Copy
View this email in your browser

Nieuwsbrief Januari 2019

 
De beste wensen voor 2019:
“De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie beschermen. De Heer zal bij jullie zijn en voor jullie zorgen. De Heer zal aan jullie denken en jullie vrede geven.” (Numeri 6:24-26)

MISSIE DORDT NIEUWS is de maandelijkse digitale nieuwsbrief van de stichting Dordtse Evangelisatie. Ons doel is het bevorderen van gebed voor, informatieverstrekking over en betrokkenheid bij missionaire initiatieven in de stad Dordrecht.

In MISSIE DORDT NIEUWS wordt een rijke diversiteit aan initiatieven genoemd. Wij streven daarbij naar eenheid in verscheidenheid. Kerken, gemeenten en individuele gelovigen zijn uiteraard vrij om aan te haken bij die activiteiten die passen bij hun identiteit en eigenheid.

MISSIE DORDT NIEUWS is een nieuwsbrief ván en vóór kerken, geloofsgemeenschappen, christelijke organisaties en initiatieven. Het is een nieuwsbrief om te delen met gemeenteleden en medegelovigen. Fantastisch dat dit ook gebeurd. Zo worden duizenden mensen bereikt.
Inhoudsopgave
In deze nieuwsbrief meer over …


·       Missie Dordt Meeting | Thema: “Niet alleen” (10-jan)
·       Connecting Churches | Gastspreker: Arnold van Heusden (10-jan)
·       Krispijnkoffie | Voor alle christenen in Krispijn (13-jan)
·       Ontmoeting met Vrouwen | Thema: “Jaag de liefde na” (14-feb)
·       Week van Gebed | Thema: "Recht voor ogen" (20 t/m 26-jan)
·       Kindergebedsfeest | Thema: "Recht voor ogen" (23-jan)
·       Alpha in Dordrecht | Start cursussen in januari/februari
·       Ode aan de Synode | De Dordtse Leerregels (4 bijeenkomsten)
·       Nieuwjaarsreceptie | Apostolisch Genootschap (16-jan)
·       Raak betrokken! | Actuele vacatures vrijwilligerswerk
·       Geef! | Investeer in Missie Dordt
·       Missie Dordt Nieuws | Aanleverinstructies, aan-/afmelden
Uitnodiging: Missie Dordt Meeting
Thema: "Niet alleen" (10-jan)

Welkom op de Nieuwjaarsborrel (19.30-20.00) en Missie Dordt Meeting (20.00-21.45) op donderdag 10 januari 2019 in de Zuidhovenkerk (Zuidhovenlaantje 4). Tal van initiatiefnemers delen op deze avond hun dromen, plannen en initiatieven, waarbij u als kerk, gemeente of individuele gelovige kunt aanhaken. Verder presenteren we een eerste schets van het missionaire palet van de stad. Maar eerst is er tijd voor ontmoeting op de nieuwjaarsborrel.

Lees meer in de onderstaande uitnodiging (afbeelding) of klik hier voor de pdf-versie.
Uitgelicht: Connecting Churches
Gastspreker: Arnold van Heusden (10-jan)

Een van de gastsprekers op de Missie Dordt Meeting is Arnold van Heusden. Hij zal het initiatief Reversed Mission presenteren. Sinds 2010 zet Arnold zich met hart en ziel in voor de stichting Connecting Churches. Het doel is contact leggen tussen migrantenkerken en andere internationale kerken enerzijds en gevestigde kerken anderzijds. De ervaring en het netwerk van relaties die Arnold als adjunct-directeur van Youth for Christ en directeur van de Evangelische Alliantie heeft opgebouwd, worden nu ingezet voor het scheppen van vruchtbare verbindingen met en tussen kerken.

Klik hier voor meer informatie over Connecting Churches.
Uitnodiging: Krispijnkoffie
Voor alle christenen in Krispijn (13-jan)

Op 13 januari 2019
zijn alle christenen in Krispijn uitgenodigd op de koffie bij Hervormd Krispijn (Wijkzaal Pauluskerk, Albertine Agnesstraat 2). U kunt eerst naar uw eigen dienst en daarna op de koffie komen. De Krispijnkoffie heeft twee doelen: (1) u leert uw christelijke buurtgenoten kennen en (2) we willen samen bidden voor Krispijn en elkaar helpen om als Christenen zichtbaar aanwezig te zijn in de wijk. Dus bent u benieuwd naar uw buurtgenoten van een andere kerk? Of vind u missionair aanwezig zijn in de wijk belangrijk? Van harte welkom!

Inloop van 11:30-12:00 tot uiterlijk 13:00. In de wijkzaal van de Pauluskerk. Graag tot ziens!


Krispijnkoffie is een mooi voorbeeld van interkerkelijke buurtkoffie. Tijdens de Missie Dordt Meeting wordt dit idee gelanceerd. Om zo samen te kijken of we in andere wijken en buurten elkaar ook kunnen ontmoeten rondom een kop koffie. Wilt u aanhaken bij dit initiatief in uw wijk of buurt? Neem dan contact op. 
Uitnodiging: Ontmoeting met Vrouwen
Thema: "Jaag de liefde na" (14-feb)

Ontmoeting met Vrouwen is een interkerkelijke groep vrouwen in Dordrecht. Wij willen eraan meewerken dat vrouwen op een ongedwongen manier met elkaar in gesprek kunnen komen over levens- en geloofsvragen. Wij organiseren twee keer per jaar een ochtend voor vrouwen. De volgende ochtend is op donderdag 14 februari 2019 (09.00-11.15) in de Open Hof (Herschelstraat 27). Spreekster: Marije Vermaas. Thema: "Jaag de liefde na". 

Lees meer in de onderstaande uitnodiging (afbeelding).
Uitnodiging: Week van Gebed
Thema: "Recht voor ogen" (20 t/m 26-jan)

Opnieuw zijn er ook in Dordrecht gebedsavonden per wijk georganiseerd. Ze worden voorbereid door kerken in de betreffende wijk. Er zijn verschillende gebedsvormen gekozen om aan te sluiten bij zoveel mogelijk tradities. Concrete gebedspunten worden gedeeld vanuit de wijk/stad. We nodigen christenen uit om mee te bidden met de wijk waar men woont en/of betrokken bij is.


Lees meer in de onderstaande uitnodiging (afbeelding) of klik hier voor de pdf-versie.

Er is ook een promotiefilmpje gemaakt. Klik hier om die te bekijken.
Uitnodiging: Kindergebedsfeest
Thema "Recht voor ogen" (23-jan)


Bidden is praten met God. Dat is heel eenvoudig alles tegen Hem zeggen. Bidden is niet alleen iets voor volwassenen. Juist ook aan kinderen biedt God een luisterend oor. Daarom organiseert de werkgroep Stadsgebed Dordrecht een kindergebedsfeest op woensdag 23 januari (14.00-16.00) in de EG Jozua (Sikkelstraat 2). 

Lees meer in de onderstaande uitnodiging (afbeelding) of klik hier voor de pdf-versie.

Er is ook een promotiefilmpje gemaakt. Klik hier om die te bekijken. 
Alpha in Dordrecht
Start cursussen in januari/februari

Dordtse kerken werken samen in het aanbieden van Alpha. Binnenkort gaan diverse cursussen van start. Alpha start elke bijeenkomst met een maaltijd. De cursus duurt 10 bijeenkomsten.
 • Dinsdag (overdag), startbijeenkomst 12 februari, 12.30-15.00 uur, Andreaskerk (Jac. Van Heemskerkstraat 19), contact: marleenalpha@gmail.com
 • Woensdag (’s avonds), startbijeenkomst 30 januari, 19.00-22.00 uur, Thuisadres (Frederikstraat 16), contact: alphacursus@interest.nl
 • Donderdag (’s avonds), startbijeenkomst 31 januari, 18.30-21.00 uur, Kerk van de Nazarener (Talmaweg 121), contact: alphacrabbehof@kvdndordrecht.nl
Lees meer in onderstaande uitnodiging (afbeelding) of klik hier voor de pdf-versie.
Ode aan de Synode
De Dordtse Leerregels (4 bijeenkomsten)

In het kader van de “Ode aan de Synode” hebben onderstaande predikanten het initiatief genomen om in vier bijeenkomsten de Dordtse Leerregels voor het voetlicht te halen. De kennis ervan is belangrijk voor vandaag. De bijeenkomsten worden gehouden in onderstaande kerkgebouwen.
 • Op 16 januari 2019 zal hoofdstuk 1 besproken worden in de Pauluskerk (Nassauweg 1), waarin Ds. P. Mulder voorgaat, predikant Gereformeerde Gemeente.
 • Op 13 februari zal hoofdstuk 2 besproken worden in de Julianakerk (Mauritsweg 286), waarin Ds. M. Maas voorgaat, Hervormd predikant.
 • Op 20 maart zullen hoofdstukken 3 en 4 besproken worden in de Augustijnenkerk (Voorstraat 216), waarin Ds. A. van der Zwan voorgaat, predikant Christelijke Gereformeerde Kerk.
 • Op 10 april zal hoofdstuk 5 besproken worden in de Zuidhovenkerk (Zuidhovenlaantje 4), waarin Ds. J. M. Haak voorgaat, predikant Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt.
De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur en duren circa één uur. Van harte welkom!
Uitnodiging: Nieuwjaarsreceptie
Apostolisch Genootschap (16-jan)


In het kader van verbondenheid nodigt het Apostolisch Genootschap alle kerken in Dordrecht uit voor een Nieuwjaarsreceptie in hun gebouw aan de Van Baerlestraat 130. Tevens is er dan de mogelijkheid om kennis te maken met de nieuwe voorganger Nanda Ziere en vertrekkend voorganger Rob Olthof de hand te schudden. De receptie start om 20.00 uur. Aanmelden via henk.vdvelden@kpnmail.nl.

Klik hier voor de digitale uitnodiging.
Raak Betrokken!
Actuele vacatures vrijwilligerswerk

Het missionaire en diaconale werk van de Dordtse Evangelisatie bestaat dankzij de inzet van honderden vrijwilligers op diverse terreinen. Wilt u ook meewerken aan de verspreiding van het evangelie van Jezus Christus op een manier die bij u past? Kijk hier naar de mogelijkheden.

Dit zijn de actuele vacatures vrijwilligerswerk:
 • Algemeen adjunct (bestuursfunctie)
 • Coördinator kerken en gemeenten (bestuursfunctie)
 • Coördinator werkgroep Serve the City 
 • Meedenker inzake nieuwe website Missie Dordt
 • Werkgroeplid The Passion 2019 - Verdiepend
Ook kunt u betrokken raken bij één van de werkgroepen:
 • Ontmoeting met Vrouwen
 • Marktkraamevangelisatie
 • Zondagavondzang
 • Broodnodig
 • Alpha
 • Serve the City
 • Van Alle Tijden
 • Stadsgebed
 • Dagelijks Brood
 • Oud Papier
 • Missie Dordt
Kijk voor meer informatie op www.dordtse-evangelisatie.nl.

Neem bij interesse contact op met Wiebe van Horssen (missiedordt@dordtse-evangelisatie.nl).
Geef!
Investeer in Missie Dordt

Missie Dordt is afhankelijk van giften. Uw steun is nodig om onze activiteiten voort te blijven zetten en nieuwe initiatieven te ontwikkelen. We vragen u om van harte mee te helpen investeren. Als kerk of gemeente kunt u een collecte houden of een actie organiseren voor Missie Dordt. Voor een presentatie of bericht in uw nieuwsbrief, kunt u uiteraard altijd contact opnemen met missiedordt@dordtse-evangelisatie.nl.

Met uw financiële bijdrage geeft u het missionaire werk in de stad een nieuwe impuls. Giften kunnen worden overgemaakt op IBAN NL18RABO0166461431 t.n.v. Stichting Dordtse Evangelisatie o.v.v. Missie Dordt.
Missie Dordt Nieuws
Aanleverinstructies, aan-/afmelden

MISSIE DORDT NIEUWS is bedoeld voor de vermelding van missionair-gerelateerde initiatieven in de stad Dordrecht met een open (interkerkelijk) karakter. Aanleveren van nieuws kan voor de 25ste van de maand. Verspreiding gebeurt tussen de 1ste en 5de van de maand.


U ontvangt deze nieuwsbrief omdat uw kerk of geloofsgemeenschap heeft aangegeven onderdeel uit te willen maken van het missionaire netwerk Missie Dordt. Of omdat u op directe of indirecte manier betrokken bent bij het werk van de stichting Dordtse Evangelisatie.

Mocht u MISSIE DORDT NIEUWS op een ander emailadres wensen te ontvangen of uzelf willen afmelden, dan kan dat door een email te sturen naar: missiedordt@dordtse-evangelisatie.nl.
Share
Tweet
Forward
Copyright © 2019 Missie Dordt, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp