Copy
View this email in your browser
NIEUWSBRIEF VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VUGHT
AFLEVERING 53, 19 NOVEMBER 2021
Beste lezer,
 
De vorige keer spraken we over de goed bezochte Gemeenteavond op 4 november. Ondertussen hebben de kerkenraadsleden die in de diverse groepjes aanwezig waren de aantekeningen op de grote vellen in leesbare verslagen verwerkt. Maar als kerkenraad hebben we ook verschillende brieven van gemeenteleden ontvangen en bestudeerd. Er klinkt veel betrokkenheid in door. Al dat materiaal hebben we op onze laatste vergadering besproken om ons zo doende voor te bereiden op het vervolg van het mediation-traject dat we onder leiding van Mevrouw Verbraak, samen met dominee Udo Doedens zijn gestart. Namens de kerkenraad nemen Hanneke Deinum, Ruth van der Velde en Willem Westerwoudt deel aan dat traject. Als alle deelnemers aan dat traject het belangrijk en wenselijk vinden, informeren we u weer. U kunt daar op rekenen!!
In deze nieuwsbrief treft u ook van Jan Los, onze onvolprezen penningmeester, de begroting voor 2022 aan en tevens hoe we op financieel gebied 2021 verwachten te gaan afsluiten. Via de website kunt u wat meer informatie vinden, maar Jan Los is ook  beschikbaar uw detailvragen ( na een afspraak) mondeling toe te lichten.
Met het pastoraatsteam zijn we doende om de Kerstontmoeting op de middag van 17 december voor te bereiden. Arjo en Irene de Vries gaan met pianospel, zang en teksten voor een aansprekend programma zorgen. We hopen velen van u te ontmoeten. U bent allemaal welkom. (let op de QR-code!). Noteert u het alvast in uw agenda.

Willem Westerwoudt

Kerkdiensten
 
Zondag 21 november 2021, Lambertuskerk 10.00 uur
Dr. Rieke Mes
Laatste zondag van het kerkelijk jaar, gedachtenisdienst.
Van 11.30 tot 16.00uur is Begraafplaats Ouwerkerk open
 
Zondag 28 november 2021, Lambertuskerk 10.00 uur
Drs. Janine Mutsaerts
Eerste Advent

 

coronamaatregelen

Via de media heeft u ongetwijfeld gehoord over de oplopende coronabesmettingen en over de maatregelen die door de overheid worden genomen. In de kerkenraadsvergadering van 3 november hebben wij het daar natuurlijk ook over gehad.

En vanuit dat overleg hebben wij ingaande zondag (7 november) tot de volgende maatregelen besloten:

1:    Aan de kerkdiensten van onze Lambertusgemeente kunnen                 maximaal 35 personen deelnemen. Mondkapjes tijdens lopen in            de kerk. We verdelen de plaatsen over de gehele kerk zodat we zo        goed mogelijk de 1,5 meter regel in acht nemen.
      Om te zorgen dat we zicht krijgen op het aantal personen dat van            plan is naar de kerk te komen, hebben we het emailadres                        aanmelden@lambertuskerkvught.nl weer in de lucht gebracht. We          kunnen boventallige aanmeldingen dan op tijd laten weten dat we          helaas geen plaats meer hebben. 

2:   Als er in de kerk activiteiten zijn met kleine groepen (maximaal 10        deelnemers) dan letten we bij de opstelling van de stoelen op de            1,5 meter regel.

3:    Bij grotere groepen (meer dan 10 deelnemers) willen we de                   controle van de QR-code hanteren.

4:    We stoppen met koffiedrinken na de kerkdiensten.

5:    Het ingehouden zingen tijdens de kerkdiensten voeren we weer           in. 
   
6:    Samen eten kan doorgaan met controle van de QR-code

Als kerkenraad realiseren we ons dat het stevige maatregelen zijn maar onze eigen gezondheid en die van al onze leden en bezoekers rechtvaardigen naar ons idee deze maatregelen. Laten we met elkaar proberen om lockdown maatregelen voor te zijn.
klik hier voor Lambertus TV livestream

Livestream

We doen met een kleine groep mensen ons best om zoveel mogelijk activiteiten te live-streamen. Zo kunt u thuis op het moment van opname of op een later moment toch deelnemen.
Mocht u problemen hebben om de uitzending te zien op uw TV of laptop laat het ons dan even weten met een berichtje aan Pieter de Haan (pieterdehaan8@gmail.com of 0611 767 751).
Niet alle TV’s hebben die mogelijkheid maar we kunnen het proberen.
Mochten we door een tekort aan livestream-bedieners toch een lezing of kerkdienst niet kunnen uitzenden, dan vragen we om uw begrip.
Laat eens van uw horen, ook als u tevreden bent met de uitzendingen.
Liturgie en Collecten
De orden van dienst en algemene informatie over de collecten kunt u vinden op onze website  

Van de penningmeester  

In de kerkenraadsvergadering van 3 november 2021 is de begroting 2022 definitief vastgesteld na afstemming met het College van Kerkrentmeesters.
 
De cijfers spreken duidelijke taal: financieel gaat het niet goed. Voor deze Nieuwsbrief zou de nadere toelichting te uitgebreid worden. De volledige tekst is te lezen op onze website via deze link
 
Mede door alle corona-perikelen verwachten wij dit jaar (2021) een tekort ad circa € 35.000,- tot 40.000,- als gevolg van daling verhuur opbrengsten, daling rente en dividenden en geen opbrengsten vanuit Acties (Lambertus veiling/ Aspergediner/wijnverkopen).
 
Wij kunnen constateren dat het logisch is dat de cijfers slecht zijn. Dankzij onze goede vermogenspositie kunnen wij dit verlies uit eigen middelen opvangen voor dit en volgend jaar. Voor de langere termijn gaat dit wel knellen.
 
Inmiddels is een werkgroep gevormd “Commissie Lambertusgemeente op weg naar 2030“ onder leiding van Hans de Bruijne. Diverse scenario’s worden daarbij onderzocht.

Overige zaken: 
- Deze begroting ligt 2 weken ter inzage in de consistoriekamer van de kerk. In verband met de noodzakelijke maatregelen zal dit moeilijk te realiseren zijn. De penningmeester is bereid al uw vragen te beantwoorden. Ook kunt u bij hem thuis alle de stukken inzien. Graag dan van tevoren een afspraak maken: Jan Los, Prinsenhage 51 in Vught (telefoon: 06 – 81030038) of per mail : penningmeester@lambertuskerkvught.nl
 
- Onlangs kregen wij een gift van een familie ad € 1.500,-. Uiteraard zijn wij hier heel blij mee en spreken nogmaals onze erkenning en dankbaarheid hiervoor uit.
Diverse overige kleinere giften komen gelukkig ook regelmatig binnen.
 
- Fiscaal kan het voordelig zijn om uw bijdrage (Kerkbalans) voor 2022 al nu in dit jaar te doen. Graag dan dit melden bij uw overboeking “bijdrage 2022”.
 
Het zal u duidelijk zijn dat wij iedereen hard nodig hebben om de zaak draaiende te houden. Voor al uw bijdragen – in welke vorm dan ook – onze hartelijke dank. 

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Jan Los, penningmeester    
terug naar boven
actuele informatie over al onze activiteiten

                       

Christof Wiechert over antroposofie, opvoeding en onderwijs

 

Hoe je denkt over onderwijs volgt uit je visie op de mens en zijn ontwikkeling en uit de samenleving die je nastreeft. Zo was het althans in de tijd van de verzuiling. Tegenwoordig is onderwijs meer pragmatisch en probleemgericht van aard. Goede leerlingen stromen moeiteloos door naar de hoogste opleidingen en aan de andere leerlingen moet een mouw worden gepast. Hoe is het gesteld met de onderwijsidealen die ooit aan de wieg stonden van bijvoorbeeld het christelijk onderwijs en de Vrije Scholen?

Datum en tijd: dinsdag 30 november 20.00 uur.
Entree: € 7,50, inclusief kopje koffie of thee.
Aanmelden op: aanmelden@lambertuskerkvught.nl
          
Lees meer over deze activiteit op onze website

                  

                   
                   Open Kerk in de Kersttijd

Met de vrijwilligers hebben we kortgeleden het eerste half jaar van de Open Kerk geëvalueerd. Het kort samengevatte resultaat: het gaat goed en we gaan door! Sterker nog, in de adventsperiode zijn we op een aantal woensdagmiddagen extra open.

Op 8, 15 en 22 december is er naast de gebruikelijke tijd van 10 tot 12 uur dan ook Open Kerk van 14 tot 16 uur. Iedereen is welkom.
We hopen dan ook wat ouders met kinderen te ontvangen en gaan daaraan wat ruchtbaarheid geven in het Klaverblad.
Er wordt gezorgd voor een leuke kerstknutsel-activiteit waarvan je het resultaat mee naar huis kunt nemen.
Gerbert Scherphof      
terug naar boven

Felicitaties
 
Dhr. Hidde Sinnema is jarig op 23 November.

Op 26 november hoopt dhr. S.F van Steenbergen zijn verjaardag te vieren.

27 November hoopt Dhr. P. Boot een jaar ouder te worden. 

Eveneens jarig op 27 November is dhr. Ruud Hamel.
 
Van harte gefeliciteerd!

 
terug naar boven

Expositie schilderijen José op ten Berg


Van 29 november 2021 – 16 januari 2022 exposeert José op ten Berg uit ’s Hertogenbosch schilderijen onder de titel het Poolvirus.
Deze winterse schilderijen passen wel heel goed bij de tijd van het jaar.
Op de laatste dag, zondag 16 januari is de kunstenares zelf ook aanwezig om te vertellen over haar werk en haar reizen.
Voor meer informatie link
terug naar boven
HERFSTMIJMERING
 
Blaadje na blaadje
zweeft van de boom.
Elk heeft zijn werk gedaan,
heeft gedroomd in de zon,
gesjanst met de wind,
gedanst in de regen.
Nu mogen blaadjes
vallen gaan,
maken een veelkleurig tapijt,
hebben geen spijt
van hun bestaan,
dromen op hun rug nu
van de maan
in de herfst van hun tijd.


 

Vught, 5 november 2021
Mari-Anne van Oortmerssen ©
 
terug naar boven
Deze nieuwsbrief is samengesteld door Willem Westerwoudt en Rose-Anne de Haan. De volgende verschijnt op donderdag 2 december 2021. Kopijdatum maandag 29 november. Heeft u vragen of wilt u een bijdrage leveren stuur dan een mail naar redactie@lambertuskerkvught.nl
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2021 Lambertuskerk Vught, All rights reserved.


Wilt u uw voorkeuren wijzigen?
U kunt uw  gegevens bijwerken of u kunt zich afmelden
Email Marketing Powered by Mailchimp