Copy
View this email in your browser
NIEUWSBRIEF VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VUGHT AFLEVERING 10, 20 MEI 2020
Beste lezer,
 
Dit is Nieuwsbrief 10. We verschijnen iets eerder vanwege Hemelvaartsdag. In deze aflevering enkele overwegingen bij het feest van Hemelvaart, de Kronieken van huize Oosterhuis-Koetsier en verschillende losse nieuwtjes en mededelingen. Bijdragen aan de Nieuwsbrief kunt u sturen aan ds. Doedens (predikant@lambertuskerkvught.nl).
 
INHOUD


Kerkdienst


Zondag 24 mei 2020, ‘Exaudi’, 10.00 uur

Voorgangers:
ds. Erica Scheenstra en ds. Udo Doedens
 
De zondag na Hemelvaart wordt ook wel ‘Wezenzondag’ genoemd. De Heer heeft zijn leerlingen op aarde achtergelaten. Erg alleen zijn ze niet, want Hij heeft hen ook een vervanger beloofd, de Heilige Geest. Op Wezenzondag staan we stil bij twee elementen in het leven van de gemeente: we zijn gestempeld door Jezus en afhankelijk van de Geest. De lezing uit het profetenboek Joël brengt ons bij het eerste. In Handelingen 1 lezen we dat de leerlingen na de Hemelvaart met eendrachtig gebed de Geest verwachten. Mogelijk heeft dat biddend wachten geleid tot de naam van de zondag: Exaudi – verhoor. ‘Verhoor, HEER, mijn stem waarmee ik luide roep.’ (Psalm 27: 7a)
 
De diensten worden uitgezonden vanuit de Grote Kerk van Den Bosch en zijn te volgen via het YouTubekanaal van RTV Lage Landen. Het rechtstreekse internetadres is https://www.youtube.com/channel/UCqyp6pAndqDXPTSNXIMPfcA. Een geluidsweergave van de dienst is terug te vinden op www.kerkdienstgemist.nl.
De liturgieën van de diensten worden geplaatst op de websites van de deelnemende gemeenten.
 
Collecten:
Diaconale collecte: voor Het Sociaal Fonds van de gemeente Vught. Rekening NL91 RABO 0155 4382 98 t.n.v. Diaconie Protestante Gemeente te Vught.
Tweede collecte: voor pastoraat en eredienst. Rekening NL75RABO0175417288 t.n.v. Protestantse Gemeente te Vught.
terug naar boven
MEDITATIEFHulp voor het dorp (bij Zacharia 1: 18-21)
 
Hemel en aarde
 
Nadat voor de duur van het aardse leven van Jezus Gods wereldbestuur wel erg provinciaal is geworden, zet Jezus’ Hemelvaart de zaak weer in perspectief. Niet dat Jezus tijdens zijn leven de hemel uit het oog is verloren. Hij predikt juist dat we moeten leven met de verborgen God, die in de hemelen is, om te beginnen door het Onze Vader te bidden. Die God is weliswaar met onze wereld onvergelijkbaar, maar er is een leven mogelijk dat zich op deze God verlaat. Logischerwijze raken de mensen die dat leven leiden een beetje los uit de aardse sponningen. Ze kijken anders naar geld en goed en naar leven en dood. Daartegenover staat dat ze ingeburgerd raken in Gods rijk. Bij Gods rijk denken wij soms aan de hemel, maar in de Bijbel zijn hemel en rijk verschillende zaken. De hemel is het domein van God, dat voor een tijd bepaalde functies van de aarde kan overnemen (bij voorbeeld als wij zeggen dat onze doden ‘naar de hemel gaan’). Het rijk Gods is het levensgebied van de mens, de schepping, voor zover het zich naar de hemel richt en niet door aardse krachten wordt overheerst. De doden die ‘in de Heer sterven’ en ‘naar de hemel zijn gegaan’ zullen uiteindelijk opstaan en op de nieuwe aarde eeuwig leven.
Jezus’ aardse leven was in zoverre al een voorproef van Gods rijk, dat Hij over aardse zaken zeggenschap gaf aan God in de hemel. Nu Hij zich zelfs in zijn lijden en sterven aan Gods kracht heeft overgegeven, is Hij, zoals het Johannesevangelie zegt, ‘verheerlijkt’. Hij heeft een hemelse gestalte gekregen, waarvan alle evangelisten vertellen dat die, na enige tijd op aarde te zijn verschenen, in de hemel is opgenomen. Ook die Hemelvaart is een tijdelijk iets. Jezus gaat naar de hemel om mensen te stimuleren zich in navolging van Hem op de hemel te richten. Hij gaat ook naar de hemel om God te herinneren aan Zijn rijk dat moet komen. Als dat in voldoende mate is gebeurd, komt Hij terug om Gods rijk te voltooien.
 
Dorp en wereld
           
Bijzonder aan de Hemelvaart vind ik altijd dat die een perspectiefwisseling inluidt. In de evangeliën kijken de discipelen Jezus op de handen. Ze trekken met z’n dertienen van Helvoirt naar Cromvoirt en gaan op bezoek bij de burgemeester en bij meneer pastoor. Dat dorpse gaat er met Hemelvaart af. Dan blijkt dat Jezus op microniveau niet het typisch Galilese noaberschap heeft getoond. Het was op zijn hoogst iets typisch Joods (vandaar dat Jezus per se naar Jeruzalem wil), maar in feite was het iets universeels: leven voor het aangezicht van de hemelse God. Het dorpse begin was nodig om te laten zien dat leven met God niet een zaak is van wereldpolitiek en Verenigde Naties, maar leven met God is wel een zaak van de hele wereld. Daarom wordt Jezus van Nazareth aan de rechterhand van God de Vader gezet en steekt op aarde een wind op die in Jeruzalem begint en uitwaaiert in alle vier de windrichtingen.
 
Horens en smeden
 
Voor wie zich weleens moedeloos afvraagt hoe het mogelijk is om met bescheiden porties goede wil, kleine weldaden en lokale opstekers de wereldvrede te bereiken, kan het een opluchting zijn te weten dat de hemel zelf de vrede najaagt. Dat krijgt ook de profeet Zacharia te zien. In een chaotische tijd, waarin onduidelijk is waar je goed aan doet, ziet hij ‘s nachts vier horens. Deze horens, vier tekens van een dierlijk soort macht, worden door vier smeden ‘verschrikt’ en ‘omver geworpen’. Het opluchtende aan dit visioen is, dat het getal vier er een rol in speelt, het getal van de windstreken. Wereldwijde verdrukking van ‘Juda’ zal veranderen in een universele erkenning van ‘Juda’. Het lokale geploeter om goed te doen, dat Zacharia van nabij kent, heeft dus universeel wind mee. Tegelijk word je soms niet goed van de wijsgeren die alleen heil verwachten van internationale ontwikkelingen. Het liefst praten ze over onvoorspelbare grootheden als ‘de economie’, ‘virussen’, ‘het klimaat’, ‘Afrika’, ‘China’ en ‘Amerika’. Alles wat daar lokaal tegenop komt, zijn ‘druppels op een gloeiende plaat’, dat telt niet mee. Tegenover die zienswijze houden we staande dat er een verband is tussen het dorpse leven van Jezus in Nazareth (en het lokale geploeter van Zacharia in Jeruzalem) en de neergang van de grote tegenmachten. Virussen en wereldrijken mogen hun horens verheffen, de Heilige Geest van God, die uit de hemel komt (en in zoverre onze eigen onmacht heerlijk overstijgt), zal gewone mensen toerusten om ze neer te halen. Toerusten met geloof, geduld, waarheid, recht – alle gaven die die hemel schenkt (Gal 5:22; Ef 6:10-20).
terug naar boven
 

Lambertusdichters
sieren Bibliotheek Den Bosch


Als je het merkwaardige idee hebt gehad om je bibliotheek Babel te noemen, kun je maar het best een paar degelijke dichters uit de Protestantse Lambertusgemeente te Vught als uithangbord hebben.

Henriette Rosema en Mari-Anne van Oortmerssen zijn beiden met hun  gedichten ruim vertegenwoordigd achter de ramen van de Bossche cultuurtempel. Hierboven een gedicht van Henriette, waarin het langste woord Lambertuskerkgemeenschap is.

 
terug naar boven
De (mooie) Moestuin - Diana's mooie moestuin

9 Kronieken:
Margreet Koetsier en Jan Wolter Oosterhuis

 
Margreet:
Op het moment dat ik dit schrijf, hebben we net naar de kerkdienst vanuit de Grote Kerk in Den Bosch gekeken. Mooie, bemoedigende en hoopvolle woorden werden gesproken. En, niet onbelangrijk, mooie liederen werden gezongen. Het slotlied ‘Zolang wij ademhalen...’ staat bij mij hoog in de top tien van mooie liederen uit het liedboek.
Het samen zingen is wel iets dat ik mis in deze tijd. Vooral het zingen met de cantorij. 
 
Straks, na de lunch, gaan we naar onze moestuin, net even buiten Vught. Het is, altijd al, heerlijk om daar te zijn. In deze periode genieten we er nog meer van. Als je daar bent, lijkt het net of er niets aan de hand is. We verwonderen ons over alles wat er groeit en eten met veel smaak de radijsjes, raapstelen en rucola. Ook genieten we van de mooie strakblauwe luchten, zonder ‘vliegtuigstrepen’.
 
Mijn werk als orthoptist, op de oogpolikliniek van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, begint langzaam weer een beetje op gang te komen. Afgelopen weken hebben we alle afspraken af moeten zeggen. Nu beginnen we weer met een paar patiënten per dagdeel. Het zal nog wel even duren voordat we alles weer hebben ingehaald.
Deze tijd brengt voor ons ook mooie dingen met zich mee. Thom en Rieke zijn de afgelopen weken steeds in Vught geweest. We genieten hier erg van.
 
Jan Wolter:
Met twee ‘studenten op kamers’ is ons huishouden best een heel bedrijfje geworden. We proberen om beurten onze favoriete recepten bij elkaar uit. Verder wandelen we veel en ontstaan er bij de rondjes om de IJzeren Man mooie gesprekken.
 
De vensterbank in huis staat vol met kweekkasjes waarin nu allerlei kruiden, bloemen, tomaten en pompoenen ontkiemen. Ook genieten we intens van de pimpelmezen in het nestkastje aan de schuur. De ouders vliegen in deze weken onvermoeibaar om hun jongen van eten te voorzien. Volgens ons is er inmiddels al een paar kilo rupsen getransporteerd.
 
Mijn werk bij de Post gaat eigenlijk gewoon door. Je merkt dat er meer handgeschreven brieven en kaarten zijn, en ook meer brievenbuspakjes. We schrijven (en bestellen) zelf ook vaker dan voorheen.
 
Elke vrijdagmiddag ga ik na mijn werk naar de kerk, om de papieren editie van de Nieuwsbrief te kopiëren. Afgelopen keer was er orgelmuziek omdat Rikus les had, maar meestal is het stil. Een mooie stilte, maar tegelijk verlang ik dan ook wel naar de tijd dat we daar weer samen mogen komen. Ook al zal ik het kopje koffie dat we nu tijdens de live-stream-kerkdienst kunnen drinken wel een beetje missen…
 
Volgende week geeft Wimke Visscher een vervolg aan deze rubriek.
 
Jan Wolter Oosterhuis en Margreet Koetsier
 
terug naar boven

Rectificatie
 
In het stuk ‘Kom vanavond met verhalen…’ uit Nieuwsbrief 9 komt een Nico van Veen voor. Zijn naam moet zijn: Nico van der Veen.
Mocht u interesse hebben in het complete verhaal, waarin ook foto’s van documenten, personen en gebouwen zijn opgenomen, neemt u dan contact op met Jacobien Schrijvershof of klik hier.
 
terug naar boven


Meeleven

 
Op 17 mei waren Ries en Janny Engelen 65 jaar getrouwd. Hun trouwdag was in 1955. De trouwstoet bestond geheel uit door paarden getrokken koetsjes. Veel is er sindsdien veranderd, maar een paar essentiële dingen zijn gelijk gebleven. Reden voor dankbaarheid en een felicitatie.
 
Fam. Engelen-van de Voort
De Bréautélaan 6
5263 GD Vught
 
Joke Lezenne Coulander
Mgr. Goossenssingel 9
5262 SM Vught
 
Ad en Jeanne Stoop
Markiezaat 15
5262 RA Vught

Kent u iemand die voor een blijk van medeleven in aanmerking zou komen? Belt of mailt u dan met Marjolein Los (marjoleinlos@gmail.com; 073-6566524).


Klassieke speelfilms op het witte doek bij Focus Filmtheater ...
 
terug naar boven


ACTUEELEXPOSITIE JELMER WIJMA WEER TOEGANKELIJK
 
Jelmer schrijft:
 
‘Museum Slager gaat weer open! Er is nu bekend hoe het, vanwege de Coronacrisis, verder gaat met mijn expositie in Museum Slager. De expositie gaat weer van start op donderdag 4 juni, en eindigt op zondag 5 juli. Voorlopig gaat het museum alleen open op donderdagen (11.00 - 16.00) en op zondagen (13.00 - 17.00).
Let op: het museum werkt met een tijdslot, en aanmelden vooraf is verplicht. Groepen kunnen nog niet, tenzij jullie om de 5 minuten per twee naar binnen gaan. 
Ikzelf zal op die donderdagen en zondagen ook aanwezig zijn, met uitzondering van 25 en 28 juni. Houd ook de website van het museum in de gaten voor de actuele informatie: www.museumslager.com of mijn website: www.atelierjelmerwijma.nl.’ 
terug naar boven
BIJBELSE TAFERELEN
in VughtWaar bevinden zich deze twee wetstafelen?
Het antwoord leest u volgende week.
 
terug naar boven

ALLE LOF VOOR WITLOF.....

Witlof met penwortel

Vandaag twee recepten met witlof in de hoofdrol. Deze struik is rijk aan kalium en mineralen, witlof geeft je immuunsysteem een flinke boost. Bovendien rijk aan vitamine C.
 
Spaghetti met romige witlof
hoofdgerecht voor 4 personen
 
Ingrediënten 
 
800 gr. witlof
300 gr. spaghetti. Ik gebruik graag iets dikkere, no.6. Of tagliatelle.
200 gr. schouderham, plak of hamblokjes
2 el. milde olijfolie 
125 ml. verse slagroom
75 gr. Pecorino of Parmezaanse kaas, maar belegen Goudse geraspt kan ook.
 
Bereiding
 
1. Snijd de onderkant van de stroken witlof, halveer de lof in de lengte , verwijder de harde kern en snijd de blaadjes in repen van 1 cm.
2. Kook de spaghetti  volgens de aanwijzing.
3. Snijd evt. de ham in blokjes, verhit  de olie in een koekenpan of wok en bak de ham in 2 minuten. Voeg de witlof toe en bak nog 2 minuten mee. Schep het regelmatig om.
4. Schenk de slagroom erbij en laat nog 4 minuten op laag vuur zachtjes koken. Breng op smaak met evt. zout en peper.
Schep nu het witlofmengsel door de spaghetti en rasp de kaas erboven. Direct serveren.
 
Witlofsalade met appel
lunch- of bijgerecht voor twee personen
 
Deze witlofsalade is het hele jaar door lekker en natuurlijk rijk aan vitamines
 
Ingrediënten
 
1 appel
3 strookjes witlof
sap van een halve citroen 
1 eetlepel mayonaise 
1 eetlepel yoghurt 
2 eieren
verse bieslook
1/2 handje pecannoten, in stukjes 
1/2 handje rozijnen (even wellen)
 
Bereiding
Kook de eieren in ca. 8 minuten. Laten schrikken, pellen en in stukjes snijden.
Verwijder klokhuis van de appel en snijd de appel in blokjes. Snijd het bittere deel uit de witlof en snijd ook de witlof in stukjes. Besprenkel de appel en de witlof met citroensap.
Meng voor de dressing mayonaise, yoghurt en een snufje peper. Eventueel klein scheutje water en een paar druppels honing toevoegen. Meng in een grote kom de witlof, appel en de dressing, bestrooi met pecannoten, rozijnen en het ei, nog een beetje bieslook en de salade is klaar om opgediend te worden. 
 
Alle lof aan de witlof.
 
Smakelijke groet,
 
Willem
 
terug naar boven
Woestijn gras | Kameel tocht in Erg Chebbi | Leni den Engelse | Flickr


TIJDLING
 
Ach, was ik God
ik zou geen tijdling wezen
maar zonder vrezen leven
en weten al.
 
Spanning van bestaan
zou mij ontgaan,
ik kan maar beter
tijdling zijn,
tenslotte …
is ‘t maar even!
 
duizendmaal durven
het leven is een waagstuk
voor elke tijdling
 
een druppeltje moed
en een scheutje vertrouwen
laten je lachen
 
 
Vught, 19 mei 2020
Mari-Anne van Oortmerssen ©

 

terug naar boven
Deze nieuwsbrief is samengesteld door Udo Doedens en Rose-Anne de Haan.
Heeft u vragen of wilt u een bijdrage leveren stuur dan een mail naar
predikant@lambertuskerkvught.nl
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2020 Lambertuskerk Vught, All rights reserved.


Wilt u uw voorkeuren wijzigen?
U kunt uw  gegevens bijwerken of u kunt zich afmelden
Email Marketing Powered by Mailchimp