Copy
View this email in your browser
Xin Chào, <<Parent/Guardian First Name>> <<Parent/Guardian Last Name>>,
 
Trường học Washington Middle School (WMS) Hội Phụ Huynh Học Sinh (PTSA) cần sự giúp đỡ của bạn. 

Vui lòng dùng 5 phút để giúp chúng tôi tìm hiểu điều gì quan trọng đối với gia đình bạn bằng cách trả lời 10 câu hỏi trong khảo sát này trước ngày 14 tháng 2.

Các câu trả lời từ cuộc khảo sát sẽ có sẵn cho các gia đình coi vào đầu tháng 3 và được trình bày tại Cuộc họp Cộng đồng PTSA vào ngày 11 tháng 3 lúc 6:00 chiều.

Cảm ơn bạn,


Keyonna Saloy and Jen Drain photos


 
English:

Hello, 

The Washington Middle School (WMS) Parent Teacher Student Association (PTSA) needs your help. 

Please use 5 minutes to help us learn what is important to your family by replying to the 10 questions in this Survey before February 14.

Responses from the survey will be made available to families in early March, and presented at the PTSA Community Meeting on March 11 at 6:00 PM.

Thank you,

Keyonna Saloy  |  Jen Drain
2020-21 PTSA Co-Presidents
 
Washington Middle School PTSA Website | Washington Middle School on the SPS Website

Copyright © 2021 Washington Middle School PTSA, All rights reserved.


You are receiving this email because you provided your contact information to Seattle Public School and/or the Washington Middle School PTSA. Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp