Copy
View this email in your browser
Windpark Bommelerwaard-A2
Geachte heer/mevrouw, 

Dit is de eerste nieuwsbrief van Windpark Bommelerwaard-A2 en deze heeft als doel om u te informeren over de voortgang van het windpark. Het Windpark Bommelerwaard-A2 is een project met drie windturbines en wordt ontwikkeld tussen de A2 en het spoor richting Utrecht en Den Bosch, ten zuiden van Zaltbommel tussen de Waal en de Maas.

 

Communicatie: nieuwsbrieven

De provincie Gelderland is het bevoegd gezag voor het Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Daarom zijn in 2017 en 2018 de nieuwsbrieven over het windpark gestuurd door de Provincie Gelderland. In november 2018 heeft de Provincie haar laatste nieuwsbrief gestuurd met als belangrijkste boodschap dat het PIP, de omgevingsvergunning en de ontheffing Wet natuurbescherming onherroepelijk zijn geworden. Verder stond in die nieuwsbrief dat de communicatie vanaf 2019 via het windpark loopt. Het windpark heeft met de provincie Gelderland afgesproken om elk kwartaal een nieuwsbrief uit te brengen.
 

Werkzaamheden, planning en netaansluiting

Dit jaar staat in het teken van de voorbereidingen voor de realisatie van het windpark. Dit bestaat uit voorbereidende onderzoeken zoals het bepalen van het draagvermogen van de grond (sonderen) en het vinden van de juiste turbineleverancier en civiele aannemer. Naar verwachting zijn de voorbereidingen begin 2020 gereed en starten de bouwwerkzaamheden in het tweede kwartaal van 2020. In de volgende nieuwsbrief informeren wij u hier verder over.
Netbeheerder Liander is verantwoordelijk voor de netaansluiting vanaf het windpark naar het onderstation aan de Bommelsekade in Zaltbommel. Het windpark voert nauw overleg met Liander om ervoor te zorgen dat de netaansluiting op tijd gereed is.
 

Dorpsmolen

De meest noordelijke turbine van de drie windturbines die gebouwd worden, is bedoeld voor de inwoners van de Bommelerwaard. Daarom noemen we deze turbine “de dorpsmolen”. Deze zal vanaf het moment dat hij draait voor 100% in handen komen van burgers en bedrijven uit de directe omgeving van het windpark, die zo hun eigen groene stroom kunnen opwekken. Het windpark heeft met de Windcentrale afgesproken, dat zij de dorpsmolen mogelijk maken door middel van het uitgeven van Winddelen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Windcentrale.
 

Gebiedsfonds

Het windpark heeft een financiële bijdrage toegezegd voor een gebiedsfonds. Dit gebiedsfonds zal worden ingezet voor maatschappelijke doeleinden. Met de gemeente is afgesproken dat we eind 2019 bespreken hoe dit gebiedsfonds wordt ingericht en welke mensen betrokken worden bij de besteding vanuit dat fonds.
 

Compensatievergoeding

Het windpark heeft toegezegd dat direct omwonenden een compensatievergoeding wordt aangeboden voor eventuele hinder of schade, die wordt veroorzaakt door het windpark. Het windpark is in gesprek met een rentmeester die in de loop van 2019 namens het windpark met deze omwonenden in gesprek zal gaan. De bewoners die het betreft krijgen vooraf een bericht dat de rentmeester hen gaat benaderen.
 

Ambities voor uitbreiding

Het windpark heeft ambities om het windplan van drie turbines op grondgebied van Zaltbommel naar het zuiden toe, binnen de gemeentegrenzen van Maasdriel, uit te breiden. Hiervoor heeft het windpark samenwerking gezocht met Renewable Factory en is in maart een principeverzoek ingediend aan de gemeenteraad van Maasdriel.
 

Contact

Als u vragen heeft over Windpark Bommelerwaard-A2, dan kunt u contact opnemen met Reni Lubberdink per email: Reni.Lubberdink@windunie.nl.
 

Inschrijven

Wilt u zich inschrijven voor deze nieuwsbrief? Dan kan dat via deze link
Wilt u zich uitschrijven voor deze nieuwsbrief? Dan kan dat via deze link.

Copyright © *|2019|* *|WIndpark Bommelerwaard-A2|*, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp