Copy
View this email in your browser
YOGAMUDRA attitude || Reopening with Corona guidelines incl. fixed mat spaces

YOGAMUDRA vs. Corona, opdatering || Vi åbner i dag!!

For English, please scroll down

Vi håber, at du og dine kære fortsat er sunde og raske!!

Genåbning 10. juni
Vi åbner yogastudiet igen efter tre måneders tvungen nedlukning i dag, onsdag 10. juni. 

Som du kan se af billedet ovenfor, har vi haft travlt med at indrette yogasalen, så der er god plads til alle, og det er sundhedsmæssigt forsvarligt at undervise i bevægelse. Vi vil i en periode benytte faste pladser i salen for både elever og lærer, ligesom deltagerantallet er begrænset til maksimum 16 elever pr. klasse.

Vi gør alt, hvad vi kan for at mindske smitterisikoen - og vi må bede dig om at gøre det samme. Derfor skal du læse vores Corona | Covid-19 retningslinjer grundigt igennem, inden du møder op i studiet. Du skal bl.a. melde dig til klasse hjemmefra, så læreren kan tjekke dig ind; og du skal medbringe din egen yogamåtte. Det er ikke muligt at deltage på klasserne uden yogamåtte, og i en periode vil vi ikke stille yogamåtter til rådighed. (Vi har et begrænset antal yogamåtter til salg.)

Skema / sommerskema
Der er lagt klasser ind i skemaet nu, men det er ikke det endelige sommerskema, du ser nu. Skemaet er under genopbygning, og flere klasser kommer til. Vi vil dog tillade os at tage de kommende uger lidt ad hoc og vurdere, om der er behov for flere eller færre klasser løbende afhængigt af, hvor mange der møder op.

Husk at du skal melde dig til klasserne hjemmefra!! Dels så du ikke går forgæves til en af de begrænsede antal pladser. Dels så dit navn fremgår af deltagerlisten, og læreren dermed nemt kan tjekke dig ind til klassen. Mød op minimum 5 minutter før klassestart - dette er vigtigt af hensyn til læreren og check ind. Tak.

Yoga hjemme hos dig
Det er fortsat muligt at praktisere yoga med os derhjemme med hjælp fra de 15 yogavideoer, der ligger på vores YouTube kanal, inkl. Astanga yoga, Hatha yoga, Restorativ yoga, Yoga nidra, Meditation, Mindful strength og Vejrtrækning - på dansk og engelsk.

Medlemskaber
Nuværende medlemmer har modtaget separat besked. Er du tidligere medlem eller nyt medlem, så fornyer/køber du klippekort, abonnement mv. via Priser på yogamudra.dk. Medlemskaber skal i denne Corona-tid altid købes hjemmefra.


Støttemuligheder
Det er stadig muligt at købe det særlige Corona-klippekort til 200 kr. direkte med MobilePay til 55799. Corona-klippekortet var/er tænkt som en mulighed for dem, der nyder yogavideoerne på vores YouTube kanal og gerne vil støtte os i en økonomisk meget udfordrende periode. 

Gravidyoga online
Vi knokler i døgndrift for at få 8-ugers Gravidyoga kurset online! Et lille hold gravide er nu godt og vel halvvejs. Men der er stadig materiale, der mangler at blive optaget og redigeret. Det er stærkt opmuntrende, dog, at modtage de positive tilbagemeldinger fra deltagerne. Så det bliver helt sikkert muligt at tage Gravidyoga online sommeren over. Gravide er meget velkomne til at henvende sig på mail for mere information.

Vi glæder os til gensyn, selvom det må blive uden kram!

YOGAMUDRA vs. Corona, update || We reopen today!!

We hope you and your loved ones continue to be healthy !!

Re-opening June 10
We will reopen the yoga studio after three months of forced shutdown today, Wednesday, June 10.

As you can see from the photo above, we have been busy designing the practice space so that there is plenty of room for everyone and it is safe to teach and practice movement. We will for a period of time use fixed mat spaces for both students and teacher, and the number of participants is limited to a maximum of 16 students per class.

We are doing everything we can to reduce the risk of infection - and we must ask you to do the same. Therefore, read our Corona | Covid-19 guidelines thoroughly before you show up in the studio. You must sign up for class from home so the teacher can check you in; and you need to bring your own yoga mat. It is not possible to attend classes without a yoga mat, and for the time being we will not make yoga mats to borrow available. (We have a limited number of yoga mats for sale.)

Schedule / Summer Schedule
Classes have been added to the schedule now, but it is not the final summer schedule you are seeing now. The schedule is under reconstruction and more classes are coming. However, we will allow ourselves to plan a little ad hoc in the coming weeks and assess whether more or fewer classes are needed on an ongoing basis, depending on how many attend.

Remember you have to sign up for classes from home !! Partly so you don't go in vain for one of the limited number of spaces. Partly so that your name appears on the list of participants and thus the teacher can easily check you in to the class. Show up at least 5 minutes before the class begins - this is important for the teacher and the check in procedure. Thank you.

Yoga in your home
It is still possible to practice yoga with us at home with the help of the 15 yoga videos on our YouTube channel, incl. Astanga yoga, Hatha yoga, Restorative yoga, Yoga nidra, Meditation, Mindful strength and Breathing - in Danish and English.

Memberships
Current members have received a message separately. If you are a former member or a new member, please renew/buy your clip card, subscription membership etc. via Prices at yogamudra.dk. In these Corona times all memberships must be bought in advance, i.e. before you come to the studio.

Support options
It is still possible to buy the special Corona Clip Card for dkk 200 directly with MobilePay to 55799. The Corona Clip Card was/is intended as an opportunity for those who enjoy the yoga videos on our YouTube channel and would like to support us during a financially very challenging period. 


We look forward to seeing you again, even if it must be without a hug!

Stay safe!

Love and gratitude,

Bodil and Peter
YOGAMUDRA co-founders
facebook.com/YOGAMUDRA
yogamudra.dk
instagram.com/yogamudracopenhagen/
Copyright © 2020 YOGAMUDRA, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp