Copy
View this email in your browser
YOGAMUDRA attitude || We survive one day at a time... Inhale... Exhale... Repeat.

YOGAMUDRA vs. Corona, opdatering || Tidshorisont for genåbning er ukendt

For English, please scroll down

Først og fremmest håber vi, at du og dine kære fortsat er sunde og raske!!

Mens vi venter på at se, hvad der sker efter 10. maj, er det blevet tid for en status.  

Medlemskaber
Der er pt. ingen ændringer vedr. klippekort og periodekort, som blev forlænget med to måneder tidligere på måneden, svarende til den tid vi indtil videre er pålagt at holde lukket (12. marts til 10. maj). 

Har du et abonnement, er det dig, der skal beslutte, om du holder det åbent for at støtte os økonomisk igennem Corona-krisen, eller om du sætter det i bero. Hvis du vil undgå opkrævningen 1. maj, skal du sætte i bero senest i dag. Det kan alene ske via log ind på din yogaprofil; det er ikke muligt at sætte i bero pr. e-mail eller telefonisk henvendelse. Det er ikke muligt at sætte i bero med tilbagevirkende kraft. Det er heller ikke muligt at ændre på en bero-periode, som er i gang. Ved bero må du afvente, at medlemskabet igen er aktivt, før du kan vælge at sætte i bero igen.

Økonomi
Vi får ingen kompensation for husleje, da vi har en lille indkomst i lock down perioden. Vores udlejer er gået med til at sænke huslejen i en periode på tre måneder, men det er stadig dyre lokaler, der står tomme. Vi afventer hjælp fra kompensationordning for selvstændige pga. COVID-19, som vi selvfølgelig er taknemmelige for at have fået mulighed for at søge om. Der er endnu ikke udbetalt en krone. 

Støttemuligheder
Vi er selvsagt dybt taknemmelige for, at nogle af vores elever vælger at støtte os ved enten 1) at holde abonnementet åbent, 2) at donere nogle klip fra klippekort eller købe nyt/ekstra klippekort, eller 3) at købe det særlige Corona-klippekort* til 200 kr. via websitet eller direkte med MobilePay til 55799.

Lav yoga med os derhjemme via YouTube
Vi har lavet 15 yogavideoer, nogle på dansk, nogle på engelsk, som ligger på vores YouTube kanal

Astanga yoga med Peter, 2 x video på dansk
Hatha yoga med Bodil, 1 x video på dansk, 3 x video på engelsk
Meditation med Peter, 1 x video på dansk
Mindful strength med Peter, 1 x video på dansk 
Vejrtrækning med Peter, 1 x video på dansk
Yoga for rest med Bodil, 1 x video på engelsk
Yoga nidra med Bodil, 4 x video på dansk, 1 x video på engelsk

Tanken bag *Corona-klippekortet er, at betalingen dækker 5 yogaklasser, som du tager med os på YouTube. Det er selvfølgelig helt op til dig, om du vil "afregne". Ligesom du selvfølgelig også er velkommen til at købe mere end ét.

Gravidyoga online
Lige nu holder vi pause fra videoproduktion til YouTube, da B knokler i døgndrift for at få 8-ugers Gravidyoga kurset online! Et lille hold gravide er startet op i mandags, men der er stadig meget materiale, der mangler at blive optaget og redigeret. Nysgerrige kan få et lille indblik i indholdet på kurset via denne video (YouTube). Og gravide er velkomne til at henvende sig på mail for mere information.

Igen vil vi slutte med at sige, at vi er dybt taknemmelige for den støtte og opmuntring, vi modtager. Af hjertet TAK. 

YOGAMUDRA vs. Corona, update || Time horizon for reopening is unknown

First of all, we hope you and your loved ones continue to be healthy !!

While we wait to see what happens after May 10, it's time for a status.

Memberships
There are currently no changed regarding yoga passes incl. "clip cards" and yearly memberships. All were extended by two months earlier in April, corresponding to the time we are required to keep closed so far (March 12 to May 10).

If you have a subscription, it is up to you whether you keep it open to support us financially through the Corona crisis or whether you put it on hold. If you want to avoid the payment on May 1, you must put it on hold by today. This can only be done by logging into your yoga profile; it is not possible to put on hold per e-mail or telephone. It is not possible to put it on hold retroactively. It is also not possible to change an on-hold period that is in progress. If your subscription is on hold, you must wait for the membership to be active again before you can choose to put on hold again.

Economy
We do not receive any compensation for rent as we have a small income during the lock down period. Our landlord has agreed to lower the rent for a period of three months, but it is still an expensive yoga space left empty. We are awaiting assistance from the compensation scheme for the self-employed because of COVID-19, which we are of course grateful to have been able to apply for. No penny has yet been paid.

Support options
Of course, we are deeply grateful that some of our students choose to support us by either 1) keeping the subscription open, 2) donating some clips from a clip card or buying a new / extra clip card, or 3) buying the special Corona clip card* for DKK 200 via the website or directly with MobilePay to 55799.

Do yoga with us at home via YouTube
We have made 15 yoga videos, some in Danish, some in English, which are on our YouTube channel:

Astanga yoga with Peter, 2 x video in Danish
Breath work with Peter, 1 x video in Danish 
Hatha yoga with Bodil, 1 x video in Danish, 3 x video in English
Meditation with Peter, 1 x video in Danish
Mindful strength with Peter, 1 x video in Danish
Yoga for rest with Bodil, 1 x video in English
Yoga nidra with Bodil, 4 x video in Danish, 1 x video in English

The idea behind the *Corona clip card is that the payment covers 5 yoga classes that you do with us on YouTube. Of course, it's up to you whether you want to "settle". You are also very welcome to buy more than one.

Pregnancy yoga online
Right now we are pausing from video production to YouTube as B is working around the clock to get the 8-week Pregnancy yoga course online! A small group of mamas started up on Monday, but there is still a lot of material left to record and edit. If you are curious you can get a little insight into the content of the course via this video (YouTube, in Danish). And pregnant women are welcome to contact us for more information.

Again, we will end by saying that we are deeply grateful for the support and encouragement we receive. THANK YOU from the bottom of our hearts.

Stay safe!

Love and gratitude,

Bodil and Peter
YOGAMUDRA co-founders
facebook.com/YOGAMUDRA
yogamudra.dk
instagram.com/yogamudracopenhagen/
Copyright © 2020 YOGAMUDRA, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp