Copy
View this email in your browser
Nieuwsbrief fusietraject
Oktober 2018

Nieuws

Voor u ligt de derde nieuwsbrief rondom het onderzoek naar de mogelijkheden en de effecten van de fusie tussen VCBO Kollumerland en Arlanta. Deze nieuwsbrief wordt verspreid via scholen en via de websites van VCBO Kollumerland en Arlanta. Wilt u de nieuwsbrief voortaan rechtstreeks in uw mailbox ontvangen? Stuur dan een mail om uw aan te melden.

Terugblik

De eerste nieuwsbrief in mei ging over het ondertekenen van een intentieverklaring voor een bestuurlijke fusie tussen Arlanta en VCBO Kollumerland. De tweede nieuwsbrief in juli gaf inzicht in de stand van zaken van het onderzoek. Toen werd aangegeven dat er een stuurgroep was geformeerd en dat nog werd gezocht naar klankbordgroepleden. Ook werd benoemd dat er een extern communicatieadviseur was aangetrokken.

Stuurgroep

De stuurgroep is na de zomervakantie tweemaal bij elkaar geweest. Tijdens die bijeenkomsten is onder anderen aandacht besteed aan de samenstelling van de klankbordgroepen, het plan van aanpak en het communicatieplan. Verderop in deze nieuwsbrief leest u meer over de klankbordgroepen. Het plan van aanpak en het communicatieplan zijn terug te vinden op de websites van VCBO Kollumerland en Arlanta.
Voor een goede verbinding met de Algemene Ledenvergadering (ALV) van VCBO Kollumerland heeft de stuurgroep ervoor gekozen om op zoek te gaan naar een contactpersoon binnen de ALV. Die contactpersoon is gevonden in de persoon Rachel Corsel, ouder van De Stapstien. Mocht u vragen hebben over het fusietraject of iets willen delen, dan kan dat ook via haar.

Onderwijs en identiteit

Onderwijskundige Heidi Rubingh is voorzitter van de klankbordgroep Onderwijs & identiteit. Als stafmedewerker heeft zij zicht op wat er speelt bij VCBO Kollumerland en Arlanta. De klankbordgroep bestaat uit medewerkers met verschillende functies van beide organisaties.
Heidi brengt met haar klankbordgroep in kaart waar beide organisaties staan op dit gebied, waar bij een fusie problemen worden voorzien en wat er nodig is om deze op te lossen. De opdracht aan de klankbordgroep is Heidi op het lijf geschreven: “Ik vind het leuk om mijn eigen beelden te toetsen, gebruik te maken van de denkkracht van de groep om samen stappen verder te zetten.
Die kracht van het collectief is geweldig!
En daarbij gaat het niet alleen om de fusierapportage, maar dat kritisch kijken geeft ook koers. Waar willen we heen met elkaar?” In de klankbordgroep zitten directeuren, intern begeleiders/kwaliteitsondersteuners en een zorgcoördinator. Heidi: “Ik word heel blij van de betrokkenheid van de deelnemers. Er is een open sfeer, waarin met respect voor de ander, iedereen kan zeggen waar ze voor staan.” In de klankbordgroep is ook gekeken naar recente ontwikkelingen binnen beide organisaties: “We zien dat in beide organisaties hele mooie dingen gebeuren, zowel op individuele scholen als met het collectief. Alle scholen zijn volop in ontwikkeling, geïnspireerd door het strategisch perspectief. Daarin is het niet zo dat de ene organisatie het beter doet dan de andere. Wel denk ik dat beide organisaties elkaar nog meer kunnen versterken en dat drempels verlagen als het ook echt één organisatie wordt,” aldus Heidi. De beide koersdocumenten, het strategisch perspectief, heeft de klankbordgroep vergeleken. Op dit moment lijken de overeenkomsten groter, dan de verschillen. Tegelijkertijd is het ook niet de bedoeling om alle verschillen weg te poetsen.
Heidi: “Er zijn hele sterke overeenkomsten. Vooral in dat wat het moet opleveren zit veel overlap. De verschillen die wij zien zitten meer tussen individuele scholen, dan tussen beide organisaties.
En die verschillen moeten ook kunnen blijven bestaan.
Scholen krijgen binnen een kader zoveel mogelijk ruimte om invulling te geven aan de onderwijskwaliteit, visie en identiteit. Zo blijft er ook wat te kiezen.” Heidi werkt momenteel aan de fusie-effect-rapportage. Deze wordt besproken in de klankbordgroep. Heidi: “Daarna wil ik hem ook graag voorleggen aan een aantal ouders. Ik wil graag checken of we de juiste punten hebben benoemd en dat op een goede manier hebben gedaan.” Uiteindelijk kan de rapportage worden aangeboden aan de stuurgroep.

Huisvesting & financiën

Adjunct-directeur bij Onderwijsbureau Meppel Geert Boltjes is voorzitter van de klankbordgroep Financiën & huisvesting. Ook hij kijkt naar overeenkomsten, verschillen, knelpunten en oplossingen. Hij is in eerste instantie vooral zelf aan de slag gegaan. Het meeste werk zit in het verzamelen en analyseren van beschikbare gegevens.
Geert: “Ik vind het leuk om alle data onder de loep te nemen. Daarbij kijk ik niet alleen naar de huidige situatie, maar blik ik ook terug op de afgelopen jaren en kijk ik wat voor beide organisaties de verwachtingen voor de toekomst zijn.” Geert verwacht op zijn thema weinig problemen bij een fusie:
"Ik zie dat heel veel dingen al hetzelfde zijn bij beide organisaties.
Zo zijn bijvoorbeeld de treasury statuten exact gelijk, is de systematiek van begroten nagenoeg gelijk, en is de manier van opstellen van de meerjarenonderhoudsplanningen identiek.” Dat maakt vergelijken makkelijk en samenvoegen dus ook. “Bovendien zijn het beiden financieel gezonde organisaties,” aldus Geert. Geert verwacht niet dat medewerkers en ouders/kinderen op het thema financiën en huisvesting heel veel gaan merken van een fusie. Geert: “Dit thema speelt meer op bestuursniveau. Het gaat grotendeels om beleid waarover je afspraken kunt maken.”
Toch zijn er ook concrete voorbeelden te geven waarbij financiën een rol spelen. Dat is bijvoorbeeld bij de inzet van ICT op scholen. Geert: “Je ziet nu wel verschillen tussen scholen als het gaat om investeringen in ICT. De manier waarop je met ICT omgaat hangt ook af van het onderwijsconcept welke moet passen bij de lokale context.
Ik verwacht dat daar verschillen mogen blijven bestaan.”
Geert is al een behoorlijk eind op weg met zijn opdracht. Hij verwacht op korte termijn een eerste versie van zijn rapport te kunnen opleveren. Geert: “Voordat ik het rapport aanbied bij de stuurgroep ga ik het nog onder de aandacht brengen bij een aantal anderen met de vraag er kritisch naar te kijken.”

Personeel & organisatie

HRM-adviseur Andrea T. van Duinen is als inhoudelijk deskundige voorzitter van Personeel & Organisatie. Zij werkt als stafmedewerker nu al voor VCBO Kollumerland en Arlanta. Met haar werkgroep maakt ze inzichtelijk wat de knelpunten bij deze fusie zijn en wat daarvoor nog geregeld moet worden.
In de klankbordgroep zitten directeuren van beide organisaties. Andrea heeft in eerdere functies veel ervaring opgedaan met besturenfusies en scholenfusies. Andrea: “Ik ben begonnen met het inzichtelijk maken van de verschillen tussen een stichting en een vereniging en het beschrijven van de voor- en nadelen. Wat dat betekent voor het personeel maakt daar onderdeel van uit.” Andrea heeft niet het idee dat de fusie een hele grote omschakeling zal worden: “Als ik afgelopen jaren tegen verschillen aanliep, heb ik die grotendeels al gesynchroniseerd.
Een fusie is daarom een hele logische stap in het samenwerkingsproces dat VCBO Kollumerland en Arlanta vanaf 2016 zijn aangegaan.”
Andrea kan met gemak zes processen opnoemen die volstrekt gelijk zijn. Eén daarvan is de werkwijze bij zieke medewerkers. Andrea: “Sinds 2017 werken beide organisaties met dezelfde bedrijfsarts. Sinds dit jaar is ook de werkwijze met een sociaal medisch team in beide organisaties gelijk getrokken. Daarbij wordt een ziektedossier met verschillende disciplines besproken.”
Ook al is veel inmiddels hetzelfde, Andrea realiseert zich ook dat verandering onzekerheid met zich kan meebrengen. Andrea: “Een fusie kan onzekerheid met zich meebrengen voor medewerkers. Alle medewerkers gaan echter met gelijke rechten en plichten over. Bovendien is het echt niet zo dat straks in een grotere organisatie gestreefd wordt naar een soort eenheidsworst. Juist die eigenheid van scholen blijft heel belangrijk,” aldus Andrea die ook echt de kansen van een fusie ziet. “Ik zie wel de verschillen in grootte van beide organisaties, maar denk dat beiden elkaar kunnen versterken. Een grotere organisatie geeft ook meer mogelijkheden voor mobiliteit van medewerkers. Bovendien maakt massa krachtig.
Als geheel word je krachtiger!”

Vooruitblik

Eind oktober/begin november komt een informatiekrant beschikbaar met achtergrondinformatie over het proces rondom de fusie. De krant wordt digitaal ter beschikking gesteld via de websites van VCBO Kollumerland en Arlanta. Daarnaast komen er papieren versies te liggen op de scholen en krijgen de leden van de ALV het informatiebulletin per post thuisgestuurd. Het gaat om een eenmalige uitgave.
 
De klankbordgroepen werken de komende tijd verder aan hun eindrapportages, die worden aangeboden aan de stuurgroep. De stuurgroep verzorgt op basis van deze rapportages een eindrapport (zgn. fusie-effectrapportage) op basis waarvan het bestuur kan komen tot beargumenteerde besluitvorming. Deze besluitvorming wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Raden van Toezicht, de Algemene Ledenvergadering en de medezeggenschapsorganen. We streven er naar om dit besluit nog in december van dit jaar te kunnen voorleggen. We vinden zorgvuldigheid echter belangrijker, dan snelheid. Daarom houden we een slag om de arm bij deze planning.

Vragen?

Heeft u een vraag over het (onderzoek naar) het fusietraject die nog niet in deze nieuwsbrief is behandeld? Laat het ons dan weten via mail en wie weet leest u in de volgende nieuwsbrief het antwoord!
Copyright © 2018 Arlanta en VCBO Kollumerland, All rights reserved.
Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Schrijf u dan hier uit.