View this email in your browser
NIEUWSBRIEF VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VUGHT
AFLEVERING 74, 22 SEPTEMBER 2022
Beste lezer,

Zoals in de vorige Nieuwsbrief al aangekondigd kunt u hier, via de pen van Ruth van der Velde, lezen over het werkplan dat we met Trijnie Bouw, onze interim predikant, hebben besproken.  Ook hebben we, na lang wachten, uit Utrecht bericht gekregen over de losmaking. Er is dus veel te lezen daarom dat ik het heel kort wil houden.

Rest nog wel te melden dat Janny en Ries Engelen weer thuis zijn uit Zierikzee.

Graag verwijs ik nog naar de website en het Lambertusmagazine voor het aantrekkelijke activiteiten programma dat samen met de buurtgemeenten is samengesteld. En op 30 september flamenco muziek en zang via het Lambertuspodium.

Volgende week donderdag starten we met de maandelijkse Nieuwsbrief.

namens de kerkenraad,
Willem Westerwoudt

Kerkdiensten

Zondag 25 september, 10 uur
Voorganger Ds. Nienke Meinster- de Ronde (Delft)

U bent van harte welkom!
Al onze kerkdiensten zijn te volgen via de livestream:
klik hier voor Lambertus TV livestream
Mocht u problemen hebben om een uitzending te zien op uw TV of laptop laat het dan even weten met een berichtje aan Pieter de Haan (pieterdehaan8@gmail.com of 0611 767 751).
(Niet alle TV’s hebben die mogelijkheid maar we kunnen het proberen)

Liturgie en Collecten


Diaconaal nieuws


Noodhulp Pakistan:
In augustus 2022 zijn 33 miljoen mensen in Pakistan getroffen door de heftigste regens ooit. Grote overstromingen zijn het gevolg, een derde deel van het land staat onder water. Er zijn op dit moment 1000 doden bekend. Vooral in het arme zuiden en zuidwesten zijn miljoenen mensen op de vlucht geslagen. Meer dan een miljoen huizen zijn verwoest of zwaar beschadigd, en veel vee is verdronken.
Het leed is onbeschrijflijk en de nood is hoog. En als het water straks weg is, dreigt honger, want de oogsten zijn vernietigd.
Kerk in Actie geeft via haar partnerorganisaties in Pakistan direct noodhulp aan de vele slachtoffers om te voorzien in hun onmiddellijke levensbehoefte. 1700 gezinnen krijgen een voedselpakket en inwoners van getroffen dorpen krijgen voer voor hun vee.
De diaconie heeft besloten om namens onze Lambertusgemeente € 250,- bij te dragen voor dit doel.
U kunt natuurlijk ook zelf een bijdrage overmaken; het rekeningnummer is:
NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie in Utrecht o.v.v. Noodhulp Pakistan.
Hartelijk dank!

Collecte:
25 september: "Colombia, vrouwen als vredestichters"
Vrouwen-vredesgroep Gempaz is opgezet door een non in 4 provincies in Colombia zijn er bijbelleeskringen opgezet. Door deze bijbelleeskringen zetten vrouwen zich in om vrede te verankeren.

Henriëtte Rosema van de Laak
Voorzitter diaconie

De orden van dienst en algemene informatie over de collecten kunt u vinden op onze website  
Uit de Kerkenraad
 
In de laatste kerkenraadsvergadering, op 7 september jl., heeft Trijnie Bouw, onze interim-predikant,  ons verteld over haar ervaringen in onze gemeente. Ze had u zelf in een van de vorige nieuwsbrieven al op de hoogte gebracht van een aantal dingen. En in de vorige nieuwsbrief – die een dag na die vergadering uitkwam – heeft Willem Westerwoudt ook al iets laten doorschemeren over het vervolg.
 
Werkplan Trijnie Bouw
We spraken in de kerkenraad samen met Trijnie over de analyse die zij tot nu toe heeft kunnen maken van onze gemeente. De kerkenraadsleden herkennen de punten in deze analyse, dus het lijkt dat er een goede oriëntatiefase is geweest.
Vervolgens is het natuurlijk van belang om te kijken naar de vervolgstappen. Trijnie heeft een plan opgesteld voor de periode van september t/m december, zie hieronder de kaders van dat plan:

Doel van de samenwerking: vertrouwen en fundament versterken met oog op toekomst door

* adviseren en versterken kerkenraad als team dat onderdeel is van, en leiding geeft aan de gemeente
* versterken van de relatie tussen kerkenraad en gemeente, en gemeenteleden onderling
* helpen bij ontwikkeling van visie op de toekomst met verwerking van leerpunten uit de afgelopen jaren, alsmede het visiedocument werkgroep toekomst
* voorbereiding beroepingsprocedure
Werkwijze
- bijwonen van kerkenraadsvergaderingen en vooroverleg 
- bijwonen van college vergaderingen
- voorgaan in de kerkdiensten op 11 september en 30 oktober
- samen met de kerkenraad organiseren van bezinning en beraad in de gemeente
- ondersteunen bij organisatorische en voorwaardenscheppende werkzaamheden
In de werkwijze hierboven zijn bezinning en beraad in de gemeente  belangrijke elementen, waar we als kerkenraad graag samen met Trijnie een goede start willen maken in de komende maanden. Kijken hoe we de leerpunten uit de afgelopen jaren kunnen verwerken en omzetten in een visie op de toekomst.
Vragen stellen als: Is de eigen kleur en identiteit van onze gemeente te omschrijven? Waarom zou je dat willen, en wat betekent dat dan voor de praktijk van het gemeenteleven?
Hoe gaan we om met de dynamiek van het gemeenteleven, hoe verhoudt gemeentezijn zich inhoudelijk tot de activiteiten in en om het kerkgebouw? Welke keuzes moeten gemaakt worden met het oog op de toekomst?
En hoe zien we de rol van een predikant in onze gemeente? Gaan we uit van een persoon aan wie wij als gemeente een opdracht geven, of willen we een samenwerkingsrelatie aangaan?
 
U kunt alvast nadenken over deze vragen. In de komende maanden zullen we bijeenkomsten met groepen gemeenteleden organiseren, waar u wordt uitgenodigd om hierover mee te denken en te praten! De kerkenraad heeft er zin in, maar we kunnen natuurlijk alleen verder als u ook meedoet!
 
Nieuwe scriba
In deze kerkenraadsvergadering mochten we ook Martha Jonker verwelkomen. Zij wil de rol van scriba overnemen van Jacobien. We zijn er enorm blij mee en hopen haar te kunnen bevestigen in deze rol op zondag 30 oktober. Het was fijn dat zij deze vergadering ook al mee kon luisteren en praten.
 
Plaatselijke regeling
Binnen de PKN zijn diverse regels (“ordinanties”), die door de landelijke kerk zijn vastgelegd. In iedere gemeente kan een aantal van die regels op een afwijkende manier worden ingevuld, afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van die gemeente. Ook die afwijkingen zijn weer aan bepaalde regels gebonden, en vooral is het vereist dat die worden beschreven in de zogenaamde “plaatselijke regeling”.
Deze is in de afgelopen periode volledig tegen het licht gehouden door Jacobien en mijzelf, waarna ook Trijnie Bouw er nog naar heeft gekeken. Het resultaat van alle veranderingen is in de vergadering besproken. Hierna wordt het ook nog door de kerkrentmeesters besproken. Vervolgens wordt de nieuwe versie op de website van de Lambertusgemeente gepubliceerd. Verwachting is dat dit in november of december van dit jaar zal zijn.
 
Losmakingsproces
Ten slotte hebben we ook gesproken over het losmakingsproces van predikant Udo Doedens en de Lambertusgemeente. Ondertussen is er op 15 september een officiële uitspraak gekomen vanuit het Generaal College voor de Ambtsontheffing, dat met de losmaking is ingestemd. Dat betekent dat wij als gemeente weer vooruit kunnen kijken en natuurlijk betekent het ook voor Udo Doedens dat de formele procedure is doorlopen en dat hij ook verder kan.
Allemaal hebben we nog stappen de zetten om dit losmakingsproces op een goede manier te verwerken. Het is goed dat de formele kant nu is afgerond.
 
Startzondag
Natuurlijk hebben we het ook nog over de voorbereidingen van de startzondag gehad, maar die heeft u allemaal kunnen meemaken, dus daar hoef ik hier niets meer over te vertellen. Het was een vreugdevolle en drukbezochte dienst; fijn dat we zo’n mooie start konden maken!
 
 
Op 10 oktober vergadert de kerkenraad weer. We zullen u daarna via de nieuwsbrief weer laten weten wat er dan is besproken.
 
Met vriendelijke groet namens de kerkenraad,
Ruth van der Velde – waarnemend voorzitter
terug naar boven

Vanuit de rentmeesters
 
Energie en de verwarming in de kerk
Tegenwoordig maakt iedereen zich zorgen over zijn energierekening. Zo ook de kerkrentmeesters, die verantwoordelijk zijn voor de energierekening van de kerk. We hebben gesproken over onze bijdrage, omdat vanuit Europa is aangegeven dat iedereen zou moeten proberen 15% te besparen. We willen hier graag in helpen, ook omdat het natuurlijk belangrijk is om onze kosten niet te hoog te laten oplopen.
Iedere zondag in het winterseizoen proberen we de kerk aangenaam warm te maken, zodat iedereen zich behaaglijk voelt tijdens de dienst. Dat betekent wel iedere zondag een flinke kostenpost (aan het begin van 2022 becijferden we dat op ± 70 euro; met de prijzen van nu zal dat nog meer zijn).
We zullen de komende tijd de verwarming een paar graden lager zetten (18°C i.p.v. 20°C). Dat zal een flink verschil maken in de rekening, maar het zal ook iets minder behaaglijk zijn in de kerk. We raden u daarom aan om uw jas niet meteen bij binnenkomst aan de kapstok te hangen, maar juist aan te houden. Zo kunnen we allemaal samen een steentje bijdragen!
We hopen op uw begrip voor deze maatregel.
 
Pastorie
De familie Doedens is verhuisd uit de pastorie op de Vughterhage. Omdat er voorlopig nog geen nieuwe predikant komt, is besloten tot een tijdelijke verhuur. Per 1 oktober zal de pastorie worden verhuurd, voor een beperkte periode. Daarmee helpen we mensen die op zoek zijn naar een tijdelijke woning en genereren we ook inkomsten voor onze kerk. We wensen de tijdelijke bewoners daar een prettige tijd.
 
Namens de rentmeesters,
Jan Los, Gert Koster, Henk Wuijten, Wim Maaskant, Ruth van der Velde

van harte gefeliciteerd

Mevr. Ineke Emanuel-Reuvecamp hoopt op 25 september haar verjaardag te vieren.
 
Van harte gefeliciteerd. 
 
KLIK HIER voor actuele informatie over al onze activiteiten

ACTIVITEITEN IN DE REGIO

Samenwerken!

Het jaarthema van de PKN voor het komende seizoen is 'Aan Tafel!
De Lambertusgemeente gaat daar dit jaar een eigen draai aan even:  we gaan aan tafel met andere gemeenten in onze regio. De kerken in onze buurt bieden allemaal een onderdeel in het jaarprogramma aan dat beschikbaar is voor belangstellenden van alle kerken in de regio. Het aanbod is gevarieerd en biedt de mogelijkheid tot nieuwe ontmoetingen!
Klik hier om de folder in te zien! Hij ligt ook in elk van de deelnemende kerken.

terug naar boven
Deze nieuwsbrief is samengesteld door Willem Westerwoudt en Rose-Anne de Haan. De volgende verschijnt op donderdag 29 september 2022. Kopijdatum maandag 26 september. Heeft u vragen of wilt u een bijdrage leveren stuur dan een mail naar redactie@lambertuskerkvught.nl
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2023 Lambertuskerk Vught, All rights reserved.


Wilt u uw voorkeuren wijzigen?
U kunt uw  gegevens bijwerken of u kunt zich afmelden
Email Marketing Powered by Mailchimp