Copy
View this email in your browser
YOGAMUDRA attitude || While we wait... Inhale... Exhale... Repeat.

YOGAMUDRA vs. Corona, opdatering || Tidshorisont for genåbning

For English, please scroll down

Vi håber, at du og dine kære fortsat er sunde og raske!!

Politikerne har nu meldt ud vedr. fase 2, 3 og 4 af genåbningen af Danmark, og vi er blevet en lille smule klogere... Så her er endnu en status.  

Hvad vi ved
Vi er desværre ikke en del af fase 2 af genåbningen, som starter i dag. Det betyder, at vi fortsat er pålagt at holde lukket.

Yogastudierne, også uafhængige, selvstændige, kæde-fri og investor-løse steder som vores, regnes i forbindelse med genåbningen til fitnessbranchen (!). Torsdag aften kom det frem, at politikerne har valgt at placere fitnessbranchen i fase 4, som først får lov at genåbne til august, hvis ellers smittespredning mv. arter sig som i dag.

Hvad vi ikke ved
Den udmelding har naturligvis givet anledning til meget nervøsitet og usikkerhed blandt yogastudier og yogalærere. Fem måneders pålagt nedlukning får selvklart kæmpe store økonomiske konsekvenser i en branche, som i forvejen er hårdt presset!

Tre af vores gode kolleger har over weekenden taget initiativ til en Facebook-gruppe: Nej til fortsat nedlukning af yoga og meditationsundervisning, hvis formål er at få sundhedsmyndigheder og beslutningstagere i tale, i håb om at yoga og meditationsundervisning kan blive sundhedsfagligt vurderet på egne præmisser, fri af fitnessbranchen, således at vi kan være med i genåbningens fase 3 fra 8. juni, hvor bl.a. aftenskolerne får lov at åbne op. Alle, der støtter op om det projekt, kan melde sig ind i gruppen, uanset om man dyrker yoga eller underviser i yoga eller ej. 

De næste uger giver forhåbentlig en form for afklaring. Lige nu føles alt usikkert.

Medlemskaber
Vi har igen forlænget klippekort og periodekort (årskort), således at de nu løber tre måneder længere end ved køb, svarende til den tid vi indtil videre med 100 % sikkerhed ved, at vi er pålagt at holde lukket (12. marts til 7. juni). 

Har du et abonnement, er det fortsat op til dig at beslutte, om du holder det åbent for at støtte os økonomisk igennem Corona-krisen, eller om du sætter det i bero. Dette kan alene ske via log ind på din yogaprofil; det er ikke muligt at sætte i bero pr. e-mail eller telefonisk henvendelse. Det er ikke muligt at sætte i bero med tilbagevirkende kraft. Det er heller ikke muligt at ændre på en bero-periode, som er i gang. Ved bero må du afvente, at medlemskabet igen er aktivt, før du kan vælge at sætte i bero igen.

Støttemuligheder
Hvis du har plads i din økonomi til at støtte os igennem krisen, så gør du det bedst ved enten 1) at holde abonnementet åbent, eller 2) at købe det særlige Corona-klippekort* til 200 kr. via websitet eller direkte med MobilePay til 55799. Du kan også vælge at donere nogle af dine klip fra eksisterende klippekort, selvom det ikke giver kroner på kontoen hos os her og nu.

Lav yoga med os derhjemme via YouTube
Du kan fortsat lave yoga med os derhjemme via de pt. 15 yogavideoer, som vi har optaget til vores YouTube kanal. Vi er super glade for at se og høre, at nogle benytter sig af dem: 

Astanga yoga med Peter, 2 x video på dansk
Hatha yoga med Bodil, 1 x video på dansk, 3 x video på engelsk
Meditation med Peter, 1 x video på dansk
Mindful strength med Peter, 1 x video på dansk 
Vejrtrækning med Peter, 1 x video på dansk
Yoga for rest med Bodil, 1 x video på engelsk
Yoga nidra med Bodil, 4 x video på dansk, 1 x video på engelsk

Tanken bag *Corona-klippekortet er, at betalingen dækker 5 yogaklasser, som du tager med os på YouTube. Det er selvfølgelig helt op til dig, om du vil "afregne". Ligesom du selvfølgelig også er velkommen til at købe mere end ét.

Gravidyoga online
Vi knokler i døgndrift for at få 8-ugers Gravidyoga kurset online! Et lille hold gravide er startet op, men der er stadig meget materiale, der mangler at blive optaget og redigeret.

Det bliver muligt at tage Gravidyoga online sommeren over. 
Gravide er meget velkomne til at henvende sig på mail for mere information.

Igen vil vi slutte med at sige, at vi er dybt taknemmelige for den støtte og opmuntring, vi modtager. Af hjertet TAK. 

YOGAMUDRA vs. Corona, update || Time horizon for reopening

We hope you and your loved ones continue to be healthy !!

The politicians have now announced phase 2, 3 and 4 of the reopening of Denmark, and we have become a little wiser ... So here is a status.

What we know
Unfortunately, we are not part of phase 2 of the reopening, which starts today. This means that we are still required to keep closed.

The yoga studios, also smaller, independent, chain- and investor-free places like ours, are considered a part of the fitness industry (!) in relation to the reopening. On Thursday evening, it became clear that our politicians have chosen to place the fitness industry in phase 4, which will not be allowed to reopen until August, and then only if the spread of the corona virus is still under control in our society like it is today.

What we don't know
Of course, that announcement has caused a great deal of nervousness and uncertainty among yoga students and yoga teachers. Obviously, five months of shutdown will have huge financial consequences in an industry that is already vulnerable!

Three of our clever colleagues therefore initiated a Facebook group over the weekend: No to continued shutdown of yoga and meditation classes (in Danish), the purpose of which is to get the attention of health authorities and decision makers in the hope that yoga and meditation classes can be evaluated health-wise on their own terms, free of the fitness industry, so that we can be allowed to join the reopening phase 3 from 8 June, where, among other things, the evening schools are allowed to open again. Anyone who supports this project can join the group, whether practicing yoga or teaching yoga or not.

The next few weeks will hopefully provide some sort of clarification. Right now, everything feels uncertain.

Memberships
We have again extended clip cards and yoga passes (annual cards) so that they now run three months longer than when purchased, corresponding to the time we so far with 100% certainty know that we are required to keep closed (12 March to 7 June).

If you have a subscription, it is up to you whether you keep it open to support us financially through the Corona crisis or whether you put it on hold. This can only be done by logging into your yoga profile; it is not possible to put on hold per e-mail or telephone. It is not possible to put it on hold retroactively. It is also not possible to change an on-hold period that is in progress. If your subscription is on hold, you must wait for the membership to be active again before you can choose to put on hold again.

Support options
If you have room in your finances to support us through the crisis, then the best you can do is either 1) keeping your subscription open, or 2) purchasing the special Corona clip card* for DKK 200 via the website or directly with MobilePay to 55799. You can also choose to donate some of your clips from an existing clip card, even if that does not show in crowns in our account here and now.

Do yoga with us at home via YouTube
You can still practice yoga with us at home via the 15 yoga videos that we have recorded for our YouTube channel. We are super excited to see and hear that some are using them:


Astanga yoga with Peter, 2 x video in Danish
Breath work with Peter, 1 x video in Danish 
Hatha yoga with Bodil, 1 x video in Danish, 3 x video in English
Meditation with Peter, 1 x video in Danish
Mindful strength with Peter, 1 x video in Danish
Yoga for rest with Bodil, 1 x video in English
Yoga nidra with Bodil, 4 x video in Danish, 1 x video in English

The idea with the *Corona clip card is that the payment covers 5 yoga classes that you do with us on YouTube. Of course, it's up to you whether you want to "settle". You are also very welcome to buy more than one.

Pregnancy yoga online
We are working around the clock to get the 8-week Pregnancy yoga course online! A small group of mamas have started, but there is still a lot of material left to record and edit.

We will indeed offer Pregnancy yoga online - in Danish, so far, English is next - over the summer. Pregnant women are welcome to contact us for more information.

Again, we will end by saying that we are deeply grateful for the support and encouragement we receive. THANK YOU from the bottom of our hearts.

Stay safe!

Love and gratitude,

Bodil and Peter
YOGAMUDRA co-founders
facebook.com/YOGAMUDRA
yogamudra.dk
instagram.com/yogamudracopenhagen/
Copyright © 2020 YOGAMUDRA, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp