Copy
View this email in your browser
Nieuwsbrief fusietraject
Februari 2019

Nieuws

Voor u ligt de zevende nieuwsbrief rondom het onderzoek naar de mogelijkheden en de effecten van de fusie tussen VCBO Kollumerland en Arlanta. Deze nieuwsbrief wordt verspreid via scholen en via de websites van VCBO Kollumerland en Arlanta. In deze nieuwsbrief blikken we terug op de eerste stemmingsronde van de Algemene Ledenvergadering.

Terugblik

Afgelopen half jaar is door een stuurgroep en drie werkgroepen gewerkt aan het onderzoek naar de mogelijkheden en effecten van een fusie tussen VCBO Kollumerland en Arlanta. Dat onderzoek heeft verschillende rapportages opgeleverd, die allemaal zijn terug te vinden op de website onder het kopje ‘Stukken besluitvormingsproces’.

Algemene Ledenvergadering

Maandag 25 februari is een eerste besluitvormende Algemene Leden Vergadering (ALV) geweest. Daar is een toelichting gegeven op het proces en de Fusie Effect Rapportage (FER). In de procedure is de ALV gevraagd hun mening over de fusie te geven. Bij de ALV waren 13 leden aanwezig.
Deze procedure is niet volgens de statuten van de vereniging. In de statuten valt te lezen dat het bestuur, onder goedkeuring van de raad van toezicht, zelfstandig kan overgaan tot dit besluit. Echter, het bestuur en de raad van toezicht hebben gemeend, dat bij een dermate ingrijpend besluit alle leden van de vereniging de gelegenheid moeten krijgen hun stem te laten horen. Om deze reden is de procedure aangepast en is besloten te proberen hiervoor in eerste instantie een meerderheid van het totale aantal leden (de helft +1) van de vereniging bij elkaar te krijgen. De afgelopen maanden is dan ook gepoogd zoveel mogelijk leden van de vereniging bij het fusieproces te betrekken.
 
Helaas is de meerderheid van het totaal aantal leden tijdens deze eerste vergadering niet gehaald. Op maandag 4 maart om 19:45 uur op de Prins Bernhardschool in Kollum wordt daarom een tweede besluitvormende ALV georganiseerd. In tweede instantie, zo is besloten, geldt dat de vergadering pas een goedkeuringsbesluit kan nemen met een meerderheid van de aanwezige stemmen (de helft +1). Wilt u uw stem laten horen? Kom dan op 4 maart naar de ALV. De stemmen van de leden die 25 februari aanwezig waren, tellen mee voor de stemming op 4 maart.

Besluitvormingsproces

De FER is inmiddels gedeeld met de vereniging, het bestuur, de beide raden van toezicht en de Gemeenschappelijke Medenzeggenschapsraden (GMR-en). Op basis van de FER heeft het bestuur een voorgenomen besluit tot fusie genomen. Op 12 februari hebben beide GMR-en, conform de Wet medezeggenschap scholen, instemming verleend met dit voorgenomen besluit. De beide raden van toezicht wordt, conform statuten, om goedkeuring gevraagd.
  • Een (wettelijk verplicht) onderdeel van de FER betreft een advies van de gemeente. Dit advies wordt eind februari (deze week) verwacht. De GMR-en hebben ingestemd, onder voorbehoud van een positief advies van de gemeente.
  • Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO): deze instantie van het ministerie van onderwijs toetst of alle stappen in het fusieproces op de juiste manier zijn gezet. Dit doet DUO aan de hand van de FER. Zodra het advies van de gemeente, als onderdeel van de FER, is gegeven zal deze toets in gang worden gezet.
  • Met de vakbonden wordt overleg gevoerd over de rechtspositionele gevolgen van de fusie. Dit overleg vindt (mits alle seinen op groen staan) plaats in maart. Bonden en bestuur komen in dit overleg overeen hoe wordt omgegaan met eventuele (kleine) verschillen in arbeidsvoorwaardelijke sfeer.

Vooruitblik

De besluitvormingsfase is een fase die zorgvuldig wordt doorlopen. We hopen in maart duidelijkheid te hebben over het vervolg van de samenwerking tussen VCBO Kollumerland en Arlanta. Als alle stappen zijn doorlopen en alle seinen op groen staan kan het voorgenomen besluit van het bestuur worden omgezet in een definitief besluit. Dit wordt dan ook formeel vastgelegd bij de notaris via een notariële akte van overdracht. De fusie zal dan per 1 april 2019 een feit zijn. Dat betekent dat scholen van VCBO Kollumerland worden overgedragen aan Stichting Arlanta. Daarmee is de vereniging nog niet opgeheven. Daarover moet apart worden besloten.

Meer informatie en vragen

Deze nieuwsbrief wordt verspreid via scholen en via de websites van VCBO Kollumerland en Arlanta. Op beide websites vindt u ook meer achtergrondinformatie over het fusietraject. Wilt u de nieuwsbrief voortaan rechtstreeks in uw mailbox ontvangen? Klik dan hier. Vragen? Heeft u een vraag over het (onderzoek naar) het fusietraject die nog niet in deze nieuwsbrief is behandeld? Laat het ons dan weten via mail en wie weet leest u in de volgende nieuwsbrief het antwoord!
Copyright © 2018 Arlanta en VCBO Kollumerland, All rights reserved.
Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Schrijf u dan hier uit.