View this email in your browser
NIEUWSBRIEF VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VUGHT
DECEMBER 2022
Beste Lezer,

Omdat we in deze nieuwsbrief nogal veel te berichten hebben zal ik mijn inleiding namens de kerkenraad kort houden en op het laatste moment hebben we zelfs besloten om de informatie die met Kerstmis te maken heeft te verzamelen en u volgende week als extra te sturen.

Allereerst sorry dat ik afgelopen zondag bij de mededelingen aan het eind van de dienst vergeten ben te melden  dat  onze penningmeester Jan Los de begroting voor 2023 ( zie verderop zijn toelichting) na de dienst zondag 4 december ter inzage heeft. Hij kan u dan ook persoonlijk wat uitleg geven.

Wij als kerkenraad willen samen met Trijnie Bouw alle gemeenteleden die  hebben deelgenomen aan Gemeentebijeenkomsten van de afgelopen weken heel hartelijk bedanken voor hun openheid en bijdragen. Wij zijn zeer tevreden met deze ontwikkeling. Verderop beschrijft Trijnie Bouw de evaluatie van deze gesprekken en hoe wij als kerkenraad samen met haar de vervolgstappen vorm willen geven. Het gaat in dat vervolg vooral over de toekomst van onze kerkgemeenschap. Wij hopen dat we bij die vervolgstappen opnieuw op uw inzet mogen rekenen. Ook nog dank aan de gastechtparen van die bijeenkomsten.
 
Let u in de “Kerst”nieuwsbrief van volgende week extra  op de geplande bijeenkomst op vrijdagmiddag 16 december  van half drie tot vijf. We hebben het “Op weg naar Kerstmis genoemd”.  Iedereen !! is welkom en elkaar te ontmoeten is de belangrijkste motivatie om deze bijeenkomst te organiseren. Graag opgeven voor 6 december.

In het Klaverblad van deze week heb ik de fout gemaakt om te attenderen op een kerkdienst op 24 december om 22.00 uur. Dat moet 20.00 uur zijn. Excuses.

Op zondag 8 januari willen we na de kerkdienst graag gelegenheid geven om Nieuwjaarswensen uit te wisselen.

Wij wensen u een goede decembermaand want misschien moet u uw hoofd ook nog breken over Sinterklaasgedichten en surprises. Succes!!

namens de kerkenraad
Willem Westerwoudt

Kerkdiensten

Zondag 27 november, 10 uur
Voorganger Dr. Rieke Mes  (Vught)
1ste Advent

Zondag 4 december, 10.00 uur
Voorganger Ds. Marco Luijk
2de Advent

Zondag 11 december, 10.00 uur
Voorganger Ds. Iris van der Heul (Den Bosch)
3de Advent

Zondag 18 december, 10.00 uur
Voorganger Ds. Marleen Bloklander
4de Advent

Zaterdag 24 december 20.00 uur
Voorganger Dr. Rieke Mes (Vught)
Kerstnachtdienst

Zondag 25 december, 10.00 uur
Voorganger Ds. Iris van der Heul (Den Bosch)
Eerste kerstdag

U bent van harte welkom!
Al onze kerkdiensten zijn te volgen via de livestream:
klik hier voor Lambertus TV livestream
Mocht u problemen hebben om een uitzending te zien op uw TV of laptop laat het dan even weten met een berichtje aan Pieter de Haan (pieterdehaan8@gmail.com of 0611 767 751).
(Niet alle TV’s hebben die mogelijkheid maar we kunnen het proberen)

Liturgie en Collecten


De orden van dienst en algemene informatie over de collecten kunt u vinden op onze website  


TOELICHTING COLLECTEDOELEN VAN DECEMBER


27 november: Inloopschip Den Bosch
Voor dak- en thuislozen vanaf 18 jaar zijn er 30 slaapplekken. Voor €5,- inclusief ontbijt. Om 21.30 uur moeten ze aanwezig zijn. Tot 2023 kunnen dak- en thuislozen bij de Hinthamerstraat terecht. In de toekomst wordt er meer met woningcorporaties, gemeente en maatschappelijke instanties naar oplossingen gekeken. In de Jan Palachstraat kunnen dak- en thuislozen in de toekomst terecht. Ook in Den Dungen, aan de nieuwe dijk, wordt gewerkt aan langdurige opvang.

4 en 11 december: Vrolijkheid in asielzoekerscentra
Stichting de Vrolijkheid begeleidt kinderen/jongeren en jongvolwassenen van 6 tot 25 jaar met projecten op het gebied van dans, zang, kunst en fotografie. Zo kunnen ze talenten ontplooien en zelfvertrouwen krijgen. Vrolijkheid in moeilijke tijden is van belang.

18 en 25 december: 
Zie verderop in deze nieuwsbrief.

Namens de diaconie,
Henriëtte Rosema van de Laak

Stichting Wij omarmen

Kernteam bestaanszekerheid heeft ons aanbevolen om u erop te wijzen dat u uw energietoeslag kunt doneren aan:
Stichting Wij omarmen is er voor inwoners in Cromvoirt Helvoirt en Vught. Vanuit een community gedachten werkt de stichting in de aanpak om 'stille armoede' te doorbreken. Zij ontwikkelen allerlei projecten en activiteiten die gebaseerd zijn op 3 pijlers: Ontmoeten, verzachten en versterken.

Mocht u van plan zijn om een goede bestemming te zoeken voor uw energietoeslag van € 190,- dan is stichting Wij omarmen dus een goede optie.
Stichting Wij omarmen Bankrekeningnummer: NL14 INGB 0675921570
O.v.v. energietoeslag
We kunnen u 1001 suggesties doen maar we willen u er maar een aantal doen:
 • Stichting Leergeld;
 • Vincentius vereniging;
 • Kerk in Actie.
Vermeldt altijd: energietoeslag.

Nieuws vanuit de diaconie

7 november hebben we bij onze vergadering besloten om vanaf januari 2023 een ander Kerk in Actie meerjarenproject te gaan doen tot maximaal 2026. Onze keuze is gevallen op Libanon. Dit betekent dat er een einde komt aan het huidige meerjarenproject. We hebben Moldavië ondersteuning gegeven door een samenwerkingsverband met Kerk in Actie: “Brabant voor Moldavië”.  De kerken in Friesland starten met “Friesland voor Moldavië”.

We laten Moldavië niet zomaar in de kou staan en daarom hebben we besloten om Kerststukjes te gaan verkopen. Zie verderop in de nieuwsbrief.

De collecte van 18 december is bestemd voor Griekenland.
In Griekenland wachten vluchtelingen in vluchtelingenkampen onder erbarmelijke toestanden op een beter perspectief. Kerk in Actie zet zich in om minderjarige vluchtelingen op te vangen buiten de vluchtelingenkampen in woongroepen. Ze krijgen daar psychische hulp en onderwijs.

Op 25 december collecteren we voor Moldavië. Moldavië is het armste land van Europa. De wintermaanden zijn bar koud en huizen slecht geïsoleerd. Laat ze niet in de kou zitten.

Namens de diaconie,
Henriëtte Rosema van de Laak
terug naar boven

Gemeentegesprekken najaar 2022 - 
terugblik en vooruitblik

 
Blijf niet staren op wat vroeger was
sta niet stil in het verleden
ik, zegt hij, ga iets nieuws beginnen
het is al begonnen merk je het niet?

 
Dit motto begeleidde ons op de vijf gemeentegesprekken die in oktober en november gehouden mochten worden. Bij elkaar hebben zo’n vijftig gemeenteleden elkaar gesproken. Over het algemeen is onze indruk dat de deelnemers de gesprekken als zinvol en betekenisvol hebben ervaren, een indruk die ook in de wandelgangen werd bevestigd. Daarmee hebben de gesprekken sowieso bijgedragen aan een van de doelen, de versterking van fundament en samenhang in de gemeente.
Telkens waren ook twee leden van de kerkenraad aanwezig, onder meer om de signalen, thema’s en uitkomsten te helpen verzamelen. In de kerkenraad van 14 november hebben we de opbrengst bij elkaar gelegd en gesproken over het vervolg. Graag delen we dat via deze nieuwsbrief op deze manier met de gemeente.
 
De opbrengst – het verleden
We begonnen iedere bijeenkomst met een liturgische opening, waarbij we de kaars als verwijzing naar het Licht van Christus ontstaken, we samen zongen, lazen en baden. Zo probeerden we met elkaar in een setting en sfeer te komen die ons bepaalt bij het gegeven dat we een geloofsgemeenschap zijn.
Vanuit het besef dat het soms nodig is om bewust stil te staan bij het verleden, juist om verder te komen, werden ervaringen met het verleden op tafel gelegd. Allereerst rond de vraag waar je als je eerlijk bent naar terug verlangt als je denkt aan het verleden van de Lambertusgemeente. Uiteenlopende herinneringen werden gedeeld. En vervolgens kwam de vraag wat je moeilijk of pijnlijk vond in het recente of mindere recente verleden van de gemeente. Uiteraard was je niet verplicht dit te delen, maar de uitnodiging werd wel nadrukkelijk gedaan als je voelde dat het goed was om dit op tafel te leggen, juist om verder te komen. Er werd in deze ronde alleen naar elkaar geluisterd, niet gediscussieerd.
 
De opbrengst – het heden
Na dit bewust stil staan bij het verleden maakten we de stap naar het heden. Een zogenaamde ‘kletspot’, met daarin allerlei stellingen werd daarvoor gebruikt. Wie aan de beurt was pakte een -nog opgevouwen- stelling, gaf een eigen eerste reactie en vervolgens gingen we daarover met elkaar in gesprek. Zo kregen we samen zicht op de eigenheid van de Lambertusgemeente, wat je daarin waardeert, waarover nog nagedacht moet worden, waarover je verschillend kunt denken.
Dit waren enkele van die stellingen:
Onze gemeente is als een herberg voor ontmoeting en inspiratie voor alle mensen van Vught en daarbuiten.
In onze gemeente komen evangelische en orthodoxe denkbeelden niet voor.
Het is belangrijk dat wij als gemeente een duidelijk profiel hebben en dat ook opschrijven.
Een identiteit van een gemeente is vloeiend en beweeglijk, die kun je niet vastleggen.
Zonder het gebouw van de Lambertuskerk stelt de gemeente niet zoveel voor.
De Lambertusgemeente doet ertoe in de Vughtse samenleving.
Wij zijn geen domineeskerk.
De Lambertusgemeente is een vergrijsde gemeente, en dat is oké!
De bedoeling was tweeledig. Het samen spreken en van gedachten wisselen, wat mag werken als cement voor de gemeente.  Maar ook die onderwerpen op het spoor komen die in de tweede ronde zeker aan de orde moeten komen. Dan zal het immers gaan om de toekomst van de gemeente. Dit spreken over de toekomst van de gemeente staat uiteraard niet los van de zoektocht naar een nieuwe predikant, maar is een belangrijk onderdeel daarvan.
 
De opbrengst – over de toekomst
De volgende onderwerpen willen we naar aanleiding van de gesprekken in de volgende ronde(s) met elkaar bespreken.  Het zijn uiteraard in de meeste gevallen geen totaal nieuwe onderwerpen, en al naar voren gekomen in eerdere bezinning, maar met het oog op de toekomst moeten ze opnieuw en zo concreet mogelijk aan de orde komen.
 
*Wat voor gemeente willen we zijn, zijn we, en kunnen we zijn? In hoeverre kunnen en willen we dit beschrijven zonder het zo vast te leggen dat we mensen buitensluiten?
*Welke activiteiten passen daarbij? En willen en kunnen we die behouden? Waarop willen we ons concentreren en wie gaan dat doen?
*Wat is de leeftijdsopbouw van de gemeente, nu en in de nabije toekomst. Wat betekent dat voor ons gemeentezijn? Hoe kijken we naar de connectie met de jongere generaties?
*Welke middelen, zowel mensen als financiën, staan ons nu en in de toekomst ter beschikking? En welke consequenties heeft dat? Bij voorbeeld voor de formatieomvang van de predikant?
*Hoe zien we de samenwerking tussen gemeente en predikant?  Welke verwachtingen over en weer horen daarbij? Welke rolopvattingen en verwachtingen leven er in de gemeente, en zijn die (nog) heilzaam en passend?
*Hoe blijven we zo goed mogelijk met elkaar in gesprek en contact? Zowel als kerkenraad en gemeente, en als gemeenteleden onderling?
 
 
Het vervolg
We, en dan bedoel ik de kerkenraad in samenspraak met mij als interim-predikant, zijn voornemens in januari en februari de volgende ronde gemeentegesprekken te houden. We hopen dat dan opnieuw zoveel gemeenteleden, en wellicht nog meer, aan zullen sluiten. Het is dus zeker geen voorwaarde de eerste ronde meegemaakt te hebben.
Verder maken we een begin met de eerste voorbereidingen voor het beroepingswerk. Zoals het op een rijtje zetten van de benodigde stappen en het zicht krijgen op de financiële situatie. Ook willen we met de vorige beroepingscommissie een evaluatie houden om gezamenlijk leerpunten voor de toekomst te ontdekken.
Het vereist in een kerkelijke gemeente overigens altijd een bepaalde moed om verantwoordelijkheid te willen dragen in kerkenraad of commissie, zeker omdat in tijden van crisis de neiging is om die verantwoordelijkheid voor, voor het gemak gelijk te stellen aan schuld aan.
Naast mijn nauwe samenwerking met de kerkenraad en de voorbereiding van bovenstaande acties, zal ik ook gesprekken met gemeenteleden blijven aangaan. Dat kan zowel op uw als op mijn verzoek.
Al met al hoop ik dat we zo samen verder mogen bouwen aan een basis van vertrouwen. Vertrouwen in elkaar en de toekomst. De gemeentegesprekken sloten we af met het vertrouwen in Diegene die zegt: ‘’Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen.”   De anekdote van die ene paus die ’s avonds al zijn zorgen over de kerk in gebed aan God voorlegt en afsluit met ‘’Heer, het is Uw kerk. Ik ga slapen..’’  mag hopelijk blijvend zorgen voor de nodige ontspanning bij alle inspanning.
 
Met vriendelijke groeten,
Trijnie Bouw, interim-predikant
dsbouw@pgzaltbommel.nl
06 25 42 87 43

Toelichting Begroting 2023                            


Het jaar 2023 zal een bijzonder jaar worden voor onze Lambertuskerk te Vught. Immers, wij hebben dat jaar (nog) geen vaste predikant, wat veruit ook de grootste kostenpost is op onze Begroting. De kerkenraad werkt samen met de interim predikant (ds. T. Bouw) aan een Plan van Aanpak om onze gemeente nieuwe impulsen te kunnen geven en om te groeien naar onderlinge verbondenheid.

Het College van Kerkrentmeesters heeft de weg beschreven om te komen tot een solvabiliteitsverklaring. Deze verklaring is nodig om een nieuwe predikant te kunnen beroepen.

Onderdeel hiervan is een Meerjarenbegroting, waaruit moet blijken dat wij een predikant gedurende 11 jaar kunnen betalen.

Deze Begroting 2023 is onderdeel van deze Meerjarenbegroting, waarbij de volgende punten kort worden samengevat:
 • De inkomsten staan onder druk en de kosten stijgen. Om tot een sluitende Begroting te kunnen komen zullen er maatregelen genomen moeten worden.
 • Inkomsten: Actie Kerkbalans. In 2021 was de opbrengst nog € 74.000,-; het jaar 2022 zal op circa € 69.000,- uitkomen. Voor het jaar 2023 verwachten wij een bedrag ad € 65.000,-.
 • Punt van zorg voor de toekomst is dat 54 % van de opbrengst kerkbalans (2022) afkomstig is van 65-plussers. Na overlijden of bij verhuizing missen wij deze bijdragen direct en worden nauwelijks opgevangen door nieuwe leden.
 • Nu corona maatregelen achter de rug lijken, stijgen de verhuuropbrengsten weer.     Wij verwachten een verhuuropbrengst van € 11.000,- (dit jaar circa € 7.000,- ).
 • Na het vertrek van de Fam. Doedens hebben wij de pastorie kunnen verhuren. Per maand     € 1.500,- vanaf 1 oktober 2022. Voorlopige looptijd huurcontract tot eind 2023.
 • De opbrengsten vanuit Beleggingen zijn moeilijk te begroten. Op langere termijn – advies van onze vermogensbeheerder - kunnen wij nog steeds uitgaan van een rendement van 2,5 %.  
 • De uitgaven:
 • In deze Begroting zijn geen nieuwe investeringen meegenomen.
 • De grote onbekende voor 2023 zijn onder meer de Energiekosten (nu afgerond € 5.000,- per jaar ). De tarieven die wij betalen zijn tot 1 januari vast. Op dit moment kennen wij nog geen nieuw tarief. In onze Begroting gaan wij uit van een verdubbeling van deze kosten naar € 10.000,-.  Wij benadrukken ook het zuinig omgaan met de verwarming en de gemeente is ook geadviseerd onze jas aan te houden tijdens de kerkdiensten.
 • Vanuit de landelijke PKN is becijferd dat de kosten van een full time predikant voor het jaar 2023 € 97.000,- bedragen. In deze Begroting gaan wij uit van een bedrag ad. € 50.000,- voor kosten Pastoraat.  
 • De dotaties aan onze voorzieningen (totaal € 27.500,- ) zijn op hetzelfde niveau gebleven.
 • De Begroting is in het systeem FRIS opgenomen en sluit met een negatief jaarresultaat ad     € 4.700,-.  Wij nemen deze cijfers mee in onze brief bij de Actie Kerkbalans. Wij zullen een beroep doen op onze gemeenteleden om hun bijdragen voor het komende jaar naar vermogen te kunnen aanpassen.
Bovenstaande is een beperkte opsomming van cijfers. De volledige Begroting inclusief toelichting ligt ter inzage in de consistoriekamer op zondag 4 december (en de gehele week daarna). Ook kunt u bij de penningmeester thuis altijd inzage verkrijgen, graag na telefonische afspraak (06 – 61030038) .

Onlangs verkregen wij een extra gift van een gemeentelid met als omschrijving “toeslag energiekosten”. Natuurlijk zijn wij ingenomen met deze geste, want ook de energiekosten van ons kerkgebouw zullen flink stijgen.

Fiscaal kan het interessant zijn om uw giften of bijdrage Kerkbalans 2023 al in december 2022 te voldoen.  Graag dat in uw omschrijving vermelden.

Binnenkort ontvangt u een schrijven namens de kerkenraad inzake onze Eindejaarscollecte. Ons banknummer zal u bekend zijn, maar voor de duidelijkheid is dit NL 75 RABO 0175 4172 88 ten name van de Protestantse Gemeente Vught. Uiteraard bevelen wij deze collecte van harte bij u aan.

Namens College van Kerkrentmeesters,
Jan Los, penningmeester

van harte gefeliciteerd

 
Op 7 december hoopt Mevr. Janny Engelen- v.d. Voort haar verjaardag te vieren. 

Mevr. Hilde C.Spruit- van den Beukel viert op 11 december haar verjaardag.

Jarig op 12 december is mevr. J.J. de Bruijn- Maljers.

Eveneens jarig op 12 december is Dhr. Jan A. ten Bokkel Huinink.

Op 25 december viert Mevr. M.C. ten Hoope-Nederhof haar verjaardag.

Jarig op 26 december is Mevr. R.Moonen-Pinontoan.


Allen van harte gefeliciteerd!!
 

Kerstexpositie Geert Hüsstege


Twee jaar geleden was de tentoonstelling met iconen van Geert Hüsstege net ingericht, toen de corona maatregelen het onmogelijk maakten de expositie te bekijken. Het is dus heel fijn, dat er nu een nieuwe kans is deze bijzondere kunstwerken te bezichtigen, waaronder oude iconen, door hem zelf geschilderd nieuw werk en het Kerst drieluik, dat Hüsstege in 2016 maakte voor de St Jan in ’s Hertogenbosch.
 
Meer over het schilderen van iconen en over de kunstenaar vindt u op de website.

De expositie duurt van 3 december 2022 – 20 januari 2023.
Geert is aanwezig tijdens de Open Kerk ochtenden op 7 en 14 december en op de zondagmiddagen 8 en 15 januari 2023.
U kunt dan ook informatie vragen over het restaureren en taxeren van iconen.
KLIK HIER voor actuele informatie over al onze activiteiten

Elke woensdag OPEN KERK van 10.00 - 12.00 uur

Zitten in Stilte 

Elke eerste en derde maandag van de maand vanaf 19.30 uur
terug naar boven
Deze nieuwsbrief is samengesteld door Willem Westerwoudt en Rose-Anne de Haan. De volgende verschijnt op donderdag 29 december 2022. Kopijdatum maandag 26 december. Heeft u vragen of wilt u een bijdrage leveren stuur dan een mail naar redactie@lambertuskerkvught.nl
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2023 Lambertuskerk Vught, All rights reserved.


Wilt u uw voorkeuren wijzigen?
U kunt uw  gegevens bijwerken of u kunt zich afmelden
Email Marketing Powered by Mailchimp