View this email in your browser
GENEL BİLGİLENDİRME BÜLTENİ 
 
Sayın Müvekkillerimiz ve İş Ortaklarımız,

Bildiğiniz üzere, kısa sürede dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hastalığının (“COVID-19”), 10.03.2020 tarihi itibariyle, ülkemizde de bulunduğu, T.C. Sağlık Bakanı’nın açıklaması ile kesinleşmiş, 11.03.2020 tarihinde ise, Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklama ile, COVID-19, pandemi olarak ilan edilmiştir.
 
COVID-19’un, bulaşıcı olmasının ve hızla yayılmasının bir tesiri olarak, dünyada olduğu gibi, ülkemizde de, farklı sektörlere yönelik olarak birçok düzenleme, tedbir amaçlı uygulamaya konulmuştur ve konulmaya devam etmektedir.
 
İşbu bülten, 31.03.2020 (dahil) tarihine kadar vuku bulmuş değişiklikler, düzenlemeler ve tedbirler hakkında, kapsayıcı ve özet niteliğinde bilgiler içermekte olup, sizleri, işbunların, iş ve sosyal yaşama etkilerine ilişkin olarak bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.
 
1. FAALİYETLERİ DURDURULAN VEYA FAALİYETLERİNE SINIRLAMA GETİRİLEN İŞLETMELER 

1.1. FAALİYETLERİ DURDURULAN İŞLETMELER 

T.C. İçişleri Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından 15.03.2020, 16.03.2020 ve 21.03.2020 tarihlerinde yayımlanan, COVID-19 tedbirleri konulu ek genelgeler kapsamında, aşağıdaki işyerlerinin faaliyetleri, geçici bir süre ile durdurulmuştur:
1.2. FAALİYETLERİNE SINIRLAMA GETİRİLEN İŞLETMELER

1.2.1. FAALİYET KAPSAMI SINIRLANDIRILAN İŞLETMELER 
 
Bakanlık tarafından 16.03.2020, 21.03.2020, 24.03.2020, 27.03.2020 ve 28.03.2020 tarihlerinde yayımlanan, COVID-19 tedbirleri konulu ek genelgeler kapsamında, aşağıdaki işyerlerinin faaliyetleri, geçici bir süre ile sınırlandırılmıştır:
1.2.2. FAALİYET SÜRELERİ SINIRLANDIRILAN İŞLETMELER

2. SOSYAL FAALİYETLERİ AZALTMAYA YÖNELİK TEDBİRLER

Bakanlık tarafından 22.03.2020 tarihine yayımlanan ek genelge ile, “yürüttükleri kamu görevinin niteliği, mevcut durumdaki aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında kanser hastaları ve organ nakli olanlar hariç olmak üzere hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanları, belediye başkanları, kurum il müdürleri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri, vb. kamu görevlileri/kamu hizmeti yürütenler ile eczacılar” hariç olmak üzere, 65 (altmış beş) yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için, sokağa çıkma yasağı konulmuştur.

İşbu bülten itibariyle, Bakanlık tarafından 28.03.2020 tarihinde yayımlanan ek genelge ile, havayolu ile şehirlerarası seyahat edebilmek için Seyahat İzin Kurulu’ndan seyahat izin belgesi alınmasına ilişkin düzenleme yürürlüğe girmiştir. Türkiye Cumhuriyeti, tüm yurt dışı uçuşlarını durdurmuş vaziyettedir.

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından 13.03.2020 tarihinde yapılan açıklama ile, 2020 yılı fuar takviminde yer alan fuarlardan, 16.03.2020 ila 30.04.2020 döneminde Türkiye Cumhuriyeti’nde düzenlenmesi planlanan tüm ulusal ve uluslararası fuarların, 01.05.2020 tarihinden sonraki döneme ertelenmesine karar verildiği bildirilmiştir.

3. EKONOMİK İSTİKRAR KALKANI PAKETİ ("EİKP")

T.C. Cumhurbaşkanı tarafından, 18.03.2020 tarihinde yapılan açıklama ile kamuoyuna duyurulan, 21 (yirmi bir) maddeden müteşekkil EİKP ile COVID-19 pandemi hastalığının, Türk ekonomisi üzerindeki etkilerini azaltmak için, çeşitli alanlarda alınan önlemler sıralanmış ve bu kapsamda, ilgili otoriteler tarafından, bu önlemlerin yürürlüğe konması sağlanmıştır.  

4. KREDİ GARANTİ KURUMLARI NEZDİNDE SAĞLANACAK DESTEĞE İLİŞKİN DÜZENLEMELER 

30.03.2020 tarihli ve 31084 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2325 Sayılı Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar kapsamında, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kredi garanti kurumları aracılığıyla sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş olup; bu çerçevede, kefalet, faiz gibi hususlarda düzenleme yapılmıştır.

 
5. BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU ("BDDK") TARAFINDAN ALINAN TEDBİRLER
 
BDDK, 19.03.2020 tarihinde aldığı, 8950 sayılı kararı ile, COVID-19 pandemi hastalığı neticesinde vuku bulan ekonomik ve ticari faaliyetlerde oluşan aksaklıklar nedeniyle, gecikmeye giren kredilerin takip hesaplarına aktarılmadan önceki sürelere ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Bunun yanı sıra, BDDK’nın 30.03.2020 tarih ve 8975 sayılı kararı uyarınca, kredi kartları bakımından asgari tutarın, dönem borcunun %20’sine (yüzde yirmi) tekabül edecek şekilde belirlenmiş; ve alacaklı bankaların, COVID-19 pandemi hastalığı nedeniyle içinde bulunulan koşullar da göz önünde bulundurularak, kart hamillerinden, 31.12.2020 tarihine kadar kart borçlarını öteledikleri süre boyunca, asgari tutar da dahil olmak üzere alacaklarını talep etmeyerek ödemesiz dönemler tanımlayabilmelerine olanak sağlandığı hüküm altına alınmıştır.

6. DURUŞMALARIN, İCRA TAKİPLERİNİN VE HUKUKİ SÜREÇLERİN GÜNCEL DURUMU 

22.03.2020 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, 30.04.2020 tarihine kadar, tüm icra ve iflas takipleri durdurulmuş, bu çerçevede, taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verilmiştir.

26.03.2020 tarihli ve 31080 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Torba Kanun”) ile, yukarıda açıklanan, icra takiplerine ilişkin gelişmelere ek olarak, bazı istisnalar tanınmak suretiyle, hakkın doğumu, kullanımını ve sona ermesine ilişkin sürelerin, arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki sürelerin, usul hukukuna ve takip hukukuna ilişkin sürelerin ve bu kapsamda hakimlerce tayin edilen sürelerin, 30.04.2020 tarihine kadar durdurulmasına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.


T.C. Adalet Bakanlığı’nın 30.03.2020 tarihinde açıkladığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu kararı uyarınca, tutuklu (yasal zorunluluk nedeniyle sadece tutukluluğun değerlendirilmesi yönünden) ve acil işler, dava zamanaşımı yakın olan soruşturma ve kovuşturma dosyaları, yürütmenin durdurulması istemleri ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler saklı tutulmak üzere ilk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemelerine ait duruşma, müzakere ve keşifler, 30.04.2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar ertelenmiş olup; erteleme süresince adli hizmetlerin tamamen durmasının söz konusu olmadığı, suç ve suçlulara ilişkin ihbar ve şikayetlerin, kanun önünde, dava ve iddia hakkı çerçevesinde devam edeceği hüküm altına alınmıştır.

7. KİRA SÖZLEŞMELERİNİN GÜNCEL DURUMU


Torba Kanun'un Geçici Madde 2'si ile, 01.03.2020 tarihinden 30.06.2020 tarihine kadar işleyecek kira bedelinin ödenememesinin, kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacağı karar altına alınmıştır.

8. ÇALIŞMA HAYATINA İLİŞKİN OLARAK GETİRİLEN TEDBİRLER

8.1. KISA ÇALIŞMA 

Türkiye İş Kurumu (“İşkur”), 22.03.2020 tarihinde, kısa çalışma ödeneğine ilişkin yayımladığı duyuru ile, İşkur yönetim kurulunun, COVID-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvurularının yapılabilmesi için karar aldığını ve COVID-19’dan olumsuz etkilendiği gerekçesiyle, işyerinde kısa çalışma uygulamak isteyen işverenlerin, 23.03.2020 tarihinden itibaren, gerekli başvuruları gerçekleştirebileceklerini bildirmiş ve COVID-19’a özel olarak, izlenecek prosedürleri kolaylaştırmıştır. Bunun dışında, Torba Kanun’un 41. maddesi uyarınca, 30.06.2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere, COVID-19 kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvurularında, işsizlik sigortası hak etme koşullarından, (i) kısa çalışmanın başladığı tarihten önce hizmet akdine tabi olunma süresi 120 (yüz yirmi) günden 60 (altmış) güne;  (ii) kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 3 (üç) yıl içerisinde sigortalı olarak çalışıp, işsizlik sigortası priminin ödenmiş olması süresi 600 (altı yüz) günden 450 (dört yüz elli) güne indirilmiştir. Bunun dışında, konuya ilişkin, birtakım ek iyileştirmeler de yapılmıştır.

8.2. TELAFİ ÇALIŞMASI 

Olağan hallerde telafi çalışması, zorunlu nedenin ortadan kalktığı ve işyerinin normal çalışma dönemine başladığı tarihten itibaren 2 (iki) ay içinde çalışılmayan süreler için yaptırılabilirken, Torba Kanun’un 43. maddesi ile, işbu süre, 4 (dört) aya çıkarılmıştır.

Bu noktada, ilgili madde ile, T.C. Cumhurbaşkanı’na, işbu süreyi, 2 (iki) katına kadar artırma yetkisi tanındığını belirtmek isteriz.

8.3. ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 

Torba Kanun’un 29. maddesi ile, sektör ayırımı yapılmaksızın, sigortalı çalıştırmakta olan işverenlere, asgari ücret desteği verilmesi düzenlenmiştir. Buna göre, belirli koşullar altında, (2019 yılının aynı ayına ilişkin olarak verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 128,00-TL (yüz yirmi sekiz Türk Lirası) ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere) 2020 yılında, cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen, toplam prim ödeme gün sayısının, 2020 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemi için günlük 2,50-TL (iki buçuk Türk Lirası) ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın, işverenlerin ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edileceği ve bu tutarın, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacağı hüküm altına alınmıştır.

9. VERGİSEL TEDBİRLER 

24.03.2020 tarihli ve 31078 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 518) ile, vergi mükelleflerinin COVID-19 pandemi hastalığı sürecinde yükümlülüklerine ilişkin düzenlemeler uygulamaya konulmuştur; bu kapsamda, birtakım mükelleflerin, mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiş ve anılan mükelleflerin, birtakım vergi ödevlerinin ertelenmesine karar verilmiştir. Anılan düzenleme kapsamına giren mükelleflere, ertelenen vergi ödevlerine ve erteleme sürelerine ilişkin detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

İşbu bültende açıkladığımız konular ve işbunların uygulamalarına yönelik detaylı bilgi talebiniz olması halinde, bizlerle iletişim kurmaktan lütfen tereddüt etmeyiniz.

POSTACIOGLU ORTAKLARI

 
 
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.