Copy
View this email in your browser
NIEUWSBRIEF VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VUGHT
AFLEVERING 43, 15 JULI 2021
Beste lezers,
 
Deze Nieuwsbrief verschijnt aan het begin van de vakantie en heeft een dubbele looptijd. Op 12 augustus hopen we de volgende uit te brengen. Ondertussen leest u in deze editie iets over een financiële meevaller, het afschaffen van de aanmeldregeling en de muziekmiddag van 18 september. Ernstiger van toon zijn de bijdragen over geweld tegen homoseksuelen en de Lutherse rechtvaardigingsleer. Het laatste woord is, naar goed gebruik, aan de dichter: ‘Af en toe zit er anti-vrolijk in mijn tank’.
 
Kerkdiensten

Zondag 18 juli 2021, Lambertuskerk 10.00 uur
5e zondag van de zomer
Ds. Udo Doedens
m.m.v. Willem Visscher, orgel en leden van de cantorij
 
Zondag 25 juli 2021, Lambertuskerk 10.00 uur
6e zondag van de zomer
Ds. Ruud Bartlema, Amstelveen
m.m.v. Willem Visscher, orgel en leden van de cantorij
 
Zondag 1 augustus 2021, Lambertuskerk 10.00 uur
7e zondag van de zomer
Mw. dr. Rieke Mes
m.m.v. Willem Visscher, orgel en leden van de cantorij
 
Zondag 8 augustus 2021, Lambertuskerk 10.00 uur
8e zondag van de zomer
Mw. drs. Janine Mutsaerts, Den Haag
m.m.v. Cor Bezemer, piano en leden van de cantorij

 
klik hier voor Lambertus TV

Bij de diensten

Corona: aanmelden hoeft niet meer
Corona heeft ons nog niet verlaten. In de kerk houden we daarom nog steeds vast aan de 1,5 meter. Ook het ventileren heeft onze aandacht. Wel stappen we met ingang van zondag 18 juli af van de verplichting om je voorafgaand aan de dienst aan te melden. Dat is een opsteker voor de mensen die op zondagmorgen bedenken dat ze wel naar de kerk willen, maar hebben vergeten zich aan te melden. Omdat we nog steeds maximaal 40 coronaproof zitplaatsen hebben, is het wel zaak om op tijd in de kerk te zijn. Bij veertig aanwezigen moeten we helaas voor de overige heilbegerigen de deuren sluiten. Koffiedrinken doen we, vanwege de 1,5 meter, alleen als dat buiten mogelijk is. We zijn verguld dat onze diensten elke week worden gestreamd (dankzij de grote inzet van ons tweekoppige streamteam), maar u bent als kijkers uiteraard uitgenodigd om ook weer de gang naar het kerkgebouw te maken. 
 
Van zondag tot zondag
De dienst 18 juli is voorlopig de laatste waarin we lezen uit Exodus. We stoppen, zou je kunnen zeggen, op een hoogtepunt: het volk is voor God verschenen bij Sinaï en God heeft zichzelf gepresenteerd in zijn tien woorden, daarna volgde de openbaring van het Boek van het Verbond en nu, in Exodus 24, worden het volk en God plechtig met elkaar verenigd in een verbond. Maar na Exodus 24 gaat het verhaal verder en blijkt de relatie tussen God en het volk zich nog verder te ontwikkelen. Zelfs als het volk uiteindelijk het Beloofde Land bereikt is het nog niet eind goed, al goed. Dat is kennelijk iets van de tijd en van het mensenleven: altijd gaat het verder, steeds sla je een hoek om en is er een nieuwe horizon. En als je dan ten slotte pas op de plaats moet maken, lijkt het wel of je niet veel verder bent gekomen dan waar je bent begonnen, kerkelijk gesproken: bij je doop. Op 25 juli gaat Ruud Bartlema voor. Het is fijn dat hij na een aantal gedwongen afzeggingen nu weer in ons midden kan zijn. De keuze van teksten en liederen is uiteraard aan hem. Het oecumenische leesrooster vermeldt voor deze zondag onder meer het verhaal van de wonderbare spijziging in de versie van Johannes (Johannes 6: 1-15). Ook voor 1 augustus (voorganger Rieke Mes) en 8 augustus (Janine Mutsaerts) zijn lezingen uit het Johannesevangelie voorzien: het verhaal over Jezus’ wandeling over een onstuimig meer van Galilea (6: 16-21) en een gesprek tussen Jezus en anderen over het ‘levensbrood’ (6: 22-29), naar aanleiding van het eerder vertelde wonder van de spijziging. Ook Rieke en Janine zullen hun eigen tekstkeuze maken. Goede diensten gewenst! 

Liturgie
De orden van dienst worden geplaatst op onze website. Een link naar de orde van dienst vindt u op ons YouTubekanaal Lambertus TV. Als u klikt op het plaatje van de dienst van uw keuze verschijnt het startscherm van de livestream. Daaronder staat een tekstje. Als u op ‘Meer weergeven’ klikt, krijgt u de link in beeld. 
 
Collecten
Collecten vinden tegenwoordig plaats bij het verlaten van de kerk. Kijkers van de livestream kunnen gebruik maken van QR-codes die na de dienst worden vertoond en die trouwens ook in de liturgieboekjes staan. Steeds zijn het dezelfde twee QR-codes. Als u de camera van uw mobiele telefoon op de codes richt (vooropgesteld dat uw camera zo geavanceerd is dat ze QR-codes kan lezen), wordt u doorgeleid naar een collecte-app. U kunt uw gaven ook overmaken op de oude manier: Diaconie: NL91 RABO 0155 4382 98 t.n.v. Diaconie Protestante Gemeente te Vught. College van Kerkrentmeesters: NL75RABO0175417288 t.n.v. Protestantse Gemeente te Vught.

Toelichting collecte doel 18 en 25 juli:
Stichting met je hart Den Bosch/Vught
Er zijn 76 vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor zo'n 350 thuiswonende kwetsbare ouderen in Den Bosch/Vught. Een keer in de twee weken worden telefonische contacten onderhouden. De 1165 fysieke contacten aan de deur waren tijdens de corona pandemie een gewaardeerde manier van contact leggen. Sinds juni worden er weer activiteiten georganiseerd, want samenzijn en samen ondernemen maakt het leven fijner en rijker. Dit kan een Jeu de boules-toernooi zijn of samen uit eten gaan bij de Bossche of Vughtse Horeca. Meer informatie: www.stichtingmetjehart.nl.
Aanbevolen door de diaconie.
Hieronder de QR code voor de collecte van de diaconie.


                                  
 
Vakantie
Ds. Doedens is met vakantie van 26 juli tot en met 16 augustus. Collega’s uit de regio nemen waar. Mocht u pastoraal contact met een predikant op prijs stellen, belt u dan met de scriba.
 
terug naar boven

GEWELD TEGEN HOMOSEKSUELEN
nog steeds niet uitgebannen, aldus de Raad van Kerken
 
Op 17 mei 2011 onderschreven alle destijds bij de Raad van Kerken in Nederland aangesloten kerken en de Nederlands Gereformeerde Kerken de Kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen. Nu, tien jaar verder, onderstrepen alle leden en associés van de Raad deze Verklaring opnieuw. Als kerkenraad van de Lambertusgemeente geven we de boodschap van de Raad van Kerken graag aan u door.
 
De Raad schrijft: ‘Elk mens is kostbaar in de ogen van God. Daarom zijn we geroepen op te komen voor menselijke waardigheid, om respectvol en vreedzaam met elkaar om te gaan en elke voeding of vorm van geweld tegen homoseksuelen af te wijzen. Het doet ons pijn te constateren dat de Verklaring nog even actueel is als in 2011. Om die reden brengen wij de Verklaring opnieuw onder de aandacht van de kerken en roepen deze op om: zich in te zetten om aan homoseksuelen in kerk en samenleving een veilige plek te bieden, elk geweld tegen homoseksuelen tegen te gaan en ruimte te scheppen voor gesprek en dialoog over seksualiteit.’
 
In onze vergadering van 14 juli jl. constateerden wij als kerkenraad dat het geweld tegen homoseksuelen en andere seksuele minderheidsgroepen moeilijk te rijmen valt met de tolerantie in ons land en ook in onze gemeente. Kennelijk scheppen een liberaal maatschappelijk klimaat en een grote vrijheid op het gebied van persoonlijke keuzes en seksueel gedrag niet automatisch een cultuur van veiligheid.
 
Wij meenden er goed aan te doen het standpunt van de Raad van Kerken openlijk te onderschrijven dat geweld tegen homoseksuelen uit den boze is, hoe je ook over homoseksualiteit denkt. Verder namen we ons voor om ons ervoor in te zetten dat onze gemeente niet alleen in naam (zie link) maar ook in werkelijkheid een veilige plek is voor mensen met verschillende seksuele gerichtheden en mensen die op andere manieren los zijn geraakt van gebruikelijke rolpatronen en onderscheidingen. We zijn ons ervan bewust dat dit ook de nodige intellectuele verplichtingen met zich meebrengt. Die willen we niet uit de weg gaan.
 
De tekst van de Verklaring uit 2011
 
De tekst van het bericht uit mei 2021

M     E     E    L     E     V    E     N

 
De heer Jelle Boomsma wordt op 20 juli 82 jaar.
Mevrouw Leny Scheltema-van Dam wordt op 30 juli 86 jaar.
Op 31 juli viert de heer Chris van Lindenberg zijn 86ste verjaardag.
Op 1 augustus wordt de heer Ruud van der Veen 82 jaar. 
 
Wij feliciteren allen en wensen hen een fijne verjaardag.

 
terug naar boven


 
Open Lambertuskerk!
 
De Lambertuskerk is elke woensdag open van 10.00 – 12.00 uur voor een toeristische bezichtiging, een kop koffie en een praatje. Ook kan er een kaarsje worden aangestoken.
 
 

terug naar boven

VAN DE PENNINGMEESTER
 

Helaas speelt corona ons nog altijd parten. Het gaat om ieders gezondheid. Gelukkig zijn er weer mensen welkom bij de kerkdiensten. Ook in financieel opzicht worden wij geraakt.
Zowel bij de Jaarrekening van de kerk als bij de Begroting hebben wij dit al eerder toegelicht, ook via de Nieuwsbrief. Samengevat hebben wij nu een tekort dat mede veroorzaakt wordt door het wegvallen van inkomsten (minder verhuur van het kerkgebouw, circa € 14.000,-, en geen acties zoals de Lambertusveiling ad. € 6.000,-). De begroting voor dit jaar laat een tekort zien ad. € 35.000,-.
 
Gelukkig verkregen wij afgelopen week een "meevaller". Wij hadden vernomen dat het kabinet geld beschikbaar zou stellen voor organisaties in de cultuursector die het als gevolg van corona maatregelen moeilijk hebben. Op grond daarvan hebben wij een brief naar de Gemeente Vught gestuurd met het verzoek om voor subsidie in aanmerking te komen.
Meerdere instellingen en verenigingen uit Vught hebben zo’n subsidieaanvraag gedaan.
Vorige week kregen wij bericht dat wij een eenmalige subsidie van de gemeente Vught verkrijgen ad € 4.000,- als tegemoetkoming in de door de corona maatregelen gederfde inkomsten. Hier zijn wij natuurlijk heel blij mee. Het is een gebaar dat wij zeer goed kunnen gebruiken.
 
Ook de motivering waarom wij dit verkrijgen steekt ons een hart onder riem. Ik citeer de brief van de gemeente: "Het college heeft gekozen voor die organisaties die een cruciale rol spelen in de Vughtse sociaal-culturele infrastructuur. Zij hebben een faciliterende of ondersteunende 
rol die bepalend is voor de cultuureducatie in Vught. Naar het oordeel van het college heeft uw organisatie zo'n cruciale rol en daarom kennen wij u de bijdrage toe." Fijn dat wij op deze manier erkend worden.
 
Daarnaast zijn onze eigen collectes natuurlijk belangrijk. De Pinkster/Zomer-collecte heeft tot nu toe een bedrag opgeleverd van € 1.500,-. Mocht u nog geen gelegenheid gehad hebben een gift te doen, dan treft u onderstaand nogmaals ons rekeningnummer en de QR-code aan.
Protestantse Gemeente Vught, banknummer NL 75 RABO 0175 4172 88.
Mede namens de kerkrentmeesters danken wij u voor uw bijdrage.
 
Jan Los,
penningmeester 
 
 
Scan de onderstaande QR-code om € 2,50 te betalen voor collecte kerkrentmeesters. Gebruik de Camera App op je telefoon.

MUSICA LAMBERTIANA
muziekfestival 18 september a.s.
 
Stand van zaken en een misverstand
 
De aanmeldingen van onze musici komen gestaag binnen. Fijn. 
Tegelijk is er een misverstand. Wij kregen het signaal, dat als iemand  geen instrument bespeelt hij/zij niet mag komen luisteren op 18  september.
Muziek zonder luisteraars schiet haar doel voorbij. Alle gemeenteleden zijn van harte welkom. Wilt u iemand meenemen: prima. Als u cd’s, vinylplaten, bladmuziek of boeken over muziek kwijt wilt, dan zijn deze  welkom op onze muziekmarkt. Opbrengst ten goede van de Lambertus. U  hoort nog wanneer u deze kunt inleveren.
 
We hopen, dat nieuwe Coronamaatregelen geen roet in het eten gooien. Voorlopig zijn we optimistisch.
 
Aangezien er diverse mensen nu op vakantie zijn, verlengen we de tijd om u als musicus aan te melden op myralandsman@gmail.com tot vrijdag 30 juli 2021.
 
Mocht u een vraag hebben kunt hetzelfde e-mailadres gebruiken of mij bellen op 06 40633966.
           
ML
terug naar boven

 

Nu compleet: Laudato si’ voorgelezen op Lambertus TV

 
In 17 afleveringen lezen in totaal 12 sprekers van katholieke en protestantse komaf de tekst van paus Franciscus over ‘de zorg voor ons gemeenschappelijk huis, de aarde’.

Het verhaal van de paus is belangrijk, omdat het problemen en zienswijzen met elkaar verbindt die los van elkaar niet volledig kunnen worden doorgrond. De tweedeling in de maatschappij tussen laag- en hoogopgeleiden, de robotisering van het werk, de culturele spanningen tussen de westerse en de niet-westerse wereld met grote ‘tussenmachten’ als Rusland en China als risicofactoren, het korte termijndenken in een democratie waar vertrouwen ontbreekt enzovoort enzovoort, al die zaken hebben destructieve effecten die uiteindelijk door de natuur en de allerarmsten worden betaald.

Milieubescherming kan zich dus niet beperken tot afvalscheiding en een dagje je auto laten staan. Ze is ten diepste een geestelijke zaak. En geestelijk is nu eens niet de wens om iets van vroeger te behouden, maar het verlangen om nog een toekomst te hebben.

Lezen of kijken 

 

WANDELEN MET DE STILTEGROEP
 
Komende maandag, 19 juli, biedt de Stiltegroep weer een wandeling aan door een mooi stukje Vught. We beginnen om 14.00 uur bij de Lambertuskerk. De wandeling duurt tot 15.45 uur. Alle deelnemers wandelen op de manier die zij het prettigst vinden. Dat kan in stilte zijn, maar er is ook ruimte voor gesprek. Verdere inlichtingen: Aline Verbaas (06-30648877).

 
Ontmoeting Paus Franciscus en de voorzitter van de Lutherse Wereld Federatie, de Nigeriaanse aartsbisschop Musa in 2017

Rechtvaardigingsleer 

Rechtvaardiging door het geloof alléén (het Sola Fide) is het leerstuk dat lutheranen kenmerkt. Rechtvaardiging is een eenzijdige actie van God, waardoor Hij de zondaar rechtvaardig maakt. Dat is in het kort de lutherse visie. Bij rechtvaardiging gaat het om toerekening, niet om verandering. Met de rechtvaardiging correspondeert aan de kant van de mens het geloof en niet het doen van goede werken. Luther ontdekte de rechtvaardiging door het geloof in de Bijbel. Het leerstuk onderscheidt lutheranen van andere gelovigen. 

Op 31 oktober 1999 kwam er op dit punt een erkenning tussen de Lutherse Wereld Federatie (het op een na grootste kerkverband ter wereld) en de Roomse Kerk tot stand, mede door de vele oecumenische gesprekken sinds 1960 tussen beide kerken. A joint declaration on justification werd door beide kerken ondertekend. De RK kerk erkende  de rechtvaardigingsleer als een bijzonder leerstuk. Getekend door bisschop Chr. Krause (President van de LWF) en kardinaal E.I. Cassidy. 

De vraag of de lutheranen wel goed bezig zijn door de rechtvaardiging door het geloof zo centraal in hun theologie te stellen, kwam daarbij niet aan de orde. Lutheranen werden zo eerder in hun gelijk bevestigd, dat met rechtvaardiging de kerk staat of valt, dan dat zij hun eigen leerstuk nog eens kritisch onder de loep namen! Door zo eenzijdig de kaart van de rechtvaardiging te spélen zijn de lutheranen wellicht het zicht op de rijkdom van het evangelie kwijtgeraakt . Die eenzijdigheid heeft naast anti-katholicisme wellicht ook anti-judaïsme gebracht. 

Na WOII zijn lutheranen wel gevoelig geworden voor het anti-judaïsme van Luther. Maar die link met de rechtvaardiging wordt daarbij meestal niet gelegd. De manier waarop  Luther de Paulusbrieven las, maakte een karikatuur van het jodendom. Lutheranen meenden met Luther te kunnen zeggen dat Paulus rechtvaardiging geleerd zou hebben als een eenzijdige daad van Godswege zonder mogelijke reactie van de mens. 

Lutheranen hebben door de nadruk op het leerstuk van de rechtvaardiging in hun exegese weinig aandacht gehad voor de vernieuwing van het mensenleven, die volgt op de rechtvaardiging. In deze Nieuwe Tijd dringt dat door. 
Rooms-katholieken benadrukken dat in de rechtvaardiging mensen rechtvaardig gemaakt worden. Lutheranen kwamen niet verder dan de toerekening van de rechtvaardigheid. Lutheranen kennen geen heiligen! Beide aspecten zouden wellicht waar kunnen zijn. Rechtvaardiging kan niet alleen toerekening betekenen maar betekent ook verandering, als wij het menselijk antwoord daarop als onlosmakelijk daarmee verbonden beschouwen!   

Wanneer iemand in de Nieuwe Tijd bij Ophraeis door Gods Liefde  bevrijd wordt van zijn beklemmende oud-Karmisch verleden, dan wordt het als vanzelfsprekend beschouwd, dat die mens dan kiest om in zijn verdere leven als antwoord de weg van de Liefde te gaan. De Bijbel geeft daarvan vele dergelijke voorbeelden! 
Als men oog krijgt voor de joodse wortels van Paulus ziet men ook de betekenis van het verbond als een zaak van God én Mens ! 
 
(Naar een schrijven van Trinette Verhoeven, classispredikant Utrecht, in ELKkwartaal, nr. 21, juni 2021).
 
Gottfried Lindeijer
terug naar boven

Af en toe zit er
anti-vrolijk in mijn tank.
Dan denk ik heel oprecht:
‘mopperen helpt echt!’
Tenslotte moet ik zuinig zijn met vrolijk zijn!
Ben ik op het mopperen uitgekeken,
komt de zon door de wolken breken,
verdampt de moppers als bij toverslag
en lach ik weer de hele dag!
 
Wat is nu het recept
als je last van moppers hebt?
Kijk even in de spiegel
naar dat stuk chagrijn
dan wil je dat absoluut niet langer meer zijn,
verander je jouw toet met een gulle lach
en zeg je alle mensen vrolijk goedendag!
 

Vught, 13 juli 2021
Mari-Anne van Oortmerssen ©

 
terug naar boven
Deze nieuwsbrief is samengesteld door Udo Doedens en Rose-Anne de Haan. De volgende verschijnt op donderdag 12 augustus 2021. Kopijdatum maandag 9 augustus. Heeft u vragen of wilt u een bijdrage leveren stuur dan een mail naar redactie@lambertuskerkvught.nl
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2021 Lambertuskerk Vught, All rights reserved.


Wilt u uw voorkeuren wijzigen?
U kunt uw  gegevens bijwerken of u kunt zich afmelden
Email Marketing Powered by Mailchimp