Copy
Vis denne e-mail i din browser

Information til medlemmerne

Vi ønsker jer alle en
Tirsdag efter påske skal vi høre om personen der er inspiration til klubbens navn.

Dørene er åbne fra kl. 8:30 for alle medlemmer, der har lyst til at hjælpe med klargøring: Kaffe, ostemad, borde mm.
Bemærk: Stedet er Sponsorloungen, Lyngby Stadion. Se hvordan du finder vej.

Næste medlemsmøde er tirsdag 23. april 2019

Mødet starter kl. 9:30 med "Præsentation af medlemmerne", efterfulgt af:

Hemingway ‐ en mand og en myte

Bo Tao Michaelis fortæller om Ernest Hemingway med baggrund i sin meget roste biografi fra i 2016.

Sted: Sponsor‐loungen, Lyngby Stadion

 

Mødekalenderen

Vi har skiftet kalender, så den nu ligger online og derfor altid vil være opdateret med det sidste nye.

Du finder kalenderen ved at klikke her

Referat af mødet d. 9. april 2019
 
Hemingway Club Lyngby
 

Præsentation af medlemmer

Miljøpolitik og affaldshåndtering i kommunen

Vi havde besøg af formanden for Teknik og Miljøudvalget i Lyngby-Taarbæk kommune - Sigurd Agersnap. Efter lidt indledende IT-problemer fik vi et spændende foredrag.

Sigurd er medlem af partiet SF, 26 år og studerer statskundskab på Københavns Universitet. Sigurd orienterede om kommunens organisation og udvalg og gjorde opmærksom på, at borgmesteren er den eneste fuldtidsansatte politiker i kommunalbestyrelsen. De andre politikere passer jobbet som kommunalpolitiker ved siden af deres normale arbejde.

Overskriften på foredraget var "Et grønnere Lyngby-Taarbæk - Hvad laver Teknik og Miljøudvalget".

Klima-bundlinjen.
Det samlede mængde CO2 som udledes i Lyngby-Taarbæk kommune er på 261.282 ton (2015). Nogle af de største udledere er El (60.702), naturgas (87.500), vejtransport (70.921) og affald/spildevand (7.078). Selv om miljøbelastningen er alt for stor - er der rent faktisk sket en 30 % reduktion fra 2008 - 2015 og kommunens mål er at CO2 belastningen skal reduceres med yderligere 25 % frem mod 2025. Der skal installeres flere solpaneler, varmepumper og jordvarme skal fremmes. Gasopvarmning i etageejendomme ændres til fjernvarme. Mere kollektivtransport, flere delebiler, flere elcykler, bycykler og løbehjul samt flere cykelstier. Der skal plantes flere træer og laves træregnskab. Genbrug skal stimuleres.

Transport /Letbane.
Det store trafikproblem er trængsel. Der kommer 200.000 nye borgere i hovedstadsområdet frem mod 2030. Dansk Industri anslår at trængsel i hovedstaden koster samfundet 20 mia om året. Der er behov for andre løsninger - flere El-cykler, supercykelstier, mere kollektiv transport, delebiler og løbehjul. Letbanen forventes at få 13-14 mio. passagerer årligt - 4.000 bilture vil dagligt flyttes over i letbanen. Kører hver 5 minut i dagtimerne - går på tværs af S-togsstrækningerne - støjen reduceres, klimaregnskabet forbedres, DTU knyttes nærmere til Lyngby.

En af medlemmerne viste et kort videoklip fra Bordeaux - hvor letbanetoget kører uden el-ledninger - meget elegant. Hvorfor bruger man ikke den løsning ? Et andet medlem mente at der manglede et stop i Lyngby Vest - hvilket Sigurd var enig i. Andre medlemmer mente ikke, at letbanen ville blive rentabel. Sigurd blev opfordret til at arbejde for et mere moderne tog, så vi kunne undgå de meget skæmmende luftledninger.

Der er stadig en række uløste trafikproblemer i Lyngby centrum. Klampenborgvej lukkes for biltrafik og hvordan kommer biler så til Lyngby og udenom Lyngby. Skal Lyngby Hovedgade ensrettes? Hvordan bliver adgangen til P-kælder under Storcenteret?

Affaldssortering
LTK er sammen med en række andre kommuner tilsluttet Vestforbrændingen - og lægger sig op af de løsninger som kommer derfra. I øjeblikket sorteres Papir, Plastik, Glas og Metal i en 4-kammer beholder.

Det viste sig imidlertid i løbet af foredraget at 4-kammer beholderen ikke er rullet ud til alle boligforeningerne - og heller ikke til kommunens skoler - lidt pinligt. Farligt affald indsamlet via den røde box, som indsamles sammen med dagrenovationen.

I øjeblikket lå LTK ret langt nede sammenlignet med andre kommuner i forhold til at sortere. I 2017 genanvendte man kun 30 %. Hovedgrunden var at madaffald blandes sammen med andet affald. Der er planer om at indføre en ny grøn container - som vil have 2 kamre - en til biologisk affald - og en til andet affald. Når dette er indført - vil borgerne i LTK sortere i 7 forskellige bokse:
  • Grøn beholder: 2 kamre - biologisk og andet
  •  4 kammer beholder: glas, metal, papir og plastik
  • Rød beholder: farligt affald, batterier, elektronisk m.m.
Derudover skal der etableres affaldssortering i institutionerne - mere skal sættes ud til storskrald for at undgå ture til genbrugsstationen, som i øvrigt trænger til en kraftig modernisering.

Der er arrangeret en spændende tur til Vestforbrændingen den 11. juni for 30 medlemmer - hvor vi vil se, hvad der sker med vores affald.

Grønne områder:
Som udgangspunkt er der en fantastisk natur i LTK - Dyrehaven og søerne. Men der er faldende biodiversitet og der mangler stiforbindelser, tilgængelighed og aktiviteter.

Til sidst viste Sigurd planer for kanal gennem Lyngby, reetablering af gadekær i Bondebyen til opsamling af regnvand ligesom i Virumparken. Vi skal beskytte og benytte naturen.

Mange hilsener fra styregruppen

Jørn Moos, Anders Lützhøft, Poul Hedegaard, Kristian Pedersen og Bent Elting

Nyt fra undergrupperne

Rejsegruppen 9.4.2019
Vi fik en meget personlig gennemgang af rejse på 3. mdr. med Nordkaperen, samt en meget detaljeret gennemgang af Paris. Det var nogle meget spændende indlæg, og synd at der ikke var flere der kom til at høre om det. Vi har derfor besluttet at stoppe rejseklubben, men hvis der i fremtiden er min. 12 der ønsker en rejseklub kan vi starte igen.
Jørgen Fynsø
Tovholder, eks.

Kulturgruppen: Som omtalt i referatet fra forrige møde arrangerer Kulturgruppen rundvisning i Bondebyen med Mette Henriksen. Det er den 14. maj 2019. Der er mulighed for deltagelse efter først til mølle princippet. Der er plads til 25 og der er stadig ledige pladser. Tilmeldingsfrist er 3. maj 2019. Tilmelding via den nye kalender HER. (Klik på arrangementets titel).

Tur til Vestforbrændingen: Som opfølgning på Sigurd Agernsnaps foredrag (den 9. april) arrangeres en tur til Vestforbrændingen, Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup den 11. juni 2019 kl. 9.00 -11.00.

Hvad sker der med dit affald - du bliver taget med på en rejse i termer som ressourcer, råstoffer, genanvendelse, genbrug, sortering og meget mere - og du får mulighed for at stille spørgsmål.  Besøget slutter af med en rundvisning på forbrændingsanlægget. Her oplever du hele affaldets vej, fra det kommer ind med skraldebilerne, til det bliver brændt, og energien bliver omdannet til elektricitet og fjernvarme. 

Max. 30 kan deltage i besøget, der er gratis - tilmelding kan jfr. tidligere udsendt mail foretages via NemTilmeld. Der er i skrivende stund kun 1 plads tilbage!!!.

Transport: Man kan køre med fra Idrætsbyen kl. 08.30. 
 

Klik her for at redigere dine data

Dine data omfatter e-mail, navn, adresse, telefon, fødselsdag og interesser.

 

Copyright © 2019 Hemingway Club Lyngby


Du kan framelde dig listen her.
Hvis du framelder dig, bliver du samtidig meldt ud af klubben.

Email Marketing Powered by Mailchimp