Copy
View this email in your browser
MISSIE DORDT NIEUWS - JUNI 2019

Missie Dordt Nieuws is de maandelijkse digitale nieuwsbrief van de stichting Missie Dordt – een interkerkelijke organisatie voor missionair werk op het eiland van Dordrecht. Met gebundelde krachten spannen we ons in om goed nieuws te zijn voor de stad.
 
Missie Dordt Nieuws is een nieuwsbrief van en voor Dordtse kerken, organisaties en individuele gelovigen. In de nieuwsbrief wordt een rijke diversiteit aan initiatieven genoemd. Wij streven daarbij naar eenheid in diversiteit.
INHOUDSOPGAVE: GOED NIEUWS VOOR DE STAD

Deze nieuwsbrief staat weer vol met ‘goed nieuws voor de stad’.
 
·       Uitgelicht: nieuwe naam, structuur en lidmaatschap
·       Campagne: “Ja, ik wil goed nieuws voor de stad”
·       Missie Dordt bij de Nationale Synode #ikhebgetekend
·       Nacht van gebed 2019 (vrijdag 21 juni t/m zaterdag 22 juni)
·       Feestelijke opening Bij Bosshardt (vrijdag 21 juni)
·       PKN Expertmeeting School & Kerk (vrijdag 21 juni)
·       Kernbewonersechtpaar gezocht (Time Inn)
·       Inventarisatie: Wie doet er mee met de Kerkproeverij 2019?
·       Oriëntatie christelijke geloof: Alpha en Bijbelcursussen
UITGELICHT: NIEUWE NAAM, STRUCTUUR EN LIDMAATSCHAP

In deze nieuwsbrief delen we allereerst ‘breaking news’ over de stichting.
 
Nieuwe naam
De stichting Dordtse Evangelisatie gaat verder onder een nieuwe naam: Missie Dordt. Deze naam geeft weer waar we gezamenlijk voor staan: de missie van God voor de stad Dordrecht. Met de slogan ‘goed nieuws voor de stad’ brengen we onder woorden dat we het Evangelie van Jezus Christus willen uitleven en verkondigen op het eiland van Dordrecht.
 
Gewijzigde organisatiestructuur
Niet alleen de naam, maar ook de organisatiestructuur is onlangs gewijzigd. Missie Dordt streeft naar een brede vertegenwoordiging en betrokkenheid vanuit Dordtse kerken, gemeenten en diverse instanties. Met dat doel voor ogen kunnen kerken, missionaire organisaties en werkgroepen nu lid worden van de stichtingsraad. Deze raad adviseert het bestuur over het beleid, de strategie en de inhoudelijke keuzes.
 
Lidmaatschapsverklaring
Bijgesloten is een brochure met meer informatie over de stichting Missie Dordt alsook een lidmaatschapsverklaring. Missie Dordt nodigt Dordtse Kerken uit om lid te worden van de stichting. Iedere kerk kan vanuit haar eigen identiteit en eigenheid bijdragen aan de hoofddoelstelling van Missie Dordt: het zijn en verkondigen van goed nieuws.
 
Klik hier voor de brochure van Missie Dordt en de lidmaatschapsverklaring.
CAMPAGNE: "JA, IK WIL GOED NIEUWS VOOR DE STAD"

Missie Dordt wil goed nieuws voor de stad. U ook? Wordt dan vriend van de stichting en ondersteun ons werk met een eenmalige of structurele financiële bijdrage. Zonder steun van particulieren, bedrijven en kerken kan ons werk niet doorgaan.
 
JA, ik wil goed nieuws
Vriend worden van Missie Dordt is heel eenvoudig.
·       Maak uw gift over naar IBAN NL18RABO0166 4614 31 t.n.v. Missie Dordt
·       Geef een machtiging voor automatische incasso

U kunt het onderstaande machtigingskaartje ingevuld mailen naar penningmeester@missiedordt.nl of per post sturen naar Berlage-Erg 26, 3315 JJ Dordrecht.
Voorbeelden
Nog niet overtuigd waarom u vriend zou worden van Missie Dordt. Dan noemen wij graag nog een paar willekeurige voorbeelden van verschillende interkerkelijke initiatieven die met hulp van Missie Dordt van de grond zijn gekomen.
 
1.     Met Dordtse Kerken zijn 10.000 Johannesevangeliën verspreid bij The Passion
2.     Via een stadsbrede Kerkproeverij hebben diverse mensen de kerk voor het eerste bezocht
3.     Interkerkelijke cursussen voor toerusting in missionair werk zijn gestart
4.     Christelijke getuigenissen zijn gedeeld in diverse Dordtse Media
5.     Een deelnemende kerk is gestart met een onderzoek naar ‘kerk zijn in de wijk’
6.     Dankzij interkerkelijke PR hebben mensen zich aangemeld voor een Alpha cursus
7.     Dordtse Kerken en de Gemeente Dordrecht werken samen in de bestrijding van eenzaamheid
Klik hier voor meer informatie over Missie Dordt
MISSIE DORDT BIJ DE NATIONALE SYNODE #IKHEBGETEKEND

Op 29 mei 2019 vond de Nationale Synode en afsluiting van Synode400 plaats in de Grote Kerk te Dordrecht. Tijdens deze bijeenkomst werd een verklaring van verbondenheid ondertekend door zo’n 40 verschillende kerken. “We horen bij Christus, en daarom bij elkaar” is het opschrift van de verklaring. Dat is ook het streven van Missie Dordt: eenheid in diversiteit. 
 
“Wij aanvaarden samen onze roeping in de samenleving” is één van de drie onderwerpen van de verklaring. De ondertekende kerken hebben verklaard om op lokaal niveau elkaar op te zoeken en waar mogelijk samen te werken. Missie Dordt wil deze verbinding en samenwerking in Dordrecht heel concreet handen en voeten geven.
 
Wellicht hebt u in de Grote Kerk ook uw handtekening gezet onder de verklaring van verbondenheid. Mocht u dat nog niet gedaan hebben, dan is het  mogelijk dat via de website www.nationalesynode.nl/ikteken alsnog te doen. Nodig ook vrienden en familie uit een handtekening te zetten! We horen bij Christus, en daarom bij elkaar. Laten we dat getuigenis met en tegen elkaar blijven uitspreken.
Klik hier voor meer informatie over de Nationale Synode
NACHT VAN GEBED 2019 (VRIJDAG 21 - ZATERDAG 22 JUNI)

Open Doors houdt jaarlijks een Nacht van Gebed op diverse locaties in Nederland. Ook in Dordrecht, op vrijdag 21 en zaterdag 22 juni. Stadsgebed Dordrecht, een onderdeel van Missie Dordt, doet ook mee.
 
Gedurende de Nacht van Gebed komen gelovigen uit diverse kerken van Dordrecht en omstreken samen om in de Kruiskerk aan de Vrieseweg 64  te bidden voor de vervolgde broeders en zusters. Om 20.00 uur wordt gestart met het zingen van een aantal liederen. Er zullen verschillende korte informatie filmpjes zijn en persoonlijke verhalen. Om 03.00 uur in de nacht is de afsluiting.
 
Emmy Boor: "We hopen dat veel christenen uit de stad zich aangesproken voelen en deel willen nemen aan de Nacht van Gebed. Het maakt niet uit of mensen maar even komen bidden of voor een wat langere tijd. Het bijzondere van de Nacht van Gebed is dat je een nacht opblijft om te bidden voor hen die vervolging meemaken. Doordat je met verschillende christenen uit verschillende kerken bidt, verbindt dat je met de christenen elders op de wereld. Heel vaak horen hen die gevangengezet zijn vanwege hun geloof dat ze de kracht van gebed hebben mogen ervaren in hun moeilijke situatie. Wanneer er gevraagd wordt wat men nodig heeft: bid voor moed en kracht om vol te houden. Voor ons reden om gehoor te geven aan deze oproep."
Klik hier voor meer informatie over de Nacht van Gebed
FEESTELIJKE OPENING BIJ BOSSHARDT (21 JUNI 2019)

Op vrijdag 21 juni 2019 vindt de officiële opening van Bij Bosshardt in Dordrecht plaats. Deze ‘huiskamer van de buurt’ is gevestigd aan de Bankastraat 158 in Dordrecht en biedt een ontmoetingsplek voor bewoners uit de omgeving. Bij Bosshardt is een initiatief van het Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (W&G) en is in andere plaatsen zeer succesvol gebleken.
 
Het Leger des Heils wil in buurten een huiskamerfunctie vervullen. Buurtbewoners hebben vaak behoefte aan een ontmoetingsplek en vinden het fijn om iets voor elkaar te kunnen betekenen. In de ‘huiskamer van de buurt’ kan dat. Er is ruimte om gezamenlijke activiteiten in en met de buurt te bedenken en vorm te geven. Dit is helemaal in overeenstemming met het gedachtegoed van Majoor Bosshardt en daarom zijn de huiskamers ook naar deze bekende heilsoldate vernoemd.
 
Bij Bosshardt wil een laagdrempelige voorziening zijn voor de wijk, waar contacten tot stand kunnen komen maar waar zeker niets verplicht is. Mensen kunnen hier met elkaar delen wat hen bezighoudt en samen aan de slag gaan met wat er leeft in de wijk. De medewerkers van Bij Bosshardt staan open voor hulpvragen, maar hebben ook tijd voor een praatje. Ze kunnen buurtbewoners ondersteunen met het organiseren van activiteiten, zoals bijvoorbeeld een eetgroep, kindermiddag, huiswerkbegeleiding, een cursus of sportieve bijeenkomst.
Download hier de uitnodiging voor de opening
PKN EXPERTMEETING SCHOOL & KERK (VRIJDAG 21 JUNI)

Op vrijdag 21 juni 2019 organiseert de PKN een expertmeeting: ‘School & Kerk, wat moeten we ermee?’ Deze expertmeeting is bedoeld voor zowel mensen uit het onderwijs die werken op of voor traditiescholen, als voor mensen die vanuit de kerk met deze traditiescholen samenwerken. Er wordt nagedacht over de vraag wat de waarde van de samenwerking tussen school en kerk is en hoe deze samenwerking handen en voeten kan krijgen. Natuurlijk is er ook voldoende ruimte voor uitwisseling en ontmoeting.
 
Missie Dordt wil de samenwerking en interactie tussen school en kerk en Dordrecht stimuleren en beveelt als zodanig deze expertmeeting van harte aan.
 
Praktische informatie
Datum: 21 juni 2019
Tijd: 13.00-15.30 uur (lunch vanaf 12.00 uur)
Kosten: geen
Locatie: Dienstenorganisatie Protestantse Kerk Nederland (Joseph Haydnlaan 2A, 3533 AE Utrecht)
Voor wie: Iedereen die op beleidsmatig niveau of vanuit de praktijk bekend is met de samenwerking tussen traditiescholen en kerken.
Klik hier voor meer informatie en aanmelden
KERNBEWONERSECHTPAAR GEZOCHT (TIME INN)

In het woonproject Time Inn woont een echtpaar, dat op vrijwillige basis een veilige plek wil bieden aan jongeren en jongvolwassenen. Deze jongeren en jongvolwassenen kunnen (nog) niet volledig zelfstandig wonen. Zij hebben allen een vorm van dagbesteding en daarnaast, indien nodig, hulp om verder naar die zelfstandigheid toe te groeien. Voor de locatie Grotekerksbuurt zijn we op zoek naar een echtpaar dat zich binnen dit project wil inzetten.
 
Wij zien dit als een Bijbelse opdracht van gastvrijheid: zie onder andere Romeinen 12:13 “Leg u toe op de gastvrijheid” en Hebreeën 13:2 “Vergeet de herbergzaamheid niet”. Het echtpaar, de kernbewoners, geeft op deze manier vorm aan een diaconale taak. We delen met elkaar het geloof in - en onze persoonlijke relatie met - Jezus Christus zoals dat in het Evangelie is weergegeven. De vorm waarin dit inhoudelijk en praktisch in het leven van elke dag gestalte krijgt, verschilt. Hierbij valt te denken aan het bijvoorbeeld bidden en het lezen van de bijbel aan tafel. Wij stellen geen eisen aan de geloofsachtergrond van de jongere maar vragen hen wel de christelijke identiteit van de woongroep te respecteren.
 
Kernbewoners zijn geen hulpverleners. De woongroep is geen therapeutische gemeenschap. De rol van de kernbewoners laat zich wel omschrijven als “een goede buur zijn”. We bieden een sociaal netwerk waarin de jongeren of jongvolwassenen zich veilig voelen. Dit uit zich onder andere in persoonlijke aandacht, een bemoedigend gesprek of gezamenlijke activiteiten: één of twee keer in de week een gezamenlijke maaltijd, koffie drinken en bijvoorbeeld verjaardagen en feestdagen vieren. Bij het project is een hulpverlener betrokken. Hij is betrokken voor de ondersteuning bij de intake van nieuwe jongeren en tussentijdse evaluaties. Daarnaast is hij beschikbaar voor overleg en advies.
 
Time Inn is gevestigd aan de Grotekerksbuurt 42 in Dordrecht. Het echtpaar woont op de eerste verdieping. De verdieping bestaat uit een overloop met gedeelde wasmachine en droger, halletje met eigen badkamer en wc, woonkamer met open keuken, twee grote slaapkamers, inloopkast en dakterras met blokhut. Er wordt huur aan de stichting betaald. De ondergrens qua leeftijd voor nieuwe kernbewoners is minimaal 30 jaar. Wij vragen een toewijding van minimaal 3 jaar.
 
Boven wonen drie jongeren. Zij hebben een eigen slaapkamer met een gedeelde badkamer, wc, woonkamer en keuken. De woonkamer op de tweede verdieping fungeert als gemeenschappelijke ruimte, waar men samenkomt voor maaltijden of een gezellige avond. Wat wordt er concreet van jullie verwacht:
·       Jullie zijn een dichtbij buur, bereid om je leven te delen. Dit doe je o.a. door eens of meerdere keren per week met elkaar te eten. De frequentie is bespreekbaar.
·       Jullie vinden het leuk om ook buiten de eetmomenten eens bij te kletsen met je huisgenoten.
·       Jullie maken het eet- en schoonmaakrooster en zien er op toe dat dit nageleefd wordt.
·       Jullie zijn, in samenwerking met de hulpverlener, verantwoordelijk voor de bezetting van de kamers. Uiteraard krijg je hierin begeleiding.
 
Met elkaar zijn jullie verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de woongroep. Uiteraard kunnen we dit nog veel beter toelichten in een persoonlijk gesprek.
 
Zijn jullie het echtpaar dat we zoeken of wil je meer informatie? Neem contact met ons op via secretaris@time-inn.nl of neem telefonisch contact op met Timon Fieggen, tel. 078-6413739.
 
Klik hier voor meer informatie over Time Inn
INVENTARISATIE: WIE DOET ER MEE MET DE KERKPROEVERIJ 2019?

Op zaterdag 28 en zondag 29 september is de landelijke Kerkproeverij. Missie Dordt faciliteert en coördineert de Kerkproeverij in Dordrecht en wil graag weten welke kerken en gemeenten er zoals meedoen met dit initiatief. Doet uw kerk mee? Meld u dan nu aan bij Missie Dordt.
 
Wat is de Kerkproeverij?
Kerkproeverij is een wereldwijd initiatief waarbij gemeenteleden worden gestimuleerd om iemand persoonlijk uit te nodigen voor een (toegankelijke) kerkdienst om zo geheel vrijblijvend te proeven aan de kerk en het christelijk geloof. Ga voor meer informatie naar www.kerkproeverij.nl en download:
·       Tips om mensen uit te nodigen
·       Tips voor een verwelkomende kerk
·       Aankondiging voor in het kerkblad
                                         
Hoe meedoen/aanmelden?
Wilt u deelnemen aan de Kerkproeverij in Dordrecht? Stuur dan voor 31 augustus 2019 een mail naar coordinator@missiedordt.nl met de volgende informatie:
·       Naam kerk
·       Adres, postcode, plaats
·       Tijdstip kerkdienst
·       Website
 
Deelnemende kerken worden vermeld op de website www.kerkproeverij.nl en worden door Missie Dordt ondersteund in de PR. Uiteraard kan iedere kerk volledig vanuit haar eigen identiteit en traditie invulling geven aan de Kerkproeverij.
Klik hier voor meer informatie over de Kerkproeverij
ORIËNTATIE CHRISTELIJK GELOOF: ALPHA EN BIJBELCURSUSSEN

Missie Dordt streeft naar de afstemming en coördinatie van oriëntatie cursussen op het christelijke geloof en inventariseert als zodanig welke kerken wanneer een Alpha of Bijbelcursus aanbieden in het najaar van 2019. In de nieuwsbrief van juli 2019 volgt hierover een nadere oproep vanuit de werkgroep Alpha. Voor nu brengen wij de onderstaande Bijbelcursus onder de aandacht.
 
Bijbelcursus
De evangelisatiecommissie van de Hervormde Wijkgemeenten 2&7 start in september een bijbelcursus over de zaligsprekingen. De woorden die Jezus sprak zijn nog steeds levend en krachtig. Het is een laagdrempelige kennismaking met de bijbel in de huiselijke sfeer. U kunt mensen in uw omgeving attent maken en verwijzen naar de cursus. In de flyer staan contactgegevens voor meer informatie en aanmelden. Een ieder is hartelijk welkom.
 
Aanmelden
Wilt u een cursus christelijk geloof aanbieden in het najaar van 2019? Stuur dan voor 31 augustus 2019 een mail naar coordinator@missiedordt.nl met de volgende informatie:
·       Naam kerk
·       Type cursus
·       Locatie cursus
·       Datum en tijdstip
·       Contactgegevens
MISSIE DORDT NIEUWS: AANLEVEREN, AAN-/AFMELDEN

Missie Dordt Nieuws is bedoeld voor de vermelding van missionair-gerelateerde initiatieven in de stad Dordrecht met een open (interkerkelijk) karakter. Aanleveren van nieuws kan voor de 25ste van de maand. Verspreiding gebeurt begin van de maand.
 
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat uw kerk of geloofsgemeenschap heeft aangegeven onderdeel uit te willen maken van het missionaire netwerk Missie Dordt. Of omdat u op directe of indirecte manier betrokken bent bij het werk van de stichting Missie Dordt.
 
Mocht u Missie Dordt Nieuws op een ander emailadres wensen te ontvangen of uzelf willen afmelden, dan kan dat door een email te sturen naar: coordinator@missiedordt.nl. 
Copyright © 2019 Missie Dordt, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp