Copy
View this email in your browser
MISSIE DORDT NIEUWS - FEBRUARI 2020

Missie Dordt Nieuws is de maandelijkse digitale nieuwsbrief van de stichting Missie Dordt – een interkerkelijke organisatie voor missionair werk op het eiland van Dordrecht. Met gebundelde krachten spannen we ons in om goed nieuws te zijn voor de stad.
 
Missie Dordt Nieuws is een nieuwsbrief van en voor Dordtse kerken, organisaties en individuele gelovigen. In de nieuwsbrief wordt een rijke diversiteit aan initiatieven genoemd. Wij streven daarbij naar eenheid in diversiteit.
INHOUDSOPGAVE

Deze nieuwsbrief staat weer vol met ‘goed nieuws voor de stad’, zoals:
 • Interkerkelijke Buurtkoffie
 • OMV: “Geloven als levensstijl”
 • Bijeenkomst Diaconaal Platform
 • Terugblik Stichtingsraadvergadering
 • Terugblik Week van Gebed
 • Missie Dordt & City Movements
 • Buurtgezinnen in Dordrecht
 • Serve the City Hemelvaart
 • Bidden en Vasten (Aswoensdag)
 • Gebedswandeling Reeland
 • Inventarisatie Huisvesting Kerken
 • Missionair Evenement ‘Blik naar Buiten’
 • Inspiratiedag Kerkproeverij
Diverse vacatures (mogelijkheden om uw/jouw gaven talenten in te zetten):
 • Vacature: Video producer
 • Vacature: Website beheerder
En verder in deze nieuwsbrief: Meedoen / Meegeven / Fotoverslag / Giftenoverzicht.
 
AGENDA: alles in één overzicht!
Wilt u alle activiteiten in één overzicht? Klik hier voor de Missie Dordt Agenda.
 
Veel leesplezier, zegen en inspiratie!
INTERKERKELIJKE BUURTKOFFIE

Op zondag 15 maart en zondag 8 november word je van 12.00-13.00 uur uitgenodigd voor een kop koffie met medechristenen uit jouw wijk. Lees meer over het initiatief ‘buurtkoffie’ en doe mee.
 
Joren Menkveld (voorganger Hervormd Krispijn):
“Dordrecht is een stad met een enorme diversiteit aan kerken. Met al die ‘smaakjes’ is het niet vreemd dat we niet allemaal de kerk bezoeken die het dichtst bij onze voordeur staat, maar eerder een kerk die (ook) dicht bij ons hart staat. Het nadeel daarvan is dat we soms helemaal niet weten welke andere christenen er nog bij ons in de wijk wonen. Dat gat wil de buurtkoffie vullen. Nadat je op zondagochtend je eigen kerk hebt bezocht, ben je van harte welkom om in je eigen wijk koffie te drinken met andere christenen uit die wijk. Van allerlei kerken. Zodat we elkaar leren kennen, maar ook zodat we samen leren om zichtbaar christen te zijn in de wijk. Je bidt met je medegelovigen voor je wijk en de noden van je wijk en je wordt praktisch aangemoedigd om te werken in je wijk. Door eens een activiteit ergens te bezoeken of samen met je buurman jullie auto’s te wassen of… verzin het maar. Je bent van harte welkom op de buurtkoffie in jou wijk!”

 
Koffielocaties
De volgende koffielocaties zijn bevestigd voor zondag 15 maart 2020 van 12.00-13.00 uur:
 • Krispijn-koffie: Wijkcentrum Koloriet (Jacob Marisstraat 70, 3314 TK)
 • Reeland-koffie: Bij Bosshard (Bankastraat 158, 3312 GT)
 • Wielwijk-koffie: Wijkcentrum Admiraal (Admiraalsplein 168, 3317 BC)
 
Meedoen?
Wil je met jouw wijk ook meedoen met dit initiatief? Neem dan contact op met Wiebe van Horssen via coordinator@missiedordt.nl. We streven ernaar om in iedere wijk op eenzelfde moment een koffielocatie te bieden aan alle christenen van Dordt, zodat christelijke buurtgenoten elkaar leren kennen en samen nadenken over hun missionaire presentie in de wijk.
OMV: "GELOVEN ALS LEVENSSTIJL"

Op donderdag 2 april is er een bijeenkomst van Ontmoeting met Vrouwen in de Open Hof. Dorina Nauta spreekt over het thema: “Geloven als levensstijl”. Aanvang: 09.00 uur (inloop 08.30 uur).
 
Ontmoeting met Vrouwen is een werkgroep van Missie Dordt. Het doel is dat vrouwen op een ongedwongen manier met elkaar in gesprek komen over levensvragen. De werkgroep organiseert twee keer per jaar een ochtend voor vrouwen. Op deze ochtenden is er plaats voor ontmoeting, Bijbelstudie en lofprijzing.
BIJEENKOMST DIACONAAL PLATFORM

Op 10 maart is er een bijeenkomst van het Diaconaal Platform Dordrecht in de Stefanuskerk. Het thema voor de avond is: ‘woord & daad’. Aanvang: 20.00 uur (inloop 19.30 uur).
 
Bijeenkomst Diaconaal Platform
Het Diaconaal Platform Dordrecht (DPD)  is een platform voor diakenen, caritasmedewerkers en anderen die betrokken zijn bij de roeping van de kerk om in Dordrecht 'te helpen waar geen helper is’. Tweemaal per jaar houdt het DPD een bijeenkomst waarop bezinning, toerusting en informatie-uitwisseling centraal staan. De eerstvolgende bijeenkomst is op dinsdagavond 10 maart in de Stefanuskerk van de Kerk van de Nazarener  aan de Talmaweg 121 (ingang Thorbeckeweg). Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur, afsluiting uiterlijk 22.00 uur. Iedereen is hier hartelijk welkom.
 
Thema: ‘woord & daad’
Thema vóór de pauze is de aloude, maar spannende vraag naar de verhouding tussen ‘woord & daad’, tussen evangelieverkondiging en het geven van praktische hulp: hoe verhouden die twee zich tot elkaar, óók in de praktijk. We stellen dit onderwerp mede aan de orde omdat het DPD een gesprek heeft gehad met Missie Dordt, tot voor kort de Dordtse Evangelisatie. De vraag was daarbij hoe we elkaar kunnen versterken. Voor wie de MD niet kent, stelt coördinator Wiebe van Horssen de organisatie aan u voor.
 
Zie voor meer informatie over het DPD de website www.diaconaalplatformdordrecht.nl (met o.a. verslagen van alle eerder gehouden bijeenkomsten). Wie op de hoogte wil blijven kan dat laten weten via info@diaconaalplatformdordrecht.nl.
TERUGBLIK STICHTINGSRAADVERGADERING

Op donderdag 9 januari belegde Missie Dordt haar eerste stichtingsraadvergadering met als thema: “samen goed nieuws zijn en verkondigen.”
 
Terugblik
We mochten tijdens de goed bezochte bijeenkomst vertegenwoordigers van kerken, werkgroepen, missionaire initiatieven, alsook de achterban van Missie Dordt begroeten. Met dankbaarheid mochten we samen terugkijken op 2019 en met verwachting uitzien naar 2020.
 
Downloads
Tijdens de stichtingsraadvergadering zijn het jaarverslag 2019 (o.b.v. de prognose) en het jaarplan 2020 gepresenteerd, alsook een beeldimpressie van de activiteiten van 2019. Ook is er een verslag gemaakt van de avond. Deze kunt u downloaden via de volgende links: Wij vertrouwen erop u hiermee geïnformeerd te hebben en zien ernaar uit om samen goed nieuws te zijn en te verkondigen op het eiland van Dordrecht. De volgende nieuwjaarsreceptie en stichtingsraadvergadering staat gepland voor D.V. donderdag 7 januari 2021.
TERUGBLIK WEEK VAN GEBED

De werkgroep Stadsgebed van Missie Dordt kijkt met veel dankbaarheid terug op een buitengewone week van gebed in Dordrecht.
 
Terugblik
Van 19 t/m 26 januari vond de week van gebed voor de eenheid plaats. Ruim 25 Dordtse Kerken waren betrokken bij de organisatie van deze buitengewone week, die op zondag 19 januari van start ging in een volle kerkzaal van de Open Hof en op zaterdag 25 januari werd afgesloten met een feestelijke internationale viering bij het Leger des Heils. Op bijzondere wijze mocht de buitengewone kracht van en eenheid in het gebed ervaren worden.
 
Verslag
Van de buitengewone startavond is een verslag gemaakt. Deze kunt u downloaden via de volgende link:
MISSIE DORDT & CITY MOVEMENTS

Missie Dordt heeft zichzelf aangesloten bij City Movements Nederland – een landelijk netwerk van lokale christelijke stadsbewegingen.
 
Missie
De missie van City Movements Nederland is: “De hele Kerk is nodig om de hele stad met het hele evangelie te bereiken.” Missie Dordt onderschrijft deze missie en geeft daar invulling aan in de stad Dordrecht. 
Website City Movements Nederland
BUURTGEZINNEN IN DORDRECHT

Missie Dordt brengt graag het initiatief ‘Buurtgezinnen’ onder de aandacht bij de Dordtse Kerken. Buurtgezinnen zoekt voor overbelaste gezinnen een steungezin.
 
Steungezin
Buurtgezinnen zoekt voor overbelaste gezinnen een steungezin. Dit steungezin helpt en biedt steun gericht op de kinderen in het gezin. Bijvoorbeeld door het kind een vast dagdeel per week op te vangen. Buurtgezinnen wil zo voorkomen dat de kinderen gaan lijden onder de gezinsproblemen. Wilt u steungezin zijn of kunt u juist steun gebruiken? We selecteren onze steungezinnen zorgvuldig en u mag zelf meedenken over het soort gezin dat bij u past.
 
Lees de folder voor meer informatie of neem contact op met Judith Lorier, Coördinator van Buurtgezinnen Dordrecht (via email: judith@buurtgezinnen.nl of telefoon: 06-57642718).
 
Website Buurtgezinnen Nederland
SERVE THE CITY HEMELVAART

Op 21 mei (Hemelvaartsdag) wordt er in diverse steden een Serve the City dag georganiseerd. Missie Dordt roept Dordtse Kerken op om te komen met initiatieven.
 
Serve the City
Het doel van Serve the City is om op praktische wijze Gods liefde te laten zien aan de stad. Het idee is dat er op Hemelvaartsdag diverse groepen een initiatief ontplooien ten dienste aan de stad. Denk aan een actie voor een organisatie of een persoon die wel wat hulp kan gebruiken. Of een actie ten dienste aan de buurt of wijk.
 
Neem voor het aanmelden van initiatieven of meer informatie contact om met Wiebe van Horssen via coordinator@missiedordt.nl.
BIDDEN EN VASTEN (ASWOENSDAG)

Op woensdag 26 februari is er om 19.30 uur een oecumenische Aswoensdagviering in de Oud Katholieke Kerk (Voorstraat 120) als start van een periode van bidden en vasten (voor de stad).
 
Aswoensdagviering
Op Aswoensdag staan we stil bij onze aardse vergankelijkheid en ons menselijk onvermogen n.a.v. de woorden: “Gedenk, mens, dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren”. De viering begint om 19.30 uur, de kerk is open vanaf 19.00 uur. Pastoor Henk Schoon zal de viering leiden.
GEBEDSWANDELING REELAND

Op vrijdag 6 maart (en in principe iedere eerste vrijdag van de maand) is er van 10.00-11.00 uur een gebedswandeling in de wijk Reeland.
 
Gebedswandeling
De gebedswandeling is ontstaan vanuit het verlangen om een interkerkelijke gebedsbeweging voor de wijk Reeland (Land van Valk, Vogelbuurt, Indische Buurt) gestalte te geven.
 • Datum en tijd: 6 maart 2020 van 10.00-11.00 uur
 • Startlocatie: Bij Bosshardt (Bankastraat 158, 3312 GT) 
Neem voor meer informatie en aanmelden voor deze interkerkelijke gebedswandelingen contact op met Wilhemina Berkhout via wilhelminaberkhout@gmail.com.
INVENTARISATIE HUISVESTING KERKEN

Missie Dordt ontmoet regelmatig kerken en geloofsgemeenschappen die op zoek zijn naar een locatie voor hun vieringen en activiteiten. Missie Dordt wil samen met het Platform Dordtse Kerken waar mogelijk de verbinding leggen tussen vraag en aanbod.
 
Inventarisatie
Zou uw kerk open staan voor de vraag om een andere geloofsgemeenschap te huisvesten? Of kent u wellicht locaties die conform het bestemmingsplan ruimte bieden aan religieuze activiteiten? Neem dan eens contact op met Wiebe van Horssen via coordinator@missiedordt.nl, zodat we samen kunnen kijken hoe we als Dordtse Kerken iets kunnen betekenen voor huisgemeenten, migrantenkerken en andere geloofsgemeenschappen zonder eigen locatie.
MISSIONAIR EVENEMENT 'BLIK NAAR BUITEN'

Op vrijdag 13 maart is er in Utrecht een landelijk missionair evenement ‘Blik naar Buiten’. Dit evenement wordt georganiseerd door de Protestantse kerk.
 
Blik naar Buiten
Wat zijn de trends in Nederland en wat kunnen we daar als Protestantse kerk mee? Waarom is Kliederkerk zo'n succes? Klopt het dat sommige pioniersplekken echt van levensbelang zijn voor hun bezoekers? Maar ook de weerstand tegen de missionaire drive van de Protestantse Kerk komt aan bod. Heeft God ons pionieren wel nodig? Mag je in deze tijd nog gewoon gemeentepredikant zijn? En blijft 'het geheim Gods' nog wel bewaard in al die nieuwe vormen? Deze en nog veel meer onderwerpen komen aan bod op het landelijk event Blik naar Buiten. Ga naar de website voor meer informatie en aanmelden.
Website Blik naar Buiten
INSPIRATIEDAG KERKPROEVERIJ

Op vrijdag 17 april is er in Hilversum een landelijke inspiratiedag Kerkproeverij. Missie Dordt coördineert de Kerkproeverij in Dordrecht.
 
Inspiratiedag
Kun jij wat sterke ideeën gebruiken om de Kerkproeverij in jouw gemeente in te vullen? Kom dan op vrijdag 17 april naar de Inspiratiedag, waar je kunt luisteren naar sprekers en workshops kunt volgen. Hoofdspreker van de dag is Arjen ten Brinke (voorganger van Mozaïek Nijkerk). Verder zijn er diverse workshops. De Inspiratiedag vindt plaats in het gebouw van KRO-NCRV, ’s-Gravelandseweg 80 in Hilversum. Meld je aan via info@kerkproeverij.nl.
Website Kerkproeverij
VACATURE: VIDEO PRODUCER

Vind(t) u/jij het leuk om video’s voor Missie Dordt te maken, bewerken en monteren? Bijvoorbeeld een promotiefilmpje voor een bepaald evenement of een impressiefilmpje over één van onze missionaire initiatieven. Neem dan contact op voor meer informatie.
 
Vacature
 • Belasting van maximaal 2 uur per week
 • Maken van foto’s en video’s
 • Bewerken en monteren van video- en fotomateriaal
 * De video producer werkt nauw samen met de coördinator van Missie Dordt
Video Producer Missie Dordt
VACATURE: WEBSITE BEHEERDER

Vind(t) u/jij het leuk om de website en Facebook pagina van Missie Dordt te beheren? Bijvoorbeeld nieuwsberichten plaatsen en evenementen beheren. Neem dan contact met ons op voor meer informatie.

Vacature
 • Belasting van maximaal 2 uur per week
 • Nieuwsberichten plaatsen op de website en facebook *
 • Wijzigingen doorvoeren op de website *
* Alle tekst en beeld wordt aangeleverd door Missie Dordt
Beheerder Website en Social Media
MEEDOEN IS EEN VOORRECHT

Missie Dordt geeft mensen de mogelijkheid om zich in te zetten ten dienste van het Koninkrijk. Hieronder geven wij een overzicht van de mogelijkheden. Neem voor meer informatie contact op.

Administratief/communicatief
 • Video Producer Missie Dordt
 • Beheerder website en social media (o.a. Facebook)
 • Voorlichting en fondsenwerving
 • Medewerker redactie nieuwsbrief
Praktisch/dienend
 • Bezorger Dagelijks Brood
 • Vrijwilliger Broodnodig
 • Vrijwilliger Oud Papier
 • Bezorger Nieuwsbrieven
 • Toetsenist Zondagavondzang
Inhoudelijk/getuigend
 • Vrijwilliger straat-/marktkraamevangelisatie
 • Spreker Alpha-cursus
 • Vrijwilliger werkgroep Stadsgebed
 • Vrijwilliger Events 
Leidinggevend/coördinerend
 • Coördinator Kerk en School
 • Coördinator Serve the City
 • Coördinator Events
Besturend/beleidsvormend
 • Lid Raad van Toezicht
 • Lid Stichtingsbestuur
Meedoen met Missie Dordt is niet zozeer een vraag, maar veel meer een voorrecht. Wil(t) u/jij de mogelijkheden verkennen? Neem contact op met Wiebe van Horssen via coordinator@missiedordt.nl.
MEEGEVEN IS EEN VOORRECHT

Missie Dordt wil goed nieuws voor de stad. U ook? Wordt dan vriend van de stichting en ondersteun ons werk met een eenmalige of structurele financiële bijdrage. 
 
JA, ik wil goed nieuws
Vriend worden van Missie Dordt is heel eenvoudig.
1. Maak uw gift over naar IBAN NL18RABO0166 4614 31 t.n.v. Missie Dordt

2. Klik hier en betaal makkelijk en snel via iDEAL (Mollie Payments)
 
3. Geef een machtiging voor automatische incasso (Missie Dordt heeft een SEPA contract)
U kunt het machtigingskaartje (pdf) downloaden en ingevuld mailen naar penningmeester@missiedordt.nl of per post sturen naar Berlage-Erf 26, 3315 JJ Dordrecht.
FOTOVERSLAG JANUARI 2020
Nieuwjaarsreceptie (9 januari)
Stichtingsraadvergadering (9 januari)
Startavond Week van Gebed (19 januari)
Gebedsavond Wijk Centrum (21 januari)
Kindergebedsfeest (22 januari)
Internationale Slotavond (25 januari)
GIFTENOVERZICHT JANUARI 2020

Hieronder treft u het giftenoverzicht van januari 2020. Missie Dordt is dankbaar voor de groeiende steun vanuit kerken, bedrijven en particulieren. Samen mogen wij goed nieuws zijn voor de stad. 
 
Afkomstig van Bestemd voor Bedrag
Particulieren Missie Dordt 2.349,25
Particulieren Broodnodig 423,00
Evangelische Gemeente Jozua Missie Dordt 100,00
Ruach Christengemeente Missie Dordt 50,00
Apostolische gemeente Missie Dordt 10,00
Baptistengemeente Missie Dordt 392,60
Kergenootschap ZDA Missie Dordt 250,00
Ned. Herv. Ver. Calvijn Missie Dordt 300,00
Bedrijven Missie Dordt 2.679,00
Diverse kerken en collecte Week van gebed 525,00
Particulieren via Mollie Payments Missie Dordt 24,35
Oud papier Missie Dordt 1.121,30
Totaal 8.224,50
 
Wij zeggen alle betrokken kerken, gemeenten, particulieren en bedrijven hartelijk dank. 
AGENDA: ALLES IN ÉÉN OVERZICHT

Missie Dordt Agenda
 
Datum Tijd Activiteit
26-02 19.30 Aswoensdagviering (Oud Katholieke Kerk)
06-03 10.00 Gebedswandeling Reeland (Bij Bosshardt)
10-03 20.00 Bijeenkomst Diaconaal Platform (Stefanuskerk)
13-03 11.00 Missionair Evenement Blik naar Buiten (Utrecht)
15-03 12.00 Interkerkelijke Buurtkoffie (diverse locaties)
27-03 19.00 Start 3D-traject Nederland Zoekt (Rotterdam)
02-04 09.00 Ontmoeting Met Vrouwen (Open Hof)
17-04 10.00 Inspiratiedag Kerkproeverij (Hilversum)
21-05 - Serve the City Hemelvaart (diverse locaties)
12-06 - Nacht van Gebed voor vervolgde christenen
14-09 20.00 Kroonbede (interkerkelijke gebedsdienst)
10-10 - Weekend Landelijke Kerkproeverij 2020
11-10 - Weekend Landelijke Kerkproeverij 2020
08-11 12.00 Interkerkelijke Buurtkoffie (diverse locaties)
07-01 19.30 Nieuwjaarsreceptie & Stichtingsraadvergadering
 
Uw missionaire activiteit ook in het overzicht? Mail naar coordinator@missiedordt.nl.
MISSIE DORDT NIEUWS

Aanleveren
Missie Dordt Nieuws is bedoeld voor de vermelding van missionair-gerelateerde initiatieven in de stad Dordrecht met een open (interkerkelijk) karakter. Aanleveren van nieuws kan voor de 25ste van de maand. Verspreiding gebeurt begin van de maand.
 
Aan-/afmelden
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat uw kerk of geloofsgemeenschap heeft aangegeven onderdeel uit te willen maken van het missionaire netwerk Missie Dordt. Of omdat u op directe of indirecte manier betrokken bent bij het werk van de stichting Missie Dordt.
 
Mocht u Missie Dordt Nieuws op een ander emailadres wensen te ontvangen of uzelf willen afmelden, dan kan dat door een email te sturen naar: coordinator@missiedordt.nl. 
Copyright © 2020 Missie Dordt, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp