Copy
View this email in your browser
YOGAMUDRA attitude || Bubbles of joy and nervousness...

YOGAMUDRA vs. Corona, opdatering || Tidshorisont for genåbning

For English, please scroll down

Vi håber, at du og dine kære fortsat er sunde og raske!!

Som det er blevet kutyme i corona-land... Så lander der politiske aftaler om genåbning i de sene timer af de sidste øjeblikke... Således er der siden sent i går aftes en plan for, hvad der må åbne i morgen, 8. juni, som del af fase 3 af genåbningen af Danmark.

Hvad vi ved
Den gode nyhed er, at yoga er med i fase 3. Det var oprindeligt meldingen, at vi sammen med fitnesscentrene skulle holde lukket indtil august. Men planerne ændrer sig hele tiden. Så nu står vi foran at slå dørene op til årets lavsæson... Glade, men nervøse.

Hvad vi ikke ved
Vi ved endnu ikke, hvordan vi skal åbne. Der foreligger endnu ikke konkrete retningslinjer fra myndighederne for, hvilke hensyn der skal tages for at gøre åbningen sundhedsmæssig forsvarlig. Vi mangler svar på blandt andet, hvor mange m2, der skal være til hver elev; om elever skal medbringe eget udstyr; om elever må benytte omklædningen eller skal møde op omklædte; omfanget af påkrævet rengøring; osv.

Midsommer til slutningen af august er desuden feriesæson og den tid på året, hvor vi har absolut færrest elever. Så vi er naturligvis også noget usikre på, hvor mange der kan og vil komme til yoga i den kommende tid... 

Planen frem
Lige nu afventer vi myndighedernes retningslinjer for sundhedsmæssig forsvarlig genåbning. Når vi har dem i hånden, kan vi begynde at forholde os til hvordan og hvorledes.

Det betyder, at vi ikke slår dørene op mandag 8. juni - og vi kan heller ikke fortælle dig præcis, hvornår det bliver, og hvordan sommerens yogaskema kommer til at se ud - endnu. Det kommer vi til at arbejde på i de kommende dage, natuligvis. Så hold øje med websitet og vores Facebook-side.

Medlemskaber
Alle elever med klippekort og periodekort (årskort) har fået 3 mdr. forlængelse på løbetiden, svarende til en lukkeperiode fra 12. marts til 11. juni. Alle elever med abonnement har frit kunne vælge at sætte i bero eller at holde abonnementet åbent - for at hjælpe os med at holde skruen i vandet. - I ved, hvem I er, og vi er vanvittigt taknemmelige for jeres støtte!!!! 

Støttemuligheder
Det er stadig muligt at købe det særlige Corona-klippekort til 200 kr. direkte med MobilePay til 55799. Corona-klippekortet var tænkt som en mulighed for dem, der nyder yogavideoerne på vores YouTube kanal og gerne vil støtte os i en økonomisk meget udfordrende periode. - Også super mange gange tak til jer, der har benyttet denne mulighed - vi er taknemmelige!


Gravidyoga online
Vi knokler i døgndrift for at få 8-ugers Gravidyoga kurset online! Et lille hold gravide er nu godt og vel halvvejs. Men der er stadig materiale, der mangler at blive optaget og redigeret. Det er stærkt opmuntrende, dog, at modtage de positive tilbagemeldinger fra deltagerne. Så det bliver helt sikkert muligt at tage Gravidyoga online sommeren over. Gravide er meget velkomne til at henvende sig på mail for mere information.

Igen vil vi slutte med at sige, at vi er dybt taknemmelige for den støtte og opmuntring, vi modtager. Af hjertet TAK. Vi glæder os til snarligt gensyn.

YOGAMUDRA vs. Corona, update || Time horizon for reopening

We hope you and your loved ones continue to be healthy !!

As it has become customary in the land of corona ... So, political agreements to reopen are announced in the late hours of the last moments ... Thus, since late last night there is a plan for what may open tomorrow, 8 June, as part of phase 3 of the reopening of Denmark.

What we know
The good news is that yoga is included in phase 3. Originally, the political plan was that we, along with the gyms, should stay closed until August. But plans change all the time. So now we are about to open the doors now ... to the low season of the year. Happy, but nervous.

What we don't know
We do not yet know how to reopen. There are no specific guidelines from the authorities yet as to what considerations need to be taken to make the opening safe for everyone's health. We lack answers to, among other things, how many m2 each student should have; whether students should bring their own equipment; whether students may use the dressing room or must show in their yoga clothes; the amount of cleaning required; etc.

Midsummer to the end of August is also the holiday season and the time of year when we have the fewest students. So, of course, we are also somewhat uncertain how many can and will come to yoga in the coming weeks and months ...

The plan going forward
Right now, we are awaiting the authorities' guidelines for sound reopening. Once we have them in hand, we can begin to figure out how.

That means we won't open our doors on Monday, June 8 - nor can we tell you exactly when it will be and what this summer's yoga schedule will look like - yet. We will work on that in the coming days, of course. So keep an eye on the website and our Facebook page.

Memberships
All students with clip cards and period cards (annual yoga pass) have been granted a 3 month extension, corresponding to a closing period from March 12 to June 11. All students who have a subscription membership have been and continue to be free to choose to put on-hold or to keep the subscription open - to help us stay in the water. - You know who you are and we are insanely grateful for your support !!!!

Support options
It is still possible to buy the special Corona Clip Card for dkk 200 directly with MobilePay to 55799. The Corona Clip Card was intended as an opportunity for those who enjoy the yoga videos on our YouTube channel and would like to support us during a financially very challenging period. - Also thank you very much for using this opportunity - we are grateful!


Pregnancy yoga online
We are working around the clock to get the 8-week Pregnancy yoga course online! A small group of mamas are now past the half way mark. But there is still a lot of material left to record and edit. It is, however, extremely encouraging to receive their feedback. So, we will indeed be able to offer Pregnancy yoga online - in Danish, so far, English is next - over the summer. Pregnant women are welcome to contact us for more information.

Again, we will end by saying that we are deeply grateful for the support and encouragement we receive. THANK YOU from the bottom of our hearts. We look forward to seeing you soon.

Stay safe!

Love and gratitude,

Bodil and Peter
YOGAMUDRA co-founders
facebook.com/YOGAMUDRA
yogamudra.dk
instagram.com/yogamudracopenhagen/
Copyright © 2020 YOGAMUDRA, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp