Copy
View this email in your browser
NIEUWSBRIEF VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VUGHT
AFLEVERING 37, 22 APRIL 2021
Beste lezers,
 
Het voornaamste nieuws is dat er nog geen nieuws is. We maken opnieuw een coronabestendige pas op de plaats. Maar ook op je plaats kun je veel doen. Een clubje dichters berijmde in de afgelopen tijd de 150 psalmen. In deze Nieuwsbrief een eerste indruk van hun project. Verder de aankondiging van een nieuw fenomeen: ‘Digitaal collecteren’ en een uitnodiging voor het samen lezen van een roman. De laatste woorden zijn voor onze huisdichteres: ‘Kijk naar het licht, / schrijf jezelf in een gedicht… Wat zou je anders moeten?’
 
 
Kerkdiensten
 
Zondag 25 april 2021, Lambertuskerk 10.00 uur
4e Zondag van de Paastijd, Jubilate
Ds. Udo Doedens
m.m.v. Bart van Schaijk, piano
 
Zondag 2 mei 2021, Lambertuskerk 10.00 uur
5e Zondag van de Paastijd, Cantate
Mw. Ds. Rachelle van Andel, Eindhoven
m.m.v. Willem Visscher, orgel

 
De diensten zijn live te volgen en naderhand terug te zien op ons YouTubekanaal ‘Lambertus TV’
 
klik hier voor Lambertus TV

Bij de diensten

(Nog geen) coronanieuws
Hoewel we van veel gemeenteleden horen dat ze ernaar verlangen om op zondagochtend weer in de Lambertus bijeen te komen, gaf de persconferentie van 20 april jl. in combinatie met alle onrust daaromheen ons als kerkenraad geen aanleiding om de gewone diensten te hervatten. In onze vergadering van 28 april a.s. zullen we opnieuw een afweging maken.
 
Van zondag tot zondag
De dienst van 25 april heeft een mooie naam: Jubilate, ‘jubelt’. In het Latijnse psalmenboek is dat de titel (en het eerste woord) van de Psalmen 66 en 100. Psalm 66 is het lied van zondag Jubilate: ‘Juicht voor God, gij ganse aarde, Zingt voor de eer van zijn naam (..) Hoe ontzagwekkend zijn Uw werken!’ In de dienst klinkt Psalm 66 door in de eerste twee liederen, ‘Jubilate, alleluia’ uit Taizé (waarin in verschillende talen verzen uit de psalm worden gezongen) en ‘Zingt jubilate voor de Heer’, een lied van Willem Barnard. De toegang tot Gods ontzagwekkende werken is uiteraard Pasen. Vorige week lazen we de laatste woorden uit het Johannesevangelie waarin de opgestane Jezus tot Petrus spreekt over zijn schapen en zijn lammeren. De evangelielezing van deze week gaat daarop door. De tekst komt uit Johannes 10, waar Jezus zichzelf ‘de goede herder’ noemt. Versterkt door de epistellezing Colossenzen 3: 18 - 4: 6 brengt die tekst ons bij de vraag wat het verschil is tussen een huurling en een herder. Zo op het oog een gemakkelijke vraag, maar Colossenzen strooit er wat zout overheen. Onze voorganger op zondag 2 mei is, voor de derde keer in korte tijd, ds. Rachelle van Andel. Ook deze zondag draagt een opgewekte naam: Cantate, ‘zingt’, een verwijzing naar Psalm 98, die net als de psalmen 96 en 149 begint met ‘Zingt voor de Heer een nieuw gezang’. Het rooster vermeldt als evangelielezing Johannes 15: 1-8, maar het is aan ds. van Andel om de lezingen te kiezen. Gezegende diensten gewenst!   
 
Liturgie
De orden van dienst worden geplaatst op onze website. Een link naar de orde van dienst vindt u op het YouTubekanaal Lambertus TV. Als u klikt op het plaatje van de dienst van uw keuze verschijnt het startscherm van de livestream. Daaronder staat een tekstje. Als u op ‘Meer weergeven’ klikt, krijgt u de link in beeld. 
 
Collecten
U kunt uw gaven overmaken: Diaconie: NL91 RABO 0155 4382 98 t.n.v. Diaconie Protestante Gemeente te Vught. College van Kerkrentmeesters: NL75RABO0175417288 t.n.v. Protestantse Gemeente te Vught.
 


NIEUW: DIGITAAL COLLECTEREN
De komende maanden introduceren we een nieuwe vorm van collecteren: betalen via de QR-code.
 
Toen we nog ‘normaal’ naar de kerk gingen, werden contant geld of collectebonnen ingezameld via de collectezak. We merkten aan de opbrengsten dat steeds minder mensen contant geld op zak hebben. Nu, in coronatijd, zijn we voor collectes bijna uitsluitend aangewezen op overschrijvingen via de bank. Iemand die tijdens een online dienst iets wil geven, moet heel wat handelingen verrichten voordat zijn of haar gift in onze ‘collectezak’ zit.
 
Om beide problemen te ondervangen, introduceert het College van Kerkrentmeesters betalen via een QR-code. Betalen met je smartphone via QR-code is gemakkelijk en veilig. 
 
Op de liturgie drukken we voortaan bij de verschillende collectes QR-codes af. Het enige wat u hoeft te doen is de QR-code te scannen met uw smartphone. Daarna wordt het scherm van uw bankieren-app geopend waarop u een bedrag kunt invullen. U bevestigt de betaling met uw pincode. Op deze wijze gedane betalingen kunnen ook gebruikt worden in uw belastingaangifte.
 
Op een liturgie zou dat er zo uit komen zien:

Tijdens streamingdiensten zullen we op het moment van de collecte QR-codes in beeld  brengen. Met uw smartphone kunt u dan via uw tv-scherm ook bijdragen aan het werk van de diaconie en onze kerk.
 
Het inzamelen met collectezakken zal niet verdwijnen. Als we de komende maanden weer ‘normaal’ naar de kerk komen, blijven we op de traditionele manier collecteren voor diegenen die graag contant willen blijven geven.
 
Namens de Kerkrentmeesters,
 
Wim Maaskant

 
 
Zoek de tien verschillen
Een groep dichters afkomstig uit de ‘kleine gereformeerde kerken’ (Christelijk Gereformeerd, Vrijgemaakt Gereformeerd en Nederlands Gereformeerd) en de Protestantse Kerk in Nederland heeft alle 150 psalmen opnieuw berijmd en wel zo, dat ze zingbaar blijven op de bekende (en soms ook niet zo bekende) Geneefse melodieën. Het doel van De Nieuwe Psalmberijming (DNP) is het weergeven van de psalmen in eigentijds Nederlands met behoud van de zingbaarheid door de gemeente.
 
Zelf had ik niet verwacht dat er na de arbeidsintensieve (er is in totaal 17 jaar aan gewerkt) berijming van 1968, bekend uit het Liedboek voor de kerken en het Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk, nóg een Nederlandse berijming bij de traditionele calvinistische melodieën zou volgen. Het leek mij onmogelijk om met weglating van verheven taal (‘goedertieren’, ‘welzalig’, ‘smart’), aanvoegende wijzen (‘de HEER zij geprezen’) en archaïsche woorden (‘snood’, ‘kleinood’) aan de eisen van rijm en metrum tegemoet te komen. Bovendien is na de dood van mensen als Jan Wit, Muus Jacobse, Martinus Nijhoff, J.W. Schulte Nordholt, Ad den Besten en Willem Barnard geen evenwaardige generatie protestantse dichters opgestaan. Waar zou het talent vandaan moeten komen om dit zware werk te volbrengen?
Zonder het eindresultaat te willen beoordelen moeten we vaststellen dat De Nieuwe Psalmberijming sinds 16 maart jl. verkrijgbaar is (EUR 22,50; uitgeverij KokBoekencentrum) en al her en der gebruikt wordt. Het lijkt me aardig om haar ook in onze gemeente te ‘beproeven’. Dat kan zodra er in onze kerk weer gezongen mag worden. Voor nu zet ik hieronder de eerste drie coupletten onder elkaar van twee berijmingen van de psalm van komende zondag, Psalm 66. Verderop een voorlopige reactie.
 
Psalm 66 (Jan Pieter Kuijper, 2021)

Juich, aarde, om Gods naam te prijzen;
eer Hem op ieder continent.
Zeg Hem: ‘Uw wonderen bewijzen
hoe ontzagwekkend groot U bent.
De hele wereld is getuige;
uw vijand knielt zelfs voor U neer.
Laat alle mensen voor U buigen,
uw naam bezingen tot uw eer.’

God laat ons steeds zijn macht ervaren;
kijk vol aanbidding met mij mee:
Hij bracht de golven tot bedaren,
maakte een pad dwars door de zee.
Zijn volk kon veilig oversteken;
we prezen God, we bleven droog!
De Heer laat zich niet tegenspreken;
Hij houdt de volken in het oog.

Dank onze God, Hij geeft ons leven.
Zing, alle volken, prijs Hem luid.
Hij heeft ons nieuw houvast gegeven;
nu gaan wij niet meer onderuit.
Wij zijn gelouterd door het lijden,
moesten door vuur en water gaan.
Maar U bood ons, toen U bevrijdde,
een ongekende welvaart aan.

 
 
Psalm 66 (Ad den Besten, Gerrit Kamphuis, 1968)
 
Breek, aarde, uit in jubelzangen,
Gods glorierijke naam ter eer.
Laat van alom Hem lof ontvangen.
Geducht zijn uwe daden, Heer.
Uw tegenstanders, diep gebogen,
aanvaarden veinzend uw beleid.
Heel de aarde moet uw naam verhogen,
psalmzingen uwe majesteit.
 
Kom, zie nu de geduchte werken
die God aan mensen heeft gedaan:
Hij stelde aan de wateren perken,
droogvoets zijn zij erdoor gegaan.
Laat zich ons hart in Hem verblijden:
God houdt de volken in het oog.
Zijn rijk is over alle tijden.
Gij trotsen, draagt het hart niet hoog.
 
Doe onze God uw loflied horen,
gij volken, zing alom op aard,
loof Hem door wie wij zijn herboren,
die ons voor wankelen heeft bewaard.
Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven,
zoals men erts tot zilver smelt.
Gij die ons, aan het vuur ontheven,
gelouterd voor uw ogen stelt.

 
terug naar boven


NOTA BENE


Leesclubje
De (vooralsnog) online leesgroep van de Lambertusgemeente is al toe aan haar derde roman. Dit keer buigen we ons over Wij zijn licht, een inmiddels in tal van prijzen gevallen debuutroman van schrijfster Gerda Blees. Het is een boek over de kracht van idealen en de macht van het lichaam dat vertelt over een woongroep die ernaar streeft om te stoppen met eten en van licht, lucht en liefde te gaan leven. Maar dan overlijdt een van de groepsleden en heeft half Nederland zijn oordeel klaar.
 
‘Indrukwekkende debuutroman’
Trouw
 
We steken live of via Zoom de koppen bij elkaar op donderdag 27 mei vanaf 20.00 uur. Aanmelden bij ds. Udo Doedens.

www.uitgeverijpodium.nl/book/680/Wij-zijn-licht

Schenker (m/v) gezocht
Na jarenlang met plezier de wijnschenker van de Lambertuskerk te zijn geweest (volgens Genesis 40:21 een tamelijk eervol en vergeleken met de baan van bakker ook veilig ambt), wil Karel de Boer zijn taak graag doorgeven aan een ander. Wie wil hem opvolgen? De wijnschenker voorziet gemeenteleden op verzoek van ‘kerkwijn’ en onderhoudt in dat verband contacten met de Vughtse Wijnkoperij. Belangstellenden kunnen zich melden bij Jacobien Schrijvershof.

Tot nader order uitgesteld…
De lezingen van Wim Berkelaar (29/4) en Chris Beuker (11/5).
 
Verplaatst…
De lezing van Jetty Eugster is verplaatst van 22/4 naar 25/5.
 
Stiltewandelingen
Op maandag 3 mei en 17 mei vanaf 14.00 uur. Meer informatie bij Aline Verbaas.
terug naar boven

Nieuw op Lambertus TV

Voorleescampagne Laudato si’
 
Inmiddels staan vijf afleveringen van Laudato si’ op Lambertus TV. Komende vrijdag om 11.55 uur verschijnt deel zes.
 
https://www.youtube.com/watch?v=mLs-4PAczDs
terug naar boven
 
Een eerste indruk
Van de nieuwste psalmberijming kun je gerust zeggen dat er geen woord Spaans bij zit. De tekst is, net als die van de Nieuwe Bijbelvertaling, kraakhelder. Op de website van DNP (www.denieuwepsalmberijming.nl) geeft een enthousiaste predikant een verklaring van deze helderheid: ‘De psalmen zijn uit het leven gegrepen en daarom is het belangrijk dat de berijming aansluit bij ons dagelijks taalgebruik.’ Als dagelijks taalgebruik in de berijming van Psalm 66 zou ik aanmerken het woord ‘continent’ in strofe 1, ‘kijk met mij mee’, ‘veilig oversteken’, ‘we bleven droog’ in strofe 2 en ‘onderuit gaan’ en ‘ongekende welvaart’ in strofe 3. Deze voorbeelden laten zien dat er ook een keerzijde is aan het gebruik van alledaagse taal: de doortocht door de Rode Zee gaat lijken op het wandelen over een druk kruispunt tijdens een regenbui: we konden veilig oversteken en we bleven droog.
 
Het is voor mij een vraag of de psalmen werkelijk uit het leven gegrepen zijn en zo ja of ‘het dagelijkse taalgebruik’ het beste medium is om iets wat ‘uit het leven gegrepen’ is uit te drukken. Op de eerste vraag zou je moeten antwoorden dat de psalmen bovenal liturgische teksten zijn. Ze zijn afkomstig uit de tempeldienst en dragen het stempel van kunst en theologie. Dat betekent niet dat het uitgesloten is dat psalmen persoonlijke emoties verwoorden, maar ze doen dat op een kunstige manier en in een liturgisch idioom. Dat mag dus best in een vertaling terugkomen. Je moet trouwens maar eens een gedicht of een lied opzoeken dat van voor naar achter gewone taal bezigt en er toch in slaagt een existentiële (‘uit het leven gegrepen’) ervaring te verwoorden.
 
Een laatste bedenking is, of het klopt dat de vertalers vooral uit het alledaagse spraakgebruik putten. Als ze dat deden, was dat een grote opgave, aangezien de alledaagse taal nog maar weinig religieuze woorden en zinswendingen kent. Voor ‘alledaagse’ religieuze taal neemt de recente vertaling van Psalm 66 haar toevlucht tot het idioom van de evangelische beweging. Dat zie je aan bepaalde woorden (‘prijzen’, ‘aanbidding’) waar de oudere vertaling meer synoniemen gebruikt (‘psalmzingen’, ‘loven’, ‘verhogen’, ‘loflied doen horen’ etc.) en aan de typisch evangelische gedachte dat bekeerde mensen toegang hebben tot Gods wezen, terwijl anderen alleen zijn werken zien (‘Uw wonderen bewijzen / hoe ontzagwekkend groot U bent’). In de bijbelse psalm gaat het niet om Gods wezen, hoogstens om zijn geheimzinnige Naam, maar om Gods daden en de vrees die ervan uitgaat. De mens blijft op gepaste afstand. (UD)
terug naar boven
 
M   E   E   L   E   V   E   N
 
Op 30 april wordt de heer J. de Groot 81 jaar.

Van harte gefeliciteerd en een goede verjaardag toegewenst! 
 
De Paaskaars van 2020 is onlangs met een groet van de gemeente bezorgd bij dhr. W. Slingerland.
 
terug naar boven

Nelly ten Have
 
Kalligrafeerkunst is niet zo anoniem als je wel zou denken. Wim Slingerland herkende althans de bovenstaande letters als het werk van Nelly ten Have (1900-1982). Mevrouw ten Have was de dochter van boekhandelaar en uitgever Wichert ten Have (1872-1966), die een boekhandel had aan de Kalverstraat in Amsterdam. Na een speciale opleiding werkte Nelly met haar zuster Tilly (†1970) vanaf 1918 als illustratrice en kalligrafiste in een eigen atelier aan de Herengracht. De prenten, ansichten, ex librissen en gekalligrafeerde teksten die de zusters maakten werden in de winkel van vader Ten Have verkocht. Op internet is nog veel van haar werk te vinden. Originelen bevinden zich in Museum het Catharijneconvent.
 
 
REFLECTIE
 
Doe je best!
Waarom? Waarvoor?
Kijk toch naar de lucht,
kijk naar vlinders, vogels, bloemen,
te veel om op te noemen
hoe mooi de schepping is.
Kijk naar het licht,
schrijf jezelf in een gedicht
dat zomaar vanzelf gaat
zonder elektrische stroom,
nee, gewoon op blote voeten.
Wat zou je anders moeten?
Schrijf jezelf de dag door
tot het avond wordt.
Zonder je best
wordt leven heel licht
met de zon op je gezicht
totdat hij slapen gaat
en jij ook met blote voeten.
Is dat niet het beste?
 

 
 
Vught, 21 april 2021
Mari-Anne van Oortmerssen ©

 
terug naar boven
Deze nieuwsbrief is samengesteld door Udo Doedens en Rose-Anne de Haan. De volgende verschijnt op donderdag 6 mei 2021. Kopijdatum maandag 3 mei. Heeft u vragen of wilt u een bijdrage leveren stuur dan een mail naar redactie@lambertuskerkvught.nl
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2021 Lambertuskerk Vught, All rights reserved.


Wilt u uw voorkeuren wijzigen?
U kunt uw  gegevens bijwerken of u kunt zich afmelden
Email Marketing Powered by Mailchimp