Copy
Januarutgave 2019

Friluftsagenda Buskerud

Nyhetsbrev om natur- og friluftslivssaker i Buskerud
NYHETER    HØRINGER    ARRANGEMENTER   

Forum for natur og friluftsliv Buskerud ønsker at nyhetsbrevet skal være et talerør for saker som omhandler natur- og friluftslivverdier i fylket. 

Kom gjerne med tilbakemeldinger på innhold, og eventuelt om det er saker som dere mener vi bør belyse.

GI TILBAKEMELDING

NYHETER


NASJONALT

Rapport fra Riksrevisjonen: Regjeringen tar ikke hensyn til naturen

 

Riksrevisjonen har nylig levert en rapport hvor de har undersøkt behandlingen av innsigelser i plansaker. Riksrevisjonen er tydelige i sin kritikk av regjeringens praksis; «innstramming av bruken av innsigelser i plansaker kan svekke nasjonale hensyn». Dette er en praksis som truer norsk natur, i strid med mål satt av Stortinget.   


Foto: Sabima 


LES MER 


VIKEN

Oppstart for Fylkesmannen Oslo og Viken

 

Første januar 2019 kunne fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland åpne dørene for det nye embete som erstatter de tre tidligere embetene Østfold, Akershus, Oslo og Buskerud. Det nye embete blir landets største, med nesten 600 ansatt, og en geografisk utstrekkelse fra Hardangervidda i vest til svenskegrensa i øst. Det bor nær 1,9 millioner mennesker i regionen.  


Foto: Østfold fylkeskommune 


LES MER 


NASJONALT

Hvorfor er myr så verdifullt?


"Myra er et kinderegg. Den er karbonlager, levested og flomdemper. Den er som en umettelig svamp som trekker til seg vann. Når det kommer store mengder nedbør, som klimaendringene unektelig fører til, kan myrene suge til seg vannet og hindre flomtopper. I tørre perioder fungerer de som vannmagasin og gir vann til omgivelsene rundt seg".  


Foto: Sabima


LES MER 

 

NASJONALT

Ønsker du å rydde marin søppel?

 

Miljødirektoratet gir økonomisk støtte til opprydding i strandsonen, langs elver, vann og innsjøer. Ønsker du å sette i gang en ryddeaksjon eller har ideer til forebyggende prosjekter kan du søke tilskudd innen utgangen av 31.januar 2019.  


LES MER 

BUSKERUD

Utvidelse av Finnemarka naturreservat


Finnemarka naturreservat ble vedtatt utvidet den 14. desember 2018. På bakgrunn av et nytt tilbud om frivillig vern på privateid grunn er forslag om en ytterligere utvidelse av Finnemarka naturreservat sendt på en begrenset høring. Frist for å komme med merknader til forslaget er 1. februar 2019.


Foto: Fylkesmannen i Buskerud

 

 

 

LES MER 

BUSKERUD

Økning i antall erstattede dyr og erstatningsutbetalinger


Fylkesmannen kan melde om en økning i erstatning for tap av sau til fredet rovvilt i 2018. Tapstallene er imidlertid fortsatt lave sammenlignet med tidligere år. Foto: Miljødirektoratet

 


LES MER 

NASJONALT

Hva vet du om biobasert og bionedbrytbar plast?

 

Forsøpling av plast i naturen er et økende problem. Plast som er produsert av biologisk materiale, og/eller brytes ned biologisk, utgjør cirka tre prosent av plastforbruket i Norge. Det finnes imidlertid ingen holdepunkter for å kunne si at denne typen plast brytes ned innen rimelig tid, i et norsk kaldt klima, på land eller til vanns, eller i hjemmekompost. 
 


Foto: Miljødirektoratet

  


LES MER 

HØRINGER

LIER

Offentlig ettersyn av kommuneplanens samfunnsdel

 

Kommuneplanens samfunnsdel ute på høring.

 

Høringsfrist: 15. februarLES MER
BUSKERUD

Regional plan for lokalisering av tømmerhavn

 

Buskerud fylkesting har besluttet å igangsette en regional plan for lokalisering av tømmerhavn i Drammensregionen. Det er nå utarbeidet et forslag til planprogram som ligger ute til høring. 

 

Høringsfrist: 4. februar


LES MER

ARRANGEMENTER


BUSKERUD

Klimafestivalen §112 Drammen

Er du opptatt av et bærekraftig liv i Drammen? Sjekke ut programmet for ulike foredrag og aktiviteter hver dag. 

 

Tid: 8. - 27. januar 2019
Sted: Drammen

 


LES MER

NASJONALT

Konferanse – Hold Norge Rent


Konferanse hvor hovedtema er landbasert forsøpling som kilde til marin forsøpling.

 

Tid: 5. – 6. februar 2019
Sted: Bergen


LES MER

NASJONALT

Stikonferansen 2019

Stikonferansen ble første gang arrangert i 2015, etter dette har den vært arrangert annethvert år. Målet med konferansen er å vise stiens betydning, og at tilrettelegging av turstier har en grunnleggende betydning for menneskers opplevelse og forståelse av naturen. 

 

Tid: 12. - 13. mars 2019
Sted: Bergen

 


LES MER

NASJONALT

Nasjonal vannmiljøkonferanse og forskningsdag

Miljødirektoratet samler Vann-Norge til forskningsdag 26. mars 2019 og bred konferanse 27. og 28. mars om vannrelaterte spørsmål og utfordringer, nettverksbygging og oppstart for neste runde oppdaterte og justerte vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram.

 

Tid: 26. – 28. mars 2019
Sted: Radisson Blue, Oslo


LES MER

 

Hilsen Thomas André og Peter i FNF Buskerud

 
Forum for natur og friluftsliv i Buskerud håper at nyhetsbrevet er et nyttig hjelpemiddel for alle dere som er engasjert i å ta vare på natur og friluftsinteressene i regionen. Har du tilbakemeldinger på dette brevet eller synspunkter som du ønsker å ta opp med oss, så er det bare å ta kontakt.


FNF Buskerud ved Thomas André Sveri, buskerud@fnf-nett.no,  97 72 28 12


FNF Buskerud ved Peter Øygard Oma, peter@fnf-nett.no,  95 76 49 84

https://fnf-nett.us19.list-manage.com/profile?u=76f1782e0cd4d125bcc0434c9&id=980822f591&e=[UNIQID]&c=1c875e4072 eller https://fnf-nett.us19.list-manage.com/unsubscribe?u=76f1782e0cd4d125bcc0434c9&id=980822f591&e=[UNIQID]&c=1c875e4072


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Forum for natur og friluftsliv Buskerud · Nedre Storgate 10 · Drammen, 06 3015 · Norway

Email Marketing Powered by Mailchimp