Copy
View this email in your browser
Nieuwsbrief fusietraject
December 2018

Nieuws

Voor u ligt de vijfde nieuwsbrief rondom het onderzoek naar de mogelijkheden en de effecten van de fusie tussen VCBO Kollumerland en Arlanta. Deze nieuwsbrief wordt verspreid via scholen en via de websites van VCBO Kollumerland en Arlanta. In deze nieuwsbrief blikken we terug op de Algemene Leden Vergadering van VCBO Kollumerland en praten we u bij over de stand van zaken.

Terugblik

In de vorige nieuwsbrief kon u lezen dat er meer tijd nodig was voor het onderzoek rondom het fusietraject. De streefdatum voor het fuseren van beide organisaties is 1 april 2018. Uiteraard gaat daar een besluitvormingstraject aan vooraf. Als alle seinen op groen komen te staan, kan de fusie daadwerkelijk plaatsvinden.

Stuurgroep

De stuurgroep heeft de eerste conceptrapportages van de klankbordgroepen ontvangen. Deze documenten zijn begin december kritisch gelezen en besproken door de stuurgroep. Daarbij lag de focus op de adviezen van de klankbordgroepen en de onderbouwing daarvan.
De stuurgroep stelde zich bij elk advies de vraag of het voldoende onderbouwd was om een besluit te kunnen nemen. In een aantal gevallen is de klankbordgroepen gevraagd een en ander nader uit te zoeken en/of te onderbouwen voordat besluiten genomen kunnen worden. De aangepaste rapportages worden begin volgend jaar verwacht.

Algemene Leden Vergadering

Maandag 10 december was oorspronkelijk een Algemene Leden Vergadering (ALV) gepland. Vanwege het opschuiven van de fusiedatum is deze ALV gebruikt als informatieavond voor de leden van de vereniging. Op de bijeenkomst waren zo’n 15 leden aanwezig.
Daarnaast waren de voltallige stuurgroep, de voorzitters van de klankbordgroepen en de voorzitters van expeditiegroepen (ontwikkelgroepen op thema) aanwezig. Ook een aantal leerkrachten en directeuren woonde de bijeenkomst bij. Lubbert van Dellen, voorzitter van de Raad van Toezicht van VCBO Kollumerland, opende de avond. Hij gaf aan dat het bestuur afgelopen zomer bezocht is door de inspectie en een positieve beoordeling heeft ontvangen. Wel merkte de inspectie op dat door het tijdelijk lenen van personeel van Arlanta het tijd is voor een volgende stap. Lubbert onderschreef dat gevoel. Procesbegeleiders Sietsche Nieuwenhuis en Jochem Duijnhouwer hebben toegelicht wat er afgelopen tijd is gebeurd en wat er nog staat te gebeuren. Vervolgens hebben de voorzitters van de klankbordgroepen hun tussenresultaten gepresenteerd.

Onderwijs en identiteit

Heidi Rubingh, beleidsmedewerker onderwijskwaliteit en -innovatie, heeft geen onoverbrugbare verschillen gevonden op het gebied van onderwijs & identiteit. Sterker nog, er zijn meer overeenkomsten. De context en omgeving waarin de beide organisaties werken zijn overeenkomstig.
Ook de strategische koersen en de speerpunten vertonen veel overlap. Het advies van de klankbordgroep is om deze koersen samen te voegen tot één geheel. Doordat beide organisaties een christelijke grondslag hebben, vormt ook dat geen obstakel. Wel is het van belang nog goed te kijken hoe je dit als organisatie gaat invullen en uitdragen. De conclusie van de klankbordgroep is dat samenvoeging voor beide organisaties op dit thema voordelen heeft doordat geprofiteerd kan worden van kennisuitwisseling.

Personeel & organisatie

Andrea T. van Duinen, HRM-adviseur, gaf een toelichting vanuit de klankgroep personeel & organisatie. Ook hier was het beeld dat de overeenkomsten de overhand hebben. Andrea zoomde in op het verschil tussen een stichting en een vereniging. Andrea was daarvoor in de geschiedenis van het verenigingswezen gedoken.
Vroeger waren het de ouders die zich verenigden om zo het reilen en zeilen op de school te bewaken. Inmiddels zijn veel van die taken door de overheid bij andere organen, zoals de Raad van Toezicht en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad belegd. Daarmee zijn de bevoegdheden van een ALV eigenlijk uitgehold. Verder heeft de klankbordgroep geconcludeerd dat er nauwelijks nieuwe leden bijkomen, terwijl er jaarlijks wel leden vertrekken waardoor het ledenaantal terugloopt. Ook is geconcludeerd dat op de vergaderingen minder dan 1% van de leden verschijnt. De klankbordgroep concludeert daarom om na de fusie als stichting verder te gaan en de betrokkenheid van de leden bij de scholen op een andere manier vorm te geven.

Huisvesting & financiën

Geert Boltjes, adjunct-directeur bij Onderwijsbureau Meppel, was niet aanwezig bij de ALV. Jochem Duijnhouwer heeft namens hem een terugkoppeling vanuit de klankbordgroep gegeven. De klankbordgroep heeft vastgesteld dat beide organisaties financieel zeer gezond zijn.
Beide organisaties krijgen in de nabije toekomst te maken met krimp en daarmee een dalend leerlingenaantal. Juist vanwege schaalvergroting door een fusie is de kans op sluiting van scholen kleiner, doordat daarbij gekeken wordt naar gemiddelde leerlingaantallen van alle scholen binnen een organisatie. De klankbordgroep heeft op financieel gebied en het gebied van huisvesting geen belemmeringen gevonden voor een fusie. Sterker nog: bestuurlijk samengaan maakt de organisatie steviger. Tot slot adviseert de klankbordgroep om nog een uitspraak te doen over het al dan niet samenvoegen van de vermogen van beide organisatie.

Meer informatie en vragen

Deze nieuwsbrief wordt verspreid via scholen en via de websites van VCBO Kollumerland en Arlanta. Op beide websites vindt u ook meer achtergrondinformatie over het fusietraject. Wilt u de nieuwsbrief voortaan rechtstreeks in uw mailbox ontvangen? Klik dan hier. Heeft u een vraag over het (onderzoek naar) het fusietraject die nog niet in deze nieuwsbrief is behandeld? Laat het ons dan weten via mail en wie weet leest u in de volgende nieuwsbrief het antwoord!
Copyright © 2018 Arlanta en VCBO Kollumerland, All rights reserved.
Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Schrijf u dan hier uit.