Copy
English
Croeso i ail rifyn HTW Chwarterol, ein e-gylchlythyr newydd sy’n rhoi diweddariadau rheolaidd am ein gweithgareddau.

Y bwriad gwreiddiol oedd cyhoeddi’r e-gylchlythyr hwn ym mis Mehefin 2020 ond gohiriwyd hynny wrth i ni atal dros dro ein prosesau Canllawiau er mwyn canolbwyntio ar sut y gallem gefnogi gwneuthurwyr penderfyniadau yn ystod pandemig y clefyd coronafeirws (COVID-19).

Fel ag y gwelwch yn yr e-gylchlythyr hwn, erbyn hyn rydym wedi ail-gydio yn ein prosesau a chyhoeddi dau Ganllaw newydd. Rydym hefyd wedi parhau i ymgysylltu â sefydliadau partner a chymheiriaid yn ein rôl i wella gofal yng Nghymru.
 
Cliciwch ar y dolenni hyn i neidio i adran benodol o’r e-gylchlythyr: Chanllawiau | NewyddionAdroddiad Archwilio PwncAmdanom ni | Cymdeithasol
Chanllawiau
Rydym yn cynnal arfarniadau gwerthuso o dechnolegau iechyd nad ydynt yn feddyginiaethau, i benderfynu ar eu heffeithiolrwydd a'u cost-effeithiolrwydd. Yna, mae ein Panel Arfarnu yn llunio Canllawiau, i alluogi comisiynwyr iechyd a gofal i wneud penderfyniadau ar sail tystiolaeth.
Mae'r Canllawiau a gyhoeddwyd gennym yn y chwarter hwn yn cynnwys:
COVID-19
Dros y tri mis diwethaf, rydym wedi bod y gweithio gyda’n partneriaid ym maes iechyd a gofal cymdeithasol i gefnogi’r ymateb i COVID-19. Mae ein gwaith wedi cynorthwyo pwyllgorau a grwpiau allweddol, yng Nghymru a thu hwnt i Gymru, i wneud penderfyniadau sydd wedi’u llywio gan dystiolaeth mewn sefyllfa ddigynsail sy’n datblygu’n gyflym.
Rydym wedi cynhyrchu adolygiadau tystiolaeth, wedi diweddaru crynodeb tystiolaeth yn rheolaidd, wedi rhoi cyngor gwyddonol am ddim i arloeswyr technolegau COVID-19, a chydweithio gyda’r cymunedau asesu technolegau iechyd ac ymchwil ehangach.
 
Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth am ein gwaith cysylltiedig â COVID-19.

Rydym wedi gweithio’n agos gyda chydweithwyr o Rwydwaith Asesu Technoleg Iechyd Ewrop (EUnetHTA):
Roedd hyn yn cynnwys bod yn gydawdur ar Adolygiad Cydweithredol Cyflym Ewrop Gyfan ar brofi gwrthgyrff COVID-19.
Rydym nawr yn arwain dau adolygiad Ewrop gyfan arall ar brofi diagnostig moleciwlaidd a therapi plasma ymadfer.
Gallwch ddysgu mwy am waith COVID-19 EUnetHTA yma: www.eunethta.eu
Newyddion
Mae HTW a’r NICE wedi ymrwymo’n ffurfiol i weithio gyda’i gilydd i wella eu Canllawiau annibynnol ac awdurdodol ar dechnolegau nad ydynt yn ymwneud â meddyginiaethau.

Darllenwch mwy - cliciwch yma.
Dyfarnwyd cyllid gwerth £2.8 miliwn i Ganolfan Ymchwil Heneiddio a Dementia Cymru (CADR) ar gyfer y pum mlynedd nesaf.

Darllenwch mwy - cliciwch yma.
Bydd HTW a AWTTC yn gweithio’n agos gyda’i gilydd yn eu rolau i ddarparu cyngor a chyfarwyddyd arbenigol i ddarparwyr gofal iechyd.

Darllenwch mwy - cliciwch yma.
Rydym wedi bod yn siarad gyda phump o’n rhanddeiliaid i weld beth oedd eu barn am HTW ac am ein gwaith i geisio gwella ansawdd y gofal yng Nghymru.

Darllenwch mwy - cliciwch yma.
Mae HTW a Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru wedi addunedu i gefnogi eu cylchoedd gwaith ategol a byddant yn archwilio cyfleoedd i weithio fel partneriaid ar brosiectau.

Darllenwch mwy - cliciwch yma.
Mae INAHTA (International Network of Agencies for Health Technology Assessment) wedi lansio cronfa ddata ryngwladol newydd.

Darllenwch mwy - cliciwch yma..
Ydych chi eisiau helpu i lunio sefydliad a sicrhau bod cynnwys y cleifion a’r cyhoedd yn effeithiol? Mae HTW yn chwilio am aelod newydd ar gyfer y Grŵp Sefydlog PPI.

Darllenwch mwy - cliciwch yma.
Am y tro cyntaf rydym wedi cyhoeddi’r bwletin ‘Cyngor ar Dechnolegau Iechyd’ i gefnogi gwneud penderfyniadau ar dechnolegau iechyd.

Darllenwch mwy - cliciwch yma.
Adroddiad Archwilio Pwnc
Mae Adroddiadau Archwilio Pwnc (TERs) yn amlinellu ein hystyriaethau wrth benderfynu a oes digon o dystiolaeth ar gael i arfarnu pwnc, ac a yw pwnc yn bodloni ein meini prawf ar gyfer dewis pwnc i’w arfarnu. Mae'r TERs yn amlinellu'r rhesymau sydd gan ein grŵp asesu dros dderbyn neu wrthod pwnc ar gyfer ein rhaglen waith.
Mae'r Adroddiadau Archwilio Pynciau (TERs) eraill rydym wedi'u cyhoeddi yn y chwarter hwn yn cynnwys:
Amdanom ni
Cliciwch ar yr eicon chwarae uchod i wylio ein fideo esboniadol.
Cysylltwch a ni ar Trydar a dilynwch @HealthTechWales i gael y newyddion diweddaraf.
Rydyn ni ar LinkedIn hefyd, a gallwch ddod o hyd i ni drwy chwilio am 'Health Technology Wales.'
Cymraeg
Welcome to the second edition of HTW Quarterly, our new e-newsletter to bring regular updates on our activities.

Originally scheduled for June 2020, this e-newsletter was postponed as we temporarily paused our Guidance processes to focus on how we could support decision makers during the coronavirus disease (COVID-19) pandemic.

As you'll see in this e-newsletter, we’ve fully resumed all of our processes and published two new pieces of Guidance. We’ve also continued to engage with partner and peer organisations in our role to improve care in Wales.

Click on these links to skip to a section of the e-newsletter: Guidance | News | Topic Exploration Reports | About us | Social
Guidance
We conduct evidence appraisals of non-medicine health technologies to determine their clinical and cost effectiveness. Our Appraisal Panel then produces Guidance to enable evidence-informed decision making by health and care commissioners.
The Guidance we've published in this quarter includes:
COVID-19

Over the last six months, we’ve been working with our partners in health and social care to support the response to COVID-19. Our work has helped key committees and groups, both in and outside of Wales, to make evidence-informed decisions amidst an unprecedented and rapidly developing situation.
 
We’ve produced evidence reviews, regularly updated an evidence digest, provided free scientific advice for innovators of COVID-19 technologies, and collaborated with the wider health technology assessment (HTA) and research communities.

Click here to learn about our COVID-19 related work.

We’ve worked closely with colleagues from the European Network for Health Technology Assessment (EUnetHTA):
We co-authored a pan-European Rapid Collaborative Review on COVID-19 antibody testing.
 
We’re now leading two further pan-European reviews on molecular diagnostic testing and convalescent plasma therapy.
Learn more about EUnetHTA's COVID-19 work: www.eunethta.eu
News
HTW and NICE have formally committed to work together to enhance their independent and authoritative Guidance on non-medicine technologies.

Click here to read more.
The Wales Centre for Ageing and Dementia Research (CADR) has been awarded £2.8 million in funding for the next five years.

Click here to read more.
HTW and AWTTC will work closely together in their roles to provide expert advice and guidance to healthcare providers.

Click here to read more.
We spoke to five of our stakeholders to see what they thought of HTW and our work to improve the quality of care in Wales.

Click here to read more.
Health Technology Wales and Life Sciences Hub Wales have pledged support to their complimentary remits and will explore opportunities to partner on projects.

Click here to read more.
The International Network of Agencies for Health Technology Assessment (INAHTA) has launched a new international database.

Click here to read more.
Would you like to help shape an organisation and ensure that patient and public involvement (PPI) is truly effective? HTW are looking for a new member of the PPI Standing Group.

Click here to read more.
For the first time, HTW has published the ‘Advice on Health Technologies’ bulletin to support decision making on health technologies.

Click here to read more.
Topic Exploration Reports
Topic Exploration Reports (TERs) outline our considerations when deciding whether there is enough available evidence to do an appraisal and whether a topic meets our appraisal selection criteria. TERs outline the reasons our Assessment Group have for accepting or rejecting a topic for our work programme.
The TERs we've published in this quarter include:
About us
Click on the play icon above to watch our explainer video.
Connect with us on Twitter and 'Follow' @HealthTechWales for regular news and updates.
We're also present on LinkedIn and can be found by searching 'Health Technology Wales.'
Twitter
LinkedIn
Website
Hawlfraint © 2020 *Technoleg Iechyd Cymru*, Cedwir pob hawl.
Copyright © 2020 Health Technology Wales, All rights reserved.

Technoleg Iechyd Cymru | Health Technology Wales
Ail Lawr | Second Floor
Hwb Gwyddorau Bywyd | The Life Science Hub
3 Sgwâr y Cynulliad | 3 Assembly Square
Caerdydd | Cardiff
CF10 4PL
Y Deyrnas Unedig | United Kingdom

Ydych chi eisiau newid sut rydych chi’n derbyn yr e-byst hyn?
Want to change how you receive these emails?
Update preferences or unsubscribe from this list.
Email Marketing Powered by Mailchimp