Copy
Marsutgave 2020                          
Friluftsagenda Buskerud       
Nyhetsbrev om natur- og friluftslivssaker i Buskerud 
NYHETER    HØRINGER    ARRANGEMENTER   

Forum for natur og friluftsliv Buskerud ønsker at nyhetsbrevet skal være et talerør for saker som omhandler natur- og friluftslivverdier i fylket. 

Kom gjerne med tilbakemeldinger på innhold, og eventuelt om det er saker som dere mener vi bør belyse.

GI TILBAKEMELDING

NYHETER


NASJONALT


Kompensasjonsordning for frivillige organisasjoner


Flere frivillige organisasjoner er hardt rammet av korona- krisen. Permitteringer og avlyste arrangementer påvirker inntekten til organisasjonene dramatisk, og mange jobber nå hardt for å kunne overleve krisen økonomisk. 

Regjeringen har utarbeidet flere tiltak for å kompensere for det økonomiske tapet de frivillige organisasjonene nå opplever. Blant annet vil de frivillige organisasjonene beholde det statlige tilskuddet de allerede har mottatt, eller som det er vedtatt at de skal motta selv om de planlagte aktivitetene ikke blir gjennomført. Det vil også bli opprettet søknadsbaserte ordninger der det vil bli gitt kompensasjon for tapte inntekter ved avlysning av arrangementer. 


LES MER (Kulturdepartementet)


 

NASJONALT


Nordre Tyrifjorden og Storelva Naturreservat vernet

 

27.mars vedtok Kongen i statsråd at Nordre Tyrifjorden og Storelva Naturreservat skal vernes. Det nye reservatet er på om lag 11 191 dekar og tilsvarer omtrent 1600 fotballbaner. Naturreservatet er en kompensasjon for tap av naturmangfold i forbindelse med utbygging av Ringeriksbanen og E16. 


LES MER

  

REGIONALT


Årsmøte 2020

 

Årsmøtet til Forum for Natur og Friluftsliv Buskerud skal avholdes hvert år innen 30. april med representanter fra alle medlemsorganisasjonene våre. Forum for Natur og Friluftsliv Buskerud avholdt sitt årsmøte tirsdag 10. mars 2020 på Friluftslivets Hus i Drammen.
Årsmøteprotokollen kan du lese på våre nettsider
her


LES MER


REGIONALT

 

Ny koordinator i FNF Buskerud


Koordinator for FNF Buskerud, Thomas André T Sveri, jobber for tiden i redusert stilling, og forumet har derfor ansatt Kaja Høgås som ny koordinator i 100 % stilling (Vikariat). Høgås er utdannet statsviter med bred erfaring innen offentlig forvaltning, kommunikasjon og media. Hun er i tillegg utdannet yogainstruktør og dykkeleder, med en sterk interesse for natur og friluftsliv. Høgås startet i jobben som Fylkeskoordinator i Forum for Natur og Friluftsliv Buskerud 1. mars. LES MER

PÅGÅENDE HØRINGER

MODUM

Detaljregulering Vestre Spone Trial og Enduroanlegg

 

Høring - Hensikten med planarbeidet er å legge tilrette for terrengkjøring med trial og endurosykler. Planområdet ligger i et etablert tur- og rekreasjonsområde. 

Frist: 15. april

LES MER

HOLE

Tillatelse til mudring og utfylling ved Utøyakaia

 

Høring - Statsbygg har søkt Fylkesmannen om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i Tyrifjorden ved Utøyakaia i sammenheng med etablering av nasjonalt minnested for 22. juli. Flere delområder ved Tyrifjorden er allerede vernet for å bevare våtmarker, fugleliv, vegetasjon og fossile forekomster.

Frist: 10. april

LES MER

FLESBERG

Reguleringsplan for Ådalsvegen Massetak

 

Høring - Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for råstoffutvinning: Uttak av stein, pukk og grusmasser. I planområdet er det blandingsskog, og et ferskvann som danner et enkelt bekkeløp. Utenfor området er naturreservatet Svarttjern. 

Frist: 8.mai

LES MER

KONGSBERG

Reguleringsplan for Tufteveien 60, Hvittingfoss 

 

Høring - Hensikten med planarbeidet er å utvikle Tufteveien 60 til et boligområde med gode bokvaliteter med tilhørende formål. I planområdet er det myr, raviner og en liten bekk. 

Frist: 17. april

LES MER

ARRANGEMENTER


NASJONALT

Miljødirektoratet Webinar

 

Miljødirektoratet har en rekke webinarer om ulike miljøtemaer i vår. Temaene er hovedsaklig klima og kartlegging av naturtyper. Webinarene hos Miljødirektoratet er gratis. 

Tid: Se nettside
Sted: På nett

LES MER


 

Vårlig friluftshilsen fra Kaja og Thomas André i FNF Buskerud

 
Forum for natur og friluftsliv i Buskerud håper at nyhetsbrevet er et nyttig hjelpemiddel for alle dere som er engasjert i å ta vare på natur og friluftsinteressene i regionen. Har du tilbakemeldinger på dette brevet eller synspunkter som du ønsker å ta opp med oss, så er det bare å ta kontakt.


FNF Buskerud ved Thomas André Sveri, buskerud@fnf-nett.no,  97 72 28 12


FNF Buskerud ved Kaja Høgås, kaja.hogas@fnf-nett.no,  99 73 12 40

https://fnf-nett.us19.list-manage.com/profile?u=76f1782e0cd4d125bcc0434c9&id=980822f591&e=[UNIQID]&c=0732835493 eller https://fnf-nett.us19.list-manage.com/unsubscribe?u=76f1782e0cd4d125bcc0434c9&id=980822f591&e=[UNIQID]&c=0732835493


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Forum for natur og friluftsliv Buskerud · Nedre Storgate 10 · Drammen, 06 3015 · Norway

Email Marketing Powered by Mailchimp