Copy

______________________

FIOS
______________________
newsletter from

Comhairle na Gàidhlig

 
The Gaelic Council of Nova Scotia

Find out what's happening in the Nova Scotia Gaelic community!
Submit your content or subscribe at:
comhairlenagaidhlig@gmail.com


Don't forget, Comhairle na Gaidhlig is on Facebook, Twitter, and Instagram!
Please like and share if you are able!
Facebook
Twitter
Instagram
Have you recently hosted a Gaelic event? Please feel free to send a short write up with some of the highlights and a photo or two along to comhairlenagaidhlig@gmail.com and we'll happily include it in the newsletter!
If you would like to donate to Comhairle na Gàidhlig to aid in the work that the Council is doing, please click on the button below to donate via PayPal. 
Tapadh leibh!
Click to Donate via PayPal!

Anns an eagran seo... | In this edition...


Céilidhean Beò | Live Céilidhs
1) Port no Dhà | A Tune or Two
2) Pop-Up Gaeltacht in the Valley


Clasaichean Beò | Live Clases
1) Crash Course Gaelic Film Weekend 

Céilidhean Air Loidhne | Online Céilidhs
1) Pop-up Gàidhealtachd - The Highland Village
2) Goireasan Gàidhlig air an Eadarlìon
3) Storas air Astar


Clasaichean air Loidhne | Online Classes
1) Sgoil Ghàidhlig an Àrd-Bhaile Gaeic Classes
2) The Gaelic College Winter Class Online Series


Gàidhlig air an Rèidio | Gaelic on the Radio
1) Gaelic on CBFM 
2) Gaelic Nova Scotia Station
3) Aiseirigh nan Gàidheal

Céidhlidhean Beò | Live Céilidhs

Port no Dhà | A Tune or Two
 
We'll be back for more sessions in the new year: Jan. 12, Jan. 26, Feb. 9, and more!

Mabou Gaelic & Historical Society recognizes the support of the Province of Nova Scotia. We are pleased to work in partnership with the Department of Communities, Culture, Tourism and Heritage to develop and promote our cultural resources for all Nova Scotians

Pop-Up Gaeltacht in The Valley

First Pop-Up Gaeltacht of 2023! If you have a few words of Irish or are interested in the language, join us at Paddy's Pub in Wolfville for some fun and conversation.

 

Clasaichean Beò | Live Classes

Cùrsa Goirid air Filmichean | Crash Course Gaelic Film Weekend

Join Còmhlan Filmeadairean Gàidhlig na h-Albann Nuaidh / The Gaelic Filmmakers' Society of Nova Scotia for a crash course in filmmaking! Get hands-on experience and learn to make a film by making a film!

When: January 21st and 22nd, 2023 from 10 am to 5 pm

Where: Antigonish, Nova Scotia

Who: Anyone in Nova Scotia with an interest in Gaelic and film

How much: Free

Why: To tell Gaelic stories in a visual medium

Register: https://forms.gle/FhAAK1qj79c6hnFi7

Made possible by the generous support of The Scots Charitable Foundation, Halifax, N.S

Céidhlidhean Air Loidhne | Online Céilidhs

The Highland Village is hosting a weekly pop-up Gàidhealtachd! They will be held at noon on Fridays.

Click here for more information.
Goioreasan Gàidhlig air an Eadarlìon
 
Bidh sreath Zoom 'ga chumail gus taisbeanaidhean a dheanadh air goirsean a gheobhar air loidhne. Bidh cothrom ann aig an deireadh 'son beagan do chòmhradh is ceistean. Ma tha thoil agaibh tighinn, bidh coinneamhan Zoom 'gan cumail mar a leanas gu h-ìosal.
 
Bidh fàilte chridheil oirbh uile!
AGUS, nam bu thoigh leibh fhéin taisbeanadh a dheanadh, air neo ma tha moladh sam bith agaibh, leigibh fios 'ugainn.
 
Bheir sinn feachainn air tighinn cruinn a h-uile cola-deug, agus gheobhar a' fios a 's ùire a' seo agus air https://www3.smo.uhi.ac.uk/gaidhlig/zoom/

Ri thighinn:
1/9/23 - Tobar an Dualchais le Flòraidh Forrest
1/23/23 - Stòras Gàidhlig Cheap Breatainn le Steiseag NicIlleathain

Na chaidh seachad cheana:
12/12/22 - Cànan 's na Ceathramahan | Language in Lyrics le Màiri Britton & Heather Sparling
11/28/22 - Faclairean & Multidict le Caoimhín Ó Donnaíle
11/14/22 - Goireasan Gàidhlig bho Albainn Nuaidh le Caoimhín Ó Donnaíle
10/17/22 - Goireasan SMO

Mion-chunntasan Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/81918516414...
Meeting ID: 819 1851 6414
Passcode: 654321
Stòras air Astar

(English follows)
Airson barrachd fiosrachaidh air neo gus clàradh a dhèanadh, cuir post-d gu Sionainn ni'n Aonghais Iain Pheadair: Shay.MacMullin@novascotia.ca
 
Bidh Stòras air Astar 'ga chumail air loidhne (tro Zoom) trì tursan réidh a' gheamhraidh air an darna DiArdaoin dhe 'n mhìos

DiArdaoin an 12a dhe 'n Fhaoilleach 10:00 AST
DiArdaoin an 9mh dhe 'n Ghearran 10:00 AST
DiArdaoin an 9mh dhe 'n Mhàrt 10:00 AST

Bidh na seiseannan 'ga ruith gach trup eadar 10:00m – 2:00f àm na h-Alba Nuaidhe (òran, seanchas, tàmh, céilidh). Leis gu bheil beagan do dheasachadh ri dheanadh ro 'n àm le stuthan Stòrais, tha clàradh ro-làimh buileach riatanach. As deoghaidh dhuibh clàradh a dheanadh, sgaoilidh sinn fios agus mion-chunntasan Zoom 'ugaibh.
 
Gu ìre mhóir, tha dualchas nan Gàidheal air a bhith 'ga aisigeadh anuas tro na ginealaichean o bheul gu beul. Bho 2008, tha Stòras a' Bhaile air a bhith air a shònrachadh le gnìomhachas làimheadh, agus fearas-chuideachd, a bhios 'gan libhrigeadh gu léir tro mheadhon na Gàidhlig air feadh làrach a' Bhaile. Tha Stòras 'na iomairt adhartaich a bheir beul-oideachas gu inbhe taobh amuigh air clasaichean àbhaisteach. Am bliadhna, 's ann air loidhne a thig sinn cruinn a sheanchas. Bidh e 'na amas aig Stòras air Astar dualachas beò a chur an céill mar as aithne do Ghàidheil na h-Albann Nuaidh gus an diugh fhéin. 
 
'S iad a leanas a bhios an ceann Stòrais: Iain Seathach, Oilthaigh Dhùn Éideann; Màiri Sìne NicLaomain, ban-sheinneadair Ghàidhlig; Sionainn ni'n Aonghais Iain Pheadair, Baile nan Gàidheal; còmhla ri caraidean.
Gheobh an fheadhainn a tha gabhail pàirt brosnachadh an cuid sgilean a chur an gnìomh 's a ghabhail fos làimh a bhith 'nan seinneadairean 's 'nan luchd aithris gus an saoghal 's an dìleab a chumail beò is fallain.

Gus seo a thoirt gu buil, bidh na sgilean a leanas 's an amharc: 

*fàs ann an stòras-cuimhne stuth-dùthchais (a 'gabhail astaigh naidheachdan éibhinn ionadail) bho aithris bheòil, clàraidhean agus tar-sgrìobhaidhean;
*comas air tuigsinn is mìneachadh briathrachas an stuth sin;
*cleachdaidhean is modh a' chéilidh; 
*eòlas air eachdraidh ionadail no choimhearsnachail an stuth agus *comas air a mìneachadh; 
*gabhail pàirt ann an còmhraidhean neo-fhoirmeil a' chéilidh.
Tha Stòras a' Bhaile air innleachdadh mar chothrom eadar-gnìomhachail caidreabhach. Feumar tuigsinn nach bi ach a' Ghàidhlig 'ga labhairt 's an àm. 
Gheobhar aithisgean air Stòras a' Bhaile a' seo: 
https://bit.ly/3hSrFED

Bidh Stòras air Astar a'faighinn taic-airgid bho Oifis na Gàidhlig, Program Cànain is Cultair na Gàidhlig 's a' Choimhearsnachd (GLIC). 
***********************************
For more information, or to register, email Shannon MacMullin: Shay.MacMullin@novascotia.ca
Over the winter, Baile nan Gàidheal will host 3 Stòras air Astar sessions, an online Gaelic Folk Life School on the second Thursday of each month.:

Thursday, January 12, 2023 10:00 AST
Thursday, February 9, 2023 10:00 AST
Thursday, March 9, 2023 10:00 AST
 
Sessions will run online (via Zoom) from 10:00 am to 2pm Nova Scotia time (song, oral tradition, a break for lunch, céilidh). As some preparation is required (materials will be provided), pre-registration is absolutely necessary. After registration, session and Zoom details will be sent.
 
Over generations, living Gaelic language and culture has been largely passed down o bheul gu beul | from mouth to mouth through everyday interactions between people and their environment. Since 2008, Stòras a' Bhaile has distinguished itself by hands-on language activities and social time conducted entirely through the Gaelic language on Baile nan Gàidheal's historic site. An innovative approach to transmitting Gaelic culture and language outside the classroom, this year's online immersion sessions will focus on the Nova Scotia's storytelling and song traditions, music, dance and the historical environment.
 
Guest leaders and facilitators for Stòras a' Bhaile will be Dr. John Shaw, University of Edinburgh, Gaelic singer Mary Jane Lamond, and Shannon MacMullin, Baile nan Gàidheal, along with Gaelic speaking friends.
Stòras a' Bhaile participants will be encouraged to become active tradition bearers in order to ensure the survival of the region's living Gaelic tradition in the long-term. In previous years, Stòras a' Bhaile has provided a firm foundation of oral tradition to build on. A wide variety of songs are already in the active repertoires of participants, and stories ranging from short anecdotes to longer traditional tales from community storytellers have been performed in the informal style of the region's Gaelic communities. Developing transmission and performance skills for future active tradition bearers in the workshops will include:  
 
*acquiring an increased repertoire of traditional materials (including humorous local stories) from oral performance, recordings and transcriptions; 
*understanding and explaining the vocabulary encountered in the oral tradition;
*céilidh practice and etiquette; 
*explaining the community or historical background of an item sung or recited; 
*and participating in informal discussions.
 
Stòras air Astar is designed for social interaction through language immersion. Please note that this Gaelic only event. 
 
Stòras a' Bhaile reports from previous years are available here: https://bit.ly/3hSrFED

Stòras air Astar is supported by the Nova Scotia Office of Gaelic Affairs Gaelic Language and Culture in Community Program (GLIC).

Facebook Post: HERE

Clasaichean Air Loidhne | Online Classes

Registration is open for our Winter Session!
- Please note the class format when registering
- As we are based in Nova Scotia, all class times are listed in ADT/UTC-3
- Please email halifaxgaelicsociety@gmail.com to register

Register: https://forms.gle/FhAAK1qj79c6hnFi7
The opportunity to learn continues all year as Colaisde na Gàidhlig presents the Seasonal Series, an online bundle of live instructional lessons from some of the tradition’s finest. Our winter session runs January 16 – March 10, 2023.
❄️ 🎻 ❄️ 🎹 ❄️ 💃❄️

For one flat rate of $135CAD, students can access any and all available classes over the 8 week schedule. Classes run from 3:30pm-4:30pm ADT. Classes will range from Gaelic language, fiddle, piping, guitar and piano accompaniment, highland dance and step dance. Classes will be offered via Zoom and will be recorded and available to registered students for 7 days after each class takes place.
❄️ 🎻 ❄️ 🎹 ❄️ 💃❄️

Check it out and register here ➡️https://gaeliccollege.edu/session/seasonal-series/

Makes a really cool Christmas gift! 😃

Gàidhlig air an Rèidio | Gaelic on the Radio


CBFM has Feasgar còmhla ri Cailean Dòmhnullach! The show will be in Gaelic and will run Monday-Friday evenings from 7-9! Colin is the Director of Gaelic at Colaisde na Gàidhlig and the show starts Monday evening!

Listen in HERE 

 

Gaelic Nova Scotia Station

The Gaelic Nova Scotia Station will be on Saturday mornings at 8:00 am

97.5 Community Radio in Kwipew

Listen live at http://live.cioe975.ca/ to hear conversations, music, and the voices and views of Nova Scotia's Gaelic community.

Aiseirigh Nan Gàidheal 

Listen in to this long running bilingual (Gaelic and English) radio program live at 6pm-7pm on Saturdays!

listen live at this LINK!

Comhairle na Gàidhlig would like to thank the North British Society Charitable Trust for their generous support of this newsletter.

To view more information on the Trust, please visit their website HERE.
Website
Copyright © 2021 Comhairle na Gàidhlig, All rights reserved.

Our mailing address is:
51779 Cabot Trail
P.O. Box 80
Englishtown, NS  
Canada  B0C 1H0

Thanks to the Scots Society and the Office of Gaelic Affairs of NS and the Department of Communities, Culture and Heritage for supporting this newsletter

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Comhairle na Gaidhlig · 51779 Cabot Trail · P.O. Box 80 · Englishtown, NS B0C 1H0 · Canada

Email Marketing Powered by Mailchimp