Copy
Focus oktober 2020
Bezinningstekst
Missie is ontmoeting
 
Missie is ontmoeting.
Ontmoeting tussen mensen
en tussen gemeenschappen van mensen.
Ieder heeft zijn eigen kleur,
en eigen gaven en gebreken,
eigen rijkdom en eigen noden.
Maar allen zijn zo gelijkwaardig
als ze verschillend zijn.
Ieder heeft aan de ander iets te bieden,
en elk heeft van de ander
iets te ontvangen of te leren.
(…)
Waar mensen elkaar echt ontmoeten,
raken zij verbonden met elkaar.
(…)
Missie is ook hier
en is een zaak van elk van ons.
Ieder beleeft zijn missie
op zijn eigen wijze
en met eigen talenten.
Maar telkens gaat het om hetzelfde :
wij zijn hier niet voor onszelf,
en onze gemeenschap is geen doel op zich,
maar een middel
om deze wereld zijn echte bestemming te geven :
plek te worden waar
Hij die heet : ‘Ik zal er zijn’
de rode draad wordt
van alle denken, doen en handelen.
Waar onze God gebeurt.
Missie is hier
én is veraf.
Want er is maar één wereld
en er zijn geen grenzen
aan de solidariteit
noch aan de liefde.
 
Carlos Desoete
Voorwoord
De eerste maand van een bijzonder schooljaar ligt achter ons. Het coronavirus creëert een schoolomgeving die maar moeilijk went: leerlingen en leraren verscholen achter mondmaskers, niet te dicht bij elkaar komen, weinig tot geen extra-murosactiviteiten … Het lijkt niet te stroken met de warme school die we willen zijn.
Gelukkig zijn we met velen die samen mooie dingen willen realiseren.
De enthousiaste ploeg van de Leerlingenraad is na enkele vergaderingen helemaal klaar om van zich te laten horen. Ze organiseren niet alleen activiteiten ‘voor en door de leerlingen’, maar ze zullen ook deelnemen aan vergaderingen van verschillende werkgroepen (bv. preventie, pastoraal, MOS, enz.) om op die manier de stem van de leerlingen te laten horen.
Het schoolkoor is opnieuw van start gegaan: meer dan 25 leerlingen (en enkele leraren) lieten zich niet tegenhouden door het mondmasker en zongen uit volle borst. En het deed deugd! Voortaan repeteren zij elke vrijdagmiddag in de Pater Taeymanszaal. Ook het collegeorkest komt binnenkort samen om opnieuw te musiceren.
Tijdens onze startvieringen, voor de eerstes, tweedes en derdes in de klas, voor de vierdes, vijfdes en zesdes in de kerk, stond de samenhorigheid centraal: ‘Kom op voor jezelf, kom op voor de ander!’
De Challenge Day (vierdes) en de klasbezinning (vijfdes en zesdes) vervangen we dit schooljaar door een ‘wandelbezinning’ per klas, helemaal coronaproof. De leerlingen in kwestie krijgen hierover binnenkort meer informatie.
Onze hoop en vreugde zijn zoveel sterker dan het virus. Onze geëngageerde leerlingen en gemotiveerde leraren zullen ook dit schooljaar sterk inzetten op verbinding en samenhorigheid.
 
Frederik Van Rampelberg
adjunct-directeur
Familienieuws
Raadpleeg hier het familienieuws van de humanioa en de basis- en lagere scholen
Humaniora
Agenda oktober 2020
Belangrijke data oktober:
 • vr 2/10: rapport 1ste, 2de, 3de en 4de jaar
 • ma 5/10: vrije dag
 • di 6/10: pedagogische studiedag
 • vr 9/10: rapport 5de en 6de jaar
 • do 29/10: rapport 1ste jaar + oudercontact 1ste jaar
 • vr 30/10: rapport 2de, 3de en 4de jaar
De volledige kalender kunt u bekijken op onze website.
Pensioneringen
Op 30 juni 2020 namen we afscheid van drie gewaardeerde collega’s:

Antoon Van Maelsaeke
Antoon (Toon) droeg als leraar aardrijkskunde en informatica bij tot de vorming van ontelbaar veel leerlingen in de tweede graad. Daarnaast zette hij zich ook jarenlang in voor de werelddag in het derde jaar door de leerlingen via museumbezoek of spelenderwijs in contact te brengen met de rijke cultuur van Afrika. De collega’s en leerlingen zullen Toon herinneren als een immer vriendelijke en goede mens.Luc Van Langenhove
Luc Van Langenhove kent het college op zijn duimpje: hij werkte hier 40 jaar en heeft een carrière om ‘u’ tegen te zeggen. De altijd goedgezinde en attente collega was niet om een grapje verlegen en wist zich geliefd te maken bij de vele leerlingen aan wie hij wiskunde, fysica of wetenschappelijk werk gaf.


Stefaan Cornelis
Stefaan Cornelis lijkt sinds mensenheugenis hét gezicht van het economaat. Als een goede huisvader ontfermde hij zich over de financiën van het college en de verhuur van zijn lokalen en sportinfrastructuur. Ook voor de leerlingen was Stefaan geen onbekend gezicht: nu eens met strenge blik, dan weer met een vaderlijke knipoog hield hij vele jaren ‘s middags toezicht op de grote speelplaats.
Graag jullie aandacht
CONTACT OUDERS-LEERKRACHTEN
Voor ouders van leerlingen in het eerste jaar is er online contactgelegenheid met de leraren op donderdag 29 oktober. Uw zoon of dochter zal samen met het rapport van 2 oktober een brief meekrijgen met informatie over de online inschrijfmodule voor dit oudercontact. Ook via Smartschool krijgen de betrokken ouders hierover nog een bericht.
Het eerste georganiseerde oudercontact voor alle leerlingen van 1 t.e.m. 6 vindt plaats op donderdag 17 december. Ook voor dit oudercontact zal uw zoon of dochter een brief meekrijgen met informatie over de online inschrijfmodule.
Wij nodigen ouders echter nu al uit om met de leraar, eventueel de leerlingenbegeleider of de adjunct-directeur, dhr. Rob De Winter een afspraak te maken zodra zich enig studieprobleem zou aftekenen, bv. naar aanleiding van het eerste rapport op 2 oktober voor eerstes tot en met vierdes en op 9 oktober voor vijfdes en zesdes.
PWO-MAP: MAP VOOR PERSOONLIJK WERK EN OVERHORINGEN
Alle leerlingen zijn verplicht hun gecorrigeerde overhoringen en taken bij te houden. Dit doen ze, op aanwijzen van hun vakleraar, in de PWO-map of bij hun notities voor dat vak. Dit systeem laat ons toe om leerlingen en hun ouders meer feedback te geven over het leerproces.
Leerlingen kunnen overhoringen, syntheseproeven en examens voorbereiden met de vragen van de voorbije overhoringen bij de hand.
We vragen de ouders mee toe te zien op een zorgvuldige en stipte bewaring van alle overhoringen en taken. Die moeten in december en juni naar het archief, waar ze bewaard worden ter inzage voor begeleiding en doorlichting.
Alle leerlingen van het 1ste jaar hebben een PWO-map in de klas ontvangen of zullen deze binnenkort ontvangen. Leerlingen van tweedes tot zesdes die nieuw zijn op het college of de leerlingen die een nieuwe map nodig hebben, kunnen zich een nieuw exemplaar aanschaffen op het economaat. Zij betalen daarvoor € 3,00 contant.
HET SMARTSCHOOL CO-ACCOUNT
U kunt hier meer lezen over:
 • toegang ouders tot Smartschool,
 • resultaten van taken en toetsen op Smartschool,
 • het groeirapport,
 • berichten versturen via het co-account,
 • en de Smartschool app.
Op vrijdag 2 oktober worden de eerste rapporten meegegeven aan de leerlingen van het eerste tot en met het vierde jaar, op vrijdag 9 oktober aan de leerlingen van het vijfde en het zesde jaar.

Een toelichting bij de rapporten en informatie over de attesteringen kunt u hier lezen.
AANWEZIGHEID OP HET COLLEGE 'S MORGENS
We willen er ten zeerste op aandringen dat de leerlingen ‘s morgens rechtstreeks van huis naar school komen en niet blijven rondhangen onderweg. Dit is niet enkel een kwestie van verzekering, maar ook van attitude tegenover school en leren. We verwijzen hierbij naar het reglement § 4.1.1 t.e.m. § 4.1.3.
Mogen we daarom vragen dat de ouders het vertrekuur van hun kinderen in de gaten houden en er - voor zover mogelijk - op toekijken dat de kinderen niet te vroeg van huis vertrekken? Het is weinig zinvol om al vóór 8.00 u. in Aalst te zijn, als dat niet hoeft omwille van trein of bus.
Er is vrije ochtendstudie (behalve op maandag) om 8.00 u. (stipte aanwezigheid is vereist!) in de Pater Taeymanszaal.
Ouders die wensen dat de regelmatige aanwezigheid van hun zoon of dochter gevolgd wordt, kunnen dit telefonisch aan dhr. Rob De Winter melden.
Wie ‘s morgens in of bij cafés gezien wordt, rondhangt in de schoolomgeving of de school opnieuw verlaat, zal verplicht worden naar de ochtendstudie te komen.
AFWEZIGHEDEN
Voor afwezigheden die kunnen voorzien worden, gaan leerlingen vooraf bij dhr. De Winter met een schriftelijk verzoek van de ouders of arts. Dergelijke afspraken tijdens de schooluren worden uiteraard best zo veel mogelijk beperkt gehouden.
Bij onvoorziene afwezigheden, bv. wegens ziekte, vragen we de ouders om telefonisch te verwittigen, liefst vóór 09.00 u. of om een Smartschoolbericht te sturen naar mevr. Lenny Hertveldt, eveneens vóór 09.00 u.
Bij terugkeer meldt de leerling zich eerst bij mevr. Lenny Hertveldt (Prefectuur 2) met een schriftelijk attest van de ouders, of – bij een afwezigheid van meer dan 3 opeenvolgende dagen – met een attest van de behandelende arts. Met zo’n attest wordt de leerling dan vrijgesteld van werk en lessen voor de dagen waarop hij afwezig was. Mevr. Hertveldt is aanwezig vanaf 08.00 u. De leerling meldt zich bij haar zodra hij/zij op het college aankomt.
Ouders mogen maximaal 4 maal per schooljaar een afwezigheidsverklaring wegens ziekte schrijven. Eens dat aantal bereikt, is een doktersattest altijd verplicht.
We vragen u vriendelijk om in geval van afwezigheid wegens bijzondere omstandigheden steeds persoonlijk contact op te nemen met de adjunct-directeur, dhr. De Winter.
Ongewettigde afwezigheden ondermijnen ons opvoedingsproject: ze vormen een leerbedreigende factor en zetten tevens onbewust aan tot spijbelgedrag.
DE MIDDAGPAUZE
We willen er op wijzen dat enkel wie effectief thuis gaat eten, ‘s middags het college mag verlaten (schoolreglement § 4.1.6). Ook hier vragen we de ouders uitdrukkelijk om loyauteit.
GSM-GEBRUIK OP SCHOOL
Een gsm is binnen de schoolmuren voor niets nodig. Leerlingen kunnen, indien nodig, terecht op de prefectuur om telefonisch contact op te nemen met hun ouders.

Verder info met betrekking tot het gsm-gebruik op school kunt u hier lezen.
BREDE BASISZORG OP HET SINT-JOZEFSCOLLEGE
We vinden het als school belangrijk dat leerlingen goed ondersteund worden bij hun leerproces. Daarom hebben we een aantal zorgmaatregelen uitgewerkt waarvan we menen dat ze al onze leerlingen ten goede komen, de zogenaamde ‘brede basiszorg’. Het betreft concrete maatregelen met een directe impact op het school- en klasgebeuren. Ze situeren zich in uiteenlopende domeinen als  studiekeuzebegeleiding, organisatie van de leeromgeving, kennismaking met de school, evaluatie ...  Zo willen we voor alle leerlingen een krachtige onderwijsomgeving scheppen die optimale leerkansen biedt. U vindt de lijst van maatregelen via deze link.
STUDIEBEGELEIDING IN DE EERSTE GRAAD
STUDIEBEGELEIDING EERSTEJAARS DOOR METERS EN PETERS
Bij het begin van het schooljaar kreeg elke klas van het eerste jaar een aantal meters en peters uit de zesdes toegewezen. Deze zorgen voor ondersteuning en studiebegeleiding. De individuele vakleerkrachten gaan bij de leerlingen de noden na en nodigen hun leerlingen dan expliciet uit om tijdens de middagpauze samen met hun meter en/of peter extra ondersteund te worden.
 
STUDIEBEGELEIDING WISKUNDE, NEDERLANDS EN FRANS
Elke leerling die problemen heeft voor wiskunde, Frans of Nederlands krijgt wekelijks extra studiebegeleiding tijdens de uren remediëring (eerste jaar, behalve in de module Latijn) of differentiatie (tweede jaar, behalve in de basisoptie Grieks-Latijn) die opgenomen zijn in de lessentabel. Tijdens die begeleiding kunnen zowel studiemethode als vakinhoudelijke remediëring aan bod komen.
REMEDIËRING/ BIJLESSEN
Het is duidelijk dat elke leraar op eenvoudige aanvraag bereid is om geziene leerstof tijdens een pauzemoment of na 16.00 u. opnieuw met een leerling te overlopen. We onderlijnen graag dat een gesprek met ouders en vakleraar, klassenleraar of leerlingenbegeleider soms meer inzicht kan verschaffen in de problematiek van de leerling dan de klassieke weg van de bijles.
Bezoldigde bijlessen zijn enkel zinvol voor leerlingen die even achterop hinken omwille van langdurige ziekte of socio-emotionele factoren als faalangst, gezinssituatie, e.d. Enkele extra inoefenmomenten moeten dan volstaan om de leerling weer op de sporen te zetten.
Bezoldigde bijles door de eigen vakleraar is om deontologische redenen uitgesloten.
WAAR KAN MEN STUDEREN, GROEPSWERK MAKEN, OPZOEKINGSWERK VERRICHTEN, SCHOOLTAKEN OP PC MAKEN?

Het is mogelijk om op school te studeren, groepswerken te maken, opzoekingswerk te verrichten en schooltaken op computer te maken. Via deze link krijgt u een overzicht van lokalen en tijdstippen.
TAALSCREENING
Sinds 1 september 2014 zijn scholen wettelijk verplicht om alle leerlingen die voor het eerst in het secundair onderwijs in Vlaanderen starten, te screenen op hun taalvaardigheid.
Uw zoon/dochter heeft in de loop van de maand september zo’n taaltest afgelegd. We werken hiervoor met Diatekst van Diataal. Diatekst is een toets voor begrijpend lezen en meet het begrijpen van schoolboekteksten aan de hand van meerkeuzevragen. De resultaten van deze toets worden op de eerste klassenraad besproken. Indien nodig spreken de leraren op deze klassenraad begeleidings- en opvolgingsmaatregelen af. Indien uw zoon/dochter extra opvolging nodig heeft, wordt u op de hoogte gebracht.
ONDERSTEUNINGSNETWERK WAN
Sinds 1 september 2017 is onze school aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk WAN (Wetteren - Aalst - Ninove). In dit ondersteuningsnetwerk bundelen gewone en buitengewone scholen hun expertise. Zo kunnen kinderen en jongeren met specifieke onderwijsbehoeften en hun leraren(teams) nog beter ondersteund worden. Meer info over het ondersteuningsnetwerk WAN kan u hier vinden.
KOSTENBESPARING: GRATIS OFFICE 365
Het Sint-Jozefscollege wil de kostprijs van de leermiddelen voor onze leerlingen zoveel mogelijk helpen drukken. Elke leerling kan thuis gratis Office 365 downloaden en installeren op 5 toestellen (Windows of Mac besturingssysteem). Onze ICT-coördinator bezorgde aan alle leerlingen een voucher met hun gebruikersnaam, wachtwoord en startinstructies. Met Office 365 kan je o.a. Word, Exel, PowerPoint en Onenote gebruiken.
Meer informatie over Office 365 kunt u op onze website vinden.
ZICHTBAARHEID OP DE FIETS
Fietsers zijn erg kwetsbaar in het verkeer. Sinds enkele jaren tracht het college in samenwerking met de ouderraad fietsende leerlingen aan te moedigen om zich goed zichtbaar in het verkeer te begeven.
Op donderdag 8 oktober schenkt de ouderraad daarom aan alle fietsers van de eerste graad een set van 12 spaakreflectoren. Ze worden uitgedeeld om 16.00 u. aan de fietsenstalling. Leerlingen die omwille van opvang- of avondstudie hun fiets elders stallen, ontvangen de spaakreflectoren via de studiemeesters.
De ouderraad nodigt de ouders van alle fietsende leerlingen uit er mee over te waken dat de fiets van hun kind technisch in orde is en dat hun zoon of dochter de spaakreflectoren effectief op de fiets bevestigt. De zichtbaarheid van de fietsers wordt op die manier aanzienlijk verhoogd, zeker nu het zowel ’s morgens als ’s avonds donkerder wordt.
KLAS- EN PASFOTO'S
Op vrijdag 11 en donderdag 17 september werden alle leerlingen individueel gefotografeerd. Omwille van de geldende veiligheidsmaatregelen, werd er dit schooljaar geen klasfoto genomen.
Om de individuele foto’s van uw zoon of dochter te ontvangen, dient u zelf online uw bestelling te plaatsen via het elektronisch platform van onze schoolfotograaf.
Hoe u dat doet, leest u op onze website.
Het college leeft!
DE LEERLINGENRAAD
Hallo! Wij zijn de leerlingenraad 2020. Samen met een groep enthousiaste vrijwilligers bereiden wij ons voor op een topjaar. Hoe zullen we dat aanpakken? 
Met een groot aanbod aan activiteiten willen wij het welbevinden van leerlingen op school bevorderen. Dit jaar gooien we het over een andere boeg. We zullen bepaalde activiteiten in een ander kleedje stoppen en nieuwe initiatieven nemen. Zo zullen alle evenementen veilig doorgaan en beleef jij het jaar van je leven.
 
Daarnaast staan wij ook open voor nieuwe ideeën. Via allerlei kanalen willen wij een luisterend oor bieden voor jullie noden en visies. Zo kan ook jij als individuele leerling inspraak hebben in het beleid van onze school.
 
Wil je graag een blik achter de schermen? Vergeet ons dan zeker niet te volgen via volgende kanalen:
Facebook: Leerlingenraad SJC
Instagram: leerlingenraadsjc
TikTok: leerlingenraad_sjcaalst
TERUGBLIK OP DE ONTHAALDAG VOOR DE LEERLINGEN HET EERSTE JAAR

Mijn eerste schooldag op het SJC. Even terugdenken… Als ik eerlijk moet zijn, was het heel raar om ergens terecht te komen waar je niemand kent, waar je denkt: ‘Wat nu?’. Eigenlijk was dat niet nodig. We werden heel goed opgevangen door onze peters en meters. Als we de klas binnen kwamen, waren kennismakingspelletjes het enige dat op de planning stond. Echt tof 😉. In een knipoog kon je vergeten dat het de eerste schooldag was. Tijdens de middag gingen we naar het stadspark om te eten met onze meters en peters. Na het eten waren we even vrij: we konden spelen, lachen en het belangrijkste … we konden ons amuseren.
Shanice Tshomba Mabele - 1MTWc2
De eerste schooldag was heel spannend. Die dag beleefden we allen met gemengde gevoelens: stress, nieuwsgierigheid en nog veel meer.
In de voormiddag maakten we kennis met onze klas en onze klastitularis. Dat was leuk, ook al droegen we allemaal een mondmasker.
In de namiddag maakten we kennis met onze meters en gingen we samen naar het park. Daar speelden we als klas leuke spelletjes,  maar dan ook weer met mondmasker.
Zo kwam er al snel een einde aan onze eerste dag op het SJC in Aalst.
Sanna Coulibaly - 1LAd
DE BURCHT
Momenteel zijn we de sportzaal “De Burcht” aan het verbouwen om een hedendaagse sportinfrastructuur te voorzien voor onze leerlingen. Van zodra de werken voltooid zijn, zullen we beschikken over een grote zaal met nieuwe vloer. Deze zaal zich perfect lenen tot het beoefenen van basket, volleybal en badminton, alsook andere sporten. Er komt ook een extra zaal voor dans en verdedigingssporten op de eerste verdieping. In het project zijn ook nieuwe kleedkamers en douches voorzien. In deze eerste fase wordt de ruwbouw aangepakt, samen met de sportvloer.
SCHILDERWERKEN BLOK B - GEBOUW 37
Het oude klassengebouw kreeg vorig jaar al overal digiborden en deze grote vakantie zijn alle klaslokalen geschilderd.  De lokalen waren al een tijdje aan een opfrisbeurt toe, maar we hebben gewacht tot alle technische ingrepen achter de rug waren. De lokalen zien er nu weer licht en fris uit! Dit was een aanzienlijke investering (92.000 euro). We vragen aan onze leerlingen dan ook het nodige respect voor deze geleverde inspanningen.
WETENSCHAPSOLYMPIADES
Jaarlijks biedt het Sint-Jozefscollege leerlingen van de tweede en derde graad de kans om deel te nemen aan de wetenschapsolympiades. Leerlingen kunnen via deze weg hun kennis testen en inschatten hoe vragen worden gesteld bij latere toelatings- en ijkingsproeven.
De eerste rondes vinden plaats op school. Inschrijven kan door een Smartschoolbericht te sturen naar de verantwoordelijke leerkracht. Het inschrijvingsgeld wordt door de school betaald, op voorwaarde dat wie zich inschrijft ook effectief deelneemt. Wie toch afwezig blijft, betaalt het inschrijvingsgeld zelf.
Meer info over alle wetenschapsolympiades kunt u op onze website terugvinden.
DE COLLEGETUIN
Met het mooie weer van begin september trok mevrouw Geinger met enkele leerlingen op ontdekking in onze collegetuin.
We laten jullie even mee genieten ...
CAR@VELLE !

Zin in een onvergetelijke ervaring?
Neem dan deel aan Car@velle! Hierbij krijgen leerlingen van het 5de jaar de kans om één week door te brengen bij een Franstalig gastgezin en volgen zij één week les in een Franstalig college. Op hun beurt ontvangen zij gedurende een week een uitwisselingsstudent.
Door de COVID-maatregelen wordt dit project uitgesteld naar een latere datum (2de semester of volgend schooljaar).
Wegens de grote belangstelling uit het Waalse college zijn er nog een aantal plaatsen beschikbaar!
Wil jij je inschrijven "pour booster ton français" of wens jij meer info? Aarzel niet en contacteer de verantwoordelijke voor dit project, dhr. David Baeten of jouw leerkracht Frans.

Sportraad
SJC'S TOURMANAGER 2020
Met het einde van de Tour de France 2020 viel zondag 20 september ook het doek over de ‘minicompetitie’ van “SJC’s Tourmanager 2020”. Bij de (oud-)leerlingen, ouders en sympathisanten won Maxim Croes. Hij was met een eindtotaal van 5910 punten ook de algemene winnaar. Hij mag zich trouwens meer dan terecht “SJC’s Tourmanager 2020” noemen, want hij had bijna 400 punten voorsprong op de nummer twee, mevr. Mieke Jakob (5518 punten). Zij won na drie weken het spel bij de collega’s met amper 19 punten voorsprong op de nummer drie van het algemene eindtotaal, dhr. Jan Evens (5499 punten). Proficiat aan alle tourmanagers! Intussen kijken we al uit naar het vervolg van “SJC’s Wielermanager 2020”, waarvan de eerste vijf wedstrijden al gereden zijn.
Internaat
Agenda oktober 2020
Belangrijke data voor het internaat in oktober:
 • ma 5/10: vrije dag voor lagere school en humaniora
 • di 6/10: pedagogische studiedag voor de humaniora
 • wo 14/10: pedagogische studiedag voor de lagere school
 • do 29/10: rapport 1ste jaar + oudercontact 1ste jaar
 • vr 30/10: eerste internaatsrapport en uitnodiging tot oudercontact op vrijdag 13/11
De volledige internaatskalender kunt u hier bekijken.
Graag jullie aandacht
CONTACTGEGEVENS VAN HET INTERNAAT
Het adres van de school en het internaat is Pontstraat 7, 9300 Aalst. We zijn telefonisch bereikbaar op het algemeen nummer van de school: 053 79 04 41.
De contactgegevens van dhr. Rik Langelet, internaatsbeheerder en van de opvoeders kunt u raadplegen via onderstaande knop.
Klik hier voor de contactgegevens van het internaat
Indien u een intern wenst te bereiken per post, of indien u voor een intern een pakket wil laten toekomen op het internaat, gebruikt u steeds de volgende verwoording op het leveringsadres:
t.a.v. …
Internaat Sint-Jozefscollege Aalst
Pontstraat 7
9300 Aalst
VERLENGD WEEKEND DOOR DE PEDAGOGISCHE STUDIEDAG
Op maandag 5 oktober is er een vrije dag voor alle leerlingen van de humaniora en de lagere school van het Sint-Jozefscollege. Op dinsdag 6 oktober hebben de leerlingen van de humaniora een extra vrije dag omwille van de pedagogische studiedag.
Internen van de lagere school die normaal op zondagavond binnenkomen, kunnen op maandagavond 5 oktober tussen 20.30 u. en 21.30 u. naar het internaat komen.
Internen van de humaniora die op zondagavond binnenkomen, kunnen op dinsdagavond 6 oktober tussen 20.30 u. en 21.30 u. naar het internaat komen.
ACTIVITEITEN
Elk jaar organiseren onze opvoeders stads- en bosspelen. Ik wil via deze weg vragen dat alle internen zich telkens voorzien op vuil (bos) en eventuele slechte weersomstandigheden. Kledij die vuil mag worden, een regenjas en goed, waterdicht schoeisel zijn zeker geen overbodige luxe.
Leven op het internaat
Ondertussen zijn we alweer een kleine maand ver in het nieuwe schooljaar. In deze Focus willen we een blik werpen op onze internaatswerking tijdens deze eerste maand.
DOUCHERUIMTE MEISJES EERSTE JAAR EN LAGERE SCHOOL
We zijn dit jaar gestart met 84 internen (40 meisjes, 44 jongens). Hierdoor is de kloof tussen het aantal meisjes en jongens bijna verdwenen. Om dit voor elkaar te krijgen, hebben we er dit jaar voor gekozen om onze jongste meisjes over te hevelen naar het jongensinternaat. Uiteraard moesten hiervoor enkele infrastructurele aanpassingen gebeuren, waaronder eigen sanitair voor de meisjes. Hiervoor werd een van de kamers omgebouwd tot badkamer waarin 4 douches werden opgetrokken. Op dit moment leggen we de laatste hand aan deze ruimte, maar de meisjes kunnen nu wel al genieten van hun eigen badkamer.
 YOGA- EN DANSAVOND: 16 SEPTEMBER 2020
Op woensdag 16 september trokken we met alle meisjes naar het mooiste plekje op de school: het dakterras. Daar stond alles klaar voor een heuse sportsessie. De muziek begon te spelen, iedereen nam zijn plaats in en de opwarming begon. Na een 20-tal minuten van heerlijk dansen en springen waren de spieren opgewarmd en dansten we heerlijk verder. Er kwamen ook nog enkele buikspieroefeningen aan bod. De sfeer was top. 
Na de inspanning volgde de ontspanning. Iedereen nam zijn dekentje en onder de ondergaande zon en een fris windje maakten we ons klaar voor een yogasessie. Iedereen kwam volledig tot rust. Het was echt een topavondje!
FIETSTOCHT: 16 SEPTEMBER 2020
Op woensdagnamiddag 16 september fietsten de jongens van de tweede graad naar Uitbergen. Na een rit van ongeveer 14 kilometer zat de mini-etappe erop. Eens aangekomen was er voldoende bevoorrading voor het peloton: zelfgemaakte hamburgers! Om het gezellig te maken, werden er enkele vuren aangestoken in de vuurschalen. De vlammen zorgden niet alleen voor een gezellige warmte maar kwamen ook van pas tijdens het roosteren van onze marshmallows.
NAMIDDAGSPORT OP WOENSDAG
Op woensdagnamiddag is er tijd voor sport, spel, een muziekinstrument bespelen of een extra studiemoment. Deze internen genoten van een spelletje kubb’en in het Aalsterse stadspark.
 
Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser
Contact:
Sint-Jozefscollege Humaniora en Internaat - Ignatiaanse Scholen
Pontstraat 7, 9300 Aalst - België
053 79 04 41
humaniora@sjcaalst.be
internaat@sjcaalst.be

bewerk je voorkeuren hier of schijf je uit uit deze mailinglijst


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Sint-Jozefscollege Aalst · Pontstraat 7 · Aalst 9300 · Belgium