Copy
View this email in your browser
YOGAMUDRA Østerbro studiet lukker... men YOGAMUDRA i Gadevang håber vi består

Kære yogaven!

For English, please scroll down
 

New beginnings are often disguised as painful endings. – Lao Tzu


Måske er du elev hos os lige nu og derfor allerede orienteret – måske har vi ikke set dig længe, og i så fald er dette nok nyt:
 

Vi er nødsaget til at lukke yogastudiet på Østerbro.
Vi underviser de sidste klasser dér torsdag 26. november.
Corona krisen inkl. nedlukning og restriktioner blev dødsstødet...


Det er klart, at vi står midt i en meget udfordrende tid. Vi har ejet og drevet yogastudier i København i næsten 17 år, undervist i 20 år hver, og budt tusindvis af elever ind til vores klasser igennem årene. Hele vores personlige og familiære fundament ryster lige nu... Vi har ingen anden indtægt end, hvad vi tjener på vores yogaundervisning, som lige nu er voldsomt begrænset. 

Vi vil fremadrettet fokusere på vores aktiviteter i yogastudiet i vores hjem i Gadevang, primært vores 200-timers yogalæreruddannelse. Vi håber også, at der med tiden kan komme andre og flere aktiviteter til, f.eks. workshops eller minikurser.

Vi vil elske, hvis vi kan holde kontakten i en eller anden form.

Hvordan kan du støtte os nu og her?

Du kan melde dig til vores Yoga julekalender 2020! Fra 1. til 24. december åbner du hver dag en "låge" online til en dejlig og overskuelig yogapraksis (for vi ved godt, at julemåneden er travl for mange!), som du laver derhjemme. Med praksisserne følger nogle lækre fotos af vinterlandskabet. Guf for øjet – og guf for krop og sind. I alt ca. 6 timers yoga i korte(re) sekvenser, som kan sammensættes til længere praksisser de dage, hvor du har bedre tid.

Du kan hjælpe os med at gøre reklame for Bodils dybdegående Gravidyoga online 8-ugers kursus, hvis mage ikke findes i Danmark. Her får gravide mamas dejlige Gravidyoga praksisser (bevægelse, åndedræt, afspænding mv.) til en nemmere og stærkere hverdag og ikke mindst grundig fødselsforberedelse og Fødselsyoga praksisser, sprængfyldte med vigtig viden om og praktiske, konkrete værktøjer til fødslen.

Du kan købe noget af vores inventar, som er sat til salg igennem DBA, inkl. Arne Jacobsen væglamper, de ikoniske Catellani & Smith Macchina della Luce guldlamper, L.L.L.P. reol, ILVA daybeds, HAY Loop Stands, Hee Welling stole til ude og inde, professionelt indrammet Yogatræ plakat, IKEA reoler og IKEA stigereoler.

Du kan købe noget af vores brugte yogaudstyr, inkl. yogamåtter, yogapøller, meditationspuder, øjenpuder, kork klodser, små og store skumklodser, yogatæpper, yogastropper og (nye) yogamåttetasker – måske som et herligt yogaminde om din tid hos os? Priserne på yogaudstyret er sat til en "sliding scale" brugt pris – fra en mindstepris til "ny" pris, altså hvad du selv kan gå ud og købe ind for på nettet i dag (dog er transport/forsendelse ikke medregnet). Har du mere luft i økonomien end os og/eller lyst til at støtte os mere, betaler du mere; er du som os presset på økonomien, kan du 'nøjes' med at betale mindsteprisen. Alt udstyr er i god kvalitet og trods brug meget lidt slidt; det meste kan også enten vaskes eller tørres af. For at få oplyst priser, må du enten møde op i yogastudiet, inden vi lukker, eller sende os en mail.

Du kan hjælpe os af med vores tilbageværende lager af gode yogabøger til spotpris.

Du kan fortsætte med at nyde godt af vores yogavideoer på YouTube – og købe "corona klippekort" á 200 kr. for (cirka) hver 5 klasser, du ser. – Lige nu fokuserer vi på at få yogavideoer på vores online platform, som er baseret på Kajabis lækre og intuitive online-learnings-system. Senere kan der komme nye videoer på YouTube. Så hold øje begge steder!

Peter overvejer at genoptage ugentlig undervisning i Gadevang, 3400 Hillerød. Tidspunktet vil afhænge af interessen. Skriv til peter@yogamudra.dk, hvis du er interesseret i at høre mere og/eller vil vise din interesse.

Peter overvejer at samle et fast hold og leje lokale i København til en ugentlig formiddagsklasse. Skriv til peter@yogamudra.dk, hvis du er interesseret i at høre mere og/eller vil vise din interesse. 

Bodil overvejer en ugentlig "live streamet" bevægelse og yoga nidra klasse, f.eks. torsdag aften fra januar. Skriv til bodil@yogamudra.dk, hvis du er interesseret i at høre mere og/eller vil vise din interesse. 

Vi håber, der er lys for enden af denne mørke tunnel. I december slikker vi sår, hviler og restituerer. Derefter vil vi være klar til at byde 2021 velkommen. Skal vi ikke bare vedtage, at det bliver et godt år!?

Med krydsede fingre...

  Dear yoga friend,
 
New beginnings are often disguised as painful endings. – Lao Tzu

Maybe you are a student with us right now and therefore already informed – maybe we have not seen you for a long time, and in that case this is probably new:


We are forced to close the yoga studio in Østerbro.
We are teaching the last classes there on Thursday 26 November.
Corona crisis incl. shutdown and restrictions were fatal...


It is clear that we are in the middle of a very challenging time. We have owned and run yoga studios in Copenhagen for almost 17 years, taught for 20 years each, and invited thousands of students into our classes over the years. Our entire personal and family foundation is shaking right now... We have no other income than what we earn on our yoga classes, which right now are very limited.

Going forward, we will focus on our activities in the yoga studio in our home in Gadevang, primarily our 200-hour yoga teacher training (in Danish). We also hope that over time other and more activities can be added, e.g. workshops or mini-courses.

We would love to keep in touch in some form.

How can you support us now and here?

You can sign up for our Yoga Christmas Calendar 2020 (i Danish)! From 1 to 24 December, you open a "door" online every day to a nice and manageable yoga practice (because we know that the Christmas month is busy for many!), which you do at home. With the practices come some delicious photos of the winter landscape. "Candy" for the eye
and "candy" for body and mind. In total approx. 6 hours of yoga in short(ish) sequences, which can be put together for longer practices on the days when you have more time.

You can help us advertise Bodil's in-depth Pregnancy yoga online 8-week course (in Danish, and currently being translated and re-recorded in English), the equivalent of which is not found elsewhere in Denmark. Here, pregnant moms get lovely Pregnancy yoga practices (movement, breathing, relaxation, etc.) for an easier and stronger everyday life and not least thorough birth preparation and Birth yoga practices, bursting with important knowledge about and practical, concrete tools for childbirth.

You can buy some of our furniture, which is put up for sale through DBA, incl. Arne Jacobsen wall lamps, the iconic Catellani & Smith Macchina della Luce gold lamps, L.L.L.P. bookcase, ILVA daybeds, HAY Loop Stands, Hee Welling chairs for outside and inside, professionally framed Yoga tree poster, IKEA bookcases and IKEA shelving system.

You can buy some of our used yoga equipment, incl. yoga mats, yoga bolsters, meditation cushions, eye pillows, cork blocks, small and large foam blocks, yoga blankets, yoga straps and (new) yoga mat bags
perhaps as a wonderful yoga memory of your time with us? The prices of the yoga equipment are set at a "sliding scale"  from a minimum price to a "new" price, i.e. what you can go out and buy for online today (however, transport / shipping is not included). If you have more space in your economy than us and/or want to support us more, you pay more; if you, like us, are under severe pressure in your economy, you can 'just' pay the minimum price. All equipment is in good quality and despite being used in good condition; most can also be either washed or wiped off. To find out prices, you must either show up at the yoga studio before we close, or send us an email.

You can help us get rid of our remaining stock of great yoga books at spot price.

You can continue to enjoy our yoga videos on YouTube
and buy "corona clip cards" for DKK 200 for (approximately) every 5 classes you watch. Right now we are focusing on getting yoga videos on our online platform, which is based on Kajabi's delicious and intuitive online learning system. Later, new videos may appear on YouTube. So keep an eye on both!

Peter is considering resuming weekly classes in Gadevang, 3400 Hillerød (in Danish). The time will depend on the interest. Write to peter@yogamudra.dk if you are interested in hearing more and/or want to show your interest.

Peter is considering assembling a group of devoted students and renting a practice room in Copenhagen for a weekly morning class (in Danish). Write to peter@yogamudra.dk if you are interested in hearing more and/or want to show your interest.

Bodil is considering a weekly "live streamed" movement and yoga nidra class, e.g. Thursday night from January. Write to bodil@yogamudra.dk if you are interested in hearing more and/or want to show your interest.

We hope there is light at the end of this dark tunnel. In December we lick wounds, rest and recover. Then we will be ready to welcome 2021. Maybe we can all just decide that it will be a good year!?

With crossed fingers...

Stay safe!

Love and gratitude,

Bodil and Peter
YOGAMUDRA co-founders
  
facebook.com/YOGAMUDRA
yogamudra.dk
instagram.com/yogamudracopenhagen/
Copyright © 2020 YOGAMUDRA, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp