, Anne og Runar Jakobsen ble 5. desember tildelt årets frivillighetspris for sitt livslange engasjement i Speideren, og for å hjelpe de svakeste i samfunnet. Ekteparet har blant annet bygget opp speidergruppen på Åssiden til å bli en av Sør-Norges aller største – i en periode der speiding har opplevd medlemsfrafall ellers i landet. De har åpnet speiderhytta «Speiderly» og lekefasilitetene ved hytta for alle, også folk som ikke har tilknytning til speiding.


Forum for natur og friluftsliv Buskerud gratulerer ekteparet med prisen. 

Les mer om prisutdelingen på Drammen kommune sin nettside herREGIONALT

 

Ny bybru i Drammen

 

Bybrua i Drammen ble oppført i 1936 og er et bindeledd mellom Strømsø og Bragernes i Drammen. På Strømsø-siden av brua ligger Drammen stasjon, som på grunn av flomfare må heves til dagens nivå. I stedet for å heve denne delen av brua, har Drammen kommune bestemt at hele brua skal erstattes med ny bru. Etablering av ny bru kan påvirke natur og miljø i Drammenselva. 

LES MER

  


REGIONALT

 

Massehåndtering Toverud Pukk

 

Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune skal etablere ny vannforsyning fra Holsfjorden i Lier til Oslo. Vanninntaket skal skje ved Vefsrud i Lier, og fraktes via tunell til Oslo. Den nye vanntunnelen vil bli drevet med tunnelboremaskiner (TBM), og dette resulterer i steinmasser som må transporteres vekk for videre behandling, lagring eller bruk. Steinasser på 700 000 m3 planlegges nå å legges på Toverud. Oslo kommune ber om at tiltaket konsekvensutredes. 

LES MER

  


NASJONALT

 

Ny metode for konsekvensutredning for klima- og miljøverdier

 

14. desember lanserte Miljødirektoratet den nye veilederen for konsekvensutredninger for klima og miljø. Veilederen omfatter de temaer som Klima- og miljødepartementet har ansvar for. Den skal bidra til å heve kvaliteten på konsekvensutredninger for klima og miljøtemaer, og dermed gi et bedre beslutningsgrunnlag og et bedre sammenligningsgrunnlag i arealforvaltningen. Les FNF Akershus sin oppsummering av Miljødirektoratets lanseringswebinar for veilederen her

Se Miljødirektoratets nyhetssak om veilederen for konsekvensutredning her. Der finner du også lanseringswebinaret.

  


REGIONALT

 

Skal gjøre Viken mer tilgjengelig for alle

 

Viken fylkeskommune ønsker å bidra til å bedre tilgjengelighetet i friluftsområder for personer med nedsatt funksjonsevne, og har tildelt 2 millioner kroner til 17 forskjellige tiltak rundt om i fylket.

  
LES MER


REGIONALT

 

Tilskudd til friluftslivets ferdselsårer

 

Miljødirektoratet startet i 2019 en femårig, nasjonal satsing på friluftslivets ferdselsårer. Det legges opp til en tung satsing i Viken, og målet er at alle kommunene skal lage planer for friluftslivets ferdselsårer (planer for stier, løyper, sykkelstier og/eller ro- og padleleder) i løpet av prosjektperioden (2019–2023). Til dette arbeidet kan kommunene søke om midler.

Søknadsfrist: 1. februar

  
LES MER


NASJONALT

 

Marin forsøpling: Nå kan du søke om støtte

 

Planlegger du å rydde avfall langs strender eller på sjøbunnen i 2021? Nå kan du søke om støtte til prosjektet gjennom Miljødirektoratet tilskuddsordning.

Søknadsfrist: 20. januar

  
LES MER

PÅGÅENDE HØRINGER


 
REGIONALT

 

Via Ferrata på Andersnatten


Den planlagte Via ferrataen på Andersnatten skaper stort engasjement. FNF Buskerud har fått mulighet til å uttale seg om saken, og har sendt inn vår innstilling til prosessen og arbeidet rundt saken. Du finner uttalelsen fra FNF på vår nettside her.

Høringsfrist: 22. desember

LES MER

  
HOLE KOMMUNE


Melding om oppstart av detaljreguleringsplan for Loreåsen. Planområdet er på ca. 302 dekar. Planområdet ligger langs en markert høgderygg inntil Steinsfjorden.
Formålet med planarbeidet er å legge inn alle eksisterende tomter for fritidsboliger med riktig areal tilsvarende det som er registrert i Hole kommune. Vi vil også legge inn eksisterende veger med riktig reguleringsbredde og vegbredde. Det vil bli vurdere noen få nye tomter i den øvre delen av planområdet. Høringsfrist: 23. desember


Les mer
ÅL KOMMUNE


Detaljreguleringsplan for Oppsjøtippen er lagt ut på høring. Planen inneholder følgende endringer:
Område for masseuttak/industri (felt D) har økt fra 10 daa til 24 daa. Området for industriareal, motorsportbane, parkering, veier etc. er utvidet og endret. 
Høringsfrist: 22. desember


Les mer
RINGERIKE KOMMUNE


Plan og ressurs AS varsler om oppstart av planarbeid for 453 detaljregulering for Høgfjell hytteområde. Planområdet omfatter del av eiendom gnr/bnr 298/1 i Ringerike kommune. 
Hensikten med planarbeidet er å videreutvikle området med ca. 50 tomter for høgstandard frittliggende fritidsbebyggelse. Planen tilrettelegger også for bevaring av en helhetlig grønnstruktur og stisystem innenfor planområdet.


Høringsfrist 5. januar


Les mer
RINGERIKE KOMMUNE


DJUPEDAL. Det startes opp planarbeid for å legge til rette for uttak av naturlige og knuste masser. Planområdet er i hovedsak avklart til uttaksområde i gjeldende kommuneplan, men et areal nord i planområdet er i kommuneplanen avsatt til LNF. Det tas sikte på å endre dette gjennom reguleringen. Bakgrunnen for endringen er forslagstillers vurdering av hensiktsmessige uttaksområder. Det vil bli vurdert tilbakeføring av tilsvarende arealer samt etterbruk av arealene som omfattes av uttaket som del av planarbeidet.Høringsfrist: 4. januar


Les merDRAMMEN KOMMUNE


Drammensregionens Interkommunale Havnevesen har fått tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø ved Holmen i Drammen kommune. Tillatelsen omfatter utfylling av 5 520 000 m3 (± 1 100 000) steinmasser innenfor et areal på 190 900 m2 (±10 000) i Drammensfjorden ved Holmen i Drammen kommune. Høringsfrist 29. januar


Les mer
KONGSBERG KOMMUNE

Kongsberg kommune har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til fysiske tiltak i Numedalslågen i forbindelse med forlengelse av eksisterende overløpsledning fra Sellikdalen renseanlegg.

Høringsfrist: 20. januar


Les merDRAMMEN KOMMUNE


Forslag til detaljregulering og utbyggingsavtale for Cappelens gate 42 og Schwenckegata 12 - Offentlig ettersyn. Planforslaget legger til rette for etablering av blokkbebyggelse med tilhørende uteoppholdsarealer og parkeringsanlegg under terreng, samt å bevare og rehabilitere drammenshuset i Schwenckegata 12.Høringsfrist 15. februar


Les merDRAMMEN KOMMUNE

Forslag til detaljregulering med utbyggingsavtale for Sanatorieveien 45 og 47 - Offentlig ettersyn. Planforslaget legger til rette for boligfortetting i et villaområde, med to boligvolumer over felles parkeringskjeller. Det legges til rette for inntil 7 boenheter totalt. 
Høringsfrist: 15. februar


Les mer

ARRANGEMENTER


NASJONALT
 

Naturrestaureringskonferansen

 

Miljødirektoratet starter opp FNs tiår for naturrestaurering med Norges første helhetlige konferanse om restaurering av natur 18.-19. januar.Tid: 18- 19. januar 2021
Sted: Havnegata 1-3, 7010 Trondheim


Les mer


NASJONALT
 

Nasjonalparkkonferansen 2021           

 

Nasjonalparkkonferansen flyttes fra mai 2020 til februar 2021. For medlemmer av nasjonalpark- og verneområdestyrer og forvaltere.Tid: 16. – 17. februar 2021
Sted: Scandic Lerkendal, Trondheim


Les mer


NASJONALT
 

Opptak av kurs i Politisk Påvirkning             

 

Onsdag 18. november arrangerte FNF Oslo og FNF Akershus kurs i politisk påvirkning. 

Kurset bestod av to deler. Første del var med Katrine Gramnæs, forfatter av boka “Lobby – 10 tips til politisk gjennomslag”, der Katrine gikk gjennom tipsene og svarte på spørsmål. I andre del fortalte Nicholas Wilkinson, stortingsrepresentant for SV, om hvordan det var å sitte som mottaker av innspill og ga tips om hvordan hva som fungerer og hva som ikke fungerer så godt for å nå fram til politikere.

Det ble gjort opptak av kurset som du kan se på nett frem til 31.12.2020. Du finner opptaket her. Les mer

Med ønsker om en riktig god jul & et godt nytt år! 

Kaja og Thomas i FNF Buskerud


 
Forum for natur og friluftsliv i Buskerud håper at nyhetsbrevet er et nyttig hjelpemiddel for alle dere som er engasjert i å ta vare på natur og friluftsinteressene i regionen. Har du tilbakemeldinger på dette brevet eller synspunkter som du ønsker å ta opp med oss, så er det bare å ta kontakt.


FNF Buskerud ved Thomas André Sveri, buskerud@fnf-nett.no,  97 72 28 12


FNF Buskerud ved Kaja Høgås, kaja.hogas@fnf-nett.no,  99 73 12 40

https://fnf-nett.us19.list-manage.com/profile?u=76f1782e0cd4d125bcc0434c9&id=980822f591&e=[UNIQID]&c=1ca94dd272 eller https://fnf-nett.us19.list-manage.com/unsubscribe?u=76f1782e0cd4d125bcc0434c9&id=980822f591&e=[UNIQID]&c=1ca94dd272


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Forum for natur og friluftsliv Buskerud · Nedre Storgate 10 · Drammen, 06 3015 · Norway

Email Marketing Powered by Mailchimp